Aalto-yliopisto

III Vastuumme toiminnan eettisyydestä / osa 1

Opettajillamme on vapaus opettaa, tutkijoillamme on vapaus tutkia ja opiskelijoillamme on vapaus oppia. Vastuumme toiminnan eettisyydestä on eettisten periaatteiden kolmas pilari. Lue myös tämän pilarin osa 2.
Academic freedom

Tutkimus, taiteellinen toiminta ja koulutus on kansainvälisesti korkealaatuista ja noudatamme niissä eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Akateeminen vapaus

Opettajillamme on vapaus opettaa, tutkijoillamme on vapaus tutkia ja opiskelijoillamme on vapaus oppia. Tutkimuksen, taiteen, opetuksen ja oppimisen älyllinen vapaus kulkee käsi kädessä vastuun kanssa. Jokaisen aaltolaisen on toimittava eettisten periaatteiden ja muiden työskentelyä ja opiskelua koskevien sääntöjen ja linjausten mukaisesti. Tunnustamme vuoden 2020 Magna Charta Universitatum ‑julkilausuman perusperiaatteet.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Teemme tutkimusta vastuullisesti ja parhaiden käytänteiden mukaisesti. Emme hyväksy plagiointia, vääristelyä, sepittämistä, tietojen väärentämistä emmekä muunlaisia väärinkäytöksiä. Noudatamme kaikessa tutkimuksessa tiukasti siihen sovellettavia linjauksia ja hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeen ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” mukaisesti. Vastuullisessa taiteellisessa toiminnassa on useita samoja elementtejä kuin vastuullisessa tutkimuksessa. 

Avoin ja vastuullinen viestintä

Edistämme avoimuutta ja vaalimme avointa akateemista vuoropuhelua sekä oppimis- ja työskentely-ympäristössämme että vuorovaikutuksessa kumppaniemme, sidosryhmiemme ja tiedotusvälineiden kanssa.

Aallon työntekijöinä meidän on osoitettava hyvää ja eettistä harkintakykyä julkisissa kannanotoissamme ja toiminnassamme. Tämä sisältää toiminnan sosiaalisessa mediassa. Ymmärrämme velvollisuutemme ilmoittaa selkeästi, esiinnymmekö julkisuudessa yksityishenkilönä vai työroolissa.

Katso täältä kolmannen pilarin osa 2, joka käsittelee eturistiriitoja, korruption torjuntaa ja lahjoja.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: