Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston rahastojen sijoitustoiminta

Rahastojen sijoitustoiminnan tuottojen tarjoama rahoitus tukee Aalto-yliopiston opetusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees
Kuva: Matti Ahlgren / Aalto-yliopisto

Mistä on kyse?

Aalto-yliopiston rahastojen pitkäaikainen pääoma sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnan tehtävänä on tarjota rahoitusta yliopiston akateemiseen toimintaan. Yliopiston rahastojen sijoitusomaisuus muodostui 2008–2012 varainhankinnan ja valtion pääomituksen kautta. Näin kertyi yhteensä 700 miljoonaa euroa. Lisäksi perustajayliopistoilta siirtyi noin 50 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja.

Rahastojen sijoitusomaisuus koostuu yleisen yliopistorahaston sekä pääomittavien ja hybridirahastojen pääomasta. Rahastojen sijoitusvarallisuus ei sisällä omistuksia tytäryhtiöissä tai kiinteistöissä eikä muita yliopistotoiminnan käytössä olevia omaisuuseriä.  

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa

Sijoitustoiminta on mahdollistanut pitkäaikaiset investoinnit tutkimuksen ja koulutuksen kasvavaan kysyntään.

Ilkka Niemelä, Aalto-yliopiston rehtori

Yliopiston tukeminen 

Rahastojen sijoitustoiminnan tarkoitus on tukea Aalto-yliopiston strategisia tavoitteita tarjoamalla vuosittaista rahoitusta yliopiston toimintaan. Sijoitustoiminnan tuotot vahvistavat yliopiston taloudellista itsenäisyyttä ja parantavat taloudellista asemaa. Molemmat ovet korkeatasoisen yliopistotoiminnan edellytyksiä. 

Lue lisää vuoden 2024 katsauksesta lahjoittajillemme 

Käyttöpolitiikka 

Rahastojen käyttöpolitiikka kuvaa periaatteet, joiden mukaan määritellään rahastojen käytön taso yliopiston varsinaisen toiminnan tukemiseksi. Ennalta määritelty käyttöpolitiikka tuo selkeän ja läpinäkyvän tavan määrittää rahastojen tulevaa käyttöä, tukee yliopiston operatiivista vuosisuunnittelua ja lahjoittajaviestintää ja asettaa sijoitusstrategialle selkeän tavoitteen, mukaan lukien sijoitussalkun strategisen riski- ja tuottoprofiilin.

Yleisen yliopistorahaston ja pääomittavien sidottujen rahastojen käyttötavoite on 2,5 % sijoitusomaisuuden arvosta vuosittain. Käyttötavoite perustuu pitkän aikavälin reaalituottotavoitteeseen, eli inflaation ylittävään tuottoon. Reaalituoton käyttö takaa rahaston kasvamisen inflaation mukaisesti, jolloin myös tulevaisuudessa sijoitustoiminnan tuotoilla voidaan rahoittaa vastaavaa akateemista toimintaa kuin tänään. Hybridirahastoista käytetään vuosittain sekä kiinteä 5% nominaalituotto että rahaston pääoma ennalta määrättynä aikana. 

Aalto-yliopiston hallitus päättää sijoitustoiminnan tuottojen käytöstä vuosittain. Käytöstä päätettäessä huomioidaan erityisesti yliopiston tarve tasaiseen rahoitukseen. Lisäksi arvioidaan yliopiston kokonaisrahoitus sekä sijoitusomaisuuden markkina-arvon vaihtelut.  

Avaintietoa vuodesta 2023 ja vuosittaiset raportit

Tärkeimmät avainluvut sekä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

Lue lisää
A woman working with material in the lab

Pitkän aikavälin sijoitusstrategia 

Sijoitusstrategian kulmakivi on sijoitustoiminnan tarkoitus – yliopistotoiminnan rahoittaminen ja samalla rahastojen reaaliarvon kasvattaminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävän korkeaa, hallittua ja vakaata riskinottoa. Samalla huomioidaan riittävä maksuvalmius, jotta yliopiston lähivuosien rahoitus voidaan taata sijoitustoimintaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta. Sijoitamme myös epälikvideihin ja vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin silloin, kun ne tarjoavat houkuttelevan tuotto-odotuksen.

Kaavio sijoitussalkun rakenteesta
*Pitkällä aikavälillä
People jogging on a path between birch trees
Kuva: Aalto-yliopisto / Anni Kääriä

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys 

Aalto-yliopiston tehtävä on rakentaa kestävää tulevaisuutta laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden avulla. Rahastojen sijoitustoiminta tukee tätä tehtävää. Se mahdollistaa akateemista toimintaa turvaamalla vuosittaisen rahoituksen ja yliopiston vakavaraisuuden. Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoitustoimintaan ja hoidamme yliopiston rahastojen sijoitusomaisuutta kestävällä tavalla yliopiston arvojen mukaisesti. Aalto-yliopisto on allekirjoittanut PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on FINSIF:n ja SBAI:n (Standards Board for Alternative Investments) jäsen. 

Lue lisää Aalto-yliopiston strategiasta ja kestävästä kehityksestä

Sijoitustoiminnan vastuulliset lähestymistavat esitettynä taulukkomuodossa

Lähestymistavat vastuulliseen sijoittamiseen

Sijoitamme sijoitusrahastojen kautta, joten rahastojen valinta ja valvonta on keskeinen tekijä sijoitustoiminnan toteutuksessa. Kannustamme sijoitusrahastojemme salkunhoitajia käyttämään erilaisia vastuullisen sijoittamisen käytänteitä. Esimerkiksi poissulut ovat soveltuvia toimenpiteitä joillekin sijoitusstrategioille, kun taas toisissa ESG-tekijöiden integrointi ja aktiivinen omistajuus voivat tuoda parempia tuloksia. Katsomme aina eteenpäin eli arvioimme sijoituspäätöstemme odotettuja vaikutuksia tulevaisuudessa.  

Vastuullinen sijoitustoiminta huomioi sekä riskit että mahdollisuudet. Tiivistettynä pyrimme rajoittamaan omistuksia korkean ESG-riskin tai negatiivisten vaikutusten sijoituskohteissa. Vastaavasti pyrimme lisäämään sijoituksia, joiden ESG-profiili tai vaikuttavuus on positiivinen.  

Kaavio

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku. Keskipitkän aikavälin tavoitteena alennamme merkittävästi sijoitussalkkumme hiili-intensiteettiä. Tämän toteutetaan vaiheittain 2030 mennessä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on alentaa salkun CO2e päästöt globaalien ilmastonmuutos-vertailuarvojen mukaisesti. Uusimmassa vastuullisuusraportissamme ja sijoitustoiminnan strategiajulkaisussa kerrotaan tarkemmin salkun vastuullisuusprofiilista ja tiekartasta hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Hallinto ja valvonta 

Ota yhteyttä

Marianna Bom

Talousjohtaja

Iivo Paukkeri

Sijoitusjohtaja

Lauri Ehanti

Vanhempi salkunhoitaja

Lauri Ström

Salkunhoitaja

Filip Hintze

Junior Investment Manager

Uutiset sijoitustoiminnasta

Three students sitting at the School of Business. Photo: Ari Toivonen
Yliopisto Julkaistu:
Students in front of BIZ
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto 3,2 % alkuvuonna

Rahastoista käytetään tänä vuonna 34 miljoonaa euroa tutkimukseen ja opetukseen.
Students studying together in a group
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston rahastoista 35 miljoonaa euroa opetukseen ja tutkimukseen vuonna 2022

Yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto oli -3,5 % vaikeassa sijoitusympäristössä.
Kaksi henkilöä istuu nojatuoleissa Dipolissa.
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tuotto –5,1 % alkuvuonna

Rahastoista tänä vuonna 29 miljoonaa euroa tutkimukseen ja opetukseen.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: