Hakijapalvelut

Siirtohaku

Vuoden 2021 siirtohakua koskevat tiedot julkaistaan lokakuun loppuun mennessä.

Opiskelija voi hakea siirto-opiskelijaksi kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos hänellä on alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Opiskelija voi hakea siirtoa kan­didaattiohjelmaan tai hakukohteeseen, jos hänellä on alempaan ja ylempään korkeakoulututkin­toon johtava opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.

Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Siirtoa hakevalla tulee olla hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa, jossa opis­kelija on läsnä- tai poissaolevana. Siirrettävä opiskeluoikeus tulee ilmaista hakuvaiheessa. 

Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. Aiempi opiskeluoikeus päättyy edeltävän lukukauden päättyessä 31.7.

Hakijalle myönnetään siirrossa saman tasoinen tutkinnonsuoritusoikeus kuin se oikeus, jonka pe­rusteella hän hakee siirtoa. Koska Aalto-yliopistossa myönnettävät opiskeluoikeudet kattavat sekä alemman että ylemmän tutkinnon suoritusoikeuden (pelkän alemman tutkinnon suoritusoikeuksia ei myönnetä), siirtohaussa ei voi hakea Aalto-yliopistoon alemman korkeakoulututkinnon suoritus­oikeuden perusteella (esim. AMK-tutkinnon suoritusoikeus).

Siirtohakua varten jokaisen koulun akateemisten asiain komitea määrittelee arviointiperusteet kandidaattiohjelmaan tai hakukohteeseen siirtymiselle. Arviointiperusteissa voidaan huomioida seuraavia kriteereitä tai joitakin niistä:

 • oppiaine, josta opiskelijalla tulee olla suoritettuna opintoja,
 • vaadittava opintopistemäärä ko. oppiaineesta,
 • opintojen opintomenestys, esim. keskiarvo (huomioidaanko vain ko. oppiaineen opintome­nestys vai kaikkien opintojen opintomenestys).
 • Tarvittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia valintakoemenettelyjä tai opiskelijan osaamisen tasoa ja motivaatiota osoittavia dokumentteja tai tehtäviä (esim. portfolio, haas­tattelu).

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä.

Siirtohaku toteutetaan Opintopolussa erillishakuna, hakuaika 4. – 18.5.2020  
Siirtohaun tulokset julkaistaan samaan aikaan yhteishaun tulosten kanssa (viimeistään 15.7.2020)

 

Kauppatieteellinen ala

Siirtohaussa on mahdollista hakea suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan sekä englanninkielisiin Economics- ja International Business –kandidaattiohjelmiin. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma ovat Opintopolussa omina hakukohteinaan. Opiskelijat valitaan suorittamaan KTK- ja KTM-tutkintoja.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai yliopiston sisällä tutkinnosta toiseen (Yliopistolain muutosta koskeva hallituksen esitys 244/2014). Tästä seuraa, että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija, jolla on opinto-oikeus yhteen seuraavista kolmesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmasta, ei voi hakea siirtoa mainittuun kahteen muuhun kandidaattiohjelmaan: Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, International Business -kandidaattiohjelma ja Economics-kandidaattiohjelma.

Olet hakukelpoinen hakemaan siirtohaussa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakouluun, jos

 • sinulla on voimassa oleva alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava opinto-oikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai eri tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa;
 • olet ensimmäisen vuoden opiskelija (huomioiden lakisääteiset poissaolot);
 • et ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa siinä koulutuksessa, josta haet siirtoa;
 • olet suorittanut yliopistotasoisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytettäviä opintoja vähintään 60 opintopisteen verran siten, että opintojen keskiarvo on vähintään 4,25.
 • suorittamiisi opintoihin sisältyy hakukohdekohtaisesti määritellyt opintojaksot (ks. alla)

Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna 30.6.2020 mennessä.

Hakukelpoiset hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen kaikkien haussa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, jolla on enemmän suoritettuja opintopisteitä. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen edelleen tasapisteissä, kaikki tasapisteissä olevat hakijat hyväksytään.

 

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Siirtohaussa valitaan enintään kahdeksan (8) uutta opiskelijaa Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan.

Hakukelpoisuuteen edellytettyihin 60 opintopisteen opintoihin tulee sisältyä seuraavat kurssit, jotka vastaavat sisällöltään alla lueteltuja Aalto-yliopiston Liiketoimintaosaamisen perusteet –opintokokonaisuuden opintojaksoja ja ovat kukin laajuudeltaan vähintään 3 op:

Opintojakso 
Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management
Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting
Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing
Rahoituksen perusteet TAI Principles of Finance
Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics
Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law

 

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan tässä valinnassa hyväksytty hakija valitaan kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Tätä varten hakijan tulee esittää hakulomakkeessa toiveensa kandidaatin tutkinnon koulutusohjelman erikoistumisalueeksi. Tämä katsotaan hakemukseksi ao. erikoistumisalueeseen. Siirtohaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden kohdalla ei käytetä koulutusohjelman erikoistumisalueen valintaperusteita. Siirtohaussa hyväksytyt opiskelijat sijoitetaan niihin erikoistumisalueisiin, joiden valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä ei ole täyttynyt. Sijoittaminen tehdään siinä preferenssijärjestyksessä, jossa hakija on erikoistumisaluetoiveensa esittänyt. Siirtohaussa hyväksyttyä opiskelijaa ei ole mahdollista sijoittaa erikoistumisalueeseen, johon sinä hakukeväänä hakee tutkinto-opiskelijoita enemmän kuin mikä on kyseisen erikoistumisalueen ilmoittama valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä.

Tutkinnonsuoritusoikeus Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan voidaan myöntää ilman siirtohaun valintamenettelyä sellaiselle hakijalle, joka on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tullut hyväksytyksi toiseen kauppatieteelliseen yksikköön samaan tutkintoon, mutta jonka opintojen eteneminen edellyttää painavista syistä tutkinnonsuoritusoikeuden siirtämistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Siirtymisen syiden on oltava poikkeuksellisia, eivätkä ne saa asettaa muiden valintaryhmien hakijoita eriarvoiseen asemaan. Tällainen poikkeuksellisen painava syy on erityisesti oma sairaus tai vamma, jonka pitkäaikainen hoito on lääketieteellisen lausunnon perusteella mahdollista ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Lisäksi siirtymisen syyn on oltava tullut ilmi vasta toiseen kauppatieteelliseen yksikköön hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoa (opintopolku.fi) 

 

Economics-kandidaattiohjelma

Siirtohaussa valitaan enintään kaksi (2) uutta opiskelijaa Economics-kandidaattiohjelmaan.

Suorittamiisi opintoihin sisältyy seuraavat opintojaksot, jotka vastaavat sisällöltään Aalto-yliopiston opintojaksoja (kumpikin laajuudeltaan vähintään 3 op):

Opintojakso

Taloustieteen perusteet (tai vastaava)

Taloustieteen matemaattiset menetelmät (tai vastaava menetelmäkurssi)

 

Lisätietoa (opintopolku.fi)

 

International Business -kandidaattiohjelma

Siirtohaussa valitaan enintään kaksi (2) uutta opiskelijaa International Business -kandidaattiohjelmaan.

Hakukelpoisuuteen edellytettyihin 60 opintopisteen opintoihin tulee sisältyä seuraavat kurssit, jotka vastaavat sisällöltään alla lueteltuja Aalto-yliopiston Liiketoimintaosaamisen perusteet –opintokokonaisuuden opintojaksoja ja ovat kukin laajuudeltaan vähintään 3 op:

Opintojakso 
Johtamisen perusteet TAI Introduction to Management
Laskentatoimen perusteet TAI Principles of Accounting
Markkinoinnin perusteet TAI Introduction to Marketing
Rahoituksen perusteet TAI Principles of Finance
Taloustieteen perusteet TAI Principles of Economics
Yritysjuridiikan perusteet TAI Introduction to Business Law

 

Lisätietoa (opintopolku.fi)

Taiteiden ala

Aalto-yliopiston siirtohakua koskevat yleiset periaatteet on määritelty Aalto-yliopiston yleisissä valintaperusteissa. Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot.

Jotta voi hakea Aalto-yliopiston taiteiden alalla siirto-opiskelijaksi, niin

 • hakijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka on suoritettu kuluvana lukuvuonna
 • hakijalla tulee olla suoritettuna hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä vähintään 45 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea taiteen kandidaatin tutkintoon
 • kaikkien opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0.

Hakemuksen pakollisena liitteenä hakijalta vaaditaan virallinen opintosuoritusote, portfolio ja motivaatiokirje.

Valinta on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakijan opintosuoritusotteen, portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella. Arvioinnin perusteella hakija voidaan kutsua valinnan toiseen vaiheeseen, joka voi olla haastattelu tai osa hakukohteen kandidaattivalinnan valintakokeen tehtävistä.

Kuvataidekasvatus
Muoti
Muotoilu 

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (insinööriala) siirtohaussa voidaan kiinnittää huomiota hakijoiden opintomenestykseen (keskiarvo), opintosuoritusten määrään ja hyväksiluettavien opintojen määrään. Hakijalla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkinnon perusopintoihin tai pääaineopintoihin.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut määrittelevät tarvittaessa tarkemmat arviointiperus­teet hakukohdekohtaisesti.

Koulutusohjelman vaihto Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (insinööriala) välillä kandidaattivaiheessa tapahtuu samojen arviointiperusteiden mukaisesti. Koulutusohjelman vaihdossa hyväksiluku on tutkintoon, ei vain perus- tai pääaineopintoihin. Koulutusohjelman vaihtoa haetaan omalla hakulomakkeellaan, ei siirtohaussa. Lisätietoja.  
 

Kemian tekniikan korkeakoulu 

Kemian tekniikan korkeakoulu tarkentaa siirtohaun arviointiperusteita Kemian tekniikan kandidaattiohjelmaan seuraavasti:

 • Hakijalla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Siirto-opiskelijavalinnassa hakemukseen liitetään virallinen opintosuoritusote, selvitys mitä kursseja opiskelija vielä suorittaa 30.6. mennessä, kurssikuvaukset yliopiston järjestelmästä (jos ei Aallon hakija) sekä opiskelijan suunnitelma opintojen hyväksilukemiseksi ja suunnitelma opintojen loppuun suorittamisesta. 

Kiintiö: 20 

Insinööritieteiden korkeakoulu

Siirtohaulle on asetettu seuraavat hakukohdekohtaiset kiintiöt

Energia- ja ympäristötekniikka Kiintiö: 3
Kone- ja rakennustekniikka Kiintiö: 5
Rakennettu ympäristö Kiintiö: 2

 

Hakuehdot täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavan vertailuluvun perusteella. Vertailuluku saadaan mallilla A/C x (1 + 0,3 x B), jossa
                  A = opintopistekertymä 
                  B = kaikilla opintopisteillä painotettu keskiarvo (opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat                           mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 5, 4, 3, 2 ja 1)
                  C = läsnäololukukaudet 
 
 

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellinen kandidaattiohjelma tarkentaa kriteereitä seuraavasti:

Perustieteiden korkeakoulun hakukohteisiin Aalto-yliopiston siirtohakua koskevat yleiset periaatteet on määritelty Aalto-yliopiston valintaperusteissa. Siirtoa tulee hakea ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellinen kandidaattiohjelma tarkentaa kriteereitä seuraavasti:

 • Opintopistekertymässä huomioidaan ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot. Hyväksiluettavien opintojen pitää sisältää vähintään 35 op perusopintoihin hyväksiluettavia insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja.
 • Poikkeuksena tähän ovat ensimmäisenä lukuvuotena yhden lukukauden poissaolevaksi ilmoittautuneet, jotka voivat hakea vaihtoa kolmen lukukauden jälkeen. Näillä hakijoilla tulee olla suoritettuna vähintään 82 op opintoja vähintään 3,5 keskiarvolla, jotka voidaan hyväksilukea perusopintoihin tai pääaineopintoihin. Hyväksiluettavien opintojen pitää sisältää vähintään 35 op perusopintoihin hyväksiluettavia insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja. Opintopistekertymässä huomioidaan niiden kolmen lukukauden opinnot, joiden päätteeksi haku tapahtuu.
 • Keskiarvo lasketaan hakukelpoisuuden ehtona olevista opinnoista.
 • Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa informaatioverkostot ja tuotantotalous nostavat keskiarvorajaa sekä asettavat kiintiön.
 • Lisäksi kukin hakija toimittaa seuraavat liitteet:
  • virallinen opintosuoritusote
  • selvitys mitä kursseja tulossa lukuvuoden aikana
  • opiskelijan valmistelema suunnitelma opintojen hyväksilukemiseksi ja suunnitelma opintojen loppuun suorittamiseksi
  • kurssikuvaukset yliopiston järjestelmästä

Informaatioverkostot

Informaatioverkostot asettaa keskiarvoksi 3,80. Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen keskiarvon perusteella.

Kiintiö: 2

Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Hakukohteeseen voi hakea mikäli yllä mainitut teknistieteellisen kandidaattiohjelman minimikriteerit täyttyvät. Siirtohaulle ei ole asetettu kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.

Tietotekniikka
Hakukohteeseen voi hakea mikäli yllä mainitut teknistieteellisen kandidaattiohjelman minimikriteerit täyttyvät. Siirtohaulle ei ole asetettu kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.

Tuotantotalous
Suoritettujen opintojen painotetun keskiarvon on oltava vähintään 4,20. Suoritettujen opintojen tulee sisältää Perustieteiden korkeakoulun valintaperusteissa listattujen vaatimusten lisäksi toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen koe. Jos kynnysehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen perusopintoihin hyväksiluettavien insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintojen opintomenestyksen perusteella. Hakijan lopullinen sijaluku voi pudota, mikäli hakijan opinnoissa on suuri määrä suorituksia, joista ei ole annettu arvosanaa asteikolla 1-5. Lopullisen paremmuusjärjestyksen perusteella hakukohteeseen valitaan kiintiön mukainen määrä hakijoita.

Kiintiö: 2

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulu ei tarkenna siirtohaun kriteereitä vaan noudattaa Aalto-yliopiston yleisiä siirtohaun kriteereitä.

Hakukohteille ei ole asetettu erillisiä kiintiöitä, vaan kaikki kriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.
 

Siirtohaun hakukohteet tekniikan alalla: 
Automaatio- ja informaatioteknologia
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka- ja sähkötekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka 
Informaatioverkostot
Kemian tekniikka
Kone- ja rakennustekniikka
Rakennettu ympäristö
Teknillinen fysiikka ja matematiikka 
Tietotekniikka 
Tuotantotalous 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu