Avoin tiede ja tutkimus

Kansallinen avoimen toimintakulttuurin linjaus

Suomi on yksi ensimmäisiä maita, joilla on avoimen toimintakulttuurin linjaus vuodelta 2022. Linjaus sisältää mm. suosituksen kansalaistieteestä ja yritysyhteistyöstä.

Kansallinen avoimen toimintakultuurin linjaus koostuu kolmesta strategisesta periaatteesta ja seitsemästä tavoitteesta.

Linjaukset kolme strategista periaatetta ovat:

 1. Vastuullisuus, eli  luotettavuus,  eettisyys,  toistettavuus  ja  läpinäkyvyys, on reunaehto avoimuudelle.
 2. Toimintakulttuurin avoimuus edellyttää vastavuoroisuutta, joka ilmenee sekä organisaation sisäistä että ulkopuolista toimintaa hyödyttävänä vuorovaikutuksena  kaikille osapuolille.
 3. Avoimen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää läpinäkyvyyttä, palveluja ja kannustimia.

Organisaation tulee pyrkiä toteuttamaan tässä  linjauksessa  esitetyt tavoitteet viimeistään vuonna 2025.

Linjaukset tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Avoin toimintakulttuuri: Organisaatiossa  on vastuutettu ja aikataulutettu  avoimen  tieteen  palvelujen  koordinointi,  toteutus  ja  seuranta,  sekä riittävä  tuki  tutkijoiden vuorovaikutukselle  yhteiskunnan  eri  toimijoiden kanssa.
 2. Yritysyhteistyö: Organisaatio edistää yritysyhteistyössä tehtävän tutkimuksen avoimuutta tarjoamalla tutkijoille riittävää ja asian mukaista tukea ja koulutusta.
 3. Kansalaistiede: Organisaatio edistää kansalaistieteen  toimintaedellytyksiä  tarjoamalla  siihen  osallistuville  tutkijoille  ja  muille  tahoille  riittävää ja asianmukaista tukea ja koulutusta.
 4. Oppiminen: Organisaatio edistää avoimen oppimisen toimintakulttuuria  varmistamalla ajan tasaisilla palveluilla sen, että kaikilla opetusta  järjestävillä  henkilöillä  on  tasavertainen  mahdollisuus  järjestää avointa opetusta sekä laatia ja julkaista avoimia oppimateriaaleja  organisaatiosta,  opetusalasta  tai  uravaiheesta  riippumatta.
 5. Tutkimusdata: Organisaatio edistää tutkimusdatan avoimuutta FAIR -periaatteiden mukaisesti. Tutkimusorganisaation henkilöstölle ja opiskelijoille on saatavilla palveluja kaikkiin datan elinkaaren vaiheisiin. Palveluilla varmistetaan, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus saattaa vähintään tutkimuksen metadata ja mahdollisuuksien mukaan koko tutkimusdata uudelleen käytettäviksi riippumatta  organisaatiosta,  tutkimusalasta,  rahoituspohjasta tai uravaiheesta.
 6. Julkaisut: Organisaatio edistää avoimen julkaisemisen toimintakulttuuria varmistamalla ajantasaisilla palveluilla sen,  että  kaikilla  on  tasavertainen  mahdollisuus  julkaista  tutkimus- ja  kehittämistyönsä  tulokset  avoimesti  riippumatta  organisaatiosta,  tutkimusalasta, rahoituspohjasta tai uravaiheesta.
 7. Vastuullinen arviointi: Organisaatiolla on käytössään tutkimuksen  vastuullista arviointia  tukevat  käytännöt,  kriteerit  sekä  tietopohja  monimuotoisten  tuotosten  ja  ansioiden  dokumentointiin, jotka  mahdollistavat avointa tiedettä ja toimintakulttuuria edistävät kannustimet osana suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja niiden henkilöstön arviointia ja meritoitumista

Kuhunkin tavoitteeseen liittyy lukuisia toimenpiteitä.

Tutustu muihin kansallisiin avoimen tieteen linjauksiin ja suosituksiin

Kansalaistiede

Kansalaistiede ja kansalaisten osallistuminen ovat esimerkkejä tieteellisestä tutkimustyöstä, jota tekevät tieteellisesti päteviä menetelmiä noudattavat ei-ammattitutkijat, ts. "tavalliset kansalaiset". Tutkimusta tehdään usein yhteistyössä ammattitutkijoiden kanssa verkkopohjaisten alustojen ja sosiaalisen median avulla.

Citizen science

Suositus yritysyhteistyölle

Avoimen tieteen suositus yritysyhteistyölle sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Handshake Berdea, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Kansallinen avoimen tieteen julistus, linjaukset ja suositukset

Avoimen tieteen julistus luo yhteisen suunnan ja vision, jossa avoin tiede ja tutkimus sulautuu saumattomasti tutkijoiden päivittäiseen työhön.

Avointiede.fi
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu