Ansökningsservice

Allmänt om studierna

Perustietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa

Vid Aalto-universitetet får du en utbildning av högsta kvalitet inom teknik, ekonomi och konstindustri. Bakom den inspirerande atmosfären finns en studentcentrerad kultur som uppmuntrar till engagerat lärande, kreativitet och kritiskt tänkande.

Den branschövergripande kompetensen skapar nya möjligheter: förutom att följa de traditionella alternativen kan du bygga upp en personlig studiehelhet utifrån dina egna karriärmål och intressen.

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga ekonomie kandidat- eller magisterexamen, konstkandidat- eller konstmagisterexamen, teknologie kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen, arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen. Med en utbildning från oss kommer du sannolikt att arbeta med olika slag av krävande expertuppgifter inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Examensnivåer

Vid Aalto-universitetet kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamen samt vetenskapliga forskarexamina i form av licentiat- och doktorsexamen.

I enlighet med det allmänna europeiska meritöverföringssystemet för studieprestationer omfattar en lägre högskoleexamen som avläggs vid Aalto-universitetet 180 studiepoäng (ECTS) och en högre högskoleexamen 120 studiepoäng. 

En person som söker till universitetet ansöker om studierätt till önskat ansökningsobjekt, som i allmänhet är huvudämnet eller utbildningsprogrammet. För kandidatstudier inom det ekonomiska utbildningsområdet på Aalto-universitetet söker man till ansökningsobjektet ekonomi, och huvudämnet väljs först efter att man avancerat i studierna.

Universitetsstudierna fortskrider i två etapper: de studerande avlägger först lägre högskoleexamen och fortsätter därefter med högre högskoleexamen. 

När man ansöker om en studieplats vid universitet ansöker man i huvudsak om en studierätt som berättigar till studier på kandidatnivå, och när man fått och tagit emot en studieplats är man också berättigad till studier som leder till högre högskoleexamen.

Magisterprogrammen kan också ha ett separat urval. Då söker den sökande direkt till önskat ansökningsobjekt på magisternivå för att avlägga högre högskoleexamen förutsatt att behörighetskriterierna uppfylls. 

Följande lägre och högre högskoleexamina kan avläggas vid Aalto-universitetet: ekonomie kandidatexamen och ekonomie magisterexamen, konstkandidatexamen och konstmagisterexamen, teknologie kandidatexamen och diplomingenjörsexamen, arkitektexamen och landskapsarkitektexamen.

Målsatta tider för examen

De målsatta tiderna för examen för lägre och högre högskoleexamina som avläggs vid Aalto-universitetet motsvarar de målsatta tider som föreskrivs i universitetslagen.

Den studerande borde slutföra studier på 180 studiepoäng (ECTS) som leder till kandidatexamen inom tre läsår, och studier som leder till högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen, inom två läsår.

Undervisningen planeras och ordnas så att den studerande har möjlighet att uppnå de målsatta tider som föreskrivs i lagen. Dessutom tillhandahåller universitetet och dess högskolor studiehandledning och andra tjänster som hjälper den studerande att klara av studierna, såsom hälsovårdstjänster.

Studierna för både lägre och högre högskoleexamen kan fördröjas med högst två år från den sammanlagda målsatta tidtabellen. Studierna kan alltså pågå i sammanlagt sju läsår. Studerande som endast avlägger lägre högskoleexamen kan överskrida den målsatta tiden med ett läsår. Studerande som endast avlägger högre högskoleexamen har rätt att överskrida den målsatta tiden för examen med högst två läsår.

Viss frånvaro inräknas inte i den tid det tar att avlägga examen, till exempel frånvaro som beror på fullgörande av militärtjänst eller skyldigheten att försvara landet eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Om den totala studietiden ser ut att överskrida de tillåtna sju eller fyra åren ska den studerande ansöka om fortsatt studierätt. Den studerande ska presentera en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra studierna.

På basis av planen bedömer universitetet om den studerande kan slutföra sina studier inom en rimlig tid med beaktande av genomförda studieprestationer och studieprestationer som fortfarande saknas samt tidigare beslut om beviljande av tilläggstid.

Beslutet om att bevilja tilläggstid fattas alltid från fall till fall med beaktande av studerandens livssituation.

Undervisnings- och examensspråk

Undervisnings- och examensspråken vid Aalto-universitetets handelshögskola är finska och engelska. Undervisnings- och examensspråken vid högskolan för ingenjörsvetenskaper, högskolan för kemiteknik, högskolan för teknikvetenskaper, högskolan för elektroteknik och högskolan för konst, design och arkitektur är finska, svenska och engelska. 

Bestämmelsen om en högskoleplats

Enligt bestämmelsen för en studieplats (universitetslagen 558/2009) kan en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Bestämmelsen gäller för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamina som beviljas av universitet samt yrkeshögskoleexamina. Höstterminen inleds 1.8. och avslutas 31.12., vårterminen inleds 1.1 och avslutas 31.7. En andra studieplats från en utbildning som inleds samma termin kan inte tas emot heller i det fallet att man skulle flytta starten av eller avbryta sina studier.

En studerande vid Aalto-universitetets ekonomiska utbildningsområdet eller tekniska utbildningsområdet kan på samma gång ha högst en studierätt som leder till samma examen. Om en student tar emot en ny studieplats som leder till samma examen (t.ex. diplomingenjörsexamen inom teknik) mister studenten sin förra studierätt. Denna avgränsningen gäller inte det konstindustriella utbildningsområdet.

Högskolorna meddelar alltid om accepterande av sökande per brev. Resultaten från de urval, vars högskolestudier börjar på hösten publiceras inom en på förhand fastställd tid, i allmänhet senast i slutet av juli.

Antagna studerande bör inom den tid som anges i antagningsbrevet skicka in en anmälan om mottagande av studieplats till den högskola, var studenten vill ta emot en studieplats. Om den antagna studeranden inte gör detta, förlorar den sökande sin studieplats. En anmälan om mottagande av studieplats är bindande och kan inte ändras på eller annulleras.

Aalto-universitetets ansökningsservice ger mer information om studier som omfattas av gemensamt ansökningsförfarande samt råd om ansökning och mottagande av studieplats.

Kvot för förstagångssökande

Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om

  • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat