Kvalitet

Aalto-universitetets mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på all verksamhet och att implementera bästa möjliga gemensamma förfaringssätt. Kvalitetssystemet vid Aalto är en enhet uppbyggd av handlingssätt, procedurer och processer som verkar för att säkerställa och förbättra universitetets kvalitet, utbildning, forskning och övrig aktivitet. Kvalitetssystemet är en del av universitetets beslutsfattande och ledning.
jatkuva kehittäminen

Aalto universitetets kvalitetspolicy och ledning baserar sig på principen om kontinuerlig utveckling genom PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). PDCA-cykeln är inbäddad i alla processer och all daglig verksamhet vid universitetet. Aalto-universitetets kvalitetspolicy åsyftar följande styrande principer:

 • strävan efter förträfflighet inom alla aktiviteter
 • alla medlemmar av Aalto-gemenskapen bidrar till det gemensamma målet
 • kontinuerlig utvärdering och utveckling av all verksamhet och ledning
 • systematiska och delade sätt att garantera hög kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Quality concept

Quality Management is managing and operationalising the objectives of quality system. Quality management is a set of measures and methods that maintain and manage the quality of the University's core activities and support services.

The quality system enforces realisation of the university's quality policy. The quality system defines the quality management organisation, division of responsibility, procedures, and resources.

Aalto’s quality cultureshows in both the measures taken aiming at improving quality and in the individual and collective commitment to the maintenance and development of quality. Important is everyone's responsible and ethical approach and behavior in all their activities

Kvalitetssystemet som en del av universitetets ledningssystem

Kvalitetssystemet är ett ledningsverktyg för förverkligandet av universitetets kvalitetspolicy och karakteriserar kvalitetsledningsorganisationen, fördelningen av ansvar, procedurer och tillgångar. Målen med kvalitetssystemet är som följer:

 • understöda förverkligandet av universitetets strategiska mål och verksamhetsmål, och säkerställa kvaliteten på Aalto-aktiviteter och resultat
 • förstärka konsekvensen i kvalitetsstrukturen och studerandenas, personalens och de externa intressenternas medverkande i planerandet, implementeringen, utvärderingen och utvecklandet av universitetets verksamhet
 • klargöra och harmonisera procedurer samt de olika aktörernas roller och ansvarsområden
 • sprida enhetliga verksamhetsmetoder och bästa möjliga förfaringssätt genom hela organisationen
 • garantera pålitligheten hos den kvantitativa och kvalitativa information som används för planerandet, hanteringen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten
 • identifiera, dokumentera och utveckla de viktigaste verksamhetsprocesserna baserat på systematisk respons
 • upprätthålla och förstärka öppenhet och transparens.

Kvalitetsledningens sammansättning

Rektorn är ansvarig för universitets kvalitetsledning och ger riktlinjer om kvalitetsfrågor vid universitetet tillsammans med President’s Management Team, PMT. 

PMT fungerar som kvalitetsarbetets ledningsgrupp. Planerings- och utvecklingschefen presenterar frågor gällande kvalitet och kvalitetssystemet till PMT. Rektorn rapporterar i sin tur om verksamhetens kvalitet och utveckling till universitetets styrelse.

Det kontinuerliga och praktiska kvalitetsarbetet koordineras av kvalitetsnätverket LSS. Kvalitetsarbetets aktörer, uppgifter och ansvarsfördelning presenteras noggrannare i följande tabell.

Aktör

Uppgifter och ansvar

Rapportering / kommunikation

Styrelsen

Fattar beslut om universitetets strategi, verksamhet, ekonomi och andra långsiktiga planer

Intressegrupper

Rektor

Ansvarig för förverkligandet av strategin, inklusive kvalitetshanteringen och kvalitetssystemet som en del av den strategiska ledningen.

Ansvarig för kvaliteten på verksamheten och resultaten.

Styrelsen

Provost

Övervakar kvalitetshanteringen relaterad till forskning, undervisning, konst, kreativa processer, akademiska karriärer och samhällspåverkande processer vid universitetet.

Rektor

Vicerektorer

Är ansvariga för utvecklingen av sitt eget ansvarsområde och kvalitetssystemet

Provost

Chef (planering och ledning)

Är ansvarig på ett operativt plan för kvalitetssystemets upprätthållande och utveckling

Provost

Kvalitetschef

Koordinerar kvalitetssystemets utveckling och helheten för responssystemet

Chef (planering och ledning)

Universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK)

Stödjer forskningens, inlärningens och den konstnärliga verksamhetens höga kvalitet

Fattar generella beslut om regler och föreskrifter som rör utbildningen

Aalto-gemenskapen

Universitetets ledningsgrupp (AMT)

Behandlar ärenden presenterade för och beslutade av styrelsen

Garanterar att betydande beslut som fattas gällande Aalto-universitetets utveckling är transparenta, engagerande och förståeliga

Rektor

 

Rektorns ledningsgrupp (PMT)

Fungerar som kvalitetsarbetets styrgrupp

Garanterar att information som har genererats av kvalitetssystemet är till systematisk nytta i beslutsfattningsprocessen

Stöder rektorn i ledandet och utvecklingen av verksamheten

Rektor

 

Serviceledare

Garanterar kvalitetssystemets implementering i olika servicehelheter och ökar kvalitetsmedvetenheten i samtliga servicehelheter

Rektor

Dekanus

Ansvarar för det allmänna förverkligandet av universitetets strategiska plan, medräknat kvalitetsledning som en del av det strategiska ledandet

Provost

Prefekt

Ansvarar för institutionens förverkligandet av den strategiska planen, medräknat kvalitetsledning och kvalitetssystemet som en del av det strategiska ledandet

Dekanus

 

Granskning av kvalitetssystemet Januari 2016

De finska universiteten utvärderas regelbundet av fristående organ. Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, har tilldelat Aalto-universitetet en kvalitetsmärkning som är giltig till och med 12 juni 2022. Kvalitetssystemet uppfyller de krav som är ställda på kvalitetshantering vid högskolor och korresponderar med de Europeiska principerna och rekommendationerna. Läs rapporten här (på engelska)

Verksamhetens utvärdering och utveckling

Respons gällande verksamheten (frågor, utvärderingar, förklaringar m.m.) granskas kontinuerligt av olika aktörer. Responsen sammanfattas årligen i samband med mönstringen av universitetet. Mer information (på finska)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat