Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-käsikirjoitus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopintojen tavoite on vahvistaa opiskelijan omaa persoonallista ilmaisua, elokuvallisen kirjoittamisen taitoja sekä valmiuksia toimia taiteellisessa ja tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä. Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja tutkimustoiminnan harjoittamiseen.
elokuva- ja televisiokäsikirjoitus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen maisteriopintojen tavoite on vahvistaa opiskelijan taiteellisia ja taidollisia valmiuksia ja kykyä rakentaa persoonallista ilmaisua elokuvallisessa kerronnassa. Opiskelija oppii soveltamaan taitojaan tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä ja kykenee myös pitkäjänteiseen, itsenäiseen työhön. Hän tuntee elokuva- ja televisiotuotannon kokonaisuuden, käsikirjoittajan monet mahdolliset työroolit ja tehtävät sekä alan käytänteet ja sopimukset. Maisteriopiskelija perehtyy käsikirjoittamisen keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hänellä on valmiuksia tutkimustoiminnan harjoittamiseen. Halutessaan opiskelija voi painottaa joko elokuva- tai televisiotyöskentelyä.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen maisteriopinnot rakentuvat käsikirjoittamisen syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja elokuvataiteen maisteriohjelman yhteisistä opinnoista. Opiskelija voi halutessaan rakentaa opintonsa siten, että ne painottuvat joko elokuvaan tai televisioon ja valita kurssitarjonnasta valitsemaansa painotusta tukevia opintoja.

Pääaineen syventävissä opinnoissa opiskelija harjaantuu elokuvan ja television eri muotojen ja lajityyppien käsikirjoittajamisessa. Ammattikentän käytäntöjen mukainen vaiheittainen eteneminen ja palaute ovat osa sekä yksilöprojekteina että ryhmätyönä toteutettavien käsikirjoittamisen opintojaksojen työtapaa. Käsikirjoittamisen teorian opinnot tukevat kirjoittamistyötä ja avaavat laajempia näköaloja alan traditioon ja tulevaisuuteen. Koulutuksen perusajatuksena on opiskelijan omaäänisen ilmaisun ja oman tekijäpersoonallisuuden kehittymisen mahdollistaminen. Opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat vapaasti valittavat opinnot suunnitellaan tätä päämäärää tukemaan. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita oman pääaineen lisäksi myös Aalto-yliopiston muiden pääaineiden tai muiden yliopistojen tarjonnasta. Elokuvataiteen yhteisissä opinnoissa opiskelija tutustuu elokuva- ja televisiotuotannon alan kokonaisuuteen, sen eri toimenkuviin ja käytäntöihin sekä taiteellisesta että tuotannollisesta näkökulmasta. Yhteisiin opintoihin sisältyy myös kokonaisvaltaisteen taiteelliseen pohdintaan haastavia ja tekijälähtöiseen tutkimukseen liittyviä teoreettisia opintoja.

Opiskelija laatii maisteriopintojen opinnäytetyönään taiteellisesti korkeatasoisen käsikirjoituksen itsenäisenä projektina tai toimimalla käsikirjoittajana elokuvataiteen opiskelijaryhmän yhteisessä opinnäyte-elokuvassa. Opinnäytteeseen kuuluu myös tutkimusosio, jossa opiskelija käsittelee itselleen ja alan ammattikentälle merkityksellistä käsikirjoittamiseen alaan kuuluvaa aihetta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat, projektit, seminaarit, työpajat ja festivaaliosallistuminen ovat osa pääaineen opetusta. Opiskelijavaihto mahdollistaa pitempiaikaisen tutustuminen kansainväliseen koulutus- ja toimintaympäristöön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin soveltuvalla alalla. Lisätietoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

Elokuva- ja televisiokäsikirjoittajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa moninaisissa elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Käsikirjoittajat soveltavat ammattitaitoaan myös muilla soveltuvilla aloilla kuten radiossa, dokumenttielokuvan piirissä ja muun median sisällöntuotannoissa.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset
Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Arvostamiamme taitoja ovat draamantaju, visuaalisen kerronnan kyky, prosessityöskentelyn valmiudet, ryhmätyötaidot, yksityiskohtien ja laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, kyky tehdä havaintoja ja valmiudet luoda omaperäisiä ja merkityksellisiä teoksia elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla.

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat.

Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta  
Arvioinnin kohde Osoitukset taiteellisista töistä
Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset Taiteellisen työn arviointiperusteet: omaperäisyys, luovuus, draaman taju ja visuaalisen tarinankerronnan taidot.
Osaamisen osoittamisen tapa

Portfolio

 

 

Aiempien opintojen soveltuvuus  
Arvioinnin kohde Sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.
Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset Elokuva- ja televisioalan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto
Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

 

Soveltuvuus  
Arvioinnin kohde Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot.
Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset Hakija kertoo, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen MA-opintoihin liittyvät tavoitteensa sekä toiveensa. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.
Osaamisen osoittamisen tapa Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen  
Arvioinnin kohde Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.
Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset Elokuva- tai televisioalan kokemus tai kirjoittajan kokemus: työkokemus, julkaisut, ei-tutkintoon johtava koulutus (esim. kansanopisto, avoin yliopisto), harrastustoiminta – nämä otetaan huomioon erityisesti, jos alempi korkeakoulututkinto muulta kuin elokuvan ja television alalta tai kulttuurialalta
Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo (CV), julkaisut

Hakukohde ei ota suosituskirjeitä huomioon.

 

Vaihe II

Soveltuvuus  
Arvioinnin kohde Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot/toisen vaiheen tehtävien arviointi
Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset Motivaatio ja toisen vaiheen tehtävä
Osaamisen osoittamisen tapa Haastattelu ja toisen vaiheen tehtävät

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • Taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta
 • Aiempien opintojen soveltuvuus
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
 • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:
•    Soveltuvuus/Haastattelu ja toisen vaiheen tehtävät

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen haastattelua.
Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Portfolio

Hakija toimittaa arvioitavaksi työnäytteen, joka on 10 - 12 sivua pitkä kokonainen lyhytelokuvan tai televisiosarjan osan käsikirjoitus. Käsikirjoitus voi olla elokuvana tai televisiosarjan osana toteutettu tai vielä toteuttamaton teksti.

Tiedoston maksimikoko on 1.0 GB. Tiedostonimen tulee olla muodossa Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos portfoliossasi on salasanasuojattuja videolinkkejä, merkitse salasana(t) portfolioon. Jos et liitä portfoliota hakulomakkeelle määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

CV

CV:ssä hakija antaa seuraavat tiedot:

 • Henkilötiedot
 • koulutus
 • työkokemus
 • hakijan teokset käsikirjoittajana, myös opiskelijatyöt
 • mahdolliset parhaillaan tuotannossa olevat tai muuten työn alla olevat käsikirjoitukset           
 • alaan liittyvä harrastustoiminta ja muu kuin tutkintoon johtava koulutus (kansanopistot, avoin yliopisto, kurssit)
 • mahdolliset julkaisut, artikkelit, palkinnot ja apurahat, muut haun kannalta oleellisina pidettävät tiedot

Suosituskirjeet
Hakukohde ei ota suosituskirjeitä huomioon.

Motivaatiokirje

Hakija kertoo, mikä tai mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen alalla, ja mitkä ovat hänen MA-opintoihin liittyvät tavoitteensa sekä toiveensa. Hakija kuvaa mahdollisia urasuunnitelmiaan valmistumisen jälkeen.

Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi (ruotsi) tai englanti.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut x

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu