Services

Studerandes dödsfall

Nedan följer anvisningar för Aalto-universitetets personal vid studerandes dödsfall och för hantering av krisen i anknytning till dödsfallet.

1. Sammandrag av anvisningarna  

Om du får reda på att en studerande vid Aalto har dött, ta så fort som möjligt kontakt med din högskolas chef för studieärenden/säkerhetschefen för att diskutera situationen. Om du är bland de första på plats när en studerande dött, ring 112 och följ nödcentralens instruktioner. 

En studerandes dödsfall innebär ofta en kris i den studerandes närmiljö. Även anställda som den känt den studerande väl kan chockas av det inträffade. Det är viktigt att studiegemenskapen och personalen stöds i att möta krisen. Chefen för studieärenden är ansvarig för att koordinera krisstöd till den egna högskolans studerande. I mer utbredda krissituationer ansvarar säkerhetschefen för koordineringen av Aaltos krisarbete. Instansen som ansvarar för krisen konsulterar psykologerna vid Aalto-universitetets lärandetjänster och Aalto-prästerna, som kan medverka i krisarbetet och i ordnandet av minnesstunden. Chefen för studieärenden diskuterar stöd av personalen med högskolans personalchef. Personalen får stöd av sina egna chefer, personaltjänsterna, arbetshälsovården och Aalto-prästerna.    

Viktiga kontaktuppgifter

Din egen högskolas chef för studieärenden och din egen chef (finns i kontaktuppgifterna för din egen högskola)

Lärandetjänsternas psykologer

Aalto-prästerna

Personaltjänster

Arbetshälsa

Säkerhetschef, Aaltos säkerhets- och entrétjänster och Aaltos krisgrupp

2. Anvisningar för anställda som hör om en studerandes död  

När du får veta av en tredje part att en studerande dött

 • Skriv upp huvudpunkterna i det du hör och berätta för den som anmält ärendet att Aalto reder ut detaljerna och erbjuder stöd för studiegemenskapen.   
 • Kontakta din egen högskolas chef för studieärenden. Berätta för hen vad du hört. Chefen för studieärenden är ansvarig för att reda ut saken närmare och i sin högskola koordinera den helhet som krisarbetet innebär. Chefen för studieärenden kontaktar din högskolas personalchef som reder ut huruvida det finns ett behov för att stöda personalen och hur det kan gå till.  
 • Kontakta din egen chef. Diskutera ditt eget förhållande till det inträffade med din chef. En studerandes dödsfall kan vara en chock även för dig. Kom ihåg att du kan diskutera det inträffade inte bara med din chef, utan även med arbetshälsovården.  

Om en studerande dör i Aalto-universitetets lokaler och du är en av de första på plats

 • Ring genast nödnumret 112 och följ de instruktioner du får.  
 • Om det finns ögonvittnen till det skedda, led dem till ett eget rum och uppmuntra dem att stöda varandra i den chockerande situationen. Berätta för dem att du ser till att hjälp anländer.   
 • Kontakta din egen högskolas chef för studieärenden och Aaltos säkerhetschef. Berätta vad som har inträffat och konsultera hen om hur du ska agera. Det är deras uppgift att organisera krisarbetet.  
 • Kontakta din egen chef. Diskutera ditt eget förhållande till det inträffade med hen. En studerandes dödsfall kan vara en chock även för dig. Kom ihåg att du kan diskutera det inträffade inte bara med din chef, utan även med arbetshälsovården.  

3. Anvisningar för chefen för studieärenden och personer förordnade av hen  

När du får veta av en tredje part att en studerande dött

 • Skriv noggrant upp vad du får veta och berätta för den som anmält ärendet att Aalto reder ut detaljerna och erbjuder stöd för studiegemenskapen.  
 • Kontakta säkerhetschefen och bedöm gemensamt situationens allvar. Konsultera psykologerna vid lärandetjänsterna vid bedömningnen av situationens allvar. Om säkerhetschefen anser att situationen hör till hens arbetsområde går ansvaret för att leda och koordinera situationen över till hen. Om annat inte bestäms meddelar psykologerna Aalto-prästerna om dödsfallet.  
 • Red ut situationen närmare och ta reda på vem alla dödsfallet berör.  
 • Diskutera situationen med dekanus och personalchefen (och prefekten), bedöm hur personalen påverkas av det skedda och behovet av stöd för personalen.  
 • Börja tillsammans med kommunikationstjänsterna vid Aalto eller vid din högskola planera hur de studerande och personalen ska informeras om situationen.   
 • Kontakta lärandetjänsternas psykologer. Psykologerna utser en psykolog till ansvarig för krisarbetet, som tillsammans med dig börjar planera krisarbetet som erbjuds de studerande.  
 • Kontakta representanter för den ifrågavarande studerandes studentorganisation eller gille och diskutera situationen och studiegemenskapens behov.   
 • Kontakta ifrågavarande studerandes närmaste anhöriga och diskutera deras egna önskemål om kommunikation om det skedda och om övriga eventuella ärenden.   

4. Informera studerande och personal om dödsfall  

Chefen för studieärenden eller person förordnad av hen vid den studerandes högskola är ansvarig för att informera studerande och personal om dödsfallet.  Chefen för studieärenden konsulterar kommunikationstjänsterna vid Aalto eller vid högskolan och håller dem enligt behov uppdaterade om ärenden som rör informering om det skedda.  

Universitetssamfundet ska informeras om dödsfallet med respekt för de närmaste anhörigas önskemål: de beslutar om vem som informeras om vad. Känsliga uppgifter som rör dödsfallet (t.ex. dödsorsak och hälsouppgifter) är personliga ärenden som inte får förmedlas utan tillstånd från de anhöriga. Om de anhöriga ber om högskolans åsikt om i hur hög grad det bör berättas om dödsfallet i högskolan är det nödvändigt att framföra för dem att riktig information om dödsfallet hjälper den dödas gemenskap att hantera det skedda.

Beroende på situation och de anhörigas önskemål kan man informera om det skedda till exempelvis följande grupper:  

 • Endast de anställda som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter  
 • Personalen i större utsträckning: program/institution/högskola   
 • En liten grupp närstående studerande, såsom den studerandes kurskamrater  
 • Alla studerande vid programmet/institutionen/högskolan  
 • Eventuella intressentgrupper, såsom AUS, gillet eller ämnesföreningar   

I samband med informeringen om dödsfallet är det viktigt att föra fram när det ordnas gemensam krisbearbetning och eventuell minnesstund och var gemenskapen kan få stöd för att hantera det skedda. Om denna information inte ännu finns tillgänglig är det bra att i informeringen föra fram att det så snabbt som möjligt meddelas om dessa tillställningar. Tillräcklig informering ska säkerställas innan flaggorna sänks på halvstång (vaktmästarna sköter detta), innan ett minnesbord ställs upp (mer information om detta i punkt 7) eller innan andra åtgärder i anknytning till dödsfallet vidtas.  

Om en internationell studerande dör informeras även den person som ansvarar för internationella ärenden vid högskolan. Det bör säkerställas att endast en person med tillräckliga språkkunskaper kommunicerar med de anhöriga.  

5. Att stöda studiegemenskapen under den första fasen

När en studerande dör påverkar det alltid hens närmaste krets och inleder en anpassningsprocess hos dem, som vanligtvis börjar med en chockfas som först övergår till en reaktionsfas och sedan till en bearbetningsfas. Det är viktigt att anpassa krishjälpen och stödet av gemenskapen enligt faserna i anpassningsprocessen.  

Till att börja reagerar de anhöriga vanligen med chock när de hör om dödsfallet, de har alltså svårt att tro på och förstå det skedda. Händelsen kan förnekas, de kan uppleva känslor av overklighet eller kan förefalla lugna, som om de inte skulle beröras av dödsfallet. 

Under denna fas är det viktigt att förmedla till studiegemenskapen att personalen tar hand om ärendet. Påminn om vikten av att ta hand om de egna grundbehoven och erbjud fakta om det inträffade.  

Du kan dela med dig av anvisningarna som rör krisers psykiska effekter på de studerande.

6. Krisens efterarbete och ordnande av krisbearbetning  

Anpassningsprocessen är individuell: den påverkas av hur närstående den döda var, dödsorsaken, hur överraskande dödsfallet var i vilken livssituation den medstuderande själv är och hurdana tidigare kriser eller traumatiska förluster hen har upplevt tidigare.

När det har gått några dagar efter beskedet om dödsfallet börjar människan förstå vad som hänt. I samband med det inleds reaktionsfasen, då personen ofta starkt känner smärta och sorg över det skedda. En vanlig form av krishjälp under reaktionsfasen är gemensam, frivillig krisbearbetning för de studerande. För en del kan det fungera bättre att individuellt träffa en krisarbetare eller att tillsammans med de egna vännerna och övriga anhöriga gå igenom krisen.   

Psykologerna vid lärandetjänsterna bestämmer tillsammans med chefen för studieärenden och övrig personal om vilka och hur många arbetsformer som behövs för krisen från fall till fall. Aaltos psykolog ansvarig för krisarbetet ansvarar för att planera och genomföra krisbearbetningen tillsammans med ett arbetspar som hen väljer (en annan psykolog eller en Aalto-präst). De hjälper även chefen för studieärenden eller person förordnad av hen med krisbearbetningens praktiska arrangemang (lokalbehov, kommunikationsmallar).

7. Minnesstund och att minnas den döda  

Det kan ordnas en minnesstund för den döda studeranden. Minnesstunden kan vara öppen för alla i Aalto-gemenskapen som berörts av dödsfallet. Att gemensamt dela sorgen ingjuter kraft och ger en lov att gå vidare. Dödsfall för oss alltid närmare de grundläggande frågorna, vilket är bra att komma ihåg under minnesstunden. Stunden kan ledas av en Aalto-präst, någon annan representant för ett religiöst samfund eller en anställd. Aalto-prästernas erfarenhet och expertis kan vara till nytta även när minnestunden inte innehåller religiösa inslag eller när den döda har hört till en annan religion. Om man behöver ta kontakt med någon annan religiös grupp kan Aalto-prästerna ge mer information och deras nätverk kan användas som hjälp.

Du hittar anvisningar och riktlinjer för minnesstunden och dess eventuella innehåll samt för ihågkommandet nedan.

8. Länkar till stödinstanser inom och utanför Aalto

Studerandes krishjälp vid Aalto

Studerande vid Aalto kan få stöd av Aalto-prästerna som är tillgängliga oberoende av religion eller livsåskådning: Aalto-prästerna är tillgängliga för alla | Aalto-universitetet

Aaltos Starting Point of Wellbeing erbjuder vägledning och rådgivning om den studerande inte är säker på var den kan få hjälp. SPW tar emot med låg tröskel och utan tidsbokning.

Psykologerna vid lärandetjänsterna erbjuder krishjälp till studiegemenskapen (såsom gemensam krisbearbetning) och individuella diskussioner enligt behov.

Den studerande kan också få stöd av SHVS. Förstasidan - SHVS 

Andra instanser som erbjuder krishjälp

Mieli rf:s Kriscenter: SOS-kriscentret | MIELI rf 

Samtals- och krishjälp för unga | Helsingfors mission erbjuder avgiftsfri och konfidentiell diskussionshjälp för under 30-åringar.

9. Annat att observera: filer och e-postmeddelanden, studieregistret

Filer och e-postmeddelanden   

 • IT-tjänsterna har klar praxis för att hantera en död studerandes filer och e-postmeddelanden.   
 • Den studerandes e-postmeddelanden behandlas i regel konfidentiellt.   

Studieregistret 

 • Lärandetjänsterna sparar information om den studerandes död i studieregistret enligt egen praxis.
This service is provided by:

HR-tjänster

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: