Ansökningsservice

Begäran om omprövning gällande antagningen till kandidatutbildning 2024

Det är möjligt att begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts. Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att hänvisa till ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat. På denna sida hittar du information om omprövningsförfarandet och anvisningar för begäran om omprövning.
Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus, portaat

Begäran om omprövning

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att hänvisa till ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat. Ett antagningsbeslut kan omprövas endast om Aalto-universitetet har begått ett fel i antagningsförfarandet och om felet berättigar till omprövning av antagningsbeslutet. Begäran om omprövning ska inte användas i syfte att få respons eller tilläggsinformation om antagningen.

Läs anvisningarna noggrant och skicka din begäran om omprövning till Aalto-universitetets registrator inom utsatt tid.

Du kan begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att antagningsresultaten har offentliggjorts i sin helhet. 

Du hittar tidtabellen för begäran om omprövning för varje ansökan nedan på sidan. Din begäran om omprövning ska lämnas in inom den tidsfrist som anges nedan. Begäran om omprövning som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

Innehållet i begäran om omprövning 

Du bör i din omprövningsbegäran definiera, vilket ansökningsmål som rättelseyrkan gäller. Du kan i vårens andra gemensamma ansökan eller i höstens gemensamma ansökan söka rättelse endast till ett högre ansökningsmål än det som du har blivit antagen till. Om du till exempel har blivit godkänd till ditt tredje ansökningsmål, kan du endast söka om rättelse till ditt andra eller första ansökningsmål.

Lämna in en begäran om omprövning separat för varje ansökningsmål vars antagningsbeslut du anser att är felaktigt.  

Din begäran ska innehålla följande uppgifter:

  • ansökningsmålet som begäran om omprövning gäller
  • beslutet som du begär omprövning av
  • vilken del av beslutet som du begär omprövning av / vilken uppgift i urvalsprovet du hänvisar till (om ansökningsmålet använder urvalsprov)
  • hur du begär att beslutet omprövas
  • på vilka grunder du begär omprövning av beslutet
  • dina kontaktuppgifter (fullständigt namn, e-postadress)
  • skriftlig fullmakt till ombud, om du använder ett sådant.

Omprövningsbegäran ska riktas till dekanus vid den berörda högskolan i fråga (t.ex. ”Dekanus, Högskolan för teknikvetenskaper”).

Det är inte möjligt att lämna in nya dokument som stöd för begäran om omprövning. Antagningsbeslutet och beslutet om omprövning fattas på basis av de uppgifter som du har lämnat in till universitetet inom ansökningstiden och inom tidsfristerna för inlämning av bilagor, och inom den tidsfrist som anges i begäran om komplettering om du har fått en sådan.

I begäran om omprövning är det vanligtvis inte nödvändigt att inkludera personbeteckning eller annat sekretessbelagt, såsom uppgifter om din livssituation eller ditt hälsotillstånd, eftersom sådana uppgifter inte beaktas i antagningsgrunderna.

Läs också alltid de gemensamma antagningarnas (DIA gemensamma antagning, gemensamma antagningen till ekonomutbildning) anvisningar för begäran om omprövning.

Du kan inte begära omprövning för beslut om stipendium.

Bekanta dig med exemplen om omprövningsbegäran nedan före du påbörjar din begäran om omprövning.

Exempel på begäran om omprövning

Begäran om omprövning

Namnet på den som begär omprövning: Ditt namn, t.ex. Selma Sökande

Kontaktuppgifter: Den e-postadress som du använt i din ansökan, t.ex. [email protected] 

Ansökningsmål: Ansökan, ansökningssätt, ansökningsmål. Exempel: Vårens andra gemensamma ansökan, urvalsprovantagning, Automation och robotik, kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Vilket beslut som begäran om omprövning gäller 

Jag begär att Aalto-universitet omprövar beslutet gällande min ansökan våren 2024 till ansökningsmålet (ansökningsmålets namn).

Orsaken till avslag var att jag inte fick tillräckligt med poäng i urvalsprovet.

Hur begär du att beslutet omprövas

Jag begär att Aalto-universitetet bedömer på nytt svaret i den tredje matematikuppgiften i mitt urvalsprov.

På vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas

Jag svarade på den tredje matematikuppgiften på följande sätt: (ditt svar på urvalsprovfrågan), men den bedömdes felaktigt. De punkter som är nämnda i modellsvaret som publicerats på DIA gemensamma antagningens sidor framkommer i mitt svar på det här sättet (motivera varför ditt svar innehåller uppgifter som nämns i modellsvaret), och därför bör svaret i mitt urvalsprov godkännas och mina poäng korrigeras i enlighet med det.

Jag anser att jag borde ha fått minst fem poäng för uppgiften i stället för en poäng, vilket skulle betyda att mina poäng för urvalsprovet skulle stiga till X poäng, vilket skulle vara tillräckligt för att få en studieplats.

Att skicka begäran om omprövning och tidsfristerna för begäran

Begäran om omprövning av antagningsbeslut ska lämnas in inom den tidsfrist som anges på den här sidan per e-post till [email protected] eller per post till följande adress:

Aalto-universitetet
Registratur
PB 11000
00076 AALTO

Skriv ”Begäran om omprövning gällande kandidatansökan 2024” som rubrik för e-postmeddelandet eller på kuvertet. En begäran om omprövning som skickas elektroniskt ska skickas i pdf-format. Skicka din begäran från den e-postadress som du meddelade på ansökningsblanketten med vilken du sökte till Aalto-universitetet.

Om du skickar din omprövningsbegäran per brev, ta i beaktande att samma dags poststämpel inte räcker, utan brevet måste anlända till Aalto-universitetets registrator inom tidsfristen.

Viktiga datum för begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att antagningsresultaten har offentliggjorts i sin helhet. Nedan hittar du tidtabellen för begäran om omprövning för varje ansökan. Begäran om omprövning som har inkommit innan resultaten offentliggjorts returneras till avsändaren.

Vanliga frågor

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat