Lärcentret

Lärcentret vid Aalto-universitetet - Användarvillkor

Välkommen som kund till Aalto-universitetets lärcentrum. Användarvillkoren gäller för alla kunder som har tillgång till bibliotekets tjänster, utrustning och faciliteter, antingen på plats eller online.

Allmänt

Aalto-universitetets lärcenter erbjuder tjänster på Otnäs campus vid många olika serviceställen. S:t Michel har dessutom ett eget serviceställe. Dessa användarvillkor är gemensamma för hela lärcentret. Genom att nyttja lärcentrets tjänster godkänner kun­ den dessa användarvillkor.

Användarrättigheter

Lärcentret är öppet för alla. Personer som har fyllt 15 år kan registrera sig som kunder. För att registre­ ra sig som kund behövs  ett identitetsbevis försett med bild och en postadress i Finland. Forskare och utbytesstuderande som besöker Aalto-universitetet kan få ett bibliotekskort även utan att uppfylla ovan nämnda villkor.

Utlåning

Vid lärcentret erbjuds material för hemlån, men allt material lånas inte ut. Lånetiderna varierar enligt samling. Det är avgiftsfritt att låna material från lär­ centrets samlingar så länge som materialet återläm­ nas eller förnyas inom utsatt tid. Lärcentret förmed­ lar fjärrlån från andra bibliotek tili sina kunder. För fjärrlånen uppbärs en avgift enligt prislistan.

Förnyande av lån

Material som lånas vid lärcentret kan förnyas. Kort­ tidslån kan inte förnyas. Lånen kan förnyas som självservice i Aalto-Primo (https://primo.aalto.fi), vid lärcentrets service­ ställen eller per telefon. Om en annan kund har lånat det ifrågavarande materialet kan lånet inte förnyas.

Reservation av materialet

Kunder kan reservera materia!. Reservationen kan göras i Aalto-Primo (https://primo.aalto.fi) eller vid serviceställena. När ma­ terialet återlämnas meddelas den som har reserve­ rat materialet. Materialet hålls reserverat för kunden tills det datum som nämns i meddelandet.

Förseningsavgifter

Om kunden  inte återlämnar  materialet  inom utsatt tid eller inte förnyar det är hen skyldig att betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften varierar enligt samling.

Påminnelser till kunden

Lärcentret  skickar  påminnelser  om lån som håller på att förfalla tili kunden. Den första påminnelsen kommer per e-post innan förfallodagen såvida kun­ den har uppgivit sin e-postadress. Därpå följande påminnelser kommer som e-post eller brev efter förfallodagen. Avsikten med påminnelsen är att kun­ den återlämnar  det lånade materialet  eller förnyar det innan förfallodagen. Påminnelsen överflyttar inte ansvaret för att materialet återlämnas eller förnyas från kunden tili lärcentret.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för materialet hen har lånat. Ma­terial som försvinner eller tar skada ska ersättas genom att skaffa nya motsvarande exemplar eller betala en avgift som bestäms av lärcentret. Kunden svarar för de kostnader som möjligen föranleds returnerandet av lånat material, såsom portoavgifter etc.

Kunden är ansvarig för att återlämna det lånade ma­terialet eller förnya det inom utsatt tid.

Kunden ska meddela lärcentret om förändrade kon­ taktuppgifter. Lärcentret skickar påminnelser och begäran om återlämning åt kunden tili den adress som har meddelats lärcentret.

Om kunden trots påminnelserna inte återlämnar det försenade materialet eller betalar förseningsavgifter­ na skickar lärcentret information om lånen och för­ seningsavgifterna tili en inkassobyrå. Ersättningsav­ gifterna för böcker är minst 100 euro per bok.

Kunden ansvarar för användningen av hens biblio­tekskort. Bibliotekskortet är personligt. Om kortet försvinner ska lärcentret omedelbart informeras. Kortägaren är alltid ansvarig för materialet som är utlånat på kortet. Kunden ska handskas med lär­centrets egendom varsamt. Kunden är ersättnings­ skyldig om hen orsakar skada av lärcentrets egen­dom.

Låneförbud

Kunden får låneförbud i följande situationer:

  • Om lånat materia! inte lämnas tillbaka eller om lånen inte förnyas.
  • Om förseningsavgifterna är 10 euro eller högre.

Låneförbudet hävs när de försenade lånen som or­ sakar förbudet återlämnas och/eller när försenings­ avgifterna betalas.

Användning av elektroniskt material

Elektroniskt material införskaffat av lärcentret såsom e-böcker och e-tidningar är tillgängliga via arbets­ stationerna i lärcentrets lokaler även för kunder på plats, med vissa undantag. Dessutom kan det elek­ troniska materialet nås på distans  av  studerande och personal vid Aalto-universitetet. Vid användning av elektroniskt material i lärcentrets samlingar följs avtal gjorda med de som skapat eller sålt materialet.

Användning av lärcentrets arbetsstationer för kunder

Lärcentrets arbetsstationer är ämnade att användas för bibliotekstjänsterna, studier och forskning. Vissa av arbetsstationerna kräver inloggning.

Kundundersökningar

Lärcentret skickar förfrågningar om kundundersök­ ningar tili sina kunder. lnbjudningarna skickas tili e-postadressen som är registrerad i kundregistret. Tanken med kundundersökningarna är samla res­ pons och förbättra verksamheten.

Allmänna bestämmelser

Störande beteende i lärcentrets lokaler är förbju­ det. Om man använder sin telefon får det inte störa andra. Lärcentret ansvarar inte för kundernas egen­ dom i lärcentret.

Om kunden inte följer lärcentrets användarvillkor kan hen förbjudas från att använda lärcentrets tjäns­ ter.

lkraftträdande

Dessa användarvillkor träder i kraft 7.9.2020. Samtidigt upphävs de tidigare användarvillkoren.

Kontaktuppgifter: Harald Herlin-lärcentret

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Read more
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat