Aalto-handboken

Provosti

Provosten är ett förvaltningsorgan i enlighet med universitetets instruktion. Provosten stöder rektor i strategisk planering, utnämning av professorer och resursplanering, leder alla processer som gäller undervisning, forskning och inflytande samt fungerar vid behov som rektors vikarie. Professor Kristiina Mäkelä är provost vid Aalto-universitetet.
Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Mikko Raskinen
Provosti Kristiina Mäkelä

Provostens uppgift vid Aalto-universitetet

Provosten är ett förvaltningsorgan i enlighet med universitetets instruktion.

Provosten utnämns av universitetets styrelse på förslag av rektor. Styrelsen beslutar om längden på provostens mandatperiod. När en professor vid Aalto-universitetet utnämns till provost eller vicerektor är professorn befriad från sina professorsuppgifter under sin mandatperiod.

Uppgifterna för Aalto-universitetets provost är fastställda i universitets instruktion.

I provostens uppgifter ingår:

  1. att verka som rektors vikarie
  2. att stöda rektor i strategisk planering, utnämning av professorer och resursplanering
  3. att leda alla processer som gäller undervisning, forskning och genomslagskraft
  4. andra uppgifter som bestäms av rektor.

Provosten har rätt att närvara och utnyttja sin talerätt på möten för samtliga förvaltningsorgan vid universitetet med undantag för utnämningskommittén.

Provosten är direkt underställd rektor. Vicerektorerna är direkt underställda rektor eller provost i enlighet med de närmare föreskrifterna i arbetsordningen för rektor.  

Rektor har utnämnt provosten som ordförande för kommittén för akademiska ärenden.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: