Tenure track

Karriärsystemet tenure track

Vårt tenure track-system är jämförbart med standarderna vid andra universitet av världsklass. Det grundar sig på att både universitetet och individen förbinder sig till den akademiska karriären. Systemet innefattar tydliga förväntningar och incitament samt stöd för den personliga, yrkesmässiga och akademiska utvecklingen.
Harald Herlin

Allmänna principer

Syftet med karriärsystemet är att stöda professorernas akademiska frihet och på så sätt främja målet att nå världsklass inom forskning, undervisning, akademiskt ledarskap och samhällelig växelverkan. För att uppnå dessa mål har vi skapat tydliga grundprinciper för professorernas karriärstig:

  1. Klara och tydliga regler och processer – klara och tydliga kriterier och processer vid rekrytering, utvärdering och befordran.
  2. Kompensation för framgång – lämplig lön och kompensation för att motivera människor att sträva efter att uppnå Aaltos vision och mål.
  3. Lika möjlighet till framgång – motivationen och samarbetet ökar när de som ingår i tenure track-systemet enbart konkurrerar med sig själva, inte med varandra.

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling. Varje professor behövs att engagera sig för dem.

Tenure track karriärstig

Tenure track består av tre nivåer: assistant professor; professor, nivå 1 (associate professor); och professor, nivå 2 (full professor). Därtill kan en särskilt meriterad professor utnämnas till Aalto-professor (Aalto Distinguished Professor). Karriärsystemet illustreras nedan (på engelska).

Aalto tenure track career path

Avancemang inom tenure track-systemet sker utgående från en utvärdering som baserar sig på meriter. Detta innebär att våra professorer enbart konkurrerar med sig själva, inte med sina kollegor. Meriterna utvärderas ur tre aspekter: forskning och/eller konstnärligt arbete, undervisning, och samhällelig påverkan. Utvärderingskriterierna baserar sig på principer om förutsägbarhet, transparens och jämförbarhet med internationella standarder. Läs mer om utvärderingskriterierna på engelska här.

Professorns arbetsuppgifter

En professors arbete består av forskning eller konstnärligt arbete, undervisning, verksamhet i det vetenskapliga eller konstnärliga samfundet samt av deltagande i samhällsdiskussionen och i det internationella samarbetet inom området. Varje tenure track-professor har ett årligt målsamtal med sin närmaste chef gällande arbetsuppgifterna. Nedan illustreras Aalto-universitetets riktlinjer för allokering av arbetstiden och arbetets fördelning på olika delområden.

Time allocation - professors

Allmänna regelverk

De viktigaste principerna och processerna för tenure track-systemet vid Aalto-universitetet beskrivs närmare i dokumentet Aalto Tenure Track Policies and Procedures (på engelska).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat