Utbildningsutbud

Bioproducts Engineering, Master of Science (Technology)

Att inrätta nya lösningar för att ersätta icke-förnybara resurser är ett av de främsta uppdragen i olika branscher. Inom programmet Bioproducts Engineering Master’s Programme får du de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla innovativ teknik som omvandlar förnybara biobaserade råvaror till en rad olika säljbara, återvinningsbara bioprodukter.  En karriär inom detta område ger dig en utmärkt möjlighet att bidra till den gröna omställningen och hjälpa samhället att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, såsom effektiv användning av naturresurser och minskad avfallsgenerering.
Lignin nanoparticles applied to multilayered films to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn
Lignin nanoparticles applied as multilayer film to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Bioproducts Engineering

Vill du höra mer om Bioproducts Engineering-magisterprogrammet? I detta webinar kommer programrepresentanterna att presentera programmet och svara på dina frågor angående studierna i programmet.

Se inspelningen
Lignin nanoparticles applied as multilayer film to create colourful coatings. Photo: Aalto University, Alexander Henn

Utbildningens beskrivning

Mitt i den gröna omställningen har omvandlingen av biobaserade resurser – såsom trä, växter, naturfibrer och organiskt avfall – till material för olika produkter blivit viktigare än någonsin. Även om bioresurser i allt högre grad används inom exempelvis materialteknik, såsom förpackningar, är möjligheterna till nya innovationer ändlösa. Ett framträdande exempel på sådan innovation är Ioncell-F teknologin som omvandlar använda textilier, fibermassa och tidningar till nya textilfibrer utan att använda skadliga kemikalier.

Världen behöver visionära experter som kan skapa alternativa sätt att använda bioresurser och utveckla återvinningsbara alternativ till förorenande material och kemikalier, t.ex. fossilbaserad plast och fossila bränslen. Vi måste också använda industriella sidoströmmar och högförädlade material på ett effektivare sätt för att bygga upp en bättre cirkulär ekonomi.

Programmet ger dig färdigheter att utveckla morgondagens hållbara, säljbara bioprodukter som hjälper vår planet att bekämpa klimatförändringen och minska avfallet. Aalto-universitetets mångsidiga och tvärvetenskapliga studiemiljö tillsammans med spetsforskningscenter och engagerad personal ger de studerande en utmärkt grund för en framgångsrik karriär inom detta snabbt utvecklande område.

De utexaminerade har en förmåga att:

 • Använda trä, växtfibrer och andra biobaserade resurser för utveckling av hållbara material, produkter och lösningar. De utexaminerade känner till växtfibrernas hierarkiska struktur på molekylär nivå och förstår deras relevans vid bearbetning och tillämpning av biobaserade råvaror. Teknisk och analytisk kompetens för att utföra biomassafraktionering i ett laboratorium.
 • Beskriva värdekedjorna i en cirkulär bioekonomi från råvaror till slutprodukter, återvinning och biologisk nedbrytning. De utexaminerade kan identifiera och analysera principerna för övergången till en cirkulär bioekonomi. De vet hur verktyg för hållbar utveckling ska användas för att konstruera produkter och processer inom bioekonomins värdekedja.
 • Välja ut och tillämpa analysmetoder för karakterisering av biomassa, träprodukter, fibrer, polymerer och andra relevanta råvaror samt slutprodukter. Utexaminerade har färdigheter i att använda modeller relaterade till processer inom skogsproduktindustrin och biobaserade sektorer i ett bredare perspektiv.
 • Utforma, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt. De utexaminerade kan delta i vetenskapliga diskussioner om bioproduktteknik och formulera vetenskapligt motiverade argument.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng.

 • Huvudämnesstudier (60–65 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Alla obligatoriska kurser och specialiseringskurser är avsedda att genomföras under det första magisteråret. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier och diplomarbetet. Du kan i princip välja vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen.

Undervisningsmetoder

Undervisningen i programmet bygger i hög grad på problembaserat lärande: Utöver föreläsningar och seminarier finns det projekt- och grupparbeten där de studerande får lösa industri- och forskningsrelaterade problem från t.ex. företag som programmet samarbetar med. Vissa kurser ordnar fältresor och utflykter till företag och forskningsinstitut för att ge nya perspektiv åt studierna. På det hela taget läggs stor vikt vid praktiska laboratorieövningar under en stor del av programmet.  Å andra sidan har vissa kurser mer teoretiskt innehåll som ordnas som online-övningar.   

De studerande har möjlighet att på egen hand göra experiment i forskningslaboratorier av högsta klass. Aalto-universitetets laboratorier för kemi och material av världsklass erbjuder de studerande en innovativ inlärningsmiljö där toppmodern forskning bedrivs.

Inriktningsalternativ

De studerande har friheten att bygga upp sin egen studiestig utgående från sina egna intressen och ambitioner. De kan satsa på en tvärvetenskaplig inriktning som leder till en bred uppsättning färdigheter. Om studerande vill inrikta sig på ett specifikt område eller en specifik industri kan de välja att genomföra en uppsättning rekommenderade kurser. Sådana områden kan till exempel vara:

 • Bioraffinaderi
 • Vetenskap och teknik inom trämaterial
 • Fiberbaserad förpackning och teknik
 • Textilier

Lär känna oss

Luana Dessbesell aims to translate bioproducts research into commercial success

Professor Luana Dessbesell works on bridging the gap between academia and industry. Her research group Sustainable Bioproducts Innovation is a multidisciplinary group of people who seek to support the development and commercialization of new forest-based innovations.

Professor Dessbesell in a lab, wearing a green jacket
Folket på Högskolan för kemiteknik

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande. Inom programmet instrueras de studerande ofta i laboratoriearbetet av internationella postdoc-forskare.

De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • Avlägga en del av sin examen, t.ex. ett biämne, som utbytesstuderande utomlands , vid ett av de internationella partneruniversiteten
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • Ta sommarkurser utomlands

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier. Vid valet av specialiseringskurser har studenterna möjlighet att fokusera på de forskningsbaserade kurserna för att förbereda sig för doktorandstudier ännu mer. 

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Karriärmöjligheter

I takt med att den gröna omställningen fortsätter finns det en stor global efterfrågan på kompetens för att utveckla hållbara biobaserade material och kemikalier inom olika branscher – såsom kemi-, energi-, och träförädlingsindustrin.

Våra utexaminerade arbetar med rådgivning, ledning, planering och forskning inom t.ex. konsult-, it- och utrustningstillverkningsföretag. Det finns många uppstartsföretag inom området som också erbjuder sysselsättningsmöjligheter. De utexaminerade kan naturligtvis också själva välja att bli entrepenörer. Aalto har en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för grundandet av företag. Dessutom väljer många studerande att ta doktorsexamen och bli forskare.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. I programmet får de studerande en chans att samarbeta med industrin genom kursprojekt och uppdrag som genomförs i samarbete med företag. Våra studerande skriver ofta sitt diplomarbete vid ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för bioprodukter och bioteknik har som målsättning att utveckla innovativa produkter och lösningar från textilier och biomaterial till energi och biomedicin.  Forskningen är inriktad på olika ämnen, bland annat följande:

 • Produktion av nya material med hjälp av växtbaserade resurser
 • Växtfibrernas struktur
 • Bearbetning och användning av träbaserad biomassa

Du kan läsa mer om forskningen här.

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det lätt att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. De studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella sådana. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ett utmärkt exempel på tvärvetenskapligt samarbete vid Aalto-universitetet är CHEMARTS, där Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik möts. Syftet med CHEMARTS är att inspirera studerande och forskare att skapa nya koncept för bioekonomin genom att kombinera design, affärstänkande och naturliga material. Initiativet organiserar olika aktiviteter och utbildningsmöjligheter, t.ex. externt finansierade forskningsprojekt, kurser och en tvärvetenskaplig sommarskola.

Som tidigare nämnts bedriver programmet nära samarbete med industrin i form av projekt och uppdrag. Våra studerande skriver dessutom ofta sitt diplomarbete vid ett företag.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Bioproducts Engineering

Applicant evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. First, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria:

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications that fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen, ansökningsdokument och språktest, kontakta [email protected]. Kontakta våra lärandetjänster på [email protected] om du vill ha mer information om innehållet i programmet och studierna.

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: