Palvelut

Toimintaohjeita opiskelijan kuollessa

Seuraavassa on toimintaohjeita Aalto-yliopiston henkilöstölle opiskelijan kuolemantapauksessa ja kuolemaan liittyvän kriisin käsittelyssä.

1. Tiivistelmä ohjeista  

Mikäli saat tietoosi, että Aallon opiskelija on kuollut, ota mahdollisimman pian yhteyttä koulusi opintoasiainpäällikköön / turvallisuuspäällikköön keskustellaksesi tilanteesta. Mikäli olet ensimmäisten joukossa paikalla opiskelijan kuollessa, soita 112 ja seuraa hätäkeskuksen ohjeita. 

Opiskelijan kuolema on usein kriisi kuolleen opiskelijan lähiyhteisössä. Myös opiskelijan hyvin tunteneet henkilöstön jäsenet voivat järkyttyä tapahtuneesta. On tärkeää, että opiskelijayhteisöä ja henkilökuntaa tuetaan kohtaamaan kriisi. Opintoasianpäällikkö on vastuussa oman koulunsa opiskelijoille tarjottavan kriisituen koordinoinnista. Laajemmissa kriisitilanteissa Aallon kriisityön koordinoinnista vastaa turvallisuuspäällikkö. Kriisistä vastaava taho konsultoi Aalto-yliopiston opiskelijapalveluiden psykologeja, jotka vastaavat kriisityön käytännön toteutuksesta opiskelijayhteisölle, ja Aalto-pappeja, jotka voivat osallistua kriisityöhön ja muistotilaisuuden järjestämiseen. Opintoasianpäällikkö keskustelee koulun henkilöstöpäällikön kanssa henkilökunnan tukemisesta. Henkilökunnalle tukea antavat omat esihenkilöt, henkilöstöpalveluttyöterveys ja Aalto-papit.    

Tärkeitä yhteystietoja

Oman koulusi opintoasianpäällikkö ja oma esihenkilösi (ks. oman koulusi yhteystiedoista)

Opiskelijapalveluiden psykologit eli opinto- ja uraohjauspsykologit

Aalto-papit 

Henkilöstöpalvelut 

Työterveys 

Turvallisuuspäällikkö, Aallon turvallisuus- ja aulapalvelut ja Aallon kriisiryhmä 

2. Ohjeet opiskelijan kuolemasta kuulevalle henkilökunnan jäsenelle  

Kun saat tiedon opiskelija kuolemasta kolmannelta osapuolelta

 • Kirjaa ylös pääkohdat kuulemastasi ja kerro asiasta ilmoittaneelle, että Aalto selvittää asian yksityiskohdat ja tarjoaa tukea opiskelijayhteisölle.   
 • Ota yhteyttä oman koulusi opintoasianpäällikköön. Kerro hänelle mitä olet kuullut. Opintoasianpäällikön vastuulla on selvittää asia tarkemmin ja koordinoida kuolemaan liittyvän kriisityön kokonaisuutta omassa koulussaan. Opintoasianpäällikkö ottaa yhteyttä koulusi henkilöstöpäällikköön, joka selvittää onko henkilökunnan tuelle tarvetta ja miten henkilökuntaa voidaan tukea.  
 • Ota yhteyttä omaan esihenkilöön. Keskustele hänen kanssaan omasta suhteestasi tapahtuneeseen. Opiskelijan kuolema voi olla järkytys myös sinulle; muista että voit keskustella järkytyksestä esihenkilön lisäksi esim. työterveydessä.  

Jos opiskelija kuolee Aalto-yliopiston tiloissa ja olet lähellä tilannetta ensimmäisten joukossa

 • Soita heti hätänumeroon 112 ja seuraa saamiasi toimintaohjeita  
 • Jos tapauksella on silminnäkijöitä, ohjaa silminnäkijät omaan tilaan ja kannusta heitä tukemaan toisiaan järkyttävässä tilanteessa. Kerro heille, että järjestät apua paikalle.   
 • Ota yhteyttä oman koulusi opintoasianpäällikköön ja Aallon turvallisuuspäällikköön. Kerro hänelle mitä on tapahtunut ja neuvotelkaa kuinka toimit tilanteessa. Opintoasianpäällikön / turvallisuuspäällikön tehtävänä on organisoida kriisityötä.  
 • Ota yhteyttä omaan esihenkilöön. Keskustele hänen kanssaan omasta suhteesta tapahtuneeseen. Opiskelijan kuolema voi olla järkytys myös sinulle, muista että voit keskustella järkytyksestä esihenkilön lisäksi esim. työterveydessä.  

3. Ohjeet opiskelijan kuolemantilanteessa opintoasianpäällikölle ja hänen valtuuttamilleen henkilöille  

Kun saat tiedon opiskelijan kuolemasta

 • Kirjaa ylös tarkasti kuulemasi ja kerro asiasta ilmoittaneelle, että Aalto selvittää asian yksityiskohdat ja tarjoaa tukea opiskelijayhteisölle.  
 • Ota yhteyttä turvallisuuspäällikköön ja arvioikaa yhdessä tilanteen vakavuus. Konsultoikaa opiskelijapalveluiden psykologeja vakavuuden arvioinnissa. Mikäli turvallisuuspäällikkö katsoo tilanteen kuuluvan hänen työkentälleen, vastuu tilanteen johtamisesta ja koordinoinnista siirtyy turvallisuuspäällikölle. Ellei toisin sovita, psykologit ilmoittavat kuolemasta myös Aalto-papeille.  
 • Ala selvittämään tarkemmin tilannetta ja keitä kuolema koskettaa.  
 • Keskustele tilanteesta dekaanin ja henkilöstöpäällikön (ja laitosjohtajan) kanssa, arvioikaa tapauksen vaikutuksia henkilöstöön ja henkilöstön tuen tarvetta.  
 • Alkakaa suunnitella yhteistyössä Aallon / koulusi viestinnän kanssa, kuinka tilanteesta viestitään opiskelijoille ja henkilöstölle.   
 • Ota yhteyttä Aallon opiskelijapalveluiden psykologiryhmään. Psykologiryhmä nimeää joukostaan kriisistä vastaavan psykologin, joka alkaa suunnittelemaan kanssasi opiskelijayhteisölle tarjottavan kriisityön järjestämistä.  
 • Ole yhteydessä kyseisen opiskelijan opiskelijayhteisön edustajiin killoissa tai ainejärjestöissä ja keskustelkaa tilanteesta ja opiskelijayhteisön tarpeista.   
 • Ole yhteydessä kuolleen opiskelijan lähiomaisiin ja keskustelkaa omaisten toiveista kuolemasta viestimisessä ja muissa mahdollisissa asioissa.   

4. Kuolemasta viestiminen opiskelijoille ja henkilökunnalle  

Opiskelijan kuolemasta tiedottaminen on koulun opintoasiainpäällikön tai hänen nimeämän henkilön vastuulla.  Opintoasianpäällikkö konsultoi Aallon / koulun viestintää ja pitää heidät tarpeen mukaan ajantasalla tiedottamiseen liittyvissä asioissa.  

Kuolemasta pitää yhteisössä tiedottaa lähiomaisten toiveita kunnioittaen: he saavat päättää, kenelle kerrotaan mitäkin. Kuolemaan liittyvät arkaluonteiset tiedot (esimerkiksi kuolinsyy ja terveystiedot) ovat henkilökohtaisia asioita, joita ei saa välittää eteenpäin ilman lähiomaisten lupaa. Jos lähiomaiset kysyvät koulun näkemystä siihen kuinka suppeasti/laajasti kuolemasta on hyvä kertoa koulussa, on tarpeen tuoda heille esiin, että oikeanlainen tieto kuolemasta auttaa menehtyneen yhteisöä käsittelemään tapahtunutta.

Tilanteesta riippuen ja lähiomaisten toiveet huomioiden tapahtuneesta voidaan ilmoittaa esimerkiksi:  

 • Vain niille henkilökunnan jäsenille, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtävien hoitamiseen.  
 • Laajemmin henkilöstölle: ohjelma/laitos/koulu   
 • Pienelle opiskelijajoukolle, kuten opiskelijan kurssikavereille  
 • Kaikille opiskelijoille ohjelmassa/laitoksella/koulussa  
 • Mahdollisille sidosryhmille, kuten AYY:lle, killalle tai ainejärjestöille    

Kuolemasta tiedotuksen yhteydessä on tärkeää tuoda esiin, milloin järjestetään yhteisöllinen kriisipurku opiskelijoille ja mahdollinen muistotilaisuus, ja mistä opiskelijayhteisön jäsenet voivat saada tukea menetyksen käsittelyyn. Jos näitä tietoja ei vielä ole selvillä, tiedotuksessa on hyvä tuoda esiin, että kyseisistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen mahdollisimman pian. Riittävä tiedotus tulee varmistaa ennen kuin liput nostetaan puolitankoon (tästä huolehtinevat virastomestarit) , pystytetään muistopöytä (ks. Lisätietoa tämän ohjeen luvusta 7.) tai ryhdytään muihin näkyviin toimenpiteisiin kuolemaan liittyen.  

Ulkomaisen opiskelijan menehdyttyä tiedotetaan asiasta myös henkilölle, joka on vastuussa koulun kansainvälisistä asioista. Tilanteessa tulee varmistaa, että vain riittävän kielitaidon omaavat henkilöt kommunikoivat lähiomaisten kanssa.  

5. Opiskelijayhteisön tukeminen ensivaiheessa

Kun opiskelija menehtyy, se vaikuttaa aina tämän lähiyhteisöön ja käynnistää heissä sopeutumisprosessin, joka etenee tyypillisesti shokkivaiheesta reaktiovaiheen kautta käsittelyvaiheeseen. Kriisiapu ja yhteisön tukeminen on tärkeää mukauttaa aina sopeutumisprosessin vaiheisiin.  

Ensivaiheessa kuolemasta kuulleet läheiset reagoivat tyypillisesti shokkireaktiolla, jossa on vaikea uskoa ja ymmärtää tapahtunutta. Tapahtuma voidaan kieltää, olotila voi olla epätodellinen tai ihminen voi olla hyvinkin rauhallisen oloinen, ikään kuin kuolema ei häntä edes liikuttaisi. 

Tässä vaiheessa opiskelijayhteisölle on tärkeää viestittää, että henkilökunta ottaa tilanteen hoitoonsa sekä viestiä omien perustarpeiden huolehtimisesta ja tarjota tosiasioita tapahtuneesta.  

Voit tallentaa ohjeen kriisin psyykkisistä vaikutuksista jaettavaksi opiskelijoille (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

6. Kriisin jälkityö ja kriisipurun järjestäminen  

Sopeutumisprosessi on kullakin ihmisellä yksilöllinen: siihen vaikuttaa mm. kuinka läheinen menehtynyt oli, mikä on kuolinsyy, kuinka yllättävä kuolema oli sekä millaisessa elämäntilanteessa kanssaopiskelija itse on ja millaisia aiempia kriisejä/traumaattisia menetyksiä hän on kokenut elämässään.

Kun kuolemasta tiedon saamisesta on kulunut joitakin päiviä, ihminen alkaa ymmärtää mitä on tapahtunut. Tällöin alkaa reaktiovaihe, jossa ihminen usein kokee menetyksen tuskan ja surun voimakkaasti. Tavallinen kriisituen muoto reaktiovaiheessa on opiskelijajoukolle annettava yhteisöllinen kriisipurku, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Osalle ihmisistä toimivampi kriisityön muoto voi olla yksilötapaaminen kriisityöntekijän kanssa yhteisöllisen kriisipurun sijasta tai kriisin läpikäynti omien ystävien ja muiden läheisten kanssa.   

Aallon opiskelijapalveluiden psykologitmäärittelevät yhdessä opintoasianpäällikön ja muiden henkilökunnan jäsenien kanssa kriisissä tarvittavat työmuodot ja määrän tilannekohtaisesti. Kriisistä vastaava Aallon psykologi on vastuussa yhteisöllisen kriisipurun suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä valitsemansa työparin (toinen psykologi tai Aalto-pappi) kanssa. He myös auttavat opintoasianpäällikköä tai hänen nimeämiään henkilöitä kriisipurun käytännön järjestelyissä (tilavaatimukset, viestintäpohjat).  

Yhteisöllinen kriisipurku on eri tilanne kuin menehtyneen muistotilaisuus.

7. Muistotilaisuus ja muistaminen  

Kuolleelle opiskelijalle voidaan järjestää muistotilaisuus, joka on avoin kaikille Aalto-yhteisön jäsenille, joita kyseisen opiskelijan kuolema koskettaa. Yhteisen surun jakaminen antaa voimaa ja luvan jatkaa eteenpäin. Kuolema tuo meidät aina peruskysymysten äärelle, mikä tulisi pitää mielessä muistotilaisuudessa. Tilaisuutta voi johtaa Aalto-pappi, jonkin toisen uskonnollisen yhteisön edustaja tai henkilöstön jäsen. Aalto-pappien kokemusta ja asiantuntemusta voi käyttää hyödyksi silloinkin, kun muistotilaisuus on luonteeltaan uskonnoton tai vainaja on ollut toisen uskontokunnan jäsen. Jos tarvitaan yhteydenottoa johonkin muuhun uskonnolliseen ryhmään, Aalto-papeilta voi kysyä lisätietoja ja käyttää heidän verkostojaan apuna.

Löydät muistotilaisuuteen ja muistamiseen liittyviä ohjeita sekä suuntaviivoja muistotilaisuuden mahdollisesta sisällöstä alta.

8. Linkkejä tukitahoihin Aallossa ja ulkopuolella

Opiskelijoiden kriisitukena Aallossa

Aallon opiskelija voi saada keskustelutukea Aalto-papeilta, jotka ovat Aalto-yhteisön käytettävissä uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta: Aalto-papit - palvelut kaikkien käytettävissä | Aalto-yliopisto

Aallon Starting Point of Wellbeing tarjoaa palveluohjausta ja -neuvontaa, jos opiskelija ei ole varma, mistä apua/tukea olisi saatavilla. SPW:hen voi ohjata matalalla kynnyksellä ja ilman ajanvarausta.

Opiskelijapalveluiden psykologit tarjoavat kriisitukea opiskelijayhteisölle (kuten yhteisöllisiä kriisipurkuja) ja yksilökeskusteluja tarpeen mukaan.

Opiskelija voi saada tukea myös YTHS:ltä: Etusivu - YTHS 

Muita kriisiapua tarjoavia tahoja

Mieli ry:n Kriisikeskus: Kriisikeskus - tukea ja apua kasvokkain | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Nuorten kriisipiste | HelsinkiMissio tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua alle 30-vuotiaille.

9. Muuta huomioitavaa: tiedostot ja sähköpostit, ja opiskelijarekisteri

Tiedostot ja sähköpostit   

 • IT-palveluilla on selkeä käytäntö kuolleen opiskelijan sähköpostin ja tiedostojen käsittelemiseen.    
 • Opiskelijan sähköposteja käsitellään pääsääntöisesti luottamuksellisina.    

Opiskelijarekisteri     

 • Oppimispalvelut tallentaa tiedon opiskelijan kuolemasta opiskelijarekisteriin omien käytäntöjensä mukaisesti.   
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: