Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Doktorandprogrammet i kemiteknik består av 7 forskningsområden. Institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemi och materialvetenskap och institutionen för kemiteknik och metallurgi ansvarar tillsammans för programmet.
Doctoral students in the lab

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

1.9.2022 – 20.9.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Ansökningsperioden börjar 1.9.2022 08:00 (UTC+3)

På den här sidan

Loading table of contents

Doktorandstudiernas mål

Syftet med doktorandstudierna är att ge djupare vetenskaplig kunskap och insikt i vetenskapligt forskningsarbete och i praktisk tillämpning än högre högskoleexamen. Centralt i doktorandstudierna är studier inriktade på forskningsarbete och på förmågan att tillämpa forskningsresultat. Forskning på hög nivå är en ovillkorlig förutsättning för doktorandutbildningen.

Målen för doktorandutbildningen är att den studerande:

  1. grundligt gör sig förtrogen med sitt eget forskningsområde och dess samhälleliga betydelse och uppnår förmåga att inom detta forskningsområde självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap;
  2. gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom sitt område samt
  3. förvärvar en sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden som anknyter till forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Examensstruktur

Doktorsexamen består av tre helheter:

  1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
  2. studier inom forskningsområdet 20–35 ECTS
  3. vetenskapens praktik och principer 5–20 ECTS

Studiernas innehåll

Doktoranden förbinder sig till att studera och forska långsiktigt och målinriktat. Doktoranden har rätt att studera enligt sin studieplan och få regelbunden och sakkunnig handledning i sina studier. För att få handledning förbinder sig doktoranden till att följa den fastställda studieplanen samt forskningsplanen. Rätt att få handledning förutsätter även att doktoranden har anmält sig som närvarande vid Aalto-universitetet, ett handledningsavtal samt att hen följer högskolans värden och förpliktelser.

Dessutom förbinder sig doktoranden att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar för god vetenskaplig praxis. Att förbinda sig till anvisningarna förutsätter även att etisk praxis för forskning hör till alla doktoranders teoristudier.

Doktorsexamen kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier. Mer information om studierna på doktorandprogrammets Into-sida (på engelska).

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. Examensspråket kan vara finska, svenska eller engelska beroende på lärdomsprovets språk.

Lär känna våra doktorander!

Pingchao Ke in the laboratory with safety gear standing in front of lab equipment smiling

Get to know us: Doctoral student Pingchao Ke

Having an overseas research experience is very important for every researcher.

News
Taina in lab gear in the laboratoy smiling

Get to know us: Doctoral student Taina Kalliomäki

University of applied science studies before Aalto.

News
Jere in the laboratory with safety gear holding a bottle

Get to know us: Doctoral student Jere Partinen

Be prepared to face difficulties, but do not let them stop you.

News

Finansiering av studierna

Finansieringen ska i första hand diskuteras med doktorandstudiernas ansvarsprofessor eller handledare. Finansiering av studierna kan eventuellt ordnas genom att doktoranden arbetar inom ett forskningsprojekt vid Högskolan för kemiteknik; se lediga arbetsplatser.

Internationell studiemiljö

I högskolans doktorandprogram fästs stor vikt vid internationalisering, både i rekryteringen av doktorander och i doktorandutbildningen. Högskolan för kemiteknik har också nära kontakter till ett flertal toppuniversitet och forskningsinstitut inom högskolans forskningsområden.

Aalto-universitetet uppmuntrar sina doktorander att åka utomlands under studierna, eftersom internationell rörlighet främjar doktorandernas karriärmöjligheter. En vistelse vid ett universitet och en forskningsenhet i utlandet innebär ofta en möjlighet att dela information och kunskap, skapa nya idéer, utvidga sina internationella nätverk och utveckla sina professionella färdigheter. Med hjälp av det internationella forskningsarbetet och de internationella studierna får du nya idéer, synvinklar till ditt forskningsarbete, samt erfarenhet av att arbeta i grupp på olika sätt.

Så här söker du till oss

Ansökan till doktorandprogrammet vid Högskolan för kemiteknik sker två gånger i året, i mars och september. Man kan inte söka doktorandplatser finansierade av högskolan i samband med vårens ansökan. Dekanus fattar varje år beslut om dessa doktorandplatsers mängd, ansökan och studerandeantagningar.

Följande ansökan inleds i september: 1.-20.9.2022

I enlighet med universitetslagen (558/2009) får en sökande ta emot endast en studieplats  i en utbildning som leder till högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin vid ett finskt universitet.

Den sökande ska lämna in en elektronisk ansökan jämte bilagor innan ansökningstiden går ut.
Den elektroniska ansökningsblanketten öppnas för sökande 1.9.2022 kl. 8.00 och stängs 20.9.2022 kl. 15.00 (GMT+3). Vi behandlar endast de ansökningar som har anlänt inom utsatt tid och som innehåller alla vederbörliga bilagor. Elektronisk ansökan om forskarstudier

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. Läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt.   

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutionerna vid Högskolan för kemiteknik

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Researchers in the lab

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

Image from the Aalto Bioproduct centre

Ansökningsperioden börjar 1.9.2022 08:00 (UTC+3)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat