Koulutustarjonta

Collaborative and Industrial Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Collaborative and Industrial Design (CoID) -pääaineen opintojen keskiössä on muotoilijan tehtävä yhteiskunnassa. Opiskelijat kehittävät taitoja, joiden ansiosta he voivat toimia muotoiluasiantuntijoina ja -johtajina, yrittäjinä ja innovoijina eri aloilla, yrityksissä, yhteisöissä, oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla.Collaborative and Industrial Design (CoID) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) ja Contemporary Design (CoDe). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.
Aalto-yliopisto A Grid / Photo: Unto Rautio

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Collaborative and Industrial Design (CoID) -pääaineen opintojen keskiössä on muotoilijan tehtävä yhteiskunnassa. Opiskelijat kehittävät taitoja, joiden ansiosta he voivat toimia muotoiluasiantuntijoina ja -johtajina, yrittäjinä ja innovoijina eri aloilla, yrityksissä, yhteisöissä, oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla.

Collaborative and Industrial Design (CoID) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) ja Contemporary Design (CoDe). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.

Collaborative and Industrial Design -hakukohteessa teollisen muotoilun osaamista laajennetaan vuorovaikutussuunnitteluun, palvelumuotoiluun, yhteismuotoiluun ja muille kehittyville aloille, joilla muotoilu voi parantaa ympäristön ja ihmisten elämän laatua. Opiskelijat oppivat muotoilun innovointiprosesseissa tarvittavia empaattisia, kriittisiä, strategisia ja teknisiä taitoja ja valmiuksia. Heitä kannustetaan myös hakeutumaan uudenlaisiin rooleihin muotoilualalla ja teollisuudessa. Pääaineopintojen aikana opiskelijat oppivat ymmärtämään muotoilua suhteessa innovaatioihin ja nykykulttuuriin paikallisella ja globaalilla sekä yksityisellä ja julkisella tasolla. Opiskelijoista kehittyy erittäin osaavia muotoilijoita, joilla on myös taito johtaa muotoiluhankkeita ja tehdä yhteistyötä muotoilijoiden ja muiden alojen osaajien kanssa ja siten saada aikaan muutosta yhteisöissä ja yrityksissä.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetuksemme ja tilamme takaavat, että tästä hakukohteesta valmistuva opiskelija osaa

· soveltaa muotoilun käytäntöjä yhteiskunnallisiin, ympäristöön liittyviin, organisatorisiin ja teknisiin muutoksiin

· soveltaa muotoilua strategisesti tuotekehitykseen ja innovointiin

· yhdistää yhteistyö- ja ihmiskeskeisen lähestymistavan erikokoisiin hankkeisiin eri aloilla

· hyödyntää luovaa suunnittelua, järjestelmäajattelua ja osallistavia lähestymistapoja kehittääkseen ratkaisuja vastuullisesti ja eettisesti

· tarjota suunnitteluasiantuntemustaan ja -johtajuuttaan käyttöön monimutkaisiin hankkeisiin, joita toteutetaan monitieteisissä ryhmissä

· pukea sanoiksi muotoiluprosessia koskevan osaamisensa ja siirtää sitä muiden muotoilualan ja muiden alojen ammattilaisten käyttöön

· luoda tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, palveluja ja järjestelmiä monitieteisissä tai tieteidenvälisissä tiimeissä ja/tai itsenäisenä muotoilijana

· yhdistää luovuuden, uteliaisuuden, jatkuvan uudistumisen ja ilmaisuvoiman analyyttisiin ja käytännön taitoihin

· ymmärtää, miten muotoiluvetoisia, usein monimutkaisia prosesseja johdetaan ja miten niistä viestitään empaattisesti ja kriittisen ajattelun ja tutkimukseen pohjautuvan tiedon pohjalta

· ymmärtää, miten muotoilu vaikuttaa kestävää tulevaisuutta luoviin sosiomateriaalisiin muutoksiin

· harjoittaa muotoilun tutkimusta saadakseen tietoa ja perusteluja käytännön työnsä tueksi sekä hakea taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetuskieli

Collaborative and Industrial Design -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Muotoilun maisteriohjelman Collaborative and Industrial Design -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija valitsee pakolliset opintonsa pääaineen opintotarjonnasta. Niiden lisäksi opiskelija suorittaa muotoilun laitoksen yhteisiä opintoja (12 op) ja tekee opinnäytetyön jostain muotoiluun liittyvästä aiheesta (30 op). Opiskelijat suorittavat myös vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Ensimmäinen opetusperiodi on varattu siihen, että opiskelijat perehtyvät ihmiskeskeisen muotoilun perusteisiin. Sen jälkeen opiskelijoiden polut alkavat haarautua eri suuntiin, joskin ensimmäisen vuoden kevätlukukauden käynnistävä vuorovaikutussuunnittelun kurssi on vielä pakollinen kaikille. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille runsaasti liikkumavaraa valita omat kurssinsa joko ohjelman omasta tai muiden ohjelmien opetussuunnitelmista. Toisin sanottuna opiskelijoilla on vapaus räätälöidä opintonsa omien toiveidensa mukaisesti. Laitoksen yhteiset opinnot tuovat eri maisteriohjelmien opiskelijoita yhteen opiskelemaan esimerkiksi muotoilun tutkimusta.

Opintojen toisena vuonna opiskelija valmistelee opinnäytettään aluksi muun opiskelun ohella ja kevätlukukaudella yleensä kokoaikaisesti. Opinnäytteessä opiskelijalla on tilaisuus osoittaa pystyvänsä toteuttamaan tutkimuksen tai hankkeen yksilötyönä, kun muilla kursseilla hankkeet toteutetaan yleensä ryhmätöinä yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat oppivat konseptisuunnittelua, yhteissuunnittelua, strategista muotoilua ja muotoilun tutkimusta. He oppivat kriittisesti arvioimaan muotoilun tehtävänantoja ja muotoilulla lähestyttäviä ongelmia uudesta näkökulmista, minkä pohjalta he osaavat esittää perusteltuja oivalluksia ja kehittää huolella suunniteltujen konseptien pohjalta tarkoitukseen sopivia, toimivaksi testattuja tuotoksia omien kiinnostuksenkohteidensa ja valitsemansa opintopolun mukaisesti. He omaksuvat strategisia taitoja ja työtapoja, joita tarvitaan innovaatioiden ja yrittäjyyteen liittyvien prosessien hallintaan liiketoimintaympäristössä. He oppivat myös yhteissuunnittelutaitoja , joiden avulla he voivat ohjata sosiaalista innovointia sekä organisaatioissa että julkisella sektorilla. Koska opintopolut ovat pitkälti ainutlaatuisia, aktiivinen ja aloitteellinen ote oman opintopolun luomiseen on arvokasta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa apuna ovat akateemiset ohjaajat, muu henkilökunta ja muiden opiskelijoiden kokemukset.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022-2024

Muotoilun maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Vaikka jokaisella opiskelijalla on omat kiinnostuksenkohteensa ja opintopolkunsa, kaikki opiskelijat oppivat myös muotoilun innovointiprosesseissa ja -käytännöissä tarvittavia empaattisia, kriittisiä, strategisia ja teknisiä taitoja. Heitä kannustetaan myös hakeutumaan uudenlaisiin rooleihin muotoilualalla.

Collaborative Design -suuntautumisvaihtoehdon keskiössä ovat ihmiset muotoilutapahtuman alkuunpanijoina. Muotoilua lähestytään yhteistyönä tehtävän muotoilun prosessien, interaktiivisten tekniikoiden ja palvelumuotoilun näkökulmista niin yhteiskunnallisessa kuin liike-elämänkin kontekstissa.

Industrial Design -suuntautumisvaihdon kurssien ytimessä ovat nykyaikaiset tuotekehitys- ja tuotantoprosessit, laadukas muodonanto, prototyyppien valmistaminen ja käytännön yhteistyöprojektit alan yritysten kanssa. Kannustamme vahvasti suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita osallistumaan jollekin laitoksen ulkopuoliselle projektikurssille, jotta he saavat kokemusta monialaisessa ympäristössä toimimisesta.

Muotoilustrategiaa ja muotoilun johtamista koskevilla kursseilla keskitytään asenteeseen ja kykyyn soveltaa muotoilua menestyksekkäästi nykyaikaisten liiketoimintakäytäntöjen luomiseen, kehittämiseen ja hallintaan.

Edellä kuvattujen aiheiden lisäksi opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavia opintoja joko ohjelman sisältä tai muista tutkinto-ohjelmista tai sivuaineista. Opintojen sisällöstä sovitaan opiskelijan laatiessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistoon tulevat opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallon opiskelijoista 15 % ja henkilökunnasta 40 % on ulkomailta kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastamaan opintopolkuaan hakeutumalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon sekä hankkimaan kokemusta kansainvälisistä kilpailuista, näyttelyistä, konferensseista ja alan messuilta.

Jatko-opintomahdollisuudet

CoID-opintojen keskiössä on osaamistavoitteiden teoreettisen pohjan ymmärtäminen, joten opinnot antavat opiskelijoille valmiudet jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon Aallossa tai jossain muussa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Erityisesti muotoilun innovaatioihin keskittyvän CoID-pääaineen opiskelijoille muodostuu syvällinen käsitys muotoilun tehtävistä yhteiskunnassa. He omaksuvat myös huippuunsa hiottua erityisosaamista, jonka ansiosta heillä on valmiudet työskennellä muotoilijoina sekä muotoilun johtajina ja mielipidejohtajina eri liiketoiminta-aloilla, yrittäjinä tai innovoijina yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Tutkimusaiheitamme ovat kestävä muotoilu, käytäntöön pohjautuva muotoiluntutkimus (practice-based design research), ihmiskeskeinen muotoiluntutkimus sekä yhteissuunnittelu. Tutkimusympäristömme ja kannustava kulttuurimme mahdollistavat tavoitesuuntautuneen tutkimuksen, mielikuvitukselliset kokeilut, kriittisen keskustelun ja monitieteisen yhteistyön.

Laitoksella ja sen ulkopuolellakin työskentelevät tutkimusryhmät osallistuvat suoraan monien CoID-pääaineen kurssien opetukseen. Joillain kursseilla opiskelijat pääsevät toteuttamaan omia tutkimushankkeitaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston kaikki kuusi korkeakoulua tekevät keskenään laajaa monitieteistä yhteistyötä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Koululla on läheiset välit moniin ulkoisiin sidosryhmiin. Yritykset, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelevat, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen ja työstävät opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on yksi Euroopan johtavista muotoilualan korkeakouluista.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master’s Programme in Design -maisteriohjelman Collaborative and Industrial Design (CoID) -pääaineeseen arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: