Akademiska evenemang och traditioner

Hedersdoktorer inom konst 2019

Vid promotionen i juni vid Högskolan för konst, design och arkitektur promoverades åtta nya hedersdoktorer inom konst, som representerar den internationella toppen inom högskolans områden.
ARTSPromootio2019_DHCkaikki
Aalto University / Heli Sorjonen
ARTSPromootio2019_Ahtila
Aalto University / Matti Rajala

Bildkonstnär, filmmakare, Eija-Liisa Ahtila är en känd samtida konstnär som i sina filmer och filminstallationer använder sig av experimentellt historieberättande. I sina tidigare verk har hon behandlat den rastlösa dramatik som utgör kärnan i människorelationer. Temana har varit bland andra ungas sexualitet, familjerelationer, mentalt förfall och död. I hennes senare verk behandlas grundläggande konstnärliga frågor, genom vilka hon studerar processerna för observation och betydelseskapande ur bredare kulturella och existentiella perspektiv, såsom kolonialism, religion och posthumanism. Ahtilas arbete i gränslandet mellan film- och mediakonst kombinerar nutidens kritiska och teoretiska angreppssätt vilket förstärker Aalto-universitetets tvärvetenskapliga värden. Hon har ofta fungerat som gästföreläsare vid Aalto-universitetet.

ARTSPromootio2019_Buur
Aalto University / Matti Rajala

Professor, filosofie doktor Jacob Buur är professor i användarcentrerad design och ledare för forskningsmiljön Design Research Environment vid Syddansk Universitet. Han är en visionär forskare och en ansedd akademisk ledare, som också har märkbar erfarenhet av industriell forskning och produktutveckling. Jacob Buur har gjort ett världsomspännande banbrytande arbete för att bygga tvärvetenskapliga broar mellan ingengjörsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Han har provat olika innovativa designmetoder och dragit nytta av angreppsätt från till exempel teatervärlden i användarnas medverkande och i byggandet av samarbete. Buur har även utvecklat tekniker med vilkas hjälp visuellt material, i synnerhet videor, kan utnyttjas i design ämnad för många olika slags analytiska och kreativa ändamål. Jacob Buur har bedrivit nära samarbete med Högskolan för konst, design och arkitektur sedan 1990 i olika rådgivarpositioner, i synnerhet inom doktorandutbildningen.

ARTSPromootio2019_Hyvönen
Aalto University / Matti Rajala

Professor emerita Helena Hyvönen var rektor för Konstindustriella högskolan 2008–2009 och dekanus för Högskolan för konst, design och arkitektur 2010–2014. Före det var hon bland annat professor i textilkonst, ledare för utbildningsprogrammet och ledare för institutionen för design. Hyvönen har betonat konstens, kreativitetens och designens möjligheter och inverkan på samhället. Hon utvecklade aktivt institutionen för design för att motsvara det omkringliggande samhällets behov. Grunden för Helena Hyvönens akademiska arbete var hållbar utveckling, människocentrering och estetik. Hyvönen påverkade på ett centralt sätt inledningen av Aalto-universitetets verksamhet och var delaktig i att skapa den nuvarande mångvetenskapliga helheten vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Helena Hyvönen har aktivt främjat designområdets utveckling och internationalisering. Ett aktivt arbete i Donghua-universitetet i Kina har förstärkt högskolans internationella band och lagt grunden för studerandeutbyte. Förutom en akademisk karriär har Hyvönen betydande konstnärliga meriter. År 1997 valdes hon till årets textilkonstnär och hennes textiler och unika konstnärliga textiler finns att se på olika offentliga platser.

ARTSPromootio2019_Iisakkila
Aalto University / Matti Rajala

Landskapsarkitekt Leena Iisakkilaär en av den finländska landskapsarkitekturens pionjärer. Hon spelade en avgörande roll i upprättandet av programmet i landskapsarkitektur på universitetsnivå, som fyllde 30 år 2019.  Hon var delaktig i hur landskapsplaneringens område förstärktes i Finland 1960–1980. Leena Iisakkila utexaminerades från Konstakademien i Danmark 1965 och har sedan dess verkat som självständig designer. Iisakkila arbetade som den första läraren inom området i Finland, vid Helsingfors universitet och Tekniska högskolan. Hennes konstruktiva och verksamhetsfokuserade samarbete spelade en stor roll när det nya området var i sin linda. Leena Iisakkilas karriär som designer, lärare, skribent och påverkare har varit en förebild för många i Finland.

ARTSPromootio2019_Korkman
Aalto University / Matti Rajala

Verkställande direktör, ekonomie magister Kari Korkman är en internationellt betydande expert inom design leadership och främjandet av design. Korkman har haft en betydande roll i kommersialiseringen och internationaliseringen av finländsk design sedan början 1990-talet. Han är bäst känd för sina bedrifter inom skapandet och ledandet av Helsinki Design Week sedan 2005. HDW har blivit det viktigaste evenemanget för upprätthållandet av Helsingfors och Finlands designrykte och har varit central i att skapa urban kultur genomsyrad av design. Korkmans designfrämjande arbete och i synnerhet HDW har erbjudit Högskolan för konst, design och arkitektur och dess studerande utmärkta möjligheter att visa upp sina designbedrifter. Korkman har en bred och framstegsvänlig syn på design, och han skapar aktivt möjligheter för att föra fram ny design också utanför de akademiska kretsarna. Korkman är även ordförande för World Design Weeks-nätverket.

ARTSPromootio2019_Rogoff
Aalto University / Matti Rajala

Irit Rogoff är professor i visuell kultur och grundare av institutionen i Goldsmiths, University of London, och en av det akademiska området visuell kulturs ledande grundare i världen. Hennes arbete strukturerar områdets materiella och metodologiska sektorer som en knutpunkt för filosofisk, politisk och samtida kreativ praktik. I sitt arbete har Rogoff senare behandlat geografi, motverkande kartläggning (counter cartography) och frågor relaterade till globalisering. Irit Rogoff har verkat som gästande professor på institutionen för konst och gett akademisk undervisning, sysslat med teoretiskt skrivande, utvecklat kuratoriska projekt och ordnat evenemang tillsammans med institutionen och studerande. Hon kurerade Bergen Assembly-triennalen 2016 tillsammans med professorer från Aalto-universitetet.

ARTSPromootio2019_Stocker
Aalto University / Matti Rajala

Gerfried Stocker är en föregångare inom ny media, mediekonstnär och ingenjör inom kommunikationsteknik. Sedan 1995 har han fungerat som ledare för den världsledande konst- och teknikorganisationen Ars Electronica i Linz, Österrike. Stocker är grundare av konst- och tekniklaboratoriet X-SPACE och han initierade den tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsenheten Ars Electronica Futurelab. Han var även tätt involverad i planerandet av det nya och expanderade Ars Electronica Centre – Museum of the Future-centret som öppnade sina dörrar 2009. Centret är sannolikt världens mest betydande och inflytelserika offentliga center som är vigt åt sammanslutningen av konst och teknologi. Stocker har etablerat Ars Electronica-festivalens position som ett brett, internationellt fundament som svarar på det växande internationella intresset i sammanslutningen av konst och teknologi. I samband med festivalen delas även Europeiska unionens STARTS Prize-priser ut. De beviljas projekt som genom att kombinera vetenskap, teknologi och konst främjar social och ekonomisk innovation. Stocker är en efterfrågad gästtalare och fungerar som konsult för många internationella företag och organisationer i frågor om kreativitet och innovation.

ARTSPromootio_Thawley
Aalto University / Matti Rajala

Daniel Thawley är chefredaktör och förläggare för det kända A Magazine Curated by-magasinet.Thawley är en av dagens ledande modeskribenter, som även samarbetar med publikationer som Vogue, Business of Fashion (BoF), Pop, Wallpaper och Another Magazine. Daniel Thawley har sedan år 2012 samarbetat med Aalto-universitetet genom att leda universitetets modeseminarier. Han har fört fram Aalto-universitetet och dess studerandes talanger för sitt breda professionella nätverk och fått många nyckelpersoner att delta i seminarierna och i modeprogrammets modevisning. Tack vare Thawleys insats har Aalto-universitetet, dess studerande och alumner fått erkännande i de bästa internationella medierna, vilket har varit till hjälp i studerandenas sysselsättning. Daniel Thawley har även fungerat som ordförande för domarkåren som delar ut det årliga Näytös-priset.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: