Ansökningsservice

Ansökan om överflyttning

Du kan söka överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt inom ett annat utbildningsområde vid Aalto-universitetet. Ansökan om överflyttning görs under det föra studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro och starttermin. Ansökan om överflyttning organiserats varje år i maj.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Studierar du redan på det tekniska området vid Aalto-universitetet och vill byta till en annan utbildning? Då ska du istället för ansökan om överflyttning 
ansöka om byte av utbildningsprogram.

Nästa ansökningsperiod i Studieinfo 2.5.2024 kl 8:00 – 16.5.2024 kl 15:00 för studier som inleds hösten 2024.

 • Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro. Den som har anmält sig som frånvarande för en termin under sitt första studieår eller som har beviljats studierätt 1.1., kan som undantag ansöka om överflyttning efter tre terminer. 
 • Du kan inte ansöka om överflyttning även efter en lagstadgad frånvaro som började andra året, om du varit närvarande första året. Om du går ditt första läsår är rätt tidpunkt att ansöka om överflyttning på våren första året.
 • Om din chans att ansöka om överflyttning har passerat kan du fortfarande söka till Aalto-universitetet som en ny studerande genom till exempel gemensamma ansökan. När din kandidatexamen är klar eller nästan klar kan du också söka till något av Aalto-universitetets många magisterprogram.
 • När du ansöker om överflyttning ska du vid tidpunkten för ansökan ha en giltig studierätt och vara anmäld som närvarande eller frånvarande vid den högskola som du flyttar över från.
 • Du ska i ansökningsskedet uppge information om den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning. Om du blir antagen i ansökan om överflyttning inleds den nya studierätten den 1.8. och den tidigare studierätten upphördå den föregående terminen slutar, med andra ord den 31.7. Den studietid som du använt till den examen som din ansökan grundar sig på avdras från den nya studierättens studietid.  
 • I ansökan om överflyttning beviljas du en studierätt på en nivå som motsvarar den studierätt som ligger som grund för ansökan om överflyttning.  Eftersom studierätten vid Aalto-universitetet beviljas för både lägre och högre högskoleexamen (rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen beviljas inte) kan du inte ansöka om överflyttning till Aalto-universitet med en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som ansökningsgrund (t.ex. rätt att avlägga yrkeshögskoleexamen). 
 • De studier som utgör grunden för ansökan ska ha slutförts före 30.6.2024. Studierna ska ha genomförts under den studierätt som ligger till grund för överflyttningen.
  • för förstaårsstudenter: 1.8.2023-30.6.2024
  • för de som registrerat sig för att vara frånvarande en termin under det första studieåret på grund av lagstadgade skäl, med hänsyn till frånvaron av en termin: 1.8.2022-30.6.2024
  • för de som påbörjade sina studier den 1 januari 2023: 1.1.2023-30.6.2024 
 • Se statistik för ansökan om överflyttning från tidigare år
 • Resultat för ansökan om överflyttning publiceras samtidigt med resultaten inom den andra gemensamma ansökan (senast 4.7.2024) 
 • Informationen på denna sida avser 2024 ansökan om överflyttning. Ansökningsalternativen och urvalskriterierna för ansökan om överflyttning bekräftas årligen och de kan komma att ändras för följande år (2025).
Ansökningsalternativ inom det ekonomiska området Nybörjarplatser Viktat medeltal minst
Kauppatieteet (endast på finska) 15 4,25
     
Ansökningsalternativ inom det konstnärliga området    
Bildkonstpedagogik 2 3,0
     
Ansökninsalternativ inom det tekniska området    
Automation och robotik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Bioinformationsteknologi Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Byggnadsteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Datateknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Elektronik och elektroteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Energi- och maskinteknik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Fastighetsekonomi och geoinformatik Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Hållbara samhällen Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Informationsteknologi Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Informationsnätverk 2 3,80
Kemiteknik 20 3,50
Produktionsekonomi 0 Ingen antagning i 2024 ansökan om överflyttning 
Teknisk fysik och matematik  Alla sökande som fyller de specifika kraven för dessa ansökningsmål kommer att antas 3,50
Teknisk psykologi 0 Ingen antagning i 2024 ansökan om överflyttning 

Beräkning av viktat medeltal

Utöver betygen tar det viktade medeltalet hänsyn till antalet studiepoäng i kurserna. Den beräknas genom att multiplicera varje betyg som ska beaktas med kursens antal studiepoäng. Inkomsten läggs samman och divideras med det totala antalet studiepoäng. 

Konstnärliga utbildningsområdet

I ansökan om överflyttning kan du ansöka till ansökningsalternativet bildkonstpedagogik. Studenter väljs ut för att slutföra en kandidat- och masterexamen i konst. Med överflyttande studerande avses studerande som har antagits till studier som leder till högskoleexamen och vars studierätt överförs från en högskola till en annan eller inom en högskola från en examen till en annan. (Lag om ändring av universitetslagen 256/2015). På grund av detta kan studerande från andra utbildningsprogram vid Aalto-universitetets högskolan för konst, design och arkitektur inte söka som överflyttande studerande till bildkonstpedagogik.

För att kunna ansöka om överflyttning till Aalto-universitet inom det konstnärliga området ska du: 

- ha senast den 30.6.2024 minst 45 sp studier som har slutförts under läsåret 2023-2024,
- ha senast den 30.6.2024 minst 45 sp som kan tillgodoräknas till examen,
- medeltalet av alla studier måste vara minst 3,0.

Antagningen sker i två steg. I den första steg bedömer urvalsjuryn ditt studieregisterutdrag, din portfolio och ditt motivationsbrev. På basis av bedömningen kan du kallas till antagningens andra steg, som kan bestå av en intervju eller en del av ansökningsalternativets urvalsprovsuppgifter. I det här fallet kommer du att delta i den sista dagen av urvalsprovet för bildkonstpedagogik på plats på Aalto-universitetets campus. Datum för urvalsprovet publiceras senast vid starten av den andra gemensamma ansökan under våren i Studieinfo den 13.3.2024. I urvalsprovet ingår intervju, pedagogiska uppgifter och konstnärligt arbete.

Tekniska utbildningsområdet

Studerar du redam inom det tekniska området vid Aalto-universitetet?

Med överflyttande studerande avses studerande som har antagits till studier som leder till högskoleexamen och vars studierätt överförs från en högskola till en annan eller inom en högskola från en examen till en annan. (Lag om ändring av universitetslagen 256/2015). Av denna anledning kan du inte ansöka om överflyttning om du redan har rätt att avlägga teknologie kandidat och diplomingenjörsexamen vid Aalto-universitetet. Istället för att ansöka överflyttning bör du ansöka om byte av utbildningsprogram

Du ansöker om överflyttning under ditt första studieår

De studier som ligger till grund för ansökan ska ha genomförts under den studierätt som ligger till grund för överflyttning (1.8.2023-30.6.2024, eller tre terminer med beaktande av lagstadgad frånvaro och starttermin). 

Om du genomför fler studiepoäng än vad som krävs i ämnet i fråga beaktas de studier som ger det bästa viktat medeltalet i den omfattning som krävs i antal studiepoöng. 

Lär känna de specifika kraven för ansökningsalternativen

Inom det tekniska området har Aalto-universitetet fyra högskolor, vars akademiska kommittéer definierar mer detaljerade bedömningsgrunder för enskilda ansökningsalternativ. Det gör att det kan finnas skillnader även inom samma högskolan. Så läs noga igenom kraven för de ansökningsalternativen som intresserar dig. Om du ansöker till mer än ett ansökningsalternativ, gör en studieplan för var och en av dina ansökningsalternativen separat. Du kan hitta instruktioner om nödvändiga bilagor i listan efter ansökningsalternativen.

I 2024 års ansökan kan du ansöka till följande ansöningsalternativ inom det tekniska området: 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: