Hakijapalvelut

Perustietoa opiskelusta

Aalto-yliopistossa saat korkeinta tekniikan, talouden tai taideteollisen alan opetusta. Innostavan ilmapiirin taustalla on opiskelijakeskeinen, intohimoiseen uuden oppimiseen, luovuuteen ja kriittisyyteen kannustava kulttuuri.
Perustietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa

Korkeakoulut

Aalto-yliopistossa kauppatieteellisen, taideteollisen ja teknistieteellisen alan opetusta järjestetään kuudessa korkeakoulussa:

Tutkintotasot

Aalto-yliopistossa voi suorittaa alempia, ensimmäisen syklin (kandidaatti), ja ylempiä, toisen syklin (maisteri), korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Yleiseurooppalaisen opintosuoritusmitoituksen mukaisesti Aallossa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan 180 opintopistettä (ECTS) ja ylemmät korkeakoulututkinnot 120 opintopistettä (ECTS).

Yliopistotutkinnot ovat kaksiportaisia: alemman korkeakoulututkinnon jälkeen voi jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon. Kandidaattitason opiskelijavalinnassa hyväksytyt opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden myös ylempään korkeakoulututkintoon. Alempi korkeakoulututkinto suoritetaan ennen ylempää korkeakoulututkintoa.

Suoraan maisteriopintoihin voi hakea erillisessä maisterihaussa, missä voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Maisterihaussa hyväksytyt saavat opiskeluoikeuden pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon.

Aalto-yliopistossa suoritettavia alempia korkeakoulututkintoja ovat kauppatieteiden kandidaatin, taiteen kandidaatin ja tekniikan kandidaatin tutkinnot. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat kauppatieteiden maisteri, taiteen maisteri ja diplomi-insinöörin sekä arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot. Lisäksi voi suorittaa tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Opintojen suorittamisajat

Aalto-yliopistossa suoritettavilla alemmilla ja ylemmillä korkeakoulututkinnoilla on yliopistolain mukaiset tavoitteelliset suorittamisajat.

Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot tulee suorittaa kolmessa lukuvuodessa ja ylempään korkeakoulututkintoon, eli maisterin tutkintoon, johtavat opinnot tulee suorittaa kahdessa lukuvuodessa.

Opetus on suunniteltu ja järjestetty siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa laissa säädetyt tavoiteajat. Lisäksi yliopisto tarjoaa opintojen ohjausta sekä muita opinnoissa suoriutumista tukevia palveluja.

Opiskelu voi sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa suoritettaessa viivästyä kaksi vuotta niiden yhteenlasketusta tavoiteaikataulusta eli opinnot voivat kestää seitsemän lukuvuotta. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittavalla ylitys voi olla yhden lukuvuoden mittainen. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta lukuvuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa tiettyjä poissaoloja, kuten esimerkiksi asevelvollisuuden tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamista taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata.

Mikäli opiskelija ei suoriudu opinnoista säädetyssä seitsemässä tai neljässä vuodessa, tulee hänen hakea opinto-oikeuden jatkamista. Hakemuksessa tulee esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

Yliopisto arvioi opiskelijan mahdollisuudet saattaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa huomioiden voimassaolevat ja vielä puuttuvat opinnot sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä. Päätös lisäajan myöntämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti ja opiskelijan elämäntilanne huomioon ottaen.

Opetus- ja tutkintokielet

Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suomi ja englanti. Muissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa opetus- ja tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Säännös koskee sekä yhteis- että erillishakuja. 

Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Aalto-yliopiston opiskelijalla voi olla voimassa yksi samaan tutkintoon johtava opiskeluoikeus kerrallaan. Jos Aalto-yliopiston opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden samaan tutkintoon Aalto-yliopistossa, vanha opiskeluoikeus perutaan.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijaksi hyväksymisestä hakujärjestelmässä ja/tai sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset syksyllä alkaviin opintoihin julkistetaan ennalta sovitun määräajan kuluessa, yleensä kuitenkin heinäkuun loppuun mennessä.

Opiskelupaikan vastaanotto tehdään sähköisesti Opintopolussa. Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, menettää opiskelija opiskelupaikkansa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: