Ansökningsservice

Ansökan om överflyttning

Information gällende ansökan om överflyttning 2021 publiceras i början av november då också ansökningsmålen publiceras i Studieinfo.

En studerande kan ansöka om överflyttning till ett kandidatprogram eller till ett ansökningsalternativ, om hen har en studierätt som leder till en lägre och högre högskoleexamen vid en annan finsk högskola eller en studierätt som leder till en annan examen inom Aalto universitetet.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro. En studerande som ansöker om överflyttning ska vid tidpunkten för ansökan ha en giltig studierätt vid en högskola, där hen är anmäld som närvarande eller frånvarande. Den studierätt som ansökan om överflyttning gäller ska preciseras i ansökningsskedet och de studier som utgör ansökningsgrunder ska i regel ingå i den examen som den studerande har studierätt för.

Den nya studierätten inleds 1.8. Den studerande mister sin tidigare studierätt i och med utgången av föregående termin, 31.7.

Den sökande beviljas rätt att avlägga en examen på en nivå som motsvarar den rätt som utgör grunden för ansökan om överflyttning. Eftersom den studierätt som beviljas vid Aalto-universitetet täcker både lägre och högre högskoleexamen (rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen be-viljas inte) är det inte möjligt att ansöka om överflyttning till Aalto-universitetet med en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som ansökningsgrund (t.ex. rätt att avlägga YH-examen).

Den akademiska kommittén vid varje högskola fastställer tröskelkraven för överflyttning till ett kandidatprogram eller ansökningsalternativ. Följande kriterier kan tas i beaktande i tröskelkraven:

Den akademiska kommittén vid varje högskola fastställer bedömningsgrunder för överflyttning till ett kandidatprogram eller ansökningsalternativ. Följande kriterier kan tas i beaktande i bedömningsgrunder:

 • ett ämne som den studerande ska ha genomfört studier i.
 • antal studiepoäng som krävs i ämnet i fråga.
 • framgång i studierna, t.ex. medeltal (antingen beaktas endast framgången i studierna i ämnet i fråga eller studieframgången överlag).
 • vid behov kan existerande urvalsprovsförfaranden eller dokument eller uppgifter som visar nivån på den studerandes kunskaper och motivation utnyttjas (t.ex. portfolio, intervju).

Studierna, som används som ansökningsgrunder bör vara utförda före slutet av juni.

Ansökan om överflyttning sker i Studieinfo som en separat ansökning, ansökningstid 4. – 18.5.2020.
Resultaten publiceras samtidigt med resultat i gemensamma ansökan (senast 15.7.2020).

 

Byte av utbildningsprogram inom Aalto-universitetets tekniska högskolor (ingenjörsområdet)

Det ekonomiska området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

Undervisningsspråket på det ekonomiska området är finska eller engelska. Se instruktioner på finska/engelska.

 

Det konstnärliga området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

 • ha innan ansökningsårets juni-månads slut genomfört minst 45 sp studier som har genomförts under förlöpande läsår
 • ha minst 45 sp som kan fås till godo till examen.
 • studiernas måste ha genomförts med minst medeltalet 3,0

Som ansökningens obligatoriska bilagor krävs ett officiellt studieregisterutdrag, portfolio samt motivationsbrev.

Antagningen sker i två faser.

I den första fasen bedömer ansökningsmålets urvalskommitté den sökande på basis av studieregisterutdraget, portfolio och motivationsbrev. På basis av bedömningen kan den sökande kallas till antagningens andra fas, som kan bestå av en intervju eller en del av kandidatansökans urvalsprovsuppgifter.  

Bildkonstpedagogik
Design
Mode 

Det tekniska området

De allmänna principerna för överflyttning fastställs i Aalto-universitetets allmänna antagningsgrunder. Ansökan om överflyttning ska göras under det första studieåret, med beaktande av lagstadgad frånvaro.

I bedömningen av studerande som ansöker om överflyttning till de tekniska högskolorna (ingenjörsbranschen) vid Aalto-universitetet kan uppmärksamhet fästas vid studieframgång (medeltalet), antalet närvaroterminer och studieprestationer samt den återstående studietiden och omfattningen av de studier som kan tillgodoräknas. Första årets studerande ska hen före utgången av juli ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i grundstudierna eller huvudämnesstudierna i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,5.

Högskolan fastställer vid behov mer detaljerade bedömningsgrunder för de enskilda ansökningsalternativen.

Byte av utbildningsprogram inom Aalto-universitetets tekniska högskolor (ingenjörsområdet) i kandidatskedet sker via ansökan om överflyttning och utgående från samma antagningsgrunder.

Högskolan för  ingenjörsvetenskaper

Följande kvoter har fastställts för överflyttning: 

Energi- och miljöteknik Kvot: 3
Maskin- och byggnadsteknik Kvot: 5
Den byggda miljön Kvot: 2

 

Sökande som fyller ansökningskraven ställs i rangordning utgående från följande jämförelsetal.
Jämförelsetalet följer modellen A/C x (1+0,3 x B), där

A = studiepoängen sammanlagt
B = ett medelvärde som viktas enligt studiepoängen (i ett medelvärde som viktas enligt omfattningen av                studierna ingår de prestationer som bedömts med vitsordet 5, 4, 3, 2 och 1)
C = antalet närvaroterminer
 

Högskolan för kemiteknik

Högskolan för kemiteknik fastställer kriterierna för överflytning på följande sätt: 

Vid ansökningsblanketten bör bifogas ett officiellt studieregisterutdrag, utredning av studier som den sökande kommer att avlägga före slutet av juni samt ett förslag hur de redan utförda studierna skall inkluderas i det ansökta ansökningsmålets studier och huvudämne och plan hur kandidatexamen skall slutföras. 

 • Den sökande ska ha fram till utgången av juni månad ha avlagt studier i en omfattning om minst 55 sp med minst medeltal 3,5 som kan tillgodoräknas till examen.  
 • I ansökan om överflyttning bifogas ett officiellt studieregisterutdrag, utredning av studier som den sökande kommer att avlägga före slutet av juni samt ett förslag hur de redan utförda studierna skall inkluderas i det ansökta ansökningsmålets studier och huvudämne och plan hur studierna skall slutföras, kursbeskrivningar från universitets system (ifall den sökande är från ett annat universitet än Aalto) och en plan om tillgodoräknandet av studierna och en plan om hur examen ska slutföras. 

Kvot: 20 

Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper fastställer kriterierna för överflyttning på följande sätt: 

 • I ansamling av studiepoäng beaktas studier som avlagts under det första studieåret. Studierna som räknas till godo ska omfatta minst 35 sp ingenjörsmatematik samt studier i fysik och datateknik som räknas till godo som grundstudier.
 • Ett undantag från detta är de som under första läsåret anmält sig som frånvarande en termin. Dessa sökande skal ha fullgjort studier för minst 82 sp som kan tillgodoräknas i grundstudier eller i huvudämnesstudier  och studiernas medeltal måste vara minst 3,5. Studierna som räknas till godo ska omfatta minst 35 sp ingenjörsmatematik samt studier i fysik och datateknik som räknas till godo som grundstudier . I ansamling av studiepoäng beaktas studier som avlagts under de tre terminer varefter ansökan om överflyttning görs.
 • Medeltalet räknas på basis av studier som är villkor för ansökningsbehörigheten.
 • I teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet höjer informationsnätverk och produktionsekonomi medeltalsgränsen och har kvoter för överflyttning.
 • Den sökande bör också bifoga följande bilagor:
  • Officiell studieregisterutdrag
  • utredning av studier som den sökande ska avlägga under läsåret
  • förslag på hur de redan utförda studierna skall inkluderas i det ansökta ansökningsmålets studier och plan över hur kandidatexamen skall slutföras
  • kursbeskrivningar från universitetets system 

Informationsnätverk

Studiernas medeltal måste vara minst 3,80.  Om antalet sökande som uppfyller tröskelvllkoren är högre än kvoten placeras de i rangordning enligt studiernas medelta. 

Kvot: 2

Teknisk fysik och matematik
Man kan söka till ansökningsmålet ifall de ovannämda minimikriterierna för teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet uppfylls. Kvot för byte för överflyttning har inte fastställts utan alla sökande som uppfyller kriterierna kan godkännas.

Datateknik
Man kan söka till ansökningsmålet ifall de ovannämda minimikriterierna för teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet uppfylls. Kvot för byte för överflyttning har inte fastställts utan alla sökande som uppfyller kriterierna kan godkännas.

Produktionsekonomi
Studiernas medeltal måste vara minst 4,20. Studierna som tillgodoräknas måste innehålla de ovannämnda minimikriterierna samt muntligt och skriftligt prov i det andra inhemska språket. Om antalet sökande som uppfyller tröskelvllkoren är högre än kvoten placeras de i rangordning enligt studiegrangång i ingenjörsmatematik samt studier i fysik och datateknik som räknas till godo som grundstudier.  Den sökandes slutgiltiga placering kan falla om den sökande i sina studier har ett stort antal prestationer för vilka det inte getts vitsord på skalan 1–5. Utgående från den slutgiltiga rangordningen väljs antalet sökande till ansökningsmålet enligt kvoten.

Kvot: 2

Högskolan för elektroteknik

Högskolan för elektroteknik fastställer inte närmare kriterierna för överflyttning utan följer Aalto-universitetets allmänna kriterier för överflyttning. 

Kvot för byte för överflyttning har inte fastställts utan alla sökande som uppfyller kriterierna kan godkännas.

Ansökningsalternativen för överflyttning inom teknik: 
Automations- och informationsteknologi
Bioinformationsteknologi
Elektronik och elektroteknik
Energi- och miljöteknik
Informationsnätverk
Kemiteknik
Maskin- och byggnadsteknik
Den byggda miljön
Teknisk fysik och matematik
Datateknik
Produktionsekonomi

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat