Nyheter

Kisel har lovande utmanare inom elektroniken, men deras strålningsbeständighet är en gåta – forskningsprojekt utvecklar ett effektivt sätt att förutspå strålningsskador

Aalto-universitetets biträdande professor Andrea Sand fick betydande finansiering av Europeiska forskningsrådet för att förutspå strålningsskador på halvledare. Den nya metoden kan öppna dörrar för ibruktagande av nästa generations material.
Andrea Sand
Andrea Sands finansiering är ERC Starting Grant på 1,5 miljoner euro. Jaakko Kahilaniemi / Aalto-yliopisto

Halvledarmaterialen har haft en avgörande roll i utvecklingen av modern teknik, från datorer till solceller. Även utrustning som används i en miljö med kraftig partikelstrålning, såsom satelliter, kärnreaktorer och partikelacceleratorer, är beroende av teknologi som innehåller halvledare.  Strålningen orsakar dock skador på materialet som förkortar utrustningens livscykel och stör dess funktion.

Det nya forskningsprojektet som inleds vid Aalto-universitetet har fått miljonfinansiering av Europeiska forskningsrådet (ERC) för att bättre förutspå strålningsskador på halvledare. Det nya sättet att förutspå strålningsskador kan öka utrustningens livslängd och främja ibruktagandet av nya material i olika elektroniska komponenter.

För närvarande förutspås strålningsskador i huvudsak med hjälp av empiriska undersökningsresultat. Forskarna vid Aalto-universitetet strävar efter att förutspå och förklara skadorna genom att utgå från fysikteori, dvs. de matematiska modeller som förklarar fenomenet.

”Utifrån modeller som grundar sej i kvantmekaniken gör vi datorsimuleringar, med hjälp av vilka man både kan förklara och förutspå uppkomsten av skador och deras struktur”, berättar biträdande professor Andrea Sand som fått finansiering.

Forskarna jämför resultaten från simuleringarna med experimentella mätningar och observationer, till exempel elektronmikroskopbilder. På så sätt kan de både bekräfta riktigheten i de prognoser som grundar sig på simulering och skapa en bättre förståelse för skadornas uppkomst och karaktär.

”Eftersom simuleringen grundar sig på fysikens modeller ger den oss samtidigt en förklaring till det aktuella fenomenet. Detta fås inte nödvändigtvis enbart genom empiriska undersökningar”.

Frigörelse från de befintliga materialens begränsningar

Kisel är för närvarande det mest använda materialet i halvledarkomponenter. Det har spelat en nyckelroll i den enorma ökningen av datorernas beräkningskapacitet under de senaste årtionden, men materialets begränsningar har småningom uppnåtts.

”Man har nästan gått så långt man kan med kisel. Nu söker vi nya material som klarar av att vara ännu bättre”, berättar Sand.

Att ersätta kisel i utrustning som används i miljöer med kraftig partikelstrålning fördröjs delvis av att funktionen hos nya material i strålningsförhållanden i hög grad är en gåta. Detta kan Sands forskning hjälpa till med: Om forskarna lär sig att förutspå strålningsskador utifrån matematiska modeller i stället för genom empiriska test kan man mycket snabbare och lättare få information om de nya materialens beteende.

”Det är dyrt och tidskrävande att experimentellt utreda strålningsbeständigheten hos nya material. Om – och när – vi på ett tillförlitligt sätt lyckas modellera strålningsskador på de halvledare som nu används utifrån fysikens grunder, kan vi ta nästa steg och göra upp sådana prognoser även för nya material. Beräkningsmässiga prognoser minskar avsevärt den experimentella belastningen”. 

Sands finansiering är ERC Starting Grant på 1,5 miljoner euro. Projektet är femårigt och startar nästa år.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.