Nyheter

Allt fler kvinnor disputerar till teknologie doktor

Doktorsutbildningen och disputanderna har förändrats under årtiondenas gång. Dagens disputander blir allt yngre. Bland de utexaminerade från Aaltos doktorsprogram inom tekniska branschen är var fjärde kvinna.

Professorn i geoinformatik och promotorn Kirsi Virrantaus leder de promoverande doktorerna till Dipolis renoverade festsal för Aalto-universitetets promotion inom den tekniska branschen i mitten av juni.

Alla 400 doktorer i teknologi och arkitektur som har disputerat under de senaste två åren vid Aalto-universitetet har fått inbjudan till tillställningen. En stor del av promovenderna har fortsatt med doktorsstudierna genast då de utexaminerats till diplomingenjörer.

”I tiderna kunde doktorsavhandlingen utgöra forskarens livsverk. Den färdigställdes kanske efter flera årtionden av arbete då karriären var på slutrakan. Nu betyder doktorsavhandlingen inte slutet utan början. För en ung doktor är doktorsavhandlingen vetenskapens körkort som gör doktorn till en fullvärdig medlem i den vetenskapliga världen.”

Utvecklingen av doktorsutbildningen förklarar förändringen till en del. Förr knogade en disputand på med sin forskning nästan ensam – nu är de fortsatta studierna väl handledda och metodiska.

Varje högskola vid Aalto-universitetet har sitt eget doktorsprogram och sin egen doktorsskola. Det erbjuds kurser som stöder arbetet med avhandlingen, allt från forskningsmetodik till litteraturforskning. En stor del av de doktorsstuderande har ett anställningsförhållande med universitetet. Det erbjuds betydligt mer stöd än tidigare.

Idealet är att doktorsavhandlingen skulle färdigställas inom fyra år för doktorsstuderande på heltid och inom sex år för deltidsstuderande.

Ansökningen till studierna är inte heller som förr.

”Tidigare var fortsatta studier något man gjorde en anmälan om. Nu måste man ansöka om rätt till fortsatta studier och endast de mest begåvade eleverna tas in. Förändringen har höjt nivån på doktorsavhandlingarna.”

Många vetenskaper

Virrantaus utexaminerades till arkitekt år 1977 och disputerade 1984 vid Tekniska högskolan om kommunernas geografiska informationssystem på lantmäteriavdelningen.

"Förutom arkitektstudierna studerade jag matematik och datateknik. Det var en slags tidig mångvetenskap. Nu är ju mångvetenskapen en trend inom universitetsvärlden och förekommer även i doktorsavhandlingarna", säger Virrantaus.

Vid Aalto-universitetet syns bredden i grundexamensstuderandes vardag. Målsättningen är att förutom studierna inom den egna branschen ska alla även avlägga minst en kurs vid Aaltos övriga branscher: Ingenjörsstuderande borde alltså även känna till ekonomi och konst. Dylika hopp lär studerande att se saker från olika synvinklar.

”I arbetslivet har man nytta av att förstå andras sätt att arbeta och tänka. Genom att kombinera tekniskt och företagsekonomiskt kunnande kan man ge upphov till något alldeles nytt.”

Var fjärde teknologie doktor är kvinna

Bland doktorerna som fått inbjudan till promotionen i juni är var fjärde kvinna. Då Virrantaus disputerade till doktor hade hon bara några kvinnliga kollegor.

”Antalet kvinnor började stiga på 1990-talet. Under Aalto-universitetets tid har kvinnornas andel stabiliserats till kring en fjärdedel.”

Enligt henne kan man inte ange en enskild orsak till det ökade antalet kvinnor. Den allmänna förbättringen av jämlikheten i samhället är säkert en bakomliggande orsak. Uppfattningen om traditionella kvinnliga och manliga roller har krossats.

"Att allt fler kvinnor är professorer nu än tidigare har säkert också en inverkan. Förebilder finns."

Hög sysselsättningsgrad bland doktorerna inom tekniska branschen

Skriverier om arbetslösa doktorer och översvämningen av doktorer får med jämna mellanrum plats i media. Virrantaus påpekar dock att teknologie doktorerna inte förfular arbetslöshetsstatistiken. Till exempel år 2016 sade sig endast tre procent av de nya teknologie doktorerna att de saknade arbete ett år efter utexamineringen.

Av doktorerna sysselsätts lite under hälften av företag, de övriga sysselsätts av universitet eller forskningsinstanser i hemlandet eller utomlands.

”Det finns efterfrågan och behov av teknologie doktorer. Då en doktor sysselsätts av ett företag för hen med sig all sin kunskap. Hen har under flera års tid fokuserat på den nyaste forskningen inom den egna branschen och även bidragit själv till forskningen. Det här är det effektivaste sättet att få forskningskunskap till industrin och företag. Det är just med hjälp av forskningen som man kan hitta nya lösningar.”

Hedersuppdrag

I Dipolis festsal håller Virrantaus festtal för promovenderna och ger var och en av dem kännetecknet för doktorstiteln, hatten. Bland doktorerna finns också fem av hennes egna studerande. Virrantaus fick uppdraget som promotor eftersom hon är en av de äldsta i professorskåren.

”Det känns ärofyllt. Uppdraget är en stor heder och jag är väldigt glad över det”, ler Virrantaus.

Hon är den första kvinnliga promotorn inom tekniska branschen i Tekniska högskolans och Aalto-universitetets historia.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

KvarkenSat satelliitti
Vetenskap & konst Publicerat:

KvarkenSat, den första småsatelliten i Kvarkenregionen, kommer att byggas i samarbete mellan Finland och Sverige

KvarkenSat är en gemensam liten satellit mellan de österbottniska landskapen och Västerbotten, som ska skjutas upp i rymden om drygt ett år.
Eturivissä opiskelijat Otto Simola, Verneri Hirvonen ja Julius Helander. Takarivissä professori Jussi Ryynänen ja vanhempi yliopistonlehtori Marko Kosunen. Kuva: Niina Norjamäki
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Studerande kodade en öppen mikroprocessor som företagen kan använda hur de vill

Den nya processorn kan användas till exempel i 6G-transceivers och i krypteringsteknologi. Projektet lockar unga att studera mikroelektronik, ett område där det råder en skriande brist på experter i Finland.
Kuvassa vasemmalla näkyy Tatu Puttonen ja oikealla Vesa Puttonen.
Vetenskap & konst Publicerat:

Hållbart investerande är inte nog i kampen mot klimatförändringen

Professor Vesa Puttonen och kandidat i naturvetenskaper Tatu Puttonen konstaterar i sin nya bok om hållbart investerande att politikerna inte kan lägga ut sitt ansvar för bekämpningen av klimatförändringen på kapitalförvaltare och investerare. Boken har publicerats i Aalto-universitetets publikationsserie.
Two ceramic pots in shot, one in the back and the second seen partially at the very front
Vetenskap & konst Publicerat:

Konst från Venediglagunen till Otnäs

Konstverken som finns i byggnaden för Högskolan för kemiteknik har att göra med ekologiska konsekvenser av mänsklig verksamhet.