Aalto-universitetet

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

7.8.2020: De nuvarande anvisningarna är i kraft tills 16 augusti. Mer information kommer nästa vecka (vecka 33).

För tillfället är situationen med coronaviruset fortfarande allvarlig ute i världen. De senaste dagarna har man kunnat se tecken på att fallen sakta håller på att öka också i Finland. Det är ännu mycket som är osäkert gällande hösten, och i Aalto-universitetet grunden för all vår verksamhetsplanering är personalens och de studerandes säkerhet.  En eventuellt försämrad virussituation påverkar även arrangemangen för vårt arbete, undervisning och studier. Vi följer epidemins utveckling och myndigheternas anvisningar och kommer nästa vecka (vecka 33) med information om hur verksamheten arrangeras i början av hösten. 

De nuvarande anvisningarna (https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset) om huvudsakligen distansarbete och distansundervisning är i kraft tills 16 augusti. Här följer ännu grundprinciperna:  

Bara symptomfria personer får vistas på campus och god handhygien är av yttersta vikt. Coronatest rekommenderas vid mista misstanke om smitta, och säkerhetsavstånd ska iakttas.  

Arbetet fortsätter huvudsakligen på distans, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans.  

Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna som nu är i bruk. Aalto-universitetets anställda och studenter förväntas arbeta och studera på distans i två veckor efter arbets- eller fritidsresor utomlands.  

* * * * * *

17.6.2020: Aalto planerar att gå över till en hybridmodell för vår verksamhet från och med mitten av augusti

Trots att undantagstillståndet som orsakades av coronapandemin har upphört i Finland är höstens coronasituation fortfarande osäker, och pandemin är sannolikt inte ännu över. Av denna orsak planerar vi att gå över till en hybridmodell för vår verksamhet från och med mitten av augusti. Fram till 16.8 fortsätter verksamheten enligt de nuvarande coronaanvisningarna.

Vårt mål är att vi från och med 17.8 ska kunna återvända till campus, så länge som vi följer anvisningar och begränsningar som möjliggör en trygg miljö. Det är fortfarande viktigt att iaktta säkerhetsavstånd, så på hösten kommer färre arbetsstationer än vanligt att vara i bruk.

Vårt sätt att arbeta på campus kommer till en början att variera enligt lokal, eftersom arbete i laboratorier för experimentell forskning, verkstäder, undervisningsarbete och arbete i aktivitetsbaserade kontor förutsätter olika verksamhetsmodeller. Vi prioriterar experimentell forskning, undervisning och förstaårsstuderande samt stödfunktioner för dessa när vi planerar bruket av lokaler.

Arbete på campus

Just nu är utgångspunkten för planeringen att gradvis återvända till kontorslokalerna så att de anställda turvis arbetar på campus och på distans, eftersom färre arbetsstationer än vanligt är i bruk på grund av säkerhetsavstånden. Riskgrupper beaktas separat i planeringen. Målet är att införa tursystemet från och med 17.8, men senast från och med 1.9.2020.

Lokalerna granskas centraliserat och en preliminär plan för bruket av dem utarbetas före 10.7. I augusti kan skolorna och serviceenheterna använda planen som grund för att planera hur tidtabellerna och turerna arrangeras. HR stöder planeringen om det behövs. Målet är att minska smittrisken och begränsa eventuell exponering.

Vi planerar att tillfälligt övergå till fasta arbetsstationer vid arbete på campus. Möten ska fortfarande hållas på distans (t.ex. Teams/Zoom) så att alla kan erbjudas en möjlighet att delta oavsett om de arbetar hemma eller på campus. Närmare anvisningar för verksamhet i och bruk av lokaler publiceras i början av augusti.

Undervisning och studier på campus

Vi börjar höstens undervisning enligt den läsårskalender som bekräftats tidigare. Vi fortsätter fortfarande undervisningen huvudsakligen på distans, förutsatt att undervisningens kvalitet och lärandemålen inte lider av det. Kontaktundervisning med säkerhetsarrangemang är möjligt om pandemisituationen och de nationella begränsningarna tillåter det. Vi vill i synnerhet trygga att nya studerande hittar sin plats vid universitetet och i studentgemenskapen. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men med säkerhetsarrangemang kan evenemang även ordnas på campus.

Mer anvisningar i augusti

Pandemisituationen kan fortfarande förändras, och det kan uppkomma ändringar till exempel i regeringens anvisningar gällande resor. Vi uppdaterar våra anvisningar om resor, evenemang, gäster, studerandes passertillstånd och bruket av självstudielokaler i augusti. Närmare interna anvisningar och riktlinjer hittar du på webbsidan https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska).

* * * * * *

Riktlinjerna nedan har uppdaterats 13.5.2020 och är i kraft hela sommaren 

Distansarbete och arbete på campus  

Arbete vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Högskolorna och institutionerna planerar att kunna bedriva experimentell forskning på plats i enlighet med säkerhetsanvisningarna.  

För att vi på ett koordinerat sätt ska kunna trygga att arbetet på campus sker på ett säkert sätt och för att samordna behoven för olika besökare och enheter samt för att undvika möjlig rusning, ska alla som kommer till campus anmäla sitt besök till adressen [email protected] enligt följande praxis:  

 • Anmäl dagsbesök före kl. 16 föregående vardag  
 • Anmäl 2–5 dagar långa besök före föregående veckas fredag kl. 9  
 • Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du arbetar i.  
 • Om det uppstår rusning prioriteras urvalsprov, experimentell forskning och tjänster som stöder dem.  

Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Alla måste beakta personliga säkerhetsavstånd och de som hör till riskgrupper ska vara extra försiktiga när de vistas på campus. Praxis som förbättrar säkerheten på campus, bland annat städning, effektiveras. Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom. 

Undervisning, studier och disputationer 

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren. Det är dock möjligt att använda lokalerna, till exempel laboratorier och verkstäder, vid behov. Även begränsad närundervisning är möjlig och arrangemangen för att använda undervisningslokalerna under sommaren fortskrider. Småskaliga tenter med färre än 50 deltagare kan ordnas, förutsatt att mer än 20 personer inte vistas i ett enskilt utrymme. Stora tenter ordnas ännu på distans.  

Höstens undervisning inleds enligt normalt program. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men evenemang kan även ordnas på campus, så länge säkerhetsarrangemangen följs. Undervisningen sker i huvudsak på distans. Undervisning kan även ordnas på campus i enlighet med säkerhetsanvisningarna, om pandemisituationen eller de nationella begränsningarna så tillåter.  

Disputationer ordnas på distans fram till slutet av maj. Från och med början av juni kan disputationer ordnas antingen på distans eller vid särskilda behov på campus, om utrymmesbegränsningarna tillåter det. Högst 20 personer får närvara vid disputationen. 

Undervisning, tenter och disputationer som man önskar arrangera i lokaler på campus bör meddelas i god tid redan i planeringsskedet till adressen [email protected] 

Tillvägagångssätt för besök på campus för studerande meddelas skilt i Into.   

Personalfrågor  

Undantagstillståndets anvisningar är i huvudsak i kraft under sommaren. Semestrar kan tas på vanligt vis – med situationen i beaktande – och det är fortfarande möjligt att ta semester för en halv dag. Vi rekommenderar att byta semesterpenningen mot lediga dagar. Det är även möjligt att övergå till deltidsarbete med kort varsel och för kort tid. Det räcker tillsvidare att anmäla en sjukfrånvaro kortare än 7 dagar (5 arbetsdagar) till sin chef. Potentiella anställda intervjuas på distans och vi rekommenderar att flytta besök som berör akademiska rekryteringar eller om de av särskilda behov måste ordnas, att ordnas på distans. Anställningsförhållanden kan inte inledas på distans från utlandet. 

Resor  

För närvarande gör vi inga arbetsresor inom landet eller utomlands på grund av regeringens rekommendationer och karantänsbestämmelser. Utlandsuppdrag kan inte inledas innan försäkringsbolagen börjar erbjuda kommenderingsförsäkringar igen.  

Tjänster på campus  

Tjänsterna på campus fortsätter huvudsakligen på distans, men vissa tjänster utvidgas stegvis. Lärcentrets bibliotekstjänster utvidgas senast 25.5: 

 • Avhämtning av beställda böcker kan göras mån-fre 10-14. 
 • Upphämtningsservicen öppnar även för externa kunder. 
 • Nya bibliotekskort beviljas för utlåning av nödvändigt material. 
 • En läsplats för lärdomsprov öppnar i entréhallen. 

IT-tjänsternas serviceställe i Väre är öppet tis–ons kl. 9–12 och i Kandidatcentret tors–fre kl. 9–12. Lunchrestauranger och kaféer på Aalto-universitetets campus och deras öppettider: https://www.aalto.fi/sv/campus/campusrestauranger-och-kafeer

Mer detaljerade interna instruktioner och anvisningar finns på nätet (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita). 

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen [email protected].

Rådgivningstjänster

 • Terveystalos webbplats har instruktioner för hemvård och behandling om du misstänker infektion med coronavirus. Ta kontakt med Terveystalo främst via Läkarchatt 24/7. Du behöver dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 • Den nationella hjälplinjen ger generell information om coronaviruset, 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Öppen 8-21 på vardager och 9-15 på lördagar.
 • Den allmänna jourhjälpen nås via telefonnummer 116 117 (dynget runt).

Krishanteringsgruppen (CMT)
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som under ledningen av rektorn består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Användbara länkar

THL.fi: Aktuellt om coronaviruset

YTHS.fi: Aktuell information om coronaviruset COVID-19

Terveystalos webbsida

UM.fi: Utrikesministeriet – Resemeddelanden

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Vanliga frågor om coronaläget (Fpa)

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Nyttiga anvisningar (på engelska/svenska)

itpalvelut

IT Help

Här hittar du anvisningar för IT-tjänster.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Coronavirus - Information för studeranden

Coronavirus - Information för studeranden

A person using VR headset

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

Information om supporttjänster för distansundervising via opit.aalto.fi

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat