Koulutustarjonta

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopiston Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan kandidaatin tutkintoon. Geoinformatiikka eli paikkatiedon hyödyntäminen kertoo, missä jokin on, miten sinne voi päästä, ja miten tiettyyn paikkaan liittyviä asioita voidaan tehdä paremmaksi. Kiinteistöala muodostaa 70 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta ja työllistää 20 prosenttia työvoimasta. Alat linkittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä monet geoinformatiikan sovelluksista liittyvät kiinteistöihin ja toisaalta sijainti on kiinteistötalouden keskeisiä elementtejä.
Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -kandidaattiohjelmassa opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Opiskelijat tutustuvat pienoismalliin

Koulutuksen kuvaus

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijana sinulla on mahdollisuus olla osana aloja, joilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Geoinformatiikka eli paikkatiedon hyödyntäminen kertoo, missä jokin on, miten sinne voi päästä, ja miten tiettyyn paikkaan liittyviä asioita voidaan tehdä paremmaksi. Geoinformatiikan menetelmät ovat myös ainoat, joilla voidaan seurata laajassa mittakaavassa, mitä ympäristössä tapahtuu ihmisen toiminnan seurauksena. Kiinteistöala on vähintään yhtä laajalle levittäytyvä ja merkittävä: Kiinteistöala muodostaa 70 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta, työllistää 20 prosenttia työvoimasta, lisäksi kaikki me asumme ja työskentelemme erilaisissa kiinteistöissä. Alat myös linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Monet geoinformatiikan sovelluksista liittyvät kiinteistöihin ja toisaalta sijainti on kiinteistötalouden keskeisiä elementtejä.

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohteen opiskelijana olet osa Insinööritieteiden kandidaattiohjelmaa. Tekniikan kandidaatiksi valmistuneella on:

 • Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Tekniikan kandidaatti osaa tunnistaa ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Monitieteellinen koulutuspohja takaa sen, että opiskelija osaa soveltaa eri alojen perusideoita luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla.
 • Perusymmärrys kiinteistömarkkinoista, kiinteistöjuridiikasta, ja kiinteistöjen elinkaaren johtamisesta. Kiinteistötalouden suuntautumisvaihtoehdon valinneella tekniikan kandidaatilla on perustaidot kiinteistöjä koskevasta lainsäädännöstä, maankäytön suunnittelusta, rahoituksesta, projektijohtamisesta ja taloustieteistä.
 • Perusymmärrys geoinformatiikkaan liittyvistä menetelmistä ja työkaluista. Geoinformatiikkaan suuntautuneella tekniikan kandidaatilla on ohjelmointiin ja tietotekniikkaan liittyvät perustaidot ja ymmärrys paikkatiedon hankinnasta, hallinnoinnista, havainnollistamisesta ja analysoinnista.
 • Valmiudet syventää osaamistaan myöhemmin maisteriopinnoissa. Tekniikan kandidaatilla on vahvat analyyttiset valmiudet sekä perustaidot projektinhallinnassa ja tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Opinnot valmistavat opiskelijan maisteritason opintoihin.

Opetuskieli

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -pääaineen opetus järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • pääaineen opinnot
 • sivuaineen opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat vahvan matemaattisen, tietoteknisen ja tiedonhallinnallisen osaamisen kehittämiseen. Opiskelijat saavat myös ensikosketuksen kiinteistötalouteen ja geoinformatiikkaan.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat valitsevat suuntautua joko kiinteistötalouteen, geoinformatiikkaan tai näiden yhdistelmään. Näistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Suuntautumisvaihtoehdot.

Kolmantena opintovuonna painottuvat sivuaineopinnot sekä kandidaatintyö. Sivuaineeksi voi valita Insinööritieteiden kandidaattiohjelman toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Sivuaineen voi tehdä myös vaihto-opintojen aikana. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Tarkempi rakenne ja kurssilistat löytyvät opinto-oppaasta.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) kiinteistötalouden ja geoinformatiikan hakukohteessa, opiskelija saa oikeuden suorittaa myös diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon .

Kandidaattiohjelmassa voi valita Kiinteistötalouden, Geoinformatiikan tai Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon.

 • Kiinteistötalouden suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa pääset tutustumaan kiinteistötalouden ja -markkinoiden sekä kiinteistöalan lainsäädännön perusteisiin. Opintoihin sisältyy lisäksi perusteet maankäytön suunnittelusta ja rahoituksesta, sekä ekonometrian eli taloustieteen ilmiöihin keskittyvän tilastollisen analyysin opinnoista. Kiinteistötalouden suuntautumisvaihtoehto valmistaa opiskelijan erityisesti Real Estate Economics -maisteriohjelmaan, ja antaa hyvät valmiudet hakeutua erillisvalinnan kautta Urban Studies and Planning in Real Estate Economics -maisteriohjelmaan.
 • Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto keskittyy ennen kaikkea paikkatiedon, matematiikan ja tietotekniikan opintoihin. Yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelijat syventävät ohjelmoinnin ja tietotekniikan osaamistaan, tutustuvat syvällisemmin paikkatiedon hankintaan ja hallinnointiin, sekä opiskelevat tiedon hallintaa, havainnollistamista ja erilaisia tiedon analyysimenetelmiä. Geoinformatiikan suuntautuminen valmistaa opiskelijoita ensisijaisesti Geoinformatics -maisteriohjelmaan ja antaa valmiudet jatkaa myös muihin paikkatietoa hyödyntäviin maisteriohjelmiin.
 • Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan yhdistelmä soveltuu sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat räätälöidä omia tavoitteitaan tukevan kokonaisuuden kahdesta alasta sekä niille, jotka haluavat olla eturintamassa kiinteistöalan digiloikassa ja toimia mukana älykkäiden kaupunkien kehittämisessä. Molemmilla aloilla on etua toisen alan tuntemuksesta. Kiinteistötalouteen suuntautuvat opiskelijat hyötyvät geoinformatiikan tietämyksestä, sillä paikkatietoa tarvitaan esimerkiksi uusien taloudellisten mahdollisuuksien havaitsemiseen, sijainnin tuottaman lisäarvon analysointiin, kiinteistöjärjestelmiin tai riskien arvioimiseen. Ensisijaisesti geoinformatiikasta kiinnostuneille opiskelijoille yhdistelmävaihtoehto antaa erinomaisen pohjan toimia rakennetun ympäristön paikkatiedon asiantuntijana.

Maisteriohjelmien Geoinformatics, Real Estate Economics ja Urban Studies and Planning in Real Estate Economics lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua Insinööritieteiden korkeakoulun toiseen maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai kumppaniyliopiston kautta.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Alumni Annina Salakka: Opintoni Aallossa antoivat hyvän pohjan erilaisille työtehtäville

Tukholmassa asuva Annina Salakka työskentelee kiinteistösijoituksien pitkän aikavälin vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen parissa.

Insinööritieteiden korkeakoulu
Gabriel Cramer sitting on the ground.

Geoinformatiikan opiskelija Gabriel Cramer pitää kaikesta paikkatietoon liittyvästä

Gabriel aloitti geoinformatiikan opinnot epätavallisista lähtökohdista, mutta onnistui omaksumaan tärkeimmät tekniset ja teoreettiset taidot nopeasti. Hän työskentelee opintojensa rinnalla tutkimuksen parissa lähtötietojen kerääjänä.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Kansainvälistyminen

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opettajakunta on kansainvälistä, ja opiskelijoille avautuvat laajat verkostot ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi opiskelijavaihdon, kesäkurssien, työharjoittelun tai vieraskielisten kurssien kautta. Aalto-yliopiston maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus antaa valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Uramahdollisuudet

Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Olet omalta osaltasi rakentamassa parempaa elinympäristöä, sillä niin paikkatiedolla kuin kiinteistöillä on keskeinen rooli ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnissa.

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan koulutus antaa sinulle vahvan perustan muun muassa paikkatiedon hyödyntämiseen moninaisten haasteiden ratkaisemiseksi tai kiinteistöomaisuuden hallintaan. Opintojesi avulla ymmärrät, miten monimutkaisia yhteiskuntarakenteita ja niiden muutoksia voidaan ohjata, ja miten kiinteistöillä voidaan tukea hyvinvointia sekä kodeissa että työpaikoilla. Geoinformatiikan asiantuntijana osaat hyödyntää paikkatietoa monipuolisesti tiedon tuottamisessa, analysoinnissa ja päätöksenteon tukena.

Esimerkkejä diplomi-insinöörin mahdollisista urapoluista ovat:

 • Kiinteistömanageri tai –johtaja julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Paikkatietoasiantuntija julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Kiinteistöarvioinnin ja –markkinoiden asiantuntija
 • Paikkatietoinsinööri julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Kiinteistösijoitusanalyytikko
 • Kiinteistö- tai toimitusinsinööri Maanmittauslaitoksen tai kunnan palveluksessa
 • Kunnan tekninen johtaja
 • Kaupungingeodeetti
 • Toimitilajohtaja tai toimitila-asiantuntija
 • Kunnan maapolitiikasta vastaava kunnaninsinööri
 • Sovelluskehittäjä julkisella tai yksityisellä sektorilla

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneista diplomi-insinööreistä. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennetun ympäristön laitoksen tutkimus ja opetus kohdistuvat aloille, joiden yhteiskunnallinen merkitys on jatkuvassa kasvussa. Tutkimushaasteita tuovat yhteiskunnassa tapahtuvat suuret muutokset kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisoituminen, digitalisaatio ja luonnonvarojen kasvava kulutus.

Kiinteistötaloudessa ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat kiinteistömarkkinoiden toiminta, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjen hiilijalanjäljen johtaminen, kestävä maapolitiikka ja kaupunkien kestävän kehityksen tukeminen. Geoinformatiikan puolella esillä olevia teemoja ovat paikkatietopohjainen mallinnus ja datatiede alueellisen päätöksenteon tukena sekä satelliittiaineistojen hyödyntäminen ympäristön seurannassa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan tutkimusryhmillä on laajat ja aktiiviset kontaktit suomalaiseen liike-elämään sekä kansainväliseen tutkimukseen. Kursseilla on paljon vierailevia yritysedustajia ja johtavia asiantuntijoita, ja projekteja tehdään myös yhdessä yritysten kanssa. Laajat verkostot ja ohjelman hyvä maine auttavat myös opiskelijoita heidän omissa projekteissaan. Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijoiden kilta, Maanmittarikilta, ja ammattiainekerhot Fundi ja Poligoni toimivat aktiivisena linkkinä opiskelijoiden, alumnien ja alan yritysten välillä.

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

Hakijapalvelut

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: