Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetsleden: ett alternativ till urvalsprov

Saknar du studieplats eller söker du ett nytt utbildningsområde? Vid det öppna universitetet kan du studera via den öppna universitetsleden. När du har genomfört kurserna inom den öppna universitetsleden kan du ansöka om en studieplats inom antingen ekonomi eller teknik vid Aalto-universitetet.
Woman looks at laptop, pad and notebook

Via den öppna universitetsleden kan du läsa kurser med sikte på examen.

Öppna universitetsleden inom ekonomi

 • Examensbenämning: ekonomie kandidat/magister
 • Undervisningsspråket är finska (en del kurser ges på engelska)
 • Avgift högst 15 €/studiepoäng
 • 60 studiepoäng
 • Ingen tidsgräns, men enskilda kursprestationer är i kraft i sju (7) år
 • Ansökan en gång per år på våren
 • Studiernas viktade medeltal ska vara minst 3,50 (på skalan 1–5).
 • De 45 studerande med det bästa medeltalet kan antas via den öppna universitetsleden.

  Läs mer om den öppna universitetsleden inom ekonomi (endast på finska)

Öppna universitetsleden inom teknik

 • På basis av studier inom den öppna universitetsleden kan du söka till flera olika utbildningsprogram inom teknik.
 • Examensbenämning: Teknologie kandidat/diplomingenjör
 • Undervisningsspråket är finska eller svenska
 • Avgift högst 15 €/studiepoäng
 • 27 studiepoäng
 • Det är högst 365 dagar mellan prestationsdatumen för den första och den sista kursen.
 • Studiernas viktade medeltal ska vara minst 3,0 (på skalan 1–5). I en del utbildningsprogram kan medeltalsgränsen vara högre.
 • Ansökan på våren och hösten
 • Alla studerande som har genomfört studierna inom den öppna universitetsleden (och som uppfyller tröskelkriterierna) kan antas.

  Läs mer om den öppna universitetsleden inom teknik

Allmänt om den öppna universitetsleden

 • Du kan inleda studier inom den öppna universitetsleden när som helst.
 • Du ska anmäla dig separat till varje kurs inom den öppna universitetsleden.
 • Se anmälningstiden i kursbeskrivningen. Du kan anmäla dig endast under anmälningstiden.
 • Sök kurser inom den öppna universitetsleden via vår sökfunktion eller se kurslistor på de öppna universitetsledernas egna sidor.
 • Kursanmälan görs i Sisu. Läs anvisningar för anmälan
 • En del kurser har ett begränsat antal platser. Platserna fylls i anmälningsordning.
 • Om du behöver studierådgivning kan du kontakta oss via [email protected]. Ange vilken av de öppna universitetslederna du är intresserad av.
 • Vi erbjuder studierådgivning i huvudsak per telefon eller på campus. Läs webbsidorna för den öppna universitetsleden noggrant innan du tar kontakt.

Kauppatieteiden avoimen väylä

 • Tutkintonimike: kauppatieteen kandidaatti/maisteri
 • Opetuksen kieli suomi (osa väyläkursseista on englanniksi)
 • Kurssimaksu tällä hetkellä enintään 15 € /opintopiste
 • 60 opintopistettä
 • Ei aikarajaa, mutta yksittäiset kurssisuoritukset ovat voimassa seitsemän (7) vuotta
 • Haku kerran vuodessa keväällä
 • Opintojen painotetun keskiarvon oltava vähintään 3,50 (asteikolla 1-5)
 • Enintään 43 väyläopinnot parhaalla keskiarvolla suorittanutta opiskelijaa voidaan ottaa sisään vuonna 2024. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain. 

Tekniikan avoimen väylä

 • Avoimen väylän opintojen perusteella voi hakea useaan eri tekniikan alan koulutusohjelmaan
 • Tutkintonimike: Tekniikan kandidaatti /Diplomi-insinööri
 • Opetuksen kieli suomi tai ruotsi
 • Kurssimaksu tällä hetkellä enintään 15 € /opintopiste
 • 27 opintopistettä
 • Ensimmäisenä ja viimeisenä suoritettujen kurssien suorituspäivämäärien välillä on enintään 365 päivää
 • Opintojen painotetun keskiarvon oltava vähintään 3,0 (asteikolla 1-5). Osassa koulutusohjelmia keskiarvoraja voi olla korkeampi
 • Haku keväällä ja syksyllä
 • Kaikki väyläopinnot suorittaneet, kynnysehdot täyttävät opiskelijat voidaan ottaa sisään

Bli examensstuderande inom det tekniska området via studier vid öppna universitetet.

Tekniska universitetsledens studier (27 sp) ger dig en möjlighet att bli antagen som examensstuderande vid Aalto-universitetet utan urvalsprov och oberoende av din tidigare utbildningsbakgrund.

Lue lisää
Aalto University, students. Picture: Pinja Valja
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: