Teaching and learning

Tillgänglighetsutlåtande - MyStudies

Universitetet strävar efter att säkerställa tillgängligheten i MyStudies i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller MyStudies. I utlåtandet beskrivs tjänstens tillgänglighet och på vilka punkter tjänsten inte uppfyller tillgänglighetskraven utgående från en tillgänglighetsauditering av användargränssnittet för studerande.

Tjänstens tillgänglighet

Utgående från en utomstående och oberoende tillgänglighetsauditering har tjänstens tillgänglighet fått betyget B (på skalan A–C). Tillgänglighetsproblemen beskrivs närmare nedan.

Tjänsten innehåller faktorer som är problematiska för skärmläsare, såsom felaktigt fokus och element som öppnas automatiskt. På grund av dessa problem får personer som använder skärmläsare inte alltid tillräckligt med information om sidans innehåll och kan därför inte ta till sig informationen på sidan utan besvär.

För synsvaga användare uppstår problem i synnerhet till följd av bristande responsivitet och begränsade möjligheter att skala texten. I övrigt är tjänsten relativt hanterbar för en synsvag användare. Tjänsten innehåller också problem som gäller användbarhet och kognitiv tillgänglighet, såsom blandning av språk och knappar som inte fungerar.

Målet är att kontinuerligt förbättra tillgängligheten, men på grund av systemets omfattning tar det tid att hitta och korrigera alla brister i systemet. Det icke-tillgängliga innehåll som listas nedan förbättras i takt med att systemet utvecklas, även om hela delområden inte kan korrigeras fullständigt på en gång.

Alternativa sätt att använda tjänsten

MyStudies innehåller en tidsbokningstjänst som de studerande kan använda för att boka tid för att prata med någon ur personalen. Studerande kan alternativt boka tid genom att kontakta universitetets lärandetjänster eller personalen direkt per e-post eller telefon. Den information som ges i tjänsten ges också i tillämplig omfattning i andra system, huvudsakligen Sisu, MyCourses och aalto.fi.

Icke-tillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller inte ännu alla krav i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

 1. Felaktigt fokus (WCAG 1.3.1)
  • När man förflyttar sig mellan sidor, till exempel genom att navigera mellan länkarna i huvudmenyn med hjälp av tangentbordet, förblir fokus på gränssnittskomponenten i fråga på den nya sidan som öppnas. Fokus borde förflyttas till det första elementet på den nya sidan eller i undantagsfall till interaktivt innehåll på sidan.
 2. Element öppnas automatiskt när markören placeras på dem (WCAG 2.5.1)
  • En del av anvisningarna öppnas automatiskt när markören placeras på dem utan att man klickar på dem.
 3. Skalning och förstoring förhindras (WCAG 1.4.10)
  • Skalningen och förstoringen på webbplatsen har begränsats till femdubbel i HTML-koden.
 4. Inexakt rubricering (WCAG 1.3.1)
  • Rubriceringen på webbsidorna följer inte kraven på hierarki och logik enligt tillgänglighetsstandarden WCAG i alla vyer.
 5. Förflyttning till ny sida utan förvarning (WCAG 3.2.2)
  • Användaren förflyttas till en utomstående tjänst eller fil utan förvarning.
 6. Knappar och andra element som inte fungerar (WCAG 4.1.2)
  • Tjänsten innehåller element som saknar funktion.
 7. Språkvalet anges bristfälligt (WCAG 4.1.2, 3.1.2, 2.1.1)
  • Språkvalet saknar en benämning. Knappen som öppnar språkvalsmenyn namnges enligt det språk som är aktiverat, t.ex. ”English”.
   Alt-attribut saknas för länkarna för språkval.
 8. Responsivitetsproblem (WCAG 1.4.10)
  • Vid användning av webbläsarens förstoringsfunktion överlappar vissa gränssnittselement varandra.
 9. Bristfälligt synligt fokus (WCAG 2.4.7)
  • De fokuserade elementen på webbsidan har en svag visuell presentation.
 10. Länktexter saknas för bildlänkar (WCAG 1.3.1)
  • Tjänsten innehåller bilder som fungerar som länkar men som har en tom textlänk i HTML-koden.
 11. Bilder saknar textalternativ (WCAG 1.1.1)
  • Tjänsten innehåller bilder som har ett tomt textalternativ i HTML-koden.
 12. Bristfälliga språkinställningar (WCAG 3.1.1)
  • När man loggar in på webbsidan för första gången har språket för snabbguiden inte specificerats.
 13. Tabulatorordning (WCAG 2.4.3)
  • När man förflyttar sig på webbsidan med tabulatorn kommer huvudmenyn före i fokusordningen än språkvalet, profilmenyn och verktygsmenyn som ligger högre upp på sidan.
 14. Namnlösa eller bristfälligt namngivna knappar (WCAG 4.1.2)
  • Tjänsten innehåller knappar som saknar namn eller vars funktion inte beskrivs tydligt för användare av skärmläsare.
 15. Bristfälligt namngivna länkar (WCAG 2.4.4)
  • Tjänsten innehåller bristfälligt namngivna länkar.
 16. Dekorationsbilder (WCAG 1.1.1)
  • Tjänsten innehåller så kallade dekorationsbilder som inte är dolda för skärmläsare.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 8.8.2022.

Utlåtandet grundar sig på en utomstående aktörs utvärdering av webbplatsens förenlighet med kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av Annanpura Oy.

Utlåtandet granskades senast 23.10.2022.

Respons och kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot kommentarer, frågor och förbättringsförslag som gäller denna tjänst och dess tillgänglighet per e-post till adressen [email protected].

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand ge respons till webbplatsen administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

tillganglighetskrav.fi [email protected]

webbformulär

Telefonväxel 0295 016 000

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: