Utbildningsutbud

Creative Sustainability, Master of Science (Technology)

Vår tids kritiska globala utmaningar, såsom klimatkrisen, fattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och befolkningstillväxt, kräver tvärvetenskapliga tänkesätt för att hitta nya lösningar. För att svara på dessa utmaningar sammanför magisterprogrammet Creative Sustainability ledande expertis från Handelshögskolan, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik.
Students with teacher learning in laboratory
Picture from the event of School of Chemical Engineering (Picture by:Anni Hanén)

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vår tids kritiska globala utmaningar, såsom klimatkrisen, fattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och befolkningstillväxt, kräver nya tänkesätt för att hitta nya lösningar. Magisterprogrammet Creative Sustainability sammanför ledande expertis från Handelshögskolan, Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik för att skapa en tvärvetenskaplig lärmiljö som lockar till sig toppbegåvningar. Alla studenter som deltar i programmet har samma passion för att bidra till att påskynda övergången till ett hållbart samhälle.

Programmet utbildar nästa generation ingenjörer vars kompetens sträcker sig utöver den traditionella tekniska expertisen för att kunna delta i tvärvetenskapliga innovationsprocesser med flera aktörer. Utexaminerade från magisterprogrammet Master's Programme in Creative Sustainability har:

Förmåga att integrera systemtänkande i problemlösning. De utexaminerade förstår att de moderna utmaningarna är sammankopplade och beroende av varandra och kan föreslå lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Kognitiv flexibilitet och designtänkande.Tack vare programmets tvärvetenskapliga karaktär har de utexaminerade en bred uppsättning färdigheter som stärker deras kreativa förmåga att lösa problem.

Modern och tillämpad materialteknisk kunskap. Utexaminerade förstår principerna för den cirkulära ekonomin och kan använda sin ingenjörskunskap vid utvecklingen av nya hållbara material.

Omfattande analytisk kompetens. Utexaminerade behärskar analysverktyg för hållbarhetsbedömning.

Stark interaktionsförmåga. De utexaminerade kan föra en dialog med experter från olika områden och arbeta som en del av team med kulturell mångfald och ämnesövergripande verksamhet.

God förståelse för hållbarhetsförvaltning.Utexaminerade kan hantera hållbarhetsinitiativ för samhället i stort, för affärsändamål och för andra organisationers behov. De har också fått en förståelse för hur olika organisationsformer och arbetsmetoder kan stödja strävan efter hållbarhet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet Master’s Programme in Creative Sustainability är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master's Programme in Creative Sustainability omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

· Obligatoriska studier i Creative Sustainability (60 studiepoäng)

· Biämnesstudier (20 studiepoäng)

· Fritt valbara studier (10 studiepoäng)

· Diplomarbete (30 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Creative Sustainability

Inriktningsalternativ

Studiernas uppbyggnad

Studierna delas in i fyra olika kategorier:

· Obligatoriska gemensamma CS-studier: obligatoriska studier som alla CS-magisterstuderande från de tre högskolorna tar tillsammans Dessa omfattar kurser om systemtänkande, kreativt teamarbete samt miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.

· Obligatoriska studier vid den egna högskolan: vid Högskolan för kemiteknik omfattar dessa exempelvis kurser om biobaserade material och cirkulär ekonomi.

· Alternativa CS-studier: studier tillgängliga för magisterstuderande i CS från vilken som helst av de tre högskolorna.

· Fritt valbara studier: biämnesstudier eller kurser inom andra program vid Aalto-universitetet eller andra finska universitet, studentutbyte, praktik eller kurser från listan över alternativa CS-kurser.

De obligatoriska gemensamma kurserna och de obligatoriska CHEM-kurserna är tänkta att tas under programmets första år. Under det andra året kan studerande välja kurser enligt intresse och önskad inriktning.

Teman

De två nyckelämnena som är specifika för de studerande vid Högskolan för kemiteknik är cirkulär ekonomi och biomaterial. Stor vikt läggs vid metallåtervinning och minimering av skador från gruvverksamhet och studerande kan också välja att fördjupa sig i biomaterial genom att studera t.ex. skogsbiomassa och biobaserade polymerer som kan ha en drastisk inverkan på avfallsproblemet, från förpackningar till textilier. För att ge ett konkret exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över kurser som valts ut från programmets omfattande undervisningsplan:

· Materials for a World in Transition (5 studiepoäng)

· Fundamentals of Chemical Thermodynamics (5 studiepoäng)

· Metal Recycling Technologies (5 studiepoäng)

· Plant Biomass (5 studiepoäng)

· Circular Economy for Materials Processing (5 studiepoäng)

Lärande

Den pedagogiska strategin bygger på integrering av undervisning och forskning, utmaningsbaserat och blandat lärande och en stark koppling till praktiska resultat. Undervisningsmetoderna sträcker sig från interaktiva klassrumslektioner och laboratoriearbete till gruppuppgifter och praktiska projekt som genomförs för partnerorganisationer.

Programmet ingår i den europeiska kunskaps- och innovationsgruppen EIT Climate-KIC, som arbetar för att påskynda övergången till en koldioxidfri ekonomi. Studerande får möjlighet att interagera med universitetsstuderande från andra delar av Europa och delta i utbildningar och aktiviteter som anordnas av gruppen.

Individuell studieplan (ISP)

Den individuella studieplanen (ISP) är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. ISP:n är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den de studerande var de befinner sig i sina studier och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Att svara på de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningarna kräver förståelse mellan kulturer och samarbete på global nivå. Programmet Creative Sustainability är en genuint internationell lärandemiljö som hittills lockat till sig studerande från 54 olika länder runtom i världen. Tack vare detta sker lärandet vid programmet i en likasinnad och stödjande grupp bestående av högt motiverande studerande och anställda.

Konkreta exempel på möjligheter att utveckla sin globala kompetens är att:

· välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande

· avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande

· göra praktik eller diplomarbetet utomlands

· ta sommarkurser utomlands

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom flera fritidsevenemang, firande och fritidsaktiviteter runt universitetet. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Creative Sustainability – MSc in Technology vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Hållbarhetsfrågor uppstår i alla affärs- och industrisammanhang och det finns därför flera möjliga karriärmöjligheter för personer med sakkunskap inom hållbarhet och materialvetenskap. Utexaminerade inom Creative Sustainability från kemiteknik kan till exempel följa någon av dessa karriärstigar:

· Arbeta som hållbarhets- och företagsutvecklingsledare inom industrier som står inför stora ekologiska utmaningar (t.ex. skogsbruk, tillverkning, elektronik, jordbruk)

· Arbeta med att utveckla nya materiallösningar för den cirkulära ekonomin

· Bli entreprenör

· Arbeta i strategiska och ledande positioner inom den offentliga sektorn

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper studerandes och utexaminerades sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan innan utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

Samarbete med andra aktörer

Programmets internationella och tvärvetenskapliga lärplattform förenar ekonomi, design, kemiteknik och materialvetenskap på ett sätt som förbereder de studerande på att svara på de avgörande utmaningarna i dagens samhälle. De studerande studerar i tvärvetenskapliga team vilket ökar deras förståelse för olika ämnesområden och möjliggör ett helhetsperspektiv. Detta ger eleverna möjlighet att skapa nya hållbara lösningar för den mänskliga , urbana, industriella och ekonomiska miljön.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskapliga miljö stimulerar nya idéer, samlar entusiaster runt dem och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startup-företag.

Ansökan till magisterutbildning

School of Chemical Engineering

The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

  • Academic performance 
  • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

  • Recognition and quality of institution
  • Suitability
  • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Creative Sustainability - MSc in Technology

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Contact information

In case of programme-specific questions and inquiries, please contact [email protected] If there are open questions about the admissions and applying instructions, you can reach out to [email protected]

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected] För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-creative-sustainability

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat