Koulutustarjonta

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opinnot perustuvat tutkittuun tietoon yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja maailmanlaajuisesta muutoksesta. Pääaineessa vaalitaan taiteellisesti ja ammatillisesti korkeatasoista käytännön tekemistä ja käsitteellistä ajattelua. Pääaineen opiskelijat oppivat ymmärtämään alan maailmanlaajuista teollisuutta ja sen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Opiskelijat haastetaan mukaan tutkimaan monitieteellisen yhteistyön ja uusimpien teknologioiden, uusien materiaalien ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia. Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Contemporary Design (CoDe) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.
Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis
Aino Ojala, I Feel You 2023, MA Thesis

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Contemporary Design (CoDe) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opinnot perustuvat tutkittuun tietoon yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja maailmanlaajuisesta muutoksesta. Pääaineessa vaalitaan taiteellisesti ja ammatillisesti korkeatasoista käytännön tekemistä ja käsitteellistä ajattelua. Pääaineen opiskelijat oppivat ymmärtämään alan maailmanlaajuista teollisuutta ja sen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Opiskelijat haastetaan mukaan tutkimaan monitieteellisen yhteistyön ja uusimpien teknologioiden, uusien materiaalien ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetus ja tilat takaavat, että tästä hakukohteesta valmistuva opiskelija osaa

 • arvioida tekstiili- ja/tai muotialan nykyisiä toimintatapoja ja vaikuttaa niihin
 • arvioida ennakoivasti ja luovasti tulevaisuuden sosioteknisiä haasteita ja innovoida uusia kestäviä, kulttuurisesti inklusiivisia muotoiluratkaisuja maailmanlaajuiselle tekstiili- ja/tai muotialalle
 • tunnistaa omat esteettiset mieltymyksensä ja löytää oman luovan äänensä tekstiili- ja/tai muotialalla
 • hyödyntää kokeellisia, käytännöllisiä ja käsitteellisiä lähestymistapoja muotiin ja/tai tekstiilisuunnitteluun
 • osoittaa erilaisten sidosryhmien kanssa innovointiin ja kommunikointiin tarvittavia taitoja ja asennetta
 • soveltaa muotoilu- ja prosessinhallintataitoja käytäntöön sekä yhdistää strategista ajattelua ja systeemiajattelua tuotteiden ja materiaalien kehittämiseen
 • luoda tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, palveluja ja järjestelmiä monitieteisissä tai tieteidenvälisissä tiimeissä ja/tai itsenäisenä muotoilijana
 • yhdistää luovuuden, uteliaisuuden, jatkuvan uudistumisen ja ilmaisuvoiman analyyttisiin ja käytännön taitoihin
 • ymmärtää, miten muotoiluvetoisia, usein monimutkaisia prosesseja johdetaan ja miten niistä viestitään empaattisesti ja kriittisen ajattelun ja tutkimukseen pohjautuvan tiedon pohjalta
 • ymmärtää, miten muotoilu vaikuttaa kestävää tulevaisuutta luoviin sosiomateriaalisiin muutoksiin
 • harjoittaa muotoilun tutkimusta saadakseen käytännön työtä tukevaa tietoa ja perusteluja sekä hakea taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetuskieli

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Muotoilun maisteriohjelman Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija valitsee pakolliset opintonsa pääaineen opintotarjonnasta. Niiden lisäksi opiskelija suorittaa muotoilun laitoksen yhteisiä opintoja (12 op) ja tekee opinnäytetyön jostain muotoiluun liittyvästä aiheesta (30 op). Opiskelijat suorittavat myös vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot rakentuvat opiskelijan aiempien muotia ja tekstiilisuunnittelua koskevien tietojen varaan. Kestävyys on kaikkien opintojen perusta, ja ensimmäisen lukukauden avaakin kurssi nimeltä ”Sustainable Fashion and Textile Design”. Syksymmällä on vuorossa joko tekstiilisuunnittelun tai vaatesuunnittelun kurssi, joista jommankumman suorittaminen on pakollista. Maisteriohjelman ja pääaineen pakollisten opintojen lisäksi opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonnaan vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia studiokursseja ja projektimuotoisia kursseja. Toisena vuonna opiskelija tekee opinnäytteen ja suorittaa edistyneen tason studiokursseja ja muita pääaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot, laaditaan sellaiseksi, että se tukee opiskelijan omaa opintopolkua ja opinnäytetyön tekoprosessia.

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen kaikissa opinnoissa painotetaan uusien ekologisesti ja kulttuurisesti kestävien ratkaisujen innovointia. Opinnoissa luova toiminta yhdistyy analyyttisiin taitoihin sekä trendien ja ilmiöiden tutkimisessa käytettävien akateemisten ja muotoilun tutkimuksen menetelmien perusteisiin. Opiskelijoita kannustetaan uudistamaan ja määrittelemään uudelleen muoti- ja tekstiilialan nykykäytäntöjä sekä muotoiluliiketoimintaa ja -teollisuutta. Opinnot tukevat opiskelijan henkilökohtaista luovaa näkemystä ja tulevaisuuteen suuntaavaa asennetta tuotteiden ja materiaalien kehittämiseen ja auttavat tätä omaksumaan käytännönläheisen työtavan. Perusmuotoilutaidot kuten toiminnallisuuden, estetiikan ja monimuotoisuuden mahdollistava muotoilu ovat keskeinen osa opintoja.

Muotoiluun liittyvä kokeileminen ja kriittinen ajattelu täydentävät muoti-, vaate- ja tekstiilisuunnitteluopintoja. Haastamme opiskelijoitamme kokeilemaan nykyaikaisen teknologian ja innovatiivisten fyysisten ja digitaalisten muotoiluratkaisujen mahdollisuuksia monitieteisissä ryhmissä. Opinnoissa painotetaan opiskelijan yhteistyökykyä ja tuetaan yrittäjähenkistä ajattelutapaa.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022-2024.

https://fact.aalto.fi

Master's Programme in Design

Suuntautumisvaihtoehdot

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen suuntautumisvaihtoehdot ovat kokeellinen, taiteellinenja kaupallinen. Opiskelija voi yhdistellä opintosuunnitelmassaan myös niitä kaikkia. Opiskelijan on mahdollista valmistua kahdessa vuodessa, jos suunnittelee henkilökohtaisen opintopolkunsa huolellisesti. Oma opintosuunnitelma rakentuu aiemmissa opinnoissa hankitun osaamisen varaan. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään omalla opintopolullaan myös muiden ohjelmien kurssitarjontaa. Vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen valitsemisessa – ja mahdollisen sivuaineen tai harjoittelun sisällyttämisessä opintoihin – on tukena opiskelijan oma akateeminen ohjaaja.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistoon tulevat opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallon opiskelijoista 15 % ja henkilökunnasta 40 % on ulkomailta kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastamaan opintopolkuaan hakeutumalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon ja hankkimalla kokemusta osallistumalla kansainvälisiin kilpailuihin, näyttelyihin, konferensseihin ja alan messuille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineesta valmistuvilla on tarvittava osaaminen hakeutuakseen suorittamaan tohtoriopintoja Aaltoon tai johonkin muuhun suomalaiseen tai ulkomaalaiseen yliopistoon. Aallossa toimiva Fashion/Textile Futures -tutkimusryhmä tarjoaa pääaineen opiskelijoille käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin liittyviä tutkimusaiheita sekä mahdollisuuksia työllistyä tutkimusassistentiksi.

Uramahdollisuudet

Opiskelija saa maisteriopinnoista valmiudet luoda uraa omien kiinnostustensa ja erikoistumisensa perusteella. Meiltä valmistuneilla on tarvittavat taidot ja tiedot, joiden avulla he pystyvät työskentelemään muoti- ja/tai tekstiilisuunnitteluteollisuudessa sekä siihen liittyvillä media-aloilla ja koulutusaloilla globaalissa ympäristössä. Jotkut valmistuneista toimivat muoti- ja tekstiilisuunnittelijoina sekä luovina johtajina. Monet perustavat oman yrityksen. Maisteriopinnot tarjoavat opiskelijoille myös valmiudet työskennellä tutkijoina niin akateemisessa ympäristössä kuin yritysmaailmassakin.

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Tutkimusaiheitamme ovat kestävä muotoilu, muotoilun käytäntöihin perustuva tutkimus (practice-based design research), ihmiskeskeinen muotoiluntutkimus sekä yhteissuunnittelu . Tutkimusympäristömme ja -kulttuurimme mahdollistavat tavoitesuuntautuneen tutkimuksen, mielikuvitukselliset kokeilut, kriittisen keskustelun ja monitieteisen yhteistyön.

Fashion/Textile Futures -tutkimusryhmämme etsii uusia näkökulmia muotiin ja tekstiileihin hyödyntäen monenlaisia tutkimusmenetelmiä. Keskitymme tutkimuksessa vahvasti etenkin kestävään muotiin ja tekstiileihin, mutta ryhmän jäsenten tutkimustoimintaan ja vahvuuksiin kuuluvat myös materiaalitutkimus, estetiikan ja luovuuden tutkimus, muotoilun käytäntöihin perustuva tutkimus, tekstiilien/muodin ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimus sekä strateginen johtaminen muoti- ja tekstiilialalla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston kaikki kuusi korkeakoulua tekevät keskenään laajaa monitieteistä yhteistyötä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Koululla on läheiset välit moniin ulkoisiin sidosryhmiin. Yritykset, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelevat, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen työstääkseen opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on yksi Euroopan johtavista muotoilualan korkeakouluista.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master’s Programme in Design -maisteriohjelman Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) -pääaineeseen arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää muodin ja tekstiilisuunnittelun opiskelusta

236_Aalto_University_Naytos19_29-5-2019_photo_Mikko_Raskinen.jpg

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) (ulkoinen linkki)

Aallon muodin pääaineen oma verkkosivu. Lisätietoa muodin kursseista, ajankohtaisista uutisista, opiskelutiloista ja paljon muuta!

Image: Aalto University, AaltoTEXTILES network

AaltoTEXTILES (ulkoinen linkki)

AaltoTEXTILES on verkosto, joka yhdistää kaiken tekstiilimateriaaleihin liittyvän toiminnan muotoilun, tekniikan ja kauppatieteiden saralla Aalto-yliopistossa.

Work by fashion student Noora Ainasoja at Näytös18 event. Photo: Mikko Raskinen

Aalto Fashion (ulkoinen linkki)

Aalto fashion on luova yhteisö, joka tutkii muotia ja sen eri ilmaisumuotoja. Alusta esittelee Aallon muodin kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden töitä.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: