Koulutustarjonta

Water and Environmental Engineering, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Water and Environmental Engineering -maisteriohjelma käsittelee aikamme suurimpia haasteita, mm. ilmastonmuutoksen vaikutusta vesistöihin, vesivarantojen kestävää hallintaa ja ravinteiden talteenottoa jätevedestä. Ohjelma antaa laajan osaamisen veteen liittyvissä kysymyksissä ja kykyä kehittää uraauurtavia ratkaisuja niihin.
Students doing a group work around a table

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Luonnonvarojen kestävä käyttö jatkuvasti muuttuvassa ilmastossa on planeettamme suurin haaste. Vesitalous on keskeisessä osassa ruokaturvan varmistamisessa ja liittyy kiinteästi maankäytön muutoksiin, ravinteiden kiertokulkuun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Lisäksi ilmastonmuutoksen odotetaan tuovat lisää äärimmäistä kuivuutta ja tulvia, joihin yhteiskuntien on pakko sopeutua.

Toimivien ja kestävien vesihuoltoverkostojen luominen on yhteiskuntamme tärkeimpiä tehtäviä. Tarkoituksena ei ole vain taata puhtaan veden saanti, vaan myös vähentää veden käytön ympäristövaikutuksia kiertotalouden avulla.

Water and Environmental Engineering -maisteriohjelmassa (WAT) keskitytään veteen ja vesitekniikan ratkaisuihin. Opiskelijat saavat tietoja ja taitoja, joilla he voivat kehittää ratkaisuja nykyajan veteen liittyviin haasteisiin. Ohjelma on ainutlaatuisen kansainvälinen ja yhdistää vahvan teknisen osaamisen syvälliseen yhteiskunnallisten kontekstien ymmärtämiseen.

Ohjelmasta valmistuttuasi osaat:

 • tunnistaa ja analysoida tärkeimpiä kestävän vedenkäytön suunnittelu-, toteutus-, ja johtamisprosesseja
 • veden kiertokulun periaatteet rakennetuissa ja luonnonympäristöissä
 • soveltaa keskeisiä laskennallisia ja koemenetelmiä ja data-analyysia vesi- ja ympäristötekniikkaan
 • määritellä ja erotella vesihuollon tärkeimmät osa-alueet, erityisesti veden ja jäteveden käsittelyn alalla
 • tunnistat veden ja ympäristön kannalta oleelliset yhteiskunnalliset kontekstit ja ymmärrät vesi- ja ympäristötekniikan eri tasot ja siihen vaikuttavat keskeiset tekijät.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta.

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista täältä.

Opintojen rakenne

WAT-maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (ECTS):

 • pääaineopinnot (60 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • diplomityö (30 op)

Voit suorittaa yhteiset ja syventävät opinnot ensimmäisenä opiskeluvuonna, jolloin toinen vuosi jää vapaasti valittaville opinnoille ja diplomityölle. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, myös ympäristötekniikkaan keskittyviä kursseja, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi. Opintojen rakenne mahdollistaa myös vaihto-opiskelun toisena opiskeluvuonna.

Opetuksessamme yhdistyy teoria ja käytäntö ja se sisältää käytännön mallinnusta, tapaustutkimuksia, ryhmätöitä ja projekteja. Monilla kursseillamme tehdään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa projektitöissä sekä mentoroinnin ja vierailuluentojen muodossa.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Webinaari | Water and Environmental Engineering

Haluatko kuulla lisää Water and Environmental Engineering -maisteriohjelmastamme? Tässä webinaarissa ohjelmajohtaja ja ohjelman suunnittelija kertovat lisää opinnoista, sekä vastaavat katsojien kysymyksiin.

Katso tallenne!
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Suuntautumisvaihtoehdot

Tässä ohjelmassa voit valita tutkintoosi parhaiten kiinnostuksen kohteisiisi ja tavoitteisiisi sopivat opinnot. Ohjelmassa on kolme toisiaan täydentävää opintopolkua, joilla on kullakin omat temaattiset ja metodologiset painotuksensa. Opintopolkujen avulla voit rakentaa omaa profiiliasi ammattilaisena. Kaikki opiskelijat suorittavat kursseja vähintään kahdelta opintopolulta saadakseen laajan ymmärryksen alasta. Opintopolut on eritelty alla.

1. Water Resources Management and Environmental Hydraulics (vesitalous ja luonnonmukainen vesirakentaminen)

Tällä opintopolulla keskitytään vesitalouteen, hydrologiaan ja luonnonmukaiseen vesirakentamiseen:

 • pintavesi, pohjavesi ja valumavesien hallinta
 • kaupunkien vesisuunnittelu
 • kestävä vedenkäyttö kaupungeissa, maataloudessa ja metsissä
 • ekohydrauliikka, hydrologian laskennalliset menetelmät ja hydrauliikan sovellukset
 • ihmisen toiminnan aiheuttamien muutosten mittaaminen vedessä ja vesiympäristössä

2. Water and Wastewater Engineering (vesihuoltotekniikka)

Tällä opintopolulla tutkitaan yhteiskunnan kannalta kriittistä vesihuoltoa, jonka on toimittava aina ja kaikissa olosuhteissa. Kestävä vesihuolto suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Se on kehityksen lähtökohta.  Pääaiheita ovat muun muassa seuraavat:

 • talousveden valmistus ja veden puhdistaminen
 • ympäristön suojelu jäteveden käsittelyn avulla
 • kiertotalous ja ravinteiden talteenotto jätevedestä
 • ilmastovaikutusten hallinta vesihuollossa
 • veden käsittelyprosessien ja vesihuollon järjestelmien mallintaminen ja optimointi.

3. Water and Development (vesi ja kehitys)

Vesi on kestävän kehityksen keskiössä paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Tällä opintopolulla tutkitaan veden ja kehityksen välisiä yhteyksiä eri tasoilla ja opitaan mm. seuraavista aiheista:

 • globaalit veteen liittyvät haasteet ja niiden ratkaisu monitieteisesti
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset veteen
 • veden ja muiden keskeisten luonnonvarojen käyttö ruuantuotannossa
 • tärkeimmät vesihuollon hallinnointiin ja johtamiseen liittyvät viitekehykset ja lähestymistavat, mukaan lukien rajat ylittävä vesiyhteistyö
 • kestävyys ja kestävät globaalit teknologiat.

Kansainvälistyminen

Monet tämän ohjelman kurssit ovat kansainvälisiä. Yksi niistä (SGT Studio) tarjoaa jopa mahdollisuuden osallistua kansainväliseen opiskelijaprojektiin, jonka voi suorittaa eri puolilla maailmaa. Viimeaikaisia SGT-projektin suorituspaikkoja ovat olleet mm. Meksiko, Uganda, Kenia, Tansania ja Nepal. Kurssi on myös monitieteinen: se tuo yhteen insinööritieteiden, talouden ja taiteen ja suunnittelun opiskelijoita.

WAT-maisteriohjelma tekee yhteistyötä monien kansainvälisten yliopistojen kanssa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkintoaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Ohjelma tekee yhteistyötä myös Aalto Global Impactin kanssa, mikä mahdollistaa globaalien kestävyysaiheisten projektien tekemisen tutkimusryhmien ja muiden maisteriohjelmien kanssa. Moni rakennetun ympäristön laitoksen tutkimusaiheista on globaaleja.

Aalto-yliopisto tunnetaan kaiken kaikkiaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Jatko-opintomahdollisuudet

WAT-maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille. Aallossa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä kehittää tohtorinkoulutustaan aktiivisesti Majakka-projektissa saamiensa kokemusten pohjalta. Tutkimusryhmä antaa tohtoriopiskelijoille inspiroivan tutkimusympäristön jatko-opintojen tekemiseen.

Uramahdollisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat monenlaisia uramahdollisuuksia. Alan osaajille on suurta kysyntää ja etenemismahdollisuutesi ovat hyvät. Usein meiltä valmistuneet työllistyvät Suomeen, mutta ohjelmasta saatava osaamisprofiili sopii kyllä myös kansainväliselle uralle.

Tyypillisesti meiltä valmistuneet työskentelevät vesihuollon ja vesitekniikan parissa suunnittelijoina, teknisinä asiantuntijoina tai johtajina. Heidän työnkuvansa on moninainen ja voi sisältää esim. vedenjakelun suunnittelua tai ympäristö- tai tulvariskien hallintaa. Mahdollisia työnantajia voivat olla mm. konsulttifirmat sekä muut yksityisen tai julkisen sektorin toimijat. Valmistuneet voivat työskennellä myös tiedeyhteisössä ja tutkimuslaitoksissa.

Lisätietoja alan uramahdollisuuksista saat Aalto Career Design Labistä.

Tutkimuksen painopisteet

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän pääasialliset tutkimuskohteet ovat samat kuin maisteriohjelman suuntautumisvaihtoehdot: vesitalous ja luonnonmukainen vesirakentaminen (Water Resources Management and Environmental Hydraulics), vesihuoltotekniikka (Water and Wastewater Engineering) sekä vesi ja kehitys (Water and Development). Lisätietoa aiheista löydät täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelma tekee tiivistä yritysyhteistyötä ja käyttää koulutuksessa apuna sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita. Ohjelmassa käy näin ollen vierailevia luennoitsijoita, joiden kautta pääset tutustumaan ja saat yhteyksiä työelämään. Ohjelma tekee yhteistyötä myös muiden Aallon ohjelmien kanssa.

Tutustu meihin

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Aino Ahvo

Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan johdatti Maria Kososen vesi- ja ympäristötekniikan opintoihin

Opintojensa aikana hän on kerryttänyt kansainvälistä kokemusta Australiassa, Keniassa ja pian myös Espanjassa.

Maria Kosonen

Opiskelija Artem Makarov löysi unelmiensa työn teollisen vesihuollon parista

Venäjältä kotoisin oleva Artem Makarov työskentelee täyspäiväisesti opintojensa viimeistelyn ohella.

Portrait of Artem Makarov

Vesi- ja ympäristötekniikka

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimus Aalto-yliopistossa pyrkii kokonaisvaltaiseen ympäristön resurssien säästämiseen. Tutkimus on jakautunut kahteen strategisen painopistealueeseen, globaaleihin vesikysymyksiin ja kestävään materiaalien kiertoon. Näitä laajoja kokonaisuuksia tutkitaan kolmen eri tutkimuskokonaisuuden alla.

Aalto Research groups
Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2024 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Vesi- ja ympäristötekniikka on laaja ala ja opiskelijoiksi valituilla on monipuoliset taustat. Maisteriohjelmamme toimii kuitenkin tekniikan alalla ja siksi odotamme hakijoilta tiettyä matematiikan ja fysiikan osaamista. Tekniikan alan tausta ei kuitenkaan ole edellytys hakemiselle.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Maisteriohjelman johtaja

 Marko Keskinen

Marko Keskinen

Professori, maisteriohjelman johtaja

Yhteystiedot

Päivi Kauppinen

koulutusohjelman suunnittelija (lisätietoja ohjelman sisällöstä ja opinnoista)

[email protected]

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: