Siirtohaku

Opiskelija voi hakea siirto-opiskelijaksi kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos hänellä on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Siirtoa hakevalla tulee olla hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa opiskelija on läsnä- tai poissaolevana. Siirrettävä opiskeluoikeus tulee ilmaista hakuvaiheessa. 

Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. Opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä 31.7.

Hakijalle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka perusteella hän hakee siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavan sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), siirtohaussa ei voi hakea Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus).

Siirto-opiskelumenettelyä varten jokainen koulu määrittelee kynnysehdot kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen siirtymiselle. Kynnysehdoissa voidaan huomioida seuraavia kriteereitä tai joitain niistä:

  • oppiaine, josta opiskelijalla tulee olla suoritettuna opintoja.
  • vaadittava opintopistemäärä ko. oppiaineesta.
  • opintojen opintomenestys, esim. keskiarvo (huomioidaanko vain ko. opintojen opintomenestys vai opintomenestys ylipäätänsä).
  • mahdolliset vaatimukset opintojen etenemisestä, esim. että opinnot on suoritettu tavoiteaikataulussa, opintopistemäärä/läsnäololukukausi. Opintojen etenemistä koskevien vaatimusten soveltamisessa tulee huomioida ne samat opintoja hidastavat seikat kuin myönnettäessä tutkinnon suorittamiselle lisäaikaa (mm. vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen, taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitäminen tai sairaus).
  • tarvittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia valintakoemenettelyjä tai opiskelijan osaamisen tasoa ja motivaatiota osoittavia dokumentteja tai tehtäviä (esim. portfolio, haastattelu).

Siirtohaku toteutetaan Opintopolussa erillishakuna, hakuaika 2. – 16.5.2019.  
Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 28.6.2019)

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston siirtohakua koskevat yleiset periaatteet on määritelty Aalto-yliopiston yleisissä valintaperusteissa. Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot.

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (insinööriala) siirtohaussa voidaan kiinnittää huomiota hakijoiden opintomenestykseen (keskiarvo), opintosuoritusten määrään ja hyväksiluettavien opintojen määrään. Hakijalla tulee olla suoritettuna heinäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut määrittelevät tarvittaessa tarkemmat arviointiperusteet hakukohdekohtaisesti.

Koulutusohjelman vaihto Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (insinööriala) välillä kandidaattivaiheessa tapahtuu samojen arviointiperusteiden mukaisesti. Koulutusohjelman vaihdossa hyväksiluku on tutkintoon, ei vain perus- tai pääaineopintoihin.

Korkeakoulu määrittelee tarvittaessa koulutusohjelman vaihdolle tarkemmat kriteerit.

Huom! Koulutusohjelman vaihtoa haetaan omalla hakulomakkeellaan, ei siirtohaussa. Hakulomake koulutusohjelman vaihtoa varten

Automaatio- ja informaatioteknologia
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka- ja sähkötekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka 
Informaatioverkostot
Kemian tekniikka
Kone- ja rakennustekniikka
Rakennettu ympäristö
Teknillinen fysiikka ja matematiikka 
Tietotekniikka 
Tuotantotalous 
 

Taiteiden ala

Aalto-yliopiston siirtohakua koskevat yleiset periaatteet on määritelty Aalto-yliopiston yleisissä valintaperusteissa. Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot.

Jotta voi hakea Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi, niin

  • hakijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka on suoritettu kuluvana lukuvuonna
  • hakijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea taiteen kandidaatin tutkintoon
  • kaikkien opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0.

Hakemuksen pakollisena liitteenä hakijalta vaaditaan virallinen opintosuoritusote, portfolio ja motivaatiokirje.

Valinta on yksi- tai kaksivaiheinen.

Jos valinta on yksivaiheinen, niin hakijan arviointi tehdään ainoastaan opintosuoritusotteen, portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella. Jos valinta on kaksivaiheinen, niin ensimmäisessä vaiheessa hakukohteen valintatoimikunta arvioi hakijan opintosuoritusotteen, portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella. Arvioinnin perusteella hakija kutsutaan valinnan toiseen vaiheeseen, joka voi olla pelkkä haastattelu tai osa hakukohteen kandidaattivalinnan valintakokeen tehtävistä.

Kuvataidekasvatus
Muoti
Muotoilu 
Visuaalisen viestinnän muotoilu

Kauppatieteellinen ala

Aalto-yliopiston siirtohakua koskevat yleiset periaatteet on määritelty Aalto-yliopiston yleisissä valintaperusteissa. Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakija, joka on suorittanut yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytettäviä opintoja vähintään 60 opintopisteen verran siten, että opintoihin sisältyy opintojaksot, jotka vastaavat sisällöltään alla lueteltuja liiketoimintaosaamisen perusteet –opintokokonaisuuden opintojaksoja ja ovat kukin laajuudeltaan vähintään 4 op, mutta hän ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta hän hakee siirtoa.

Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Opintojakso 
Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management
Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting
Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing
Rahoituksen perusteet TAI Principles of Finance
Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics
Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law

 

Hakijan kaikkien suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 4,25 (asteikolla 1-5). Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna 30.6.2019 mennessä.

Hakukelpoiset hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen kaikkien haussa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, jolla on enemmän suoritettuja opintopisteitä. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, kaikki tasapisteissä olevat hakijat hyväksytään.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan tässä valinnassa hyväksytty hakija valitaan kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Tätä varten hakijan tulee esittää hakulomakkeessa toiveensa kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeksi. Tämä katsotaan hakemukseksi ao. erikoistumisalueeseen. Siirtohaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden kohdalla ei käytetä koulutusohjelman erikoistumisalueen valintaperusteita. Siirtohaussa hyväksytyt opiskelijat sijoitetaan niihin erikoistumisalueisiin, joiden valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä ei ole täyttynyt. Sijoittaminen tehdään siinä preferenssijärjestyksessä, jossa hakija on erikoistumisaluetoiveensa esittänyt. Siirtohaussa hyväksyttyä opiskelijaa ei ole mahdollista sijoittaa erikoistumisalueeseen, johon sinä hakukeväänä hakee tutkinto-opiskelijoita enemmän kuin mikä on kyseisen erikoistumisalueen ilmoittama valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä.

Tutkinnonsuoritusoikeus Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan voidaan myöntää ilman siirtohaun valintamenettelyä sellaiselle hakijalle, joka on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tullut hyväksytyksi toiseen kauppatieteelliseen yksikköön samaan tutkintoon, mutta jonka opintojen eteneminen edellyttää painavista syistä tutkinnonsuoritusoikeuden siirtämistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Siirtymisen syiden on oltava poikkeuksellisia, eivätkä ne saa asettaa muiden valintaryhmien hakijoita eriarvoiseen asemaan. Tällainen poikkeuksellisen painava syy on erityisesti oma sairaus tai vamma, jonka pitkäaikainen hoito on lääketieteellisen lausunnon perusteella mahdollista ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Lisäksi siirtymisen syyn on oltava tullut ilmi vasta toiseen kauppatieteelliseen yksikköön hyväksymisen jälkeen.

Kauppatieteet 
International Business

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu