Ansökningsservice

Ansökan om överflyttning

Du kan söka överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt inom ett annat utbildningsområde vid Aalto-universitetet.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Har du redan en studierätt vid en teknisk högskola vid Aalto-universitetet och vill du ansöka om överflyttning till en annan teknisk högskola vid Aalto-univeristetet eller ett annat program vid din nuvarande högskola? Då ska du istället för ansökan om överflyttning 
ansöka om byte av utbildningsprogram.

 

Ansökan om överflyttning görs som separat ansökan i Studieinfo, ansökningstid 2. – 16.5.2023. 

 • Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro. De som under sitt första studieår anmält sig som frånvarande för en termin utgör undantag eller har inlett sina studier den 1.1., de kan söka om överflyttning efter tre terminer. 
 • När du ansöker om överflyttning ska du vid tidpunkten för ansökan ha en giltig studierätt och vara anmäld som närvarande eller frånvarande vid den högskola som du flyttar över från. Du ska i ansökningsskedet uppge information om den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning. Om du blir antagen i ansökan om överflyttning inleds den nya studierätten 1.8. och den tidigare studierätten upphördå den föregående terminen slutar, med andra ord 31.7. Den studietid som du använt till den examen som din ansökan grundar sig på avdras från den nya studierättens studietid.  
 • I ansökan om överflyttning beviljas du en studierätt på en nivå som motsvarar den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning.  Eftersom studierätten vid Aalto-universitetet beviljas för både lägre och högre högskoleexamen (rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen beviljas inte) kan du inte ansöka om överflyttning till Aalto-universitet med en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som ansökningsgrund (t.ex. rätt att avlägga yrkeshögskoleexamen). 
 • De studier som utgör grunden för ansökan ska ha slutförts före utgången av juni. Studierna ska ha genomförts under den studierätt som ligger till grund för överflyttningen.
  • för förstaårsstudenter: 1.8.2022-30.6.2023
  • för de som registrerat sig för att vara frånvarande en termin under det första studieåret på grund av lagstadgade skäl, med hänsyn till frånvaron av en termin: 1.8.2021-30.6.2023
  • för de som påbörjade sina studier 1 januari 2022: 1.1.2022-30.6.2022 

Bedömningsgrunderna för överflyttning till ett kandidatprogram eller ansökningsalternativ fastställs i de akademiska kommittéerna vid högskolorna. I bedömningsgrunderna beaktas alla eller en del av de följande kriterierna: 

 • det ämne som den studerande ska ha genomfört studier i, 
 • antal studiepoäng som krävs i det ifrågavarande ämnet 
 • framgång i studierna, t.ex. medeltal (i ett specifikt ämne eller i studierna överlag),  

Vid behov är det möjligt att använda befintliga urvalsprovsförfaranden eller dokument eller uppgifter som visar nivån på den studerandes kunskaper och motivation (t.ex. portfolio, intervju).  

Resultat för ansökan om överflyttning publiceras samtidigt med de andra resultaten inom gemensam ansökan (senast 7.7.2023) 

Ansökningmålen och nybörjarplatser för ansökan om överflyttning 2023
Ansökningsmål i det ekonomiska området Nybörjarplatser Vägt medeltal minst
Economics 2 4,25
International Business  2 4,25
Kauppatieteet (endast på finska) 15 4,25
     
Ansökningsmål i det konstnärliga området    
Bildkonstpedagogik 2 3,0
Mode 0 Ingen antagning i 2023 ansökan om överflyttning 
Design 0 Ingen antagning i 2023 ansökan om överflyttning 
     
Ansökninsmål i det tekniska området    
Automation och robotik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Bioinformationsteknologi Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Byggnadsteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Datateknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Elektronik och elektroteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Energi- och maskinteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Fastighetsekonomi och geoinformatik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Hållbara samhällen Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Informationsteknologi Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Informationsnätverk 2 3,80
Kemiteknik 20 3,50
Produktionsekonomi 0 Ingen antagning i 2023 ansökan om överflyttning 
Teknisk fysik och matematik  Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Teknisk psykologi 0 Ingen antagning i 2023 ansökan om överflyttning 

 

Konstnärliga området

År 2023 kan du ansöka överflyttning till följande ansöningsalternativ inom det konstnärliga området: 

Bildkonstpedagogik (Studieinfo.fi)

För att kunna ansöka om överflyttning till Aalto-universitet inom området för konst ska du: 

- ha senast den 30 juni 2023 minst 45 sp studier som har slutförts under läsåret 2022-2023,
- ha senast den 30 juni 2023 minst 45 sp som kan tillgodoräknas till examen,
- medeltalet av alla studier måste vara minst 3,0.

Antagningen sker i två faser. I den första fasen bedömer ansökningsmålets urvalskommitté dig på basis av studieregisterutdraget, portfolio och motivationsbrev. På basis av bedömningen kan du kallas till antagningens andra fas, som kan bestå av en intervju eller en del av ansökningsalternativets urvalsprovsuppgifter. 

Tekniska området

År 2023 kan du ansöka överflyttning till följande ansöningsalternativ inom det tekniska området: 

Högskolan för kemiteknik:
Kemiteknik

Högskolan för ingenjörsvetenskaper:
Byggnadsteknik
Energi- och maskinteknik 
Fastighetsekonomi och geoinformatik
Hållbara samhällen 

Högskolan för teknikvetenskaper: 
Datateknik
Informationsnätverk
Teknisk fysik och matematik

Högskolan för elektroteknik:
Automation och robotik
Bioinformationsteknologi
Elektronik och elektroteknik
Informationsteknologi

Med överflyttningsstudent avses en student som överflyttar från en finländsk högskola till en annan, eller från en examen till en annan inom universitetet (regeringens motion 244/2014 om ändring av universitetslagen). Av denna anledning kan du inte ansöka överflyttning om du redan har rätt att avlägga teknologie kandidats- och diplomingenjörsexamen vid Aalto-universitetet. Istället för att ansöka överflyttning bör du ansöka om byte av utbildningsprogram

När du ansöker om överflyttning till Aalto-universitetet inom det tekniska området måste du ha avlagt minst 55 sp senast den 30 juni 2023, vilket kan tillgodoräknas i grundstudierna eller huvudämnesstudierna i examen. Undantagsvis kan sökande som anmält sig för att vara frånvarande en termin första läsåret eller vars studierätt började den 1 januari ansöka om överflyttning efter tre terminer. Dessa sökande ska ha avlagt minst 82 sp i slutet av juni, vilket kan tillgodoräknas i grundstudierna och huvudämnesstudierna i examen.

Studierna ska ha slutförts under den studierätt som ligger till grund för överflyttning (från 1 augusti 2022 till 30 juni 2023 eller senast 30 juni 2023 med hänsyn tagen till lagstadgad frånvaro under tre terminer). Kurser som slutförts tidigare eller tillgodoräknats från andra studier beaktas inte.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat