Donera en framtid

Aalto-universitetets principer för insamling

Principerna för Aalto-universitetets medelinsamling är offentliga och transparenta för universitetets donatorer och potentiella donatorer.
Learning_Hub-8105

Principer för insamling

Godkända av Aalto-universitetets styrelse den 3 juni 2020.
 

1. Allmänna principer

Aalto-universitetet har ett nationellt uppdrag att stärka Finlands innovationskapacitet genom forskning, konstnärlig verksamhet och utbildning av högsta kvalitet. Vårt strategiska mål är att skapa en mer hållbar framtid för alla människor.

Donationer spelar en viktig roll för att förbättra vårt syfte och stärka vår roll som en plats där vetenskap och konst kan möta teknik och näringsliv. Långvariga relationer till donatorer är en av hörnstenarna i vår samverkan med samhället.

Aalto-universitetets förhållningssätt till donationer bygger på respekt för donatorns vilja, öppen kommunikation samt att bygga upp långsiktiga givarrelationer.

I dessa principer för insamling av medel definieras donationer som stöd till Aalto-universitetet utan att donatorn erhåller några direkta ekonomiska fördelar i utbyte.

Aalto-universitetet följer de principer som anges i International Statement of Ethical Principles in Fundraising:

 • Ärlighet: Insamling av medel vid Aalto-universitetet bygger på ärlighet och sanningsenlighet och har i syfte att upprätthålla givarnas och allmänhetens förtroende.
 • Respekt: Vid insamling av medel agerar Aalto-universitetet med respekt för donatorn och universitetssamfundet som förmånstagare. Donatorns vilja respekteras samtidigt som universitetets långsiktiga mål stöds.
 • Integritet: Aalto-universitetet följer lagar och förordningar vid insamling av medel. Alla potentiella intressekonflikter avslöjas och eventuella personliga och yrkesmässiga oegentligheter undviks.
 • Transparens: Aalto-universitetet rapporterar på ett tydligt, korrekt och begripligt sätt hur donationer används och förvaltas samt om deras inverkan.
 • Ansvar: Aalto-universitetet agerar ansvarsfullt vid all insamling av medel till förmån för allmännyttan samt har infört stränga yrkesmässiga standarder och uppmuntrar mångfald såväl när det gäller de personer som sköter insamlingen av medel som i vår praxis.
   

2. Donationsmöjligheter vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet tar emot allmänna donationer till universitetet, till sina tre utbildningsområden (konst och design, handel samt vetenskap och teknik) och till sina högskolor. Donationer för dessa ändamål kan hänföras till att tillföra universitetets kapital eller brukas som disponibla medel, beroende på givarens val.

Mer riktade donationer för särskilda ändamål samlas in för universitetets strategiska mål och godtas efter ömsesidig överenskommelse med donatorn. Sådana donationer kan hänföras till att tillföra universitetets kapital och/eller brukas som disponibla medel.
 

3. Godkännande av donationer

Vid godkännande av donationer ställer Aalto-universitetet följande krav:

 • Donationen och dess villkor överensstämmer med Aalto-universitetets värderingar, syfte och strategi.
 • Aalto-universitetet har tillräckliga kunskaper om donatorns bakgrund och donationens ursprung.
 • Donationen och dess villkor får inte strida mot universitetets uppförandekod.
 • Godkännandet av donationen och dess villkor medför inte någon risk för universitetets eller de andra givarnas anseende.
 • Donationen till Aalto-universitetet uppskattas medföra rimliga kostnader eller andra skyldigheter.

Vid en donation undertecknar givaren en donationshandling i vilken syfte, belopp och villkoren för donationen fastställs. Mindre donationer kan göras på nätet utan en donationshandling.
 

4. Relationer till donatorer och kommunikation

Aalto-universitetet strävar efter att upprätta långsiktiga relationer till givare genom att erbjuda olika donationsmöjligheter och arrangemang för alumner och privatpersoner, stiftelser, företag och andra typer av donatorer.

Aalto-universitetet samarbetar med givare genom flera olika kanaler, såsom personliga möten, anordnande av evenemang och sociala medier, samt tillhandahåller information på webbplatsen och genom publikationer.

Universitetet offentliggör en årlig översyn för donatorer till alla givare och allmänheten, med information om hur donationerna har förvaltats och använts samt deras påverkan.

Mer detaljerad information om användningen av donationer för särskilda ändamål tillhandahålls enligt överenskommelse med givarna för dessa ändamål.

Alla givare som önskar det uppmärksammas på universitetets hemsida och på donatortavlan på campus. Vid exceptionella donationer kan universitetet och donatorn komma överens om ytterligare erkännanden.
 

5. Användning och förvaltning av donerade medel

Donationer förvaltas i fonder i enlighet med det syfte som anges i donationshandlingen eller för mindre donationer på det sätt som anges på universitetets webbplats för donationer. Dessa medel rapporteras årligen i översynen för donatorer och som en del av universitetets årsredovisning.

Donationer till de disponibla medlen används för universitetets aktuella behov.

Donationer till att tillföra universitetets kapital investeras i universitetets donationsportfölj och avkastningen används för universitetets långsiktiga syften enligt överenskommelse med donatorn. Dessa fonder behåller sitt värde över tiden genom att endast donationens faktiska avkastning används.

För mer information, vänligen kontakta:

 Teppo Heiskanen

Teppo Heiskanen

Direktör, partnerskap och företagssamarbete
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat