Services

Förberedelser för strömavbrott i samband med undervisning

Lärandetjänsternas (LES) tilläggsanvisningar gällande undervisningen i händelse av strömavbrott i universitetets byggnader.
Aalto Campus photo by Mikko Raskinen

Förberedelser för planerade och oförutsedda strömavbrott

Om det finns vetskap om ett kommande strömavbrott avbokas de undervisningstillfällen som skulle ha ägt rum vid tidpunkten för strömavbrottet. De studerande informeras om saken via ett e-postmeddelande till hela Aalto (till aalto.fi-adresser). Därtill kan lärarna informera om ändringar i kursernas tidtabeller via MyCourses.

Om det sker ett oförutsett strömavbrott avbryts undervisningen. Du kan stanna kvar i undervisningslokalen i högst 15 minuter och vänta på att strömmen kommer tillbaka, om undervisningen inte kräver AV-teknik. Efter strömavbrottet tar det ungefär 25 minuter innan AV-systemet kommer i gång. Följ dock alltid entrétjänsternas anvisningar. Personer som befinner sig i lokaler för experimentellt arbete ska lämna lokalerna av säkerhetsskäl. Om de studerande inte kan anvisas till en plats där de kan vänta på att strömmen kommer tillbaka ska de studerande åka hem / lämna campus.

Om ett planerat strömavbrott äger rum på eftermiddagen ska de studerande delta i undervisningen som vanligt fram till strömavbrottet. Om ett planerat strömavbrott äger rum på förmiddagen kan undervisningen fortsätta som normalt efter kl. 12 när strömavbrottet har upphört. Om det sker ett oförutsett strömavbrott på förmiddagen kan undervisningen fortsätta från och med kl. 12 i form av distansundervisning eller ställas in. Om strömavbrottet börjar eller fortsätter efter kl. 15 avbokas all undervisning efter kl. 15.

Ett undervisningstillfälle som har ställts in på grund av ett strömavbrott ersätts i första hand med distansundervisning eller med en inspelad föreläsning, om läraren anser att det är nödvändigt för att uppfylla lärandemålen för kursen. Tidpunkten för det ersättande undervisningstillfället bestäms med beaktande av tidtabellen för andra studier som ingår i modelläsordningen. Läsordningsplanerarna och planerarna inom programmen kan hjälpa till med att hitta en lämplig tidpunkt för distansföreläsningen. Det räcker med att meddela tidpunkten för den ersättande föreläsningen genom ett MyCourses-meddelande. Varje ersättande onlinetillfälle behöver alltså inte föras in i ASIO/Sisu.

Om ett inställt undervisningstillfälle absolut behöver ordnas i en undervisningslokal försöker läsordningsplanerarna hitta en lämplig sal och boka den, varvid informationen uppdateras också i ASIO och Sisu.

Kursen får inte till följd av ersättande undervisningstillfällen fortsätta in i följande period, om inte kursen annars skulle ha fortsatt i den perioden.

Avbrott under tentamina och mellanprov

Om ett oförutsett strömavbrott sker under en tentamen avbryts tentamenstillfället. Tentamensövervakaren väntar högst 15 minuter på att strömmen kommer tillbaka. Tentpappren samlas in och de studerande ska lämna salen. Efter ett tentamenstillfälle som helt har avbrutits beslutar kursens ansvarslärare om tentamenssvaren kan bedömas rättvist eller om ett nytt tentamenstillfälle måste ordnas.

När en tentamen eller ett mellanprov har ställts in strävar läsordningsplanerarna efter att hitta en ny tentamenstid så nära den ursprungliga tiden som möjligt. Tentamen kan också flyttas till en redan fastslagen tidpunkt för omtentamen, om denna tidpunkt är rimlig i förhållande till det inställda tentamenstillfället och om det inte orsakar några större besvär för de studerande.

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.

Läs mera
Aalto logo on the snow

Elavbrott på campus

Bered dig på eventuella cirkulerande elavbrott genom att studera anvisningarna.

Se anvisningarna
Logo at campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: