Koulutustarjonta

Elokuvaus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.Lisäksi opinnoissa tutustaan elokuvaajan muuttuneeseen rooliin sekä uusien teknillis-taiteellisten työmetodien ja -tekniikoiden hallintaan ja niiden innovatiiviseen tutkimiseen.Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.
elokuvaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja. Lisäksi opinnoissa tutustaan elokuvaajan muuttuneeseen rooliin sekä uusien teknillis-taiteellisten työmetodien ja -tekniikoiden hallintaan ja niiden innovatiiviseen tutkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshop-harjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Maisteriopintoihin sisältyy yhteensä 30 op laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat valmiuksia tutkimuksen tekemiseen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaus on yksi elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineista.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Elokuvauksen opiskelijoiden kansainvälistymistä ja verkostoitumista tuetaan mahdollistamalla osallistuminen sekä kansallisille että kansainvälisille festivaaleille, joissa elokuvaajan ammatin hahmottaminen ja oppiminen syvenee. Elokuvauksen pääaine panostaa myös eri elokuvakoulujen väliseen yhteistyöhön, opiskelijavaihtoon sekä workshop-, kurssi- että opiskelijatapaamisten tasolla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivultamme.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut elokuvaaja kykenee toimimaan taiteellisesti vastaavana vaativissa näytelmä-, dokumentti- ja mainoselokuvissa. Elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoista valmistunut opiskelija kykenee toimimaan pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, tv- ja mainoselokuvan kuvaajana. Kuvaajat työskentelevät myös alan kouluttajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa elokuva-alalle ensisijaisesti vahvoja persoonallisia ammattilaisia, mutta koulutus kannustaa myös jatko-opiskeluun ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa laajalti elokuva-, tv- ja av-tuotannoissa. Kuvaajat soveltavat ammattitaitoaan myös erilaisissa digitaalisen jälkituotannon ja efektityön työvaiheissa sekä virtuaalilavastusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Elokuvauksen opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat elokuvaohjaus, elokuvaleikkaus, graafinen suunnittelu, digitaalinen ja virtuaalinen lavastus ja digitaalisen mallinnuksen opinnot.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus lisää ymmärrystä eri ilmaisu- ja tuotantotavoista. Sen edustama tutkimussuunta (käytäntölähtöinen tutkimus) perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun. Lisätietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä saat täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laitos tekee läheistä yhteistyötä eri elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa myös muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kursseja. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen, kuten Taideyliopiston, kanssa.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset
Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Osoitukset taiteellisista töistä ja/tai suunnittelutöistä ja -tehtävistä.

Aiempi kokemus ammattimaisesta elokuvien, TV-draaman tai dokumentaarien tekemisestä tai aikaisempi koulutus, jonka pohjalta hakija ymmärtää ja osaa käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Valintaperusteet

 

Etsimme hakijoita, joilla on tekniset perustaidot sekä ja jotka osaavat ryhmätyön, kuvaajan taiteellisen suunnittelutyön ja teknisen hallinnan perusteet – kaikki nämä elokuvanteon kaikissa eri vaiheissa. Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta sekä työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset.

Haussa huomioidaan myös ilman tutkintoa tai muun alan tutkinnolla hakevat. 

Kaikkien hakijoiden on toimitettava työnäytekansio (portfolio), jonka pohjalta voidaan arvioida hakijan elokuvauksen opintoihin ja kuvaajan ammattiin liittyvää kokemusta ja taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Valintaperusteet

 

Kyky ymmärtää ja käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheiden perusteiden ymmärrys. Pärjätäkseen maisteritason opinnoissa valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistus/-todistukset

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Näiden lisäksi motivaatiokirjeestä on käytävä ilmi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteesi ja toiveesi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, taiteellista visiotasi, töihisi liittyviä näkökohtia ja luovia päämääriäsi.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Arvioinnin kohde

Työkokemus ja muu tarvittava tietämys (saavutukset)

Valintaperusteet

 

CV, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen.

Hakijan tehtävät ja kokemus alalla tai aikaisempien opintojen aikana.

Osaamisen osoittamisen tapa

CV

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/Viestintätaidot

Valintaperusteet

 

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Hakijan arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Toivomme hakijoilta aiempaa kokemusta ammattimaisesta elokuvien, TV-draaman tai dokumentaarien tekemisestä tai aikaisempaa koulutusta, jonka pohjalta hakija ymmärtää ja osaa käyttää filmikameroita ja digitaalisia kameroita, valaista kohtauksia, huolehtia jatkuvuudesta ja työskennellä kameraryhmien ja elokuvantekijöiden kanssa.

Opiskelijat oppivat työskentelemään esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheissa. Tavoitteemme ei ole tarjota ainoastaan teknistä koulutusta vaan vahvistaa opiskelijoiden taiteellista näkemystä elokuvaamiseen. Pärjätäkseen maisteritason opinnoissa valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa.

Etsimme hakijoita, joilla on tekniset perustaidot sekä ja jotka osaavat ryhmätyön, kuvaajan taiteellisen suunnittelutyön ja teknisen hallinnan perusteet – kaikki nämä elokuvanteon kaikissa eri vaiheissa. Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta, työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset, sekä CV:tä, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
  • Aiempien opintojen soveltuvuus
  • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
  • Muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheessa II arvioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka on arvioitu parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • Soveltuvuus/Haastattelu

Osa hakijoista kutsutaan vaiheeseen II. Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä.

Vaiheen II haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Vaiheen II arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Sähköisessä työnäytekansiossa on oltava kolme (3) työnäytettä, jotka ovat hyperlinkin kautta katsottavina verkossa, sekä teokset esittelevä kirjallinen ja visuaalinen portfolio.

Työnäytekansion enimmäiskoko on 1,0 GB.  Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Lataa työnäytekansio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansiossa on oltava teoksia, jotka esittelevät taiteellista ilmaisuasi ja antavat monipuolisen ja kattavan kuvan aiemmasta tieteellisestä, ammatillisesta ja/tai taiteellisesta toiminnasta. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, formaatti, koko, tarkoitus sekä toteuttamisvuosi. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet esillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

Motivaatiokirje

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Näiden lisäksi on motivaatiokirjeestä käytävä ilmi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevat tavoitteesi ja toiveesi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, taiteellista visiotasi, töihisi liittyviä näkökohtia ja luovia päämääriäsi.

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaistu kirjallisuus ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Hakukohde ei ota huomioon suosituskirjeitä.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu