Utbildningsutbud

Chemistry and Materials Science, Master of Science (Technology)

Genom att skapa hållbara alternativ för olika material och möjliggöra genombrott på områden som medicin och förnybar energi, spelar experter på kemi och materialvetenskap en central roll i dagens värld. Rankat bland de bästa universiteten för materialvetenskap av QS World University Ranking, ger Aalto studerande kunskap i att göra verklig skillnad: de kan producera molekyler och material som hjälper samhället att gå mot en bättre framtid.
Chemistry

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Chemistry and Materials Science

Vill du höra mer om Chemistry and Materials Science-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen!
Test tubes and bottles in a chemistry lab

Utbildningens beskrivning

Att tillhandahålla verktyg för att utveckla molekyler och material som möjliggör moderna, hållbara och livsfrämjande innovationer – det är vad magisterprogrammet Chemistry and Materials Science handlar om. I dag använder många olika industrier, t.ex. energi, läkemedel och elektronik, mer material än någonsin tidigare för att producera banbrytande lösningar. Till följd av detta ökar efterfrågan på nya och alltmer komplexa material och på industriexperter som har den kompetens som krävs för att utveckla dessa.

Samtidigt kräver den ökande användningen av batterier och vätgas också avancerade material. Världen behöver inte bara hitta mer etiska och miljövänliga material för att tillverka katalysatorer för vätgasproduktion och batterier, utan också sätt att göra batterier effektivare.

Magisterprogrammet Chemistry and Materials Science ger studerande den färdighet och erfarenhet som behövs för att hitta lösningar på dessa moderna utmaningar. Utbildningen grundar sig på högklassig forskning och programmet är ett av de bästa inom sitt område i Norden. Utbildningen är internationellt erkänd – QS World University Ranking har rankat den som en av de bästa i världen.

Utexaminerade från magisterprogrammet Chemistry and Materials Science har:

 • Förmågan att karakterisera, modellera och skapa nya molekyler på atom-, nano-, och mikronivå. Utexaminerade förstår de tekniska möjligheterna och begränsningarna hos nya material. Beroende på vilka kurser de har valt kan de utexaminerade ha de färdigheter som krävs för att använda den teknik för atomdeposition (ALD) som gör det möjligt att tillverka tunna filmer från en rad olika material. På samma sätt vet de, om de har beslutat att studera katalysatorer, hur de ska producera katalysatorer som behövs för att till exempel effektivisera vätgasproduktionen.
 • En djupgående förståelse av olika materials strukturer, sammansättning, egenskaper, bearbetning och prestanda. Utexaminerade har kunskaper om både organiska och oorganiska material samt om de kemiska reaktionsmekanismer som krävs för att framställa dessa material.
 • Kunskaper om kemisk jämvikt och kinetik i olika kemiska reaktioner. Utexaminerade har också kunskaper i kvantmekanik med anknytning till kemisk bindning och spektroskopi.
 • Passion inom sitt område för att förändra världen. Världen behöver nya material som är lättare, grönare och smartare.
 • Ett nyfiket sinne för att utforska nya forskningsområden. Utexaminerade har nyfikenhet att utforska nya forskningsområden såväl som mod att försvara sina upptäckter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng.

 • Huvudämnesstudier (60–65 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Alla obligatoriska kurser och specialiseringskurser är avsedda för det första magisteråret. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier och lärdomsprovet. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen.

Undervisningsmetoder

I detta program omfattar de viktigaste undervisningsmetoderna föreläsningar som oftast arrangeras på kampus området och laboratoriearbete som utförs i grupp eller självständigt. Aalto-universitetets laboratorier för kemi i världsklass erbjuder de studerande en innovativ inlärningsmiljö där toppmodern forskning bedrivs. Studerande får utbildning på hög nivå och får praktisk erfarenhet av att bygga upp, modellera och karakterisera molekyler samt skapa nya material. De får använda tekniker för atomdeposition och framställning av tunnfilmer.

Lärandet innefattar även smågruppsundervisning, essäskrivning samt fältresor och utflykter till företag och forskningsinstitut. Ett av programmets styrkor – i synnerhet vad gäller materialvetenskap – är nära samarbete med industrin. Många av kursernas uppgifter ges direkt av industrirepresentanter, vilket förbereder de studerande för sina kommande karriärer.

Inriktningsalternativ

Studerande har möjligheten att bygga upp sin egen studiestig utgående från sina egna intressen och ambitioner. De kan satsa på en tvärvetenskaplig inriktning som leder till en bred uppsättning av färdigheter. Studerande kan specialisera sig antingen i kemi eller materialvetenskap som båda erbjuder egna studiestigar.

Kemi

Inom området blir studerande bekanta med beskrivning av materia och kemiska reaktioner på molekylär och kvantmekanisk nivå. De kan välja att fokusera på en av dessa studiestigar:

 • Organisk eller oorganisk kemi. Dessa studiestigar ger kunskap om att syntetisera och analysera organiska och oorganiska material. Studiestigen för oorganisk kemi fokuserar i synnerhet på atomlagersdeposition.
 • Elektrokemi. Inom denna studiestig fokuserar de studerande på elektrokemiska processer som behövs för att förstå vätgasbaserad ellagring och olika typer av batterier. 
 • Modellering. I framtiden kommer modellering att spela en viktig roll i kemi och materialvetenskap. De studerande lär sig grunderna i molekylär modellering och tillämpning av maskininlärning på kemiska problem.

Materialvetenskap

Kärnan i området är nya smarta material – temana varierar från atombindningar och nanofenomen till materias mikrostruktur och slutligen deras tekniska tillämpningar. Studerande lär sig inte enbart om material utan också om deras inverkan och värde i en social, ekonomisk och miljömässig kontext.

De studerande kan fokusera på:

 • Oorganiska material och nanomaterial. I denna studiestig ligger fokus i huvudsak på hårda material och tunna filmer. Av särskilt intresse är hur dessa material beter sig på nanonivå och produktionen av dem.
 • Mjuka material. Studerande lär sig om polymera och mjuka material. De viktigaste temana är materialfunktioner, hur de förhåller sig till polymerkomponenter och hur mjuka material ska tillverkas.
 • Mikro- och nanoteknik. Detta fokusområde förbereder studenterna för tekniska tillämpningar av nya material inom elektronik, biomedicin, sensorer och ställdon. Mikro- och nanotillverkning, tunnfilmer och mikrofluidik ingår i läroplanen.
 • Material för energilagring Här ligger fokus på material för bränsleceller och batterier. Finland bygger leveranskedjor för både batterikemikalier och batterier och det finns ett växande behov av experter inom dessa områden.

Lär känna oss

Apulaisprofessori Juha Siitonen laboratoriossa, yllään laboratoriotakki, suojalasit ja -hanskat.

Assistant Professor Juha Siitonen always wanted to be a chemist

Juha Siitonen, Doctor of Philosophy, started his five-year fixed term as Assistant Professor at the Department of Chemistry and Materials Science on 1 January 2022. The field of the professorship is organic chemistry.

News
Folket på Högskolan för kemiteknik

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

Studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • Avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbyteselev
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • Ta sommarkurser utomlands

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier.

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Karriärmöjligheter

Utexaminerade har färdigheterna och kunskaperna att utveckla nya tekniker, idéer och praxis inom olika delar av kemi och materialvetenskap. Sådana områden kan till exempel vara:

 • Energi
 • Farmaci
 • Elektronik
 • Nanoteknik
 • Maskinteknik
 • Organiska material
 • Polymerteknologi
 • Beläggningsteknik

Inom dessa industrier kan utexaminerade jobba inom olika positioner. Dessa kan vara:

 • Projektledare och chef.
 • Projektutvecklingsingenjör och forskningsingenjör.
 • Roller inom administration eller i laboratorium.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan innan utexamineringen.

Studerande har möjlighet att samarbeta med industrin till exempel i form av uppdrag. Dessutom görs en stor del av diplomarbetet i samarbete med företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för kemi och materialvetenskap har många aktiva forskningsgrupper. Forskningen är inriktad på mikro-, nano- och atomteknik som berör föreningar och material, och omfattar ämnen som  

 • Modellering av molekyler och material
 • Energilagring och konvertering
 • Avancerade och funktionella material
 • Kemisk syntes

Du kan läsa mer om forskningen vid institutionen för kemi och materialvetenskap här.

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det lätt att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. Den studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ett fascinerande exempel på tvärvetenskapligt samarbete vid Aalto-universitetet är CHEMARTS, där Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik möts. Syftet med CHEMARTS är att inspirera studerande och forskare att skapa nya koncept för bioekonomin genom att kombinera design, affärstänkande och naturliga material. Initiativet organiserar olika aktiviteter och utbildningsmöjligheter, t.ex. externt finansierade forskningsprojekt, kurser och en tvärvetenskaplig sommarskola.

Som tidigare nämnt samarbetar programmet med industrin, i synnerhet vad gäller materialvetenskap. Kurserna omfattar bland annat industriprojekt och exkursioner till företag och forskningsinstitut. Våra studerande skriver ofta sitt diplomarbete vid ett företag.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Chemistry and Materials Science

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen, ansökningsdokument och språktest, kontakta [email protected]. Kontakta våra lärandetjänster på [email protected] om du vill ha mer information om innehållet i programmet och studierna.

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: