Ansökningsservice

Ansökan om överflyttning

Du kan söka överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt inom ett annat utbildningsområde vid Aalto-universitetet.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Du kan söka överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt som leder till en annan examen vid Aalto-universitetet. 

Har du redan en studierätt vid en teknisk högskola vid Aalto-universitetet och du vill ansöka om överflyttning till en annan teknisk högskola vid Aalto-univeristetet eller ett annat program vid din nuvarande högskola? Då ska du istället för ansökan om överflyttning ansöka om byte av utbildningsprogram.

 

Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro. De som under sitt första studieår anmält sig som frånvarande för en termin utgör undantag, de kan söka om överflyttning efter tre terminer. 

När du ansöker om överflyttning ska du vid tidpunkten för ansökan ha en giltig studierätt och vara anmäld som närvarande eller frånvarande vid den högskola som du flyttar över från. Du ska i ansökningsskedet uppge information om den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning. Om du blir antagen i ansökan om överflyttning inleds den nya studierätten 1.8. och den tidigare studierätten upphördå den föregående terminen slutar, med andra ord 31.8. Den studietid som du använt till den examen som din ansökan grundar sig på avdras från den nya studierättens studietid.  

I ansökan om överflyttning beviljas du en studierätt på en nivå som motsvarar den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning.  Eftersom studierätten vid Aalto-universitetet beviljas för både lägre och högre högskoleexamen (rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen beviljas inte) kan du inte ansöka om överflyttning till Aalto-universitet med en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som ansökningsgrund (t.ex. rätt att avlägga yrkeshögskoleexamen). 

Bedömningsgrunderna för överflyttning till ett kandidatprogram eller ansökningsalternativ fastställs i de akademiska kommittéerna vid högskolorna. I bedömningsgrunderna beaktas alla eller en del av de följande kriterierna: 

  • det ämne som den studerande ska ha genomfört studier i, 
  • antal studiepoäng som krävs i det ifrågavarande ämnet 
  • framgång i studierna, t.ex. medeltal (i ett specifikt ämne eller i studierna överlag),  

Vid behov är det möjligt att använda befintliga urvalsprovsförfaranden eller dokument eller uppgifter som visar nivån på den studerandes kunskaper och motivation (t.ex. portfolio, intervju).  

De studier som utgör grunden för ansökan ska ha slutförts före utgången av juni. 

Ansökan om överflyttning görs som separat ansökan i Studieinfo, ansökningstid 2. – 16.5.2022.  
Resultat för ansökan om överflyttning publiceras samtidigt med de andra resultaten inom gemensam ansökan (senast 8.7.2022) 

Ansökningsmål 

Kvot 

Vägt medeltal 

Automation och robotik 

ingen kvot 

 3,50 

Bioinformationsteknologi  

ingen kvot 

 3,50 

Byggnadsteknik ingen kvot 3,50
Datateknik ingen kvot 3,50

Economics  

2  

 4,25 

Elektronik och elektroteknik 

ingen kcot 

 3,50 

Energi- och maskinteknik 

ingen kvot

 3,50 

Fastighetsekonomi och geoinformatik ingen kvot 3,50

Hållbara samhällen

ingen kvot 3,50
Informationsteknologi ingen kvot 3,50

Informationsnätverk 

2  

 3,80 

International Business  

2  

 4,25 

Kauppatieteet (på finska)

15 

 4,25 

Kemiteknik 

20 

 3,50 

Bildkonstpedagogik 

2

 3,0

Mode 

0

ingen antagning i 2022 ansökan om överflyttning 

Design

0

ingen antagning i 2022 ansökan om överflyttning 

Produktionsekonomi

2

 4,20

Teknisk fysik och matematik  

ingen kvot

 3,50

*ingen kvot = alla sökande som fyller antagningskraven kan antas  

Det konstnärliga området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

  • ha innan ansökningsårets juni-månads slut genomfört minst 45 sp studier som har genomförts under förlöpande läsår
  • ha minst 45 sp som kan fås till godo till examen.
  • studiernas måste ha genomförts med minst medeltalet 3,0

Som ansökningens obligatoriska bilagor krävs ett officiellt studieregisterutdrag, portfolio samt motivationsbrev.

Antagningen sker i två faser.

I den första fasen bedömer ansökningsmålets urvalskommitté den sökande på basis av studieregisterutdraget, portfolio och motivationsbrev. På basis av bedömningen kan den sökande kallas till antagningens andra fas, som kan bestå av en intervju eller en del av kandidatansökans urvalsprovsuppgifter.  

Bildkonstpedagogik (Opintopolku.fi)

Konstnärliga området

För att kunna ansöka om överflyttning till Aalto-universitet inom området för konst ska du: 

- ha innan ansökningsårets juni-månads slut genomfört minst 45 sp studier som har genomförts under förlöpande läsår,
- ha innan ansökningsårets juni-månads slut genomfört minst 45 sp som kan fås till godo till examen,
- studiernas måste ha genomförts med minst medeltalet 3,0.

Som ansökningens obligatoriska bilagor krävs ett officiellt studieregisterutdrag, portfolio samt motivationsbrev.  

Antagningen sker i två faser. 

I den första fasen bedömer ansökningsmålets urvalskommitté den sökande på basis av studieregisterutdraget, portfolio och motivationsbrev. På basis av bedömningen kan den sökande kallas till antagningens andra fas, som kan bestå av en intervju eller en del av kandidatansökans urvalsprovsuppgifter. 

 

Tekniska området

Enligt Aalto-universitetets antagningsgrunder ska den sökande före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i grundstudierna eller huvudämnesstudierna i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,50. De som under sitt första studieår anmält sig som frånvarande för en termin utgör undantag, de kan ansöka om utbyte efter tre terminer.  Dessa sökande ska före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i grundstudierna eller huvudämnesstudierna i examen i en omfattning av minst 82 sp och med ett medeltal på minst 3,5.

De tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet fastställer vid behov mer detaljerade bedömningsgrunder för de enskilda ansökningsalternativen.  

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat