Koulutustarjonta

Valokuvataide - Taide ja Media, taiteen maisteri

Valokuvalla on voimaa ja valtaa, joka läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin ja vaikuttaa niin yksilöihin, yhteisöihin kuin kansakuntiinkin. Vaikka maailma on kuvien kyllästämä, vahvojen valokuvien merkitys ei ole vähentynyt. Päinvastoin, nyt jos koskaan tarvitaan taiteilijoita ja valokuvaajia, joiden työllä on merkitystä. Aalto-yliopiston opiskelijana olet osa kunnianhimoista ammatillista yhteisöä ja oppimisympäristöä, jossa pääset kehittämään taiteellista toimintaasi ja vahvistamaan käsitteellistä ja kriittistä ajatteluasi.

Huom! Ei sisäänottoa 2024. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2025.
Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (yksityiskohta teoksesta)
Lada Suomenrinne: Iđitguovssu, 2021 (yksityiskohta teoksesta)

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Huom! Ei sisäänottoa 2024. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2025.

Valokuvalla on voimaa ja valtaa, joka läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin ja vaikuttaa niin yksilöihin, yhteisöihin kuin kansakuntiinkin. Vaikka maailma on kuvien kyllästämä, vahvojen valokuvien merkitys ei ole vähentynyt. Päinvastoin, nyt jos koskaan tarvitaan taiteilijoita ja valokuvaajia, joiden työllä on merkitystä. Aalto-yliopiston opiskelijana olet osa kunnianhimoista ammatillista yhteisöä ja oppimisympäristöä, jossa pääset kehittämään taiteellista toimintaasi ja vahvistamaan käsitteellistä ja kriittistä ajatteluasi.

Valokuvataiteen pääaine tarjoaa monipuolisia ja inspiroivia nykyvalokuvataiteen ja taiteellisen tutkimuksen opintoja. Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään opiskelijoiden taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Valmistuessaan opiskelija osaa

 1. työskennellä kansallisen ja kansainvälisen nykyvalokuvan ja taiteen huipulla hyödyntäen tekniikoita, työkaluja ja materiaaleja, työskentelymetodeja sekä teoreettisia käsitteitä, jotka tukevat hänen taiteellista praktiikkaansa
 2. hyödyntää monenlaisia valokuvan ja nykytaiteen suomalaisille ja kansainvälisille yleisöille suunnattuja, eri julkaisuprosesseihin ja alustoihin liittyviä esitys- ja installointikäytäntöjä
 3. soveltaa kriittistä ajattelua valokuvamediumin moniin käyttötarkoituksiin ja erityispiirteisiin
 4. positioida ja kontekstualisoida oman työnsä ja harjoittaa sitä tasavertaisesti, kestävästi ja näkemyksellisesti nykyvalokuvan, visuaalisten taiteiden, median ja kulttuurin ammatillisilla kentillä sekä aktiivisina kansalaisina yhteiskunnassa
 5. arvioida ja käyttää kriittisesti erilaisia lähdemateriaaleja ja soveltaa tutkimuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiä omassa laadullisessa ja taiteellisessa tutkimuksessaan
 6. kehittää ajatteluaan omista teoreettisista lähtökohdistaan, kontribuoida valokuvaan liittyviin akateemisiin keskusteluihin ja jatkaa tohtoriopintoihin
 7. arvostaa taiteen integriteettiä kulttuurien ja yhteisöjen perustavana elementtinä

Opetuskieli

Valokuvataiteen pääaineessa opetus tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Opiskelija voi kirjoittaa maisteri opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Taiteen ja median maisteriohjelman valokuvataiteen pääaineopintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotiset opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opinnot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijana voit oman kiinnostuksesi mukaan täydentää opintojasi muiden pääaineiden ja koulutusohjelmien opinnoilla tai esimerkiksi muiden yliopistojen tarjoamilla yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai tekniikan alan opinnoilla.

Valokuvataiteen pääaineessa tuemme henkilökohtaista ilmaisuasi ja tarjoamme teoriapohjan nykyvalokuvan ilmiöiden ymmärtämiseen. Laaja-alaisessa kurssitarjonnassamme on vapaasti valittavia työpajoja, joiden aiheita ovat esimerkiksi dokumentaarisen valokuvan ja nykytaiteen käytännöt, erilaiset työskentelymenetelmät ja teemat, studiotyöskentely, liikkuva kuva ja valokuvan uudet suuntaukset.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Valokuvataiteen pääaineopiskelijana voit suuntautua dokumentaariseen kuvaan, nykytaiteeseen tai akateemiseen tutkimukseen.

Kansainvälistyminen

Maisteriopiskelijamme tulevat eri puolilta maailmaa, ja suuri osa aine- ja syventävistä opinnoista tarjotaankin englanniksi. Opiskelijavaihtoa ulkomaille opintojen aikana suositellaan ja tuetaan. Opintojen aikana on mahdollista hakea ulkomaisiin residenssiohjelmiin ja -työpajoihin sekä esitellä omaa portfoliota alan ammattilaisille.

Opiskelijoiden työt saavat näkyvyyttä useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä ja valokuvajulkaisuissa. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Opintojen lisäksi tarjolla on valokuvataiteen opiskelijoiden aktiivista opiskelijatoimintaa. Uudet opiskelijat voivat liittyä Aalto-yliopiston opiskelijajärjestöihin, jotka järjestävät monenlaista toimintaa, tapahtumia ja muita mahdollisuuksia tasapainottaa opintoja mukavalla vapaa-ajan toiminnalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtoriopintoihin esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun.

Uramahdollisuudet

Valokuvataiteen pääaineen tavoitteena on auttaa opiskelijoitamme löytämään omat vahvuutensa ja luomaan mahdollisuuksia menestyä jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä alalla. Koulutus tarjoaa erinomaiset edellytykset valokuvan ja nykytaiteen kentällä toimimiseen, ja ohjelmamme onkin tullut tunnetuksi useista kansainvälisesti menestyneistä alumneistaan. Taiteen maisterin tutkinto antaa myös edellytykset hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon johtaviin jatko-opintoihin.

Maisteriopinnot antavat valmiudet toimia monipuolisesti alan työtehtävissä, ja meiltä valmistuneet yhdistävätkin usein työssään alan eri tehtäviä. Mahdollisia ammatteja:

 • valokuvaaja
 • kuvataiteilija
 • kuvajournalisti
 • kuvatoimittaja
 • valokuvauksen opettaja
 • kustantaja
 • kuraattori
 • tutkija

Tutkimuksen painopisteet

Valokuvataiteen tutkimus heijastelee niitä lukuisia tehtäviä, joita valokuvalla on nykykulttuurissa, sekä valokuvan käytäntöjen ja valokuvatekniikoiden kaikkialla läsnä olevaa luonnetta. Tutkimusalueitamme:

 • valokuvan ja valokuvataiteen teoreettinen ja empiirinen tutkimus
 • valokuvan käytön ja sovellustapojen tutkimus erilaisissa yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja koulutuksellisissa konteksteissa ja mediaympäristöissä
 • valokuvan käyttö taiteellisena tutkimusmenetelmänä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen, ohjelmien ja pääaineiden opinnoilla ja muiden yliopistojen tarjoamilla yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai taidealan opinnoilla.

Opintoihin sisältyy yhteistyötä valokuva- ja nykytaidealan organisaatioiden, laitosten ja yritysten kanssa.

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman valokuvataiteen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta  
Arvioinnin kohde

Esimerkkejä taiteellisista töistä, esim. projektit, julkaisut, näyttelyjen dokumenttimateriaalit, valokuvasarjat, yksittäiset valokuvat ja muut taideteokset.

Valintaperusteet

Vaadimme hakijoilta laadukkaan ja oikein rajatun työnäytekansion (portfolion). Odotamme lisäksi taiteellista näkemystä ja kehittymismahdollisuuksia sekä päämääräsuuntautunutta lähestymistapaa ja kykyä omaksua uusia näkökulmia ja työtapoja.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

Soveltuvuus  
Arvioinnin kohde Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun, viestintätaidot

Valintaperusteet

Hakijoilta odotetaan vahvaa motivaatiota, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä sitoutua täysipäiväiseen opiskeluun. Vaadimme myös syvällistä kriittistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä kykyä reflektoida omaa taiteellista näkemystään.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

Muu osaaminen  
Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen ja saavutukset, esim. julkaisut ja näyttelyt, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Valintaperusteet

Ansioluettelon taiteellinen ja ammatillinen sisältö ja sen rakenne kokonaisuutena

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

Vaihe II

Soveltuvuus  
Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun, viestintätaidot

Valintaperusteet

Edellytämme hyvää analyyttistä lukutaitoa, kirjallista ilmaisua ja kykyä pohtia kriittisesti valokuvaan liittyviä kysymyksiä.

Odotamme myös syvällistä ymmärrystä valokuvasta välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Toisen vaiheen tehtävä

Soveltuvuus  
Arvioinnin kohde Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun, viestintätaidot

Valintaperusteet

Edellytämme hyviä suullisia viestintätaitoja ja yhteistyötaitoja. Odotamme hakijoiden osaavan vastata alaa koskeviin kysymyksiin sekä ymmärtävän syvällisesti valokuvaa välineenä ja kulttuurina sekä henkilökohtaista taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Toisen vaiheen haastattelu

Hakijan arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 • soveltuvuus/motivaatiokirje
 • taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta
 • muu osaaminen


Valintaprosessin toiseen vaiheeseen kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi alustavassa arvioinnissa.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

 • soveltuvuus/tehtävä
 • soveltuvuus/haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen. Kutsut toiseen vaiheeseen lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Valintaprosessin toisessa vaiheessa hakijat tekevät tehtävän annetussa ajassa. Tehtävä voi olla kirjallinen tai visuaalinen, ja se perustuu hakijoille annettavaan aineistoon. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille kerrotaan erikseen, mikäli heidän on otettava mukaan välineistöä.

Toiseen vaiheeseen kuuluu myös 20 minuuttia kestävä haastattelu.

Haastattelu ja tehtävä tehdään etänä.

Lopullinen valinta


Toisen vaiheen arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit:https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Motivaatiokirje

Hakijan on toimitettava kirjallinen motivaatiokirje (enimmäispituus 4000 merkkiä yhtenä pdf-tiedostona), josta käyvät ilmi hakijan syy hakea pääaineeseen, erityiset kiinnostuksenkohteet alalla ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet. Hakijan on kuvailtava henkilökohtaisia vahvuuksiaan, kiinnostuksenkohteitaan, taiteellisia visioitaan ja tavoitteitaan.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansion ensimmäisellä sivulla on oltava näkyvästi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja pääaine, johon hän on hakemassa. Työnäytekansion suosituspituus on 20–30 sivua. Se on ladattava yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään. Linkki hakijan verkkosivuilla olevaan portfolioon ei ole riittävä.

Työnäytekansio voi koostua yksittäisten teosten tai teossarjojen kuvista ja näyttelyjen dokumenttimateriaaleista. Työnäytekansion tulee esitellä oikein rajatusti ja kattavasti hakijan aikaisempi taiteellinen, ammatillinen ja/tai tieteellinen toiminta.  Työnäytekansiossa voi myös olla yksi linkki salasanasuojattuun tai julkiseen videoon (esim. Vimeo, YouTube). Video saa olla enintään 5 minuuttia pitkä (editoitu tiedosto, joka esittelee yhden tai useamman teoksen). Ilmoita mahdollinen salasana työnäytekansiossa.

Jokaisen teoksen yhteydessä on kerrottava teoksen nimi ja/tai teema, tuotantotapa, käytetty materiaali, koko, käyttötarkoitus, valmistumisvuosi sekä mahdollinen näytteilläolo-, esilläolo- tai julkaisupaikka.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin kielteisesti.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo (yksi PDF-tiedosto), jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Tämän hakudokumentin puuttuminen vaikuttaa hakemuksen arviointiin.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi (ruotsiksi) tai englanniksi.

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu