Koulutustarjonta

Sound in New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Sound in New Media -pääaineessa tutkitaan uuden, digitaalisen teknologian vaikutuksia ääniympäristöömme. Pääaineessa etsitään ja opitaan hyödyntämään uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia ääniviestinnässä, äänellisessä vuorovaikutuksessa ja musiikillisessa ilmaisussa. Opinnoissa käsitellään ja arvioidaan uusien teknologioiden tuomia haasteita äänitaiteelle, äänisuunnittelulle ja äänen roolille luovissa tuotannoissa.
sound

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Sound in New Media -pääaineessa tutkitaan uuden, digitaalisen teknologian vaikutuksia ääniympäristöömme. Pääaineessa etsitään ja opitaan hyödyntämään uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia ääniviestinnässä, äänellisessä vuorovaikutuksessa ja musiikillisessa ilmaisussa. Opinnoissa käsitellään ja arvioidaan uusien teknologioiden tuomia haasteita äänitaiteelle, äänisuunnittelulle ja äänen roolille luovissa tuotannoissa. Lisäksi opiskelija pääsee kehittämään taiteellista ja suunnitteluajatteluaan. Tavoitteena on parantaa suunnitellun äänen ja soveltavan musiikin vetovoimaa, esteettistä laatua ja viestinnällistä potentiaalia.

Teknologisoituneessa maailmassa on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia teknologian vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Sound in New Media -pääaine tuo yhteen monikulttuurisen joukon opiskelijoita erilaisine taustoineen ja osaamisprofiileineen. Opiskelijat voivat painottaa opintojaan mielenkiinnon kohteittensa mukaan ja valita kursseja laajasta aihevalikoimasta. Opinnot antavat valmiuden toimia uusissa ja tulevissa ammateissa uusien medioiden laajalla alueella. Opetusohjelmassa käsitellään mm. tietokoneavusteista äänen ja musiikin tuottamista, äänitaidetta ja äänikulttuuria, äänellisen vuorovaikutuksen suunnittelua, tekoälyn hyödyntämistä äänisuunnittelussa ja musiikissa, tietokone- ja mobiilipelien ääniä ja äänibrändäystä. Alumniemme uraauurtava rooli työelämässä on kiistaton osoitus pääaineen vaikutuksesta edellä mainituilla aloilla.

Pääaineen opinnoissa pyritään luomaan kannustavat ja rakentavat puitteet opiskelijan taiteelliselle, tekniselle ja ammatilliselle kehittymiselle. Virheistä oppiminen on yhtä tärkeää kuin onnistumisistakin. Opiskelijaa rohkaistaan menemään mukavuusalueensa ulkopuolelle, ja laajentamaan käsitystään äänen mahdollisuuksista tutustumalla erilaisiin työkaluihin ja taitoihin. Näihin työkaluihin ja taitoihin kuuluvat luova koodaus, keholliset käyttöliittymät, digitaaliset tuotantoprosessit, äänellisen vuorovaikutuksen suunnittelu, virtuaalitodellisuus, generatiiviset sävellysmetodit ja muut kehittyvät teknologiat.

Sound in New Media -pääaineesta valmistuneet

 • ymmärtävät monitahoiset vaatimukset, joita äänen kanssa työskentelyyn ja alalla toimimiseen nykyään kohdistuu. Valmistuneet ymmärtävät eri digitaalisten medioiden ja teknologian pirstaloitumisen vaikutukset yhteiskuntaan ja ääniympäristöömme. 
 • osaavat kuvata ja analysoida, kuinka teknologia muokkaa taidetta, suunnittelua, ääniviestintää ja itseilmaisua. 
 • osaavat soveltaa ihmislähtöisyyttä digitaaliseen suunnitteluun. Pääaineesta valmistuneet osaavat ennakoida käyttäjien tarpeita ja tarjota lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita pitäen ihmisen suunnitteluprosessin keskiössä. 
 • osaavat käyttää taitojaan ja laajaa osaamistaan monialaisesti valitsemillaan erikoisaloilla. Pääaineesta valmistuvat opiskelijat saavat laajan tietopohjan, ja taidot valitsemilleen erikoisaloille, joita ovat mm. äänellisen vuorovaikutuksen suunnittelu, keholliset käyttöliittymät, tietokonepelien äänisuunnittelu, äänitaide, virtuaalitodellisuus ja äänibrändäys. 
 • osaavat käyttää taitojaan luovaan yhteistyöhön, sekä konseptien luomiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Valmistuneilla on vahvat vuorovaikutustaidot, ja he osaavat työskennellä osana monikulttuurisia ja -tieteisiä ryhmiä. 
 • osaavat käyttää teknisiä ja äänitaiteen ja -suunnittelun taitojaan uusien elämysten, palveluiden ja luovien tuotantojen toteuttamiseen. Ohjelmasta valmistuneet osaavat sekä käyttää että kehittää uusia äänitaiteen ja -suunnittelun työkaluja. 
 • laajentavat ja kehittävät ammattiosaamistaan läpi työuransa. Valmistuneet ovat omaksuneet elinikäisen oppimisen periaatteen ja uteliaan asenteen uuden oppimista kohtaan, jotta he pysyvät mukana jatkuvasti muuttuvan alan ja sen uusien teknologioiden kehityksessä. 
 • ymmärtävät ja kunnioittavat kulttuurista monimuotoisuutta. Valmistuneet ymmärtävät, että eri kulttuurit ja perinteet sekä yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat ääniympäristöömme suuresti.
 • ovat sisäistäneet kestävän kehityksen periaatteet omalla alallaan. Valmistuneille ympäristön, yhteiskuntien ja ihmisten huomioiminen maailmanlaajuisesti on onnistuneen suunnittelun lähtökohta. 

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti. Opinnäytteen voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Opetus on projektiluonteista ja yhdistää teorian ja käytännön. Opintokokonaisuuksissa korostuu monitieteinen yhteistyö, kun taas yksilötaitoja kehitetään intensiivisissä työpajoissa ja ohjatun studiotyöskentelyn kautta. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon hän valitsee mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja pääaineen tutkintovaatimuksiin sopivat kurssit.

Ensimmäinen vuosi käytetään ohjelman yhteisiin ja pääaineen opintoihin. Toisena vuonna opiskelija voi valita laajasta kurssi- ja sivuainevalikoimasta kursseja suoritettavaksi opinnäytteen tekemisen ohessa. Tutkimustaidot ja tieteellinen kirjoittaminen ovat osa opintoja, ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat suorittaa enemmän tutkimuskursseja.

Sound and Physical Interaction -tutkimusryhmä (SOPI) tuo vahvan tutkimuslähtöisyyden Sound in New Media -pääaineeseen. SOPI-tutkimusryhmä on monin tavoin mukana pääaineen järjestelyissä: se kehittää opetussuunnitelmaa, toteuttaa uusia kursseja, tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten tieteellisten ja taiteellisten verkostojensa kautta ja tukee opinnäytteiden tekemisessä.

Lisätietoja opinnoista englanniksi: Opinto-opas 2022-2024

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla hahmotellaan optimaalinen opintopolku opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja pääaineen tutkintovaatimusten mukaan. Toisena vuonna tarjolla on laaja valikoima valinnaisia ​​kursseja sekä mahdollisuus sivuaineopintoihin. Suurin osa opiskelijoistamme suorittaa myös Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian kursseja, ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi maisterin tutkintoa.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta.

Sound in New Media -pääaine antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Suuri osa hakijoista, opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista tulee muualta kuin Suomesta, ja kaikki kurssit opetetaan englanniksi. Opiskelijoita ja tutkijoita kannustetaan verkostoitumaan kansainvälisesti, ja heillä on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon johonkin Aalto-yliopiston ulkomaiseen kumppaniyliopistoon.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sound in New Media -pääaineesta valmistuneet voivat jatkaa tohtoriopintoihin. 

Uramahdollisuudet

Opintojen aikana opiskelijat voivat erikoistua kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Valmistuneiden työurat voivat liittyä ääni- ja musiikkisuunnittelun tai niiden tutkimuksen eri alueisiin yksityisellä tai julkisella sektorilla (esim. yliopistoissa tai museoissa ja muissa taidelaitoksissa). Ura voi suuntautua mm. pelien äänisuunnitteluun ja musiikkiin, äänellisen vuorovaikutuksen suunnitteluun, animaatioiden äänisuunnitteluun tai ääneen mediataiteessa. Aalto-yliopisto tukee yrittäjyyttä monin tavoin ja monet valmistuneet työskentelevät yrittäjinä. Sound in New Media -pääaineesta valmistuneet ovat monenlaisiin työnkuviin soveltuvia itsenäisiä ammattilaisia, jotka voivat vaikuttaa alansa kansainväliseen kehitykseen ja johtaa sitä.

Tutkimuksen painopisteet

Sound and Physical Interaction -tutkimusryhmä (SOPI) keskittyy tutkimaan äänen kehittyvää asemaa uudenlaisen, digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan vuorovaikutuksen suunnittelussa. Se suunnittelee ja toteuttaa uusia rajapintoja digitaaliselle medialle, viestinnälle, audiovisuaaliselle tuotannolle, musiikille ja vuorovaikutteiselle taiteelle. Tutkimustyössä sovelletaan tosimaailman fyysisestä vuorovaikutuksesta saatuja ideoita digitaalisiin ympäristöihin ja tutkitaan mm. kuulo- ja tuntoaistiin perustuvaa todellisuuden laajentamista, kehollisia käyttöliittymiä, tekoälyä ja uusia musiikillisen ilmaisun käyttöliittymiä. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Sound in New Media -pääaineella on pedagogisesti ja osaamistavoitteiden osalta paljon yhteistä New Media ja Game Design and Development -pääaineiden kanssa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Taideyliopiston ja erityisesti sen Sibelius-Akatemian kanssa. Suurin osa opiskelijoistamme suorittaa kursseja myös Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmässä, ja sisällyttää ne Aallossa suorittamaansa maisteritutkintoon. Muista Aalto-yliopiston korkeakouluista läheisimmät yhteistyökumppanimme ovat Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos ja Master’s Programme in Information Networks -maisteriohjelma. Lisäksi teemme paljon ruohonjuuritason yhteistyötä kaikkien Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitosten kanssa.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman Sound in New Media -pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: