Koulutustarjonta

Muotoilu - Muotoilu ja Muoti, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muotoilun pääaineopintojen sisältö perustuu kasvavaan tarpeeseen kouluttaa luovia suunnittelijoita, jotka osaavat muotoilla tarpeellisia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja, joiden suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu sekä erilaiset käyttäjäryhmät että ympäristön kuormitus. Tutkittuun tietoon perehtymällä ja soveltamalla työssään ajan tasalla olevia suunnittelun menetelmiä, muotoilija voi yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa vaikuttaa laajasti ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin hyvinvointiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Opiskelijoiden metallisia ja keraamisia kurssitöitä
Johdatus muotoiluun. Metallinen kannu Delia Aho, keraamiset laatikot Heidi Naumanen ja betoninen kulho Tapio Rokkonen. Kuva: Wenla Nwajei

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelma, Muotoilun pääaine

Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelman opinnoissa opiskelija keskittyy luovien suunnittelutaitojen kehittämiseen ja rakentaa omaa näkemystään ja suunnittelijaidentiteettiään. Ohjelman opiskelijoita yhdistää luova kunnianhimo, empatia ihmisiä kohtaan ja halu suunnitella luonnonvaroja säästävää tulevaisuutta. Kandidaattiohjelma on kolmevuotinen, ja opiskelija voi sen jälkeen jatkaa maisteriopintoihin.

Ohjelmasta valmistunut taiteen kandidaatti osaa:

 • Ilmaista suunnittelijan näkemyksensä monipuolisesti eri tavoilla ja materiaaleilla.
 • Käyttää luovia suunnittelun menetelmiä järjestelmällisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden suunnittelijoiden, eri alojen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.
 • Kuvailla kestävän kehityksen periaatteet ja soveltaa niitä työssään.
 • Tunnistaa suunnittelun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vaikuttavuuden.
 • Hyödyntää suunnittelutyöhön liittyviä tutkimustaitoja eri yhteyksissä ja voi jatkaa maisteriopintoihin.

Muotoilun pääaineopintojen sisältö perustuu kasvavaan tarpeeseen kouluttaa luovia suunnittelijoita, jotka osaavat muotoilla tarpeellisia ja kiinnostavia tuotteita ja palveluja, joiden suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu sekä erilaiset käyttäjäryhmät että ympäristön kuormitus. Tutkittuun tietoon perehtymällä ja soveltamalla työssään ajan tasalla olevia suunnittelun menetelmiä, muotoilija voi yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa vaikuttaa laajasti ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin hyvinvointiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Muotoilun pääaineopinnot kattavat muotoilun koko kentän tuote- ja palvelusuunnittelusta kokeilevaan muotoiluun.

Valmistuttuaan muotoilun pääaineesta opiskelija osaa:

 • Suunnitella harkittuja ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja.
 • Kehittää ja toteuttaa omaa muotoilullista ja ammatillista näkemystään.
 • Käyttää työssään monipuolisesti erilaisia ideointi-, mallinnus-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä.
 • Noudattaa suunnittelutyössään käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita.
 • Kertoa muotoilutyöstä visuaalisesti, mallien avulla ja sanoin eri yleisöille, kuten yritysten edustajille, asiakkaille ja käyttäjille.
 • Huomioida suunnittelutyössään kestävän kehityksen ja kiertotaloudessa toimimisen periaatteet.

Opetuskieli

Muotoilun pääaineen opetuskieli on pääosin suomi. Osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opiskelija voi tehdä opintosuoritteensa suomeksi, ruotsiksi tai erikseen sovittuna englanniksi. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä muiden ohjelmien kanssa, jolloin opetuskielenä voi olla englanti ja opintosuoritteet tehdään englanniksi.

Opintojen rakenne

Opetuksessa yhdistetään luentoja, ohjausta, pienryhmätyöskentelyä ja tekemällä oppimista Aalto-yliopiston korkeatasoisilla työpajoilla. Opiskelu edellyttää aktiivista ja läsnä olevaa työskentelyä. Pieni osa opinnoista on mahdollista suorittaa omaan tahtiin esimerkiksi tenttimällä.

1. vuosi: muotoiluprosessiin ja muotoilun kenttään perehtyminen eri näkökulmista, käyttäjäkeskeiseen suunnittelun sekä digitaalisten suunnittelumenetelmien perusteet, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteiset taide-, kieli- ja viestintäopinnot.

2. vuosi: kokeilevan ja omaehtoisen työskentelyn vahvistaminen sekä luova ongelmanratkaisu, tutustuminen teolliseen suunnitteluprosessiin, sarjatuotantoon sekä suunnittelutyöhön liittyviin kokeellisiin tutkimusmenetelmiin.

3. vuosi: omaa opintopolkua tukeva sivuaine, valinnaiset opinnot, mahdolliset vaihto-opinnot sekä kandidaatin opinnäyte

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Perusopintojen jälkeen opiskelija laatii ohjaavan opettajan tuella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka avulla hän suuntaa osaamistaan haluamaansa suuntaan. Hän voi painottaa opinnoissaan tuote- ja materiaalisuunnittelua, tekstiilisuunnittelua, hakeutua lasi- ja keramiikkamateriaalien pariin tai keskittyä palvelumuotoiluun, taiteelliseen toimintaan, muotoilualan kehitystehtäviin tai muotoilun yrittäjyyteen.

Muotoilun pääaineesta valmistuneella on opiskeluoikeus Muotoilun maisteriohjelmassa pääaineina Collaborative and Industrial Design, Contemporary Design tai Fashion, Clothing and Textile Design. Hänellä on hyvät valmiudet hakeutua myös muihin Aalto-yliopiston monialaisiin muotoilun maisteriopintoihin (International Design Business Management ja Creative Sustainability maisteriohjelmat). Lisäksi taiteen kandidaatti voi hakea kansainvälisiin maisteriopintoihin.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisö on kansainvälinen: opetushenkilökunnasta 40 % on kansainvälisiä, opiskelijoista noin 15 %. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman kärkeä,jonka vuoksi korkeakoulu on haluttu kumppani erilaisissa vaihto-ohjelmissa. Muotoilun pääaineesta lähdetään vaihtoon Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan johtaviin muotoilukouluihin. Opiskelijamme myös osallistuvat itsenäisesti tai kurssityönä kansainvälisiin kilpailuihin ja näyttelyihin, sekä vaihto-opintojen ohella tai sijasta suorittavat työharjoittelujakson ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakeutua suorittamaan tohtorin tutkintoa. Taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi Aalto-yliopistossa opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon sisältyvät jatko-opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet pääasiassa maisteriopintoihin, sekä mahdollistaa toimimisen muotoilijan uran ensimmäisissä tehtävissä. Maisteritutkinnon jälkeen pääaineen opiskelijat toimivat tuote- ja palvelukehitystehtävissä tai muotoilun johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla, toimialueinaan kestävän kehityksen muotoilu, teollinen muotoilu, vuorovaikutussuunnittelu, tuotesuunnittelu ja -kehitys, palvelumuotoilu, strateginen muotoilu, pinta- ja tekstiilisuunnittelu, sekä lasi- ja keramiikkamuotoilu ja kokeellinen muotoilu taiteen ja muotoilun rajanpinnalla. Esimerkiksi Ornamon tutkimukset kuvaavat alan työllistymistä ja palkkausta. Aalto-yliopistosta valmistuneet muodostavat aktiivisen alumniverkoston,jonka kautta opiskelijamme säilyttävät yhteyden yliopistoon valmistumisen jälkeenkin.

Tutkimuksen painopisteet

Muotoilun laitoksen tutkimustyö edustaa alan kansainvälistä kärkeä. Laitoksella tehtävä tutkimus käsittelee yhteistyöperustaista ja ihmiskeskeistä suunnittelua, kestävän kehityksen muotoilua sekä taiteellisen työskentelyn keinoin tehtävää tutkimusta. Laitoksen opetushenkilökunta koostuu tutkijoista ja muotoilun ammattilaisista, joiden asiantuntijuus välittyy päivittäisessä opetus- ja ohjaustyössä muotoilun pääaineessa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Muotoilun pääaine tekee säännöllisesti projekteja yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan kurssien puitteissa tai opinnäyteprojekteina. Pääaineella on lisäksi opetusyhteistyötä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen kanssa, esimerkkinä CHEMARTS yhteistyö Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa sekä Aaltonaut- sivuaine.

Lue lisää muotoilun alasta

Seaweed pavilion Hidaka Ohmu is Julia Lohmann's installation made of seaweed.

Muotoilu ajaa muutosta eteenpäin (ulkoinen linkki)

Julia Lohmann korostaa, että muotoilulla voi olla merkittävä rooli kestävän muutoksen toteuttamisessa.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Hyväksytään monimutkaisuus (ulkoinen linkki)

Siirtymä kestävään elämään

Portaikossa kuvattu mies katsoo kuvaajan ohi vasemmalle ja hymyilee

Elämäntehtävänä muotoilu

Teollisen muotoilun professori Eero Miettinen on aina rakastanut autojen piirtämistä. Hän iloitsee siitä, että muotoiluymmärrys on yhteiskunnassa laajentunut.

Uutiset
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2024

Seuraa meitä somessa

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: