Palvelut

Hyvinvointia opetuksella

Korkeakoulukenttää ja -opetusta ovat ravistelleet viime aikoina monet muutokset. Se herättää kysymyksiä millaista on laadukas opetus ja miten se saavutetaan? Miten voidaan samanaikaisesti huomioida opettajan ja opiskelijan hyvinvointi? Pedagoginen hyvinvointi sisältää opettajan ja opiskelijoiden sekä yhteisöllisen näkökulman. Tavoitteenamme on edistää koko Aalto-yhteisön pedagogista hyvinvointia eli opettajan työhyvinvointia ja opiskelijan opiskeluhyvinvointia.
teaching situation

Hyvällä pedagogisella suunnittelulla voidaan tukea koko yhteisön hyvinvointia. Useiden tutkimusten mukaan opettajan työhyvinvointi ja opiskelijoiden opiskeluhyvinvointi ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Eiväthän opetus ja opiskelukaan ole toisistaan irrallaan olevia asioita vaan opettajan työ on kohtaamisia opiskelijoiden ja toisten opettajien kanssa. Opettajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti pedagogisen työn laatuun ja opiskelijoiden akateemisiin taitoihin. Hyvinvoiva yksilö pystyy säätelemään stressiä paremmin, tunnistaa omat arvonsa ja ajattelumallinsa ja vie näitä toimintaansa. Opetuksessa tämä näkyy mm. positiivisena kannustavana otteena ja kokeilemisen tukemisena. Samalla hän tukee ympäristönsä hyvinvointia. Opetuksessa, jossa osallistetaan ja kohdataan opiskelijat aidosti, pystytään myös tukemaan opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia.

Niin opiskelu- kuin työhyvinvointikin ovat yksilön subjektiivisia kokemuksia ja ilmenevät esimerkiksi jaksamisena ja annettavana panostuksena. Työhyvinvointi rakentuu työn sisällöstä, sosiaalisesta ja fyysisestä työympäristöstä, johtamiseen liittyvistä asioista sekä näiden välisistä yhteyksistä. Opiskeluhyvinvoinnilla viitataan opiskelijan omassa oppilaitoksessaan kokemaan hyvinvointiin ja siihen liittyviin yhteyksiin. Sen sijaan että keskitymme ainoastaan yksilöiden hyvinvoinnin parantamiseen täytyy meidän yhteisönä ottaa tavoitteeksi yhteisöllinen, holistinen hyvinvointi, sillä moniulotteinen hyvinvointikäsitys mahdollistaa erilaisia elämäntyylejä, voimaannuttaa ja tukee toimijuutta. Kun sosiaaliset ja rakenteelliset haasteet ratkotaan yhteisössä niistä ei tule yksilön haasteita.

Keskeistä pedagogisen hyvinvoinnin kannalta ovat tutkimusten mukaan osallisuus ja toimijuus, mahdollisuus kehittyä ja saada tukea.

pedagoginen hyvinvointi

Pedagogisessa hyvinvoinnissa on kaksi tasoa - yksilön ja yhteisön taso, jotka yhdistää koko yliopistoyhteisö.

Osallisuuteen ja toimijuuteen kuuluu tunne siitä siitä, että kuuluu yhteisöön. Opiskelijan tunne osallisuudesta voidaan saada aikaan opetusmenetelmällisin ja vuorovaikutuksen keinoin. Mieti sisältöihin sopivat menetelmät sekä opetukselle että arvioinnille. Ole avoin opiskelijoille, pyri luomaan turvallinen oppimisympäristö, kuuntele ja keskustele. Kerro opiskelijoille mihin valintasi perustuvat. Anna heidän määrittää itselleen tavoitteita ja tue tavoitteiden saavuttamista. Anna palautetta läpi kurssin ja mahdollista vuorovaikutus

Muista samalla pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi. Kun vastuu oppimisesta ja osallisuudesta siirtyy myös opiskelijalle usein opettajan työmäärä myös vähenee. Mikä on sinun yhteisösi opettajana?

Osaamisen kehittämisellä viitataan opettajien osalta siihen, että opettajalla on tunne että hallitsee oman opetettavan asian ja menetelmät ja niitä on mahdollista kehittää. Oman opetuksen osaaminen voidaan jaotella pedagogiseen ja sisällölliseen tietämykseen. Näillä viitataan opetettavan aineen sisältöön sekä niihin sopivien opetusmenetelmien valintaan. Nykyään tähän on kiinteästi liittynyt myös teknologinen tietämys, joka tarkoittaa opetusta tukevien teknologisten laitteiden käyttöä.  On tärkeä huomata, että mikäli yhdessä tapahtuu muutosta, on syytä miettiä myös muita. Opettaja, joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla, epäonnistua ja kehittyä, tukee samalla turvallista oppimisympäristöä ja hyvinvointia. Myös opettajalla on oikeus kokeilla ja oppia uutta. Miettimällä tätä linjakkuutta tuetaan myös opiskelijoiden hyvinvointia. On selvää että hyvinvoiva opettaja toiminnallaan heijastaa hyvinvointia myös tähän yhteisöön.

Vaikka mahdollisuus kokea itsenäisyyttä, yhteenliittymistä ja pärjäämistä vähenisi, työn mielekkyyttä voi silti kokea ja tukea. Kannustavalla johtamisella, suotuisalla ilmapiirillä ja sosiaalisella kuulumisella opettajayhteisöön pystytään tukemaan työn mielekkyyden kokemista. Suotuisa ilmapiiri voi olla esimerkiksi tilanne, jossa yksi opettaja lisää muiden opettajien innostusta oman motivaationsa ja panostuksensa kautta.

 

Lähteet

Myllykoski-Laine, S., Postareff, L., Murtonen, M., Vilppu, H. 2022. Building a framework of a supportive pedagogical culture for teaching and pedagogical development in higher education. Saatavilla: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-022-00873-1

Yrttiaho, R., Posio, S. 2021. Opettajan hyvinvointikirja. PS-kustannus

Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., Nieminen, V-S., Mielityinen, S. & Ilves, V. 2021. Digiä ja keitaita - korkeakouluopettajat pandemian paineessa. Saatavilla: https://julkaisut.haaga-helia.fi/digia-ja-keitaita-korkeakouluopettajat-pandemian-paineessa/

Hyvinvointia opetussuunnitelmaa kehittämällä

Students in a lecture. Photo: Unto Rautio / Aalto University.

Linjakas opetussuunnitelma

Linjakas opetuksen suunnittelu tarkoittaa sitä, että opetuksella on selkeät tavoitteet ja sen sisällöt ja arviointimenetelmät muodostavat eheän kokonaisuuden. Opiskelijan näkökulmasta ohjelmatason linjakkuus on merkittävässä asemassa opiskeluhyvinvoinnin tukemisessa.

Palvelut

Teaching Lab suunnittelupakkaus

Kuinka aloittaa uusien opettamisen ja oppimisen muotojen testaamisen ja luomisen?

Palvelut
AllWell?

AllWell? - Me välitämme! - Opiskelijoille suunnattu hyvinvointikysely toteutetaan 16.2.-2.3.

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Kartoitamme opiskeluhyvinvoinnin tilaa vuosittaisella AllWell?- kyselyllä, joka on auki jälleen 16.2.-2.3.2022. Kysely lähetetään toisen vuoden kandi- ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille.

Uutiset

Kursseja ja tapahtumia

People working together around a table

Pedagoginen koulutus: Akateeminen ohjaaja opiskelijan tukena (1 op) syksyllä 2022

Tervetuloa vahvistamaan osaamistasi akateemisena ohjaajana Aalto-yliopistossa.

Tapahtumat
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu