Koulutustarjonta

Urban Studies and Planning, M.Sc in Architecture

Master’s Programme in Urban Studies and Planning -maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista huippuammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Koulutuksen opetussuunnitelma ja laajaa tieteidenvälisyyttä, syvällistä ydinosaamista ja ydinkäytäntöjä painottava pedagoginen lähestymistapa valmistaa opiskelijoita tarttumaan tällaisiin haasteisiin. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle tasapainoisen yhdistelmän teoreettista, historiallista ja käsitteellistä tietoa sekä menetelmiä, taitoja ja kokemusta. Opiskelijat oppivat siis ymmärtämään syvällisesti kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä ja saavat runsaasti käytännön kokemusta tiimityöskentelystä ja käytännön tilanteista. Nämä ovat maisteriohjelman ja sen opetussuunnitelman kulmakivet.
Urban Studies and Planning

Tutkinto:

Arkkitehti

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Urban Studies and Planning -maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista huippuammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Koulutuksen opetussuunnitelma ja laajaa tieteidenvälisyyttä, syvällistä ydinosaamista ja ydinkäytäntöjä painottava pedagoginen lähestymistapa valmistaa opiskelijoita tarttumaan tällaisiin haasteisiin. Ohjelma tarjoaa opiskelijalle tasapainoisen yhdistelmän teoreettista, historiallista ja käsitteellistä tietoa sekä menetelmiä, taitoja ja kokemusta. Opiskelijat oppivat siis ymmärtämään syvällisesti kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä ja saavat runsaasti käytännön kokemusta tiimityöskentelystä ja käytännön tilanteista. Nämä ovat maisteriohjelman ja sen opetussuunnitelman kulmakivet.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhdistetyn asiantuntemuksen varaan rakentuvassa maisteriohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa. Tälle maisteriohjelmalle ominaista on lähestyä kaupunkien haasteita monitieteisesti. Kaupunkien haasteita ovat monet kiireelliset ajankohtaiset ongelmat, joita kohdataan niin Suomessa kuin Euroopassa ja muuallakin maailmassa, esimerkiksi kaupungistumiseen väistämättä liittyvät kysymykset. Haasteita on mahdollista lähestyä eri näkökulmista, tutkimushankkeiden kautta tai yliopistojen, kuntien ja alueiden väliseen yhteistyön keinoin. Näin niiden tutkimiseen ja käytännön ratkaisemiseen löytyy rakentavat ja kriittiset puitteet. Tässä maisteriohjelmassa haasteita käsitellään tieteen- ja ammattialojen rajat ylittävällä otteella, sillä ne ovat kaikille yhteisiä. Maisteriohjelmassa korostetaankin tulevaisuuteen suuntautuvaa näkökulmaa.

Arkkitehtuuriin suuntautuvat opiskelijat saavat maisteriohjelmasta valmistuessaan arkkitehdin tutkinnon. Maisteriohjelman osaamistavoitteet perustuvat EU-direktiiviin, jossa säädetään arkkitehdin ammattitoiminnan harjoittamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta). Direktiivin mukaan arkkitehdin tutkinto täyttää rakennusalan vaatimukset ja mahdollistaa uran myös Suomen ulkopuolella. Direktiivin vaatimusten täyttämiseksi hakijalla on oltava arkkitehtuuriin suuntautunut alempi korkeakoulututkinto. Jokaisen hakijan koko viiden vuoden opinnot arvioidaan yksilöllisesti hakuprosessin aikana.

Osaamistavoitteet

Yleiset tiedot ja taidot

Master’s Programme in Urban Studies and Planning -maisteriohjelmasta valmistuva opiskelija osaa

 • yksilöidä yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, ekologian, tekniikan, arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen alojen kaupunkitutkimukseen ja suunnitteluun liittyviä teorioita, käsitteitä ja empiirisiä tutkimusmenetelmiä
 • osoittaa käytännön ymmärrystä kaupunkien hallinnon, poliittisen päätöksenteon ja suunnittelun roolista kaupunkikehityksessä
 • esittää kriittisesti ja luovasti sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka ovat relevantteja useilla teorian ja käytännön aloilla ja niiden välillä, ja vastata niihin
 • kerätä, käsitellä ja kehittää relevantteja päätelmiä, jotka perustuvat useista lähteistä saatuihin tietoihin
 • tuottaa, kerätä ja analysoida kaupunki-ilmiöihin liittyviä yksittäistapauksia ja tietoa
 • kerätä, analysoida ja jakaa tietoa digitaalisilla ja muilla työkaluilla
 • kehittää ratkaisuja kaupunkeihin liittyviin ongelmiin käyttäen asianmukaisia välineitä ja tekniikoita ratkaisujen esittämiseen, mallintamiseen, prototypointiin, testaamiseen ja arviointiin
 • ymmärtää ja kehittää integroituja lähestymistapoja kaupunkitutkimuksen ja soveltavan suunnittelun sisällä ja niiden välillä
 • ilmaista kaupunki-ilmiöitä koskevaa ymmärrystään ja ratkaisuja visuaalisesti, graafisesti, suullisesti ja kirjallisesti
 • kirjoittaa alan julkaisuihin perustuvia akateemisia, ammatillisia ja kansantajuisia tekstejä kaupunkeihin liittyvistä teemoista
 • soveltaa ja kehittää tiedon yhteistuotantoon ja yhteismuotoiluun liittyviä taitoja
 • työskennellä tuottavasti ja yhteistyökykyisesti monitieteisissä, moniammatillisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Ammatilliset ja erikoistumisalojen tiedot ja taidot

Master’s Programme in Urban Studies and Planning -maisteriohjelmasta valmistuva opiskelija osaa

 • soveltaa kursseilla ja diplomityössä oppimiansa, kehittämiänsä ja osoittamiansa yleisiä tietoja ja taitoja
 • tarkastella kaupunkeja koskevia analyyseja ja ehdotuksia oman suuntautumisvaihtoehtonsa näkökulmasta ja kontekstualisoida ne suhteessa muihin
 • yksilöidä, erottaa toisistaan ja ilmaista selkeästi oman suuntautumisvaihtoehtonsa eri teorioita ja menetelmiä ja niiden välisiä suhteita
 • kehittää ja pohtia omaa kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun osaamistaan ammatillisessa roolissaan
 • tutkia itsenäisesti kaupunkeihin liittyviä kysymyksiä omalla alallaan käyttäen asianmukaisia tutkimusmenetelmiä ja noudattaen vastuullista tieteellistä käytäntöä
 • analysoida ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja hyödyntäen digitaalisia ja muita välineitä, esim. paikkatietojärjestelmiä ja tietokoneavusteista suunnittelua
 • täyttää eri ammatteja (esim. arkkitehti, maisema-arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija) koskevien sääntöjen ja direktiivien mukaiset pätevyysvaatimukset
 • osoittaa pätevyytensä toimia kaupunkitutkimus- ja kaupunkisuunnittelualan ammattilaisena ja/tai tutkijana
 • viestiä ammattimaisesti ja rakentavasti eri asiantuntijoiden, ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun alalla
 • ilmaista ammatillisen identiteettinsä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun alojen vakiintuneiden ja uusien roolien kentällä.

Opetuskieli

Kaikki opetus on englanniksi

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Arkkitehdin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Maisteriohjelma koostuu pääaineopinnoista (60 op), vapaasti valittavista opinnoista (30 op) ja diplomityöstä (30 op).

Tutkintorakenne Advanced studies 2022-2024 Urban Studies and Planning in Architecture

Valintaperusteet

Maisteriohjelman järjestävät yliopistot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa useita eri tutkintoja. Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa jokin seuraavista tutkinnoista: filosofian maisterin (luonnontieteellinen ja ympäristötieteellinen ala), filosofian maisterin (humanistiset alat) ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Aalto-yliopistossa puolestaan on mahdollista suorittaa arkkitehdin ja diplomi-insinöörin tutkinto. Tutkintonimike takaa, että valmistunut pystyy työskentelemään erilaisissa perinteisissä ja uusissa rooleissa julkisella ja yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Maisteriohjelmassa arkkitehtuuriin suuntautuneet opiskelijat saavat arkkitehdin tutkinnon. Maisteriohjelman osaamistavoitteet perustuvat EU-direktiiviin, jossa säädetään arkkitehdin ammattitoiminnan harjoittamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta). Direktiivin mukaan arkkitehdin tutkinto täyttää rakennusalan vaatimukset ja mahdollistaa uran myös Suomen ulkopuolella.

Arkkitehdin tutkinto voidaan myöntää sellaisille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tekniikan tai arkkitehtuurin alalla.

Master's Programme in Urban Studies and Planning

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi suorittaa maisteriohjelmassa jonkin useista Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tarjoamista tutkinnoista. Mahdolliset tutkinnot on lueteltu kohdassa ”valintaperusteet”. Hakija valitsee hakuvaiheessa, minkä tutkinnon haluaa suorittaa. Hakemus on osoitettava tutkintoa tarjoavaan yliopistoon, ja haluttu tutkinto vaikuttaa hakemuksen sisältöön. Hakijan aiempien opintojen soveltuvuus arvioidaan sen perusteella, mitä tutkintoa hän hakee suorittamaan.

Esimerkiksi sellaisella hakijalla, joka hakee Aalto-yliopistoon suorittamaan arkkitehdin tutkintoa, on oltava aiempien opintojensa perusteella hakukelpoisuus arkkitehdin tutkintoon. Tässä tapauksessa hakemus on lähetettävä Aalto-yliopistoon. Hakija ei voi myöhemmin vaihtaa tutkintoa, jota hakee suorittamaan.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Urban Studies & Planning -maisteriohjelma on monin tavoin kansainvälinen. Maisteriohjelmassa hyödynnetään Helsingin tarjoamia ainutlaatuisia puitteita ja monipuolisesti myös muita kaupunkiympäristöjä ympäri maailmaa. Master’s Programme in Urban Studies & Planning -maisteriohjelmassa aloittaa joka vuosi opiskelijoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Etsimme maisteriohjelmaan opiskelijoita, joiden monipuoliset taustat, kokemukset ja koulutus kuvastavat nyky-yhteiskunnan monimuotoisuutta. Ohjelman opettajat tulevat erilaisista kansainvälisistä taustoista, ja heillä on monenlaista kansainvälistä kokemusta. Ohjelma rakentuukin niiden vahvojen verkostojen varaan, joita heillä on omilla aloillaan. Opetukseen osallistuu myös tutkijoita ja vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita.

Maisteriohjelma rakentuu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen Kaupunkiakatemia-kandidaattiohjelman varaan, ja maisteriohjelmassa hyödynnetään Kaupunkiakatemian opetushenkilökuntaa, kansainvälisiä verkostoja sekä alan johtavista asiantuntijoista koostuvaa kansainvälistä neuvonantajaryhmää. Opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa ulkomaille suuntautuvan opiskelijavaihdon tai harjoittelujaksoja. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan tekemään kansainvälisestä yhteistyötä diplomityötä tehdessään. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kansainvälisessä ympäristössä ja tutustua eri kulttuureihin.

Helsinki tunnetaan Suomessa ja maailmalla edistyksellisestä kaupunkisuunnittelustaan. Helsinki on nimetty Unescon luovaksi kaupungiksi, ja suunnittelun ja muotoilun rooli myös kunnissa, valtiolla ja julkisella sektorilla on merkittävä. Suomi on eurooppalainen ja kansainvälinen teknologisen tutkimuksen ja innovaatioiden – esimerkiksi kuntien avoimen datan – edelläkävijä. Suomessa paikallinen ja kansallinen päätöksenteko tukevat kokeellista ja osallistavaa kulttuuria ja kehitystä. Mitä tulee kaupunkien haasteisiin, Helsinki tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden lähestyä progressiivisesti hyvinvointivaltion paradigmoja, joita ovat esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin välinen dynamiikka, väestörakenteen ja kulttuurien muuttuminen sekä erilaiset lähestymistavat markkinoiden kasvuun ja kestävyyteen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi Master’s Programme in Urban Studies & Planning -maisteriohjelmasta voit hakea Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja muiden kansainvälisten huippuyliopistojen tohtoriohjelmiin.

Helsingin yliopistossa on tarjolla esimerkiksi seuraavat samoihin aiheisiin liittyvät tohtoriohjelmat:

 • Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (DENVI)
 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE)
 • Political, Economic and Regional Change
 • Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
 • Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PSRC)

Aallossa on mahdollista suorittaa esimerkiksi seuraavat tutkinnot: tekniikan tohtori (arkkitehtuuri), tekniikan tohtori (maisema-arkkitehtuuri) , kauppatieteiden tohtori, taiteen tohtori ja tekniikan tohtori. Maisteriohjelman aiheisiin liittyviä tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi:

 • Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma
 • Kauppatieteiden tohtoriohjelma
 • Insinööritieteiden tohtoriohjelma
 • Perustieteiden tohtoriohjelma

Uramahdollisuudet

Ohjelma valmistaa sinut tärkeän, kasvavan ja suurta kysyntää nauttivan alan ammattilaiseksi. Saat opinnoista tietoa, taitoja ja kokemusta, joita tarvitaan sekä perinteisissä että uudenlaisissa suunnittelutehtävissä (mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, kiinteistökehitys, strateginen suunnittelu, ympäristösuunnittelu, maisema-arkkitehtuuri, politiikka ja palvelumuotoilu). Tuot näihin perinteisiin ja uusiin rooleihin kokonaisvaltaisen käsityksen kaupunkien kehittämiseen liittyvistä tieteidenvälisistä ja yhteistyöhön perustuvista lähestymistavoista ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Meiltä valmistuneena sinulla on valmiudet kilpailla paikallisen ja kansainvälisen tason tehtävistä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä, suunnittelu- ja arkkitehtuuriyrityksissä, päätöksentekijöitä palvelevissa konsulttiyrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Tutkimuksen painopisteet

Master’s Programme in Urban Studies & Planning -maisteriohjelmaan sisältyy tutkimuslähtöisiä studiokursseja, joissa tutkitaan kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun nykyisiä ja tulevia haasteita. Opiskelijat pääsevät tutustumaan monenlaisiin tutkimusmenetelmiin ja perehtymään etenkin tieteelliseen kirjoittamiseen. Diplomityötä tehdessään opiskelijat syventävät tieteellisen tutkimuksen perustaitojaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Urban Studies and Planning -maisteriohjelma on läpikotaisin tieteidenvälinen ja monialainen.

Ohjelman edistyksellisessä ja monitieteisessä opetussuunnitelmassa yhdistyvät Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tärkeimmät kaupunkitutkimuksen alat. Kursseilla hyödynnetään useampia opettajia, mikä takaa näkökulmien monipuolisuuden. Tieteenalojen välillä ja teorian ja käytännön välillä käydään jatkuvaa ajatustenvaihtoa esimerkiksi dynaamisten pedagogisten lähestymistapojen avulla urban challenge studio -kursseilla.

Yhteisen kandidaattiohjelman tavoin maisteriohjelmakin edistää monenlaisia yhteistyömuotoja Helsingin kaupungin kanssa. Ohjelmaan kuuluu yhteistyö muiden kaupunkien hallintojen, paikallisten tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen, kulttuuriperintö- ja kulttuurilaitosten, ajatushautomoiden ja yritysten kanssa. Näissä yliopistoissa ja Suomessa yleisestikin arvostetaan suuresti yhteiskunnallista vaikuttamista, mihin pyritään aktiivisesti niin koulutuksessa kuin tutkimuksessakin.

Maiseman koodin murtaminen

Maisema-arkkitehdit luovat elämää rakennusten väliin. Ja saavat apua yllättävältä uudelta suunnalta.

Lue lisää
Pia Fricker_photo Veera Konsti

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master's Programme in Urban Studies and Planning in Architecture-hakukohteeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti. 

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: