Ansökan om överflyttning

En studerande kan ansöka om överflyttning till ett kandidatprogram eller till ett ansökningsalternativ, om hen har en studierätt som leder till en lägre och högre högskoleexamen vid en annan finsk högskola eller en studierätt som leder till en annan examen inom Aalto universitetet.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro. En studerande som ansöker om överflyttning ska vid tidpunkten för ansökan ha en giltig studierätt vid en högskola, där hen är anmäld som närvarande eller frånvarande. Den studierätt som ansökan om överflyttning gäller ska preciseras i ansökningsskedet och de studier som utgör ansökningsgrunder ska i regel ingå i den examen som den studerande har studierätt för.

Den nya studierätten inleds 1.8. Den studerande mister sin tidigare studierätt i och med utgången av föregående termin, 31.7.

Den sökande beviljas rätt att avlägga en examen på en nivå som motsvarar den rätt som utgör grunden för ansökan om överflyttning. Eftersom den studierätt som beviljas vid Aalto-universitetet täcker både lägre och högre högskoleexamen (rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen be-viljas inte) är det inte möjligt att ansöka om överflyttning till Aalto-universitetet med en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som ansökningsgrund (t.ex. rätt att avlägga YH-examen).

Den akademiska kommittén vid varje högskola fastställer tröskelkraven för överflyttning till ett kandidatprogram eller ansökningsalternativ. Följande kriterier kan tas i beaktande i tröskelkraven:

  • ett ämne som den studerande ska ha genomfört studier i,
  • antal studiepoäng som krävs i ämnet i fråga,
  • framgång i studierna, t.ex. medeltal (antingen beaktas endast framgången i studierna i ämnet i fråga eller studieframgången överlag),
  • eventuella krav på hur studierna har framskridit, t.ex. att studierna har genomförts inom den målsatta tidtabellen, antal studiepoäng/närvaroterminer. Vid tillämpningen av kraven på studieframgången ska samma faktorer som kan fördröja studierna tas i beaktande som vid beviljande av tilläggstid för avläggande av examen (bl.a. värnplikt, civiltjänst eller frivillig militärtjänst eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet ).
  • vid behov kan existerande urvalsprovsförfaranden eller dokument eller uppgifter som visar nivån på den studerandes kunskaper och motivation utnyttjas (t.ex. portfolio, intervju).

Ansökan om överflyttning sker i Studieinfo som en separat ansökning, ansökningstid 2. – 16.5.2019.
Resultaten publiceras samtidigt med resultat i gemensamma ansökan (senast 28.6.2019).

 

Det tekniska området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

I bedömningen av studerande som ansöker om överflyttning till de tekniska högskolorna (ingenjörsbranschen) vid Aalto-universitetet kan uppmärksamhet fästas vid studieframgång (medeltalet), antalet närvaroterminer och studieprestationer samt den återstående studietiden och omfattningen av de studier som kan tillgodoräknas. Första årets studerande ska hen före utgången av juli ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i grundstudierna eller huvudämnesstudierna i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,5.

Högskolan fastställer vid behov mer detaljerade bedömningsgrunder för de enskilda ansökningsalternativen.

Byte av utbildningsprogram inom Aalto-universitetets tekniska högskolor (ingenjörsområdet) i kandidatskedet sker via ansökan om överflyttning och utgående från samma antagningsgrunder.

Högskolan fastställer vid behov närmare kriterier för byte av utbildningsprogram.

OBS! Byte av utbildningsprogram söks med en skild ansökningsblankett. Ansökninsblanketter för byte av utbildningsprogram

Automations- och informationsteknologi
Bioinformationsteknologi
Datateknik
Den byggda miljön
Elektronik och elektroteknik
Energi- och miljöteknik
Informationsnätverk
Kemiteknik
Maskin- och byggnadsteknik
Produktionsekonomi
Teknisk fysik och matematik

Det konstnärliga området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

De studenter som ansöker om överflyttning till Aalto universitetets konstnärliga område bör

  • ha innan ansökningsårets juni- månads slut genomfört minst 45 sp studier som har genomförts under förlöpande läsår
  • ha minst 45 sp som kan fås till godo till examen.
  • studiernas måste ha genomförts med minst medeltalet 3,0

Som ansökningens obligatoriska bilagor krävs ett officiellt studieregisterutdrag, portfolio samt motivationsbrev.

Antagningen sker i en eller två faser.

Om antagningen sker i en fas, bedöms den sökande enbart på basen av  den sökandes studieregisterutdrag, portfolio och motivationsbrev. Om antagningen sker i två faser, bedömer ansökningsmålets urvalskommitté den sökande på basen av studieregisterutdraget, portfolio och motivationsbrev. På basen av bedömningen kallas den sökande till antagningens andra fas, som kan vara en intervju eller bestå av en del av kandidatansökans urvalsprovsuppgifter.

Bildkonstpedagogik
Design
Mode 
Visuell kommunikation och design

Det ekonomiska området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

Undervisningsspråket på det ekonomiska området är finska eller engelska. Se instruktioner på finska/engelska.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat