Koulutustarjonta

Kestävät yhdyskunnat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Millainen suunnittelu takaa, että yhteiskuntamme toimii kestävällä tavalla? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa? Aalto-yliopiston Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa.
Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Kestävät yhdyskunnat

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää Kestävät yhdyskunnat -kandidaattiohjelmassa opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Students looking at SPT studio course

Koulutuksen kuvaus

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja luonnonvarojen ehtyminen ovat ilmiöitä, jotka vaativat entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä rakennetun ympäristön suunnitteluun ja hallintaan. Aalto-yliopiston uusi Kestävät yhdyskunnat -hakukohde antaa opiskelijoille ponnahduslaudan uralle, jossa pääsee visioimaan ja toteuttamaan ratkaisuja niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin teknologiaa hyödyntäen. Opiskelijalla on tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen seuraavat valmiudet:

 • Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Tässä auttavat tiedon laaja-alainen hyödyntäminen sekä kyky soveltaa laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa.
 • Ymmärrys kestävistä yhdyskunnista kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Opiskelija ymmärtää kytkökset erilaisten alueiden ja asuttujen ympäristöjen välillä sekä insinöörin roolin niiden toimivuuden edistämisessä.
 • Perustaidot ja ymmärrys maankäytön suunnittelusta, liikennesuunnittelusta ja vesitekniikasta. Opiskelija hallitsee alansa tyypilliset työkalut ja ymmärtää alaansa liittyvät yhteiskunnalliset ja hallinnolliset periaatteet.
 • Ymmärrys ja taidot elinvoimaisten, toimivien ja kestävien yhdyskuntien suunnitteluun. Opiskelija kykenee yhdistämään kestävän kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet erottamattomaksi osaksi maankäytön, liikenteen, vesihuollon ja vesivarojen hallinnan suunnitteluprosesseja. Hänellä on ihmiskeskeinen lähestymistapa insinöörityöhön.
 • Perustaidot vesitekniikkaan liittyen. Opiskelija ymmärtää veden kierron luonnontieteelliset perusteet sekä vesihuollon, jäteveden käsittelyn ja vesitalouden parhaat toimintamallit.
 • Perustaidot liikennetekniikkaan ja maankäytön suunnitteluun liittyen. Opiskelija tuntee toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän periaatteet, kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet sekä tätä edistäviä keinoja ja arvioinnin periaatteita. Lisäksi hän tuntee, miten alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää käytetään maankäytön suunnittelussa ja osaa liittää tämän osaksi laajempaa maankäyttö- ja liikennepolitiikan kontekstia.
 • Valmiudet syventää osaamistaan myöhemmin maisteriopinnoissa. Tekniikan kandidaatilla on perustaidot tilastollisessa ja paikkatietoanalyysissa, mallinnuksessa, projektinhallinnassa ja tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Opinnot valmistavat opiskelijan maisteritason opintoihin.

Opetuskieli

Kestävät yhdyskunnat -pääaineen opetus järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • pääaineen opinnot
 • sivuaineen opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Ohjelman perusopinnot luovat pohjan tekniselle osaamiselle. Opintojen edetessä opiskelijat syventävät osaamistaan ja pääsevät soveltamaan taitojaan oman erikoisosaamisensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kestävien yhdyskuntien pääaineopinnot pitävät sisällään kursseja esimerkiksi seuraavista teemoista:

 • Yhdyskuntien suunnittelun perusteet
 • Maankäytön suunnittelu
 • Kestävät liikennejärjestelmät
 • Vesi- ja ympäristötekniikka
 • Kaupunkien vesihuolto
 • Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus
 • Paikkatietojen käyttö suunnittelun tukena

Tarkempi rakenne ja kurssilistat löytyvät opinto-oppaasta.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) Kestävät yhdyskunnat -hakukohteeseen, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon seuraavissa maisteriohjelmissa:

Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Master’s Programme in Water and Environment Engineering

Jo kandidaatin opinnoissa opiskelijan on mahdollista keskittyä opinnoissaan joko maankäytön suunnitteluun ja liikennetekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka keskittyy kestäviin kaupunkeihin ja seutuihin ja niiden tulevaisuuden haasteisiin. Vesi- ja ympäristötekniikan opinnoissa taas painotus on vedessä ja sen kytköksissä ympäristöön. Opiskelijaa kannustetaan luomaan omannäköinen osaamisprofiili, ja esimerkiksi sivuaineen tai valinnaisia opintokokonaisuuksia on mahdollisuus valita toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta mahdolliset esitietovaatimukset ja rajaukset huomioiden. Sivuaineena voi lukea esimerkiksi kauppatieteitä, teknisiä aineita tai vaikka taidepuolen kursseja.

Yllä esiteltyjen maisteriohjelmien lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua Insinööritieteiden korkeakoulun toiseen maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai kumppaniyliopiston kautta.

Aino Ahvo

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Ihmiset

Kansainvälistyminen

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opettajakunta on kansainvälistä, ja opiskelijoille avautuvat laajat verkostot ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi opiskelijavaihdon, kesäkurssien, työharjoittelun tai vieraskielisten kurssien kautta. Aalto-yliopiston maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan myös tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinto avaa hyvin monipuoliset uranäkymät. Alalta valmistuneita yhdistää halu vaikuttaa maailman tilaan ja löytää ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Työnantajien kirjo kattaa yksityisen ja julkisen sektorin lisäksi myös järjestöt ja tutkimuslaitokset. Esimerkkejä tyypillisistä urasuunnista ovat:

 • Asiantuntija- ja johtotehtävät konsulttiyrityksessä
 • Suunnittelu- ja johtotehtävät kunnassa, ministeriössä tai muussa julkisen sektorin organisaatiossa
 • Tutkijan/asiantuntijan rooli sektoritutkimuslaitoksessa, valtion hallinnossa tai yliopistossa

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneista diplomi-insinööreistä. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aalto-yliopiston yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusryhmät ovat johtavia monialaisia tutkimusyksikköjä, joita vetävät kansainvälisesti arvostetut ja kansallisesti hyvin verkostoituneet asiantuntijat. Vesi- ja ympäristötekniikan ajankohtaiset tutkimusteemat liittyvät esimerkiksi kestävään vesihuoltoon, globaaliin ruoantuotantoon, rajavesiyhteistyöhön ja vesivarojen hallintaan muuttuvassa ilmastossa. Maankäytön ja liikenteen suunnitteluun sekä liikennetekniikkaan liittyvät tutkimustiimit tarkastelevat esimerkiksi ihmislähtöistä elinympäristöä, dynaamisia suunnittelujärjestelmiä ja uusia liikkumisteknologioita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanit tulevat opiskelijoille tutuiksi luentovierailujen, projektikurssien, työharjoittelujen, yrityksiin tehtyjen vierailujen ja osan kohdalla myös kandidaatintyön puitteissa. Yksityinen ja julkinen sektori sekä tutkimuslaitokset ovat kaikki vahvoja yhteistyökumppaneita. Aalto-yliopisto tekee mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa tiivistä yhteistyötä kaupunkien houkuttelevuuden, toimivuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

Hakijapalvelut

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: