Tutkimus ja taide

Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia

Perehdythän hyvissä ajoin kansallisiin ohjeisiin ja Aalto-yliopiston käytänteisiin.
Paperi, jossa tekstiä ja osa tekstistä merkitty korostuskynällä.
Kuva: Aino Huovio.

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin perusperiaatteet

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi on eettinen lausunto tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Se tehdään ennen aineistonkeruuta eikä ennakkoarviointilausuntoa voida antaa jälkikäteen.  

Tutkija vastaa aina itse tutkimuksensa eettisistä ja moraalisista ratkaisuista eikä arviointi koskaan siirrä vastuuta tutkimuksen eettisyydestä eettiselle toimikunnalle.

Tutkijan tulee tuntea ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Aalto-yliopiston tutkimusta koskevia tietosuojaohjeita.

Opinnäytetöiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin, mutta opinnäytetyön tekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä. Jos ennakkoarviointi on tarpeen, opiskelija hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa.

Ennakkoarvioinnin hakematta jättäminen, jos se olisi kansallisen ohjeistuksen mukaan ollut tarpeen, on hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus (katso linkki alla).

Voit tarvita tutkimuseettisen lausunnon lisäksi tutkimusluvan, esimerkiksi tutkimuksen kohteelta tai toteutuspaikalta (kaupunki, yritys jne.) ennen kuin voit käynnistää aineistonkeruun. Hyväksytyn tutkimuseettisen lasunnon saatuaan Aalto-yliopiston tutkijoiden tutkimuslupa Aalto-yliopiston opiskelijoihin, henkilöstöön tai dataan kohdistuvissa tutkimuksissa etenee suoraan.  Lisätietoja: Aalto-yliopiston tutkimuslupaprosessi | Aalto-yliopisto

Tutkija voi pyytää Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan sihteeriltä virallisen kuvauksen Suomen ohjeistuksesta ja käytänteistä, jos esim. julkaisija pyytää tutkimuseettistä ennakkoarviointilausuntoa, vaikka se ei kansallisten ohjeistuksen mukaan ole ollut tarpeen (ex post -lausunto)

Katso myös seuraava video Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteiden eettinen enakkoarviointi

Tutkimuseettisen Neuvottelukunta (TENK) ja  Linda Saukko-Rauta/Redanredan Oy lisentoitu: Creative Commons Attribution 4.0 International License

Lue lisää:

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet (tenk.fi)

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa (aalto.fi)

Hyvä tieteellinen käytäntö (tenk.fi)

Ohje ruotsiksi 

Tutkimuseettiinen lausuntopyyntö - prosessi Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa on kaksi prosessia tutkimuseettisille lausuntopyynnölle: varsinainen tutkimuseettinen lausunto Aalto-yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta, johon TENK ohjeistuksen liittyvät ja toikunnan puheenjohtajan antama päätös ns. suppeassa prosessissa, kun lausuntopyyntöä tarvitaan esimerkiksi rahoittajille tai julkaisijalle. Lopputuloksena oleva tutkimuseettinen lausunto vastaa varsinaisen menettelyn johdosta annettavaa lausuntoa ja on siten tutkijan käytettävissä dokumenttina, jolla tutkimuseettinen arviointi todetaan suoritetuksi.  

Kummassakin prosessissa lausuntopyyntöä pyydetään tutkimuseettisellä lausuntopyyntö lomakkeella (linkki alla)

Suppea prosessi: 

Tutkija voi pyytää tutkimuksensa suppeaa arviointia toimikunnalta seuraavissa tilanteissa:

Tutkimus,

 • jossa tutkimuseettisen lausuntopyynnön pääasiallinen syy on rahoittajan, kumppanin tai julkaisijan vaatimus

TAI 

 • jossa Aalto-yliopiston tutkija käyttää Aalto-yliopiston opiskelijoita ja opetusta koskevaa tutkimusdataa tutkimukseensa (tavoitteena tutkimustuotos)

JA

 • joka ei selkeästi sisällä mitään ohjeen ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019”  kriteereihin liittyvää perustetta tutkimuseettiseen arviointiin 

  JA

 • joissa ei kerätä sensitiivistä tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. 

Suppean käsittelyn suorittaa yksi puheenjohtajan nimeämä tutkimuseettisen toimikunnan jäsen tai varajäsen sekä lainopillinen neuvonantaja. Tutkimuseettisen lausuntoesityksen esittelee puheenjohtajalle tutkimuseettisen toimikunnan sihteeri tehdyn arvioinnin perusteella. Puheenjohtaja tekee päätöksen tutkimuseettisestä lausunnosta toimikunnan nimissä. 

Puheenjohtaja siirtää tutkimuseettisen lausuntopyynnön toimikunnan varsinaiseen käsittelyyn, jos jokin seikka estää suppean käsittelyn. 

Varsinainen Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan käsittely

Varsinainen Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan käsittely kohdistuu tutkimuseettisiin lausuntopyyntöihin, joissa on jokin tutkimuseettinen riksi tmv (kts alla tarkemmat ohjeet) ja/tai tutkimuksessa kerätään sesitiivistä tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Toimikunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa ja arvioinnin suorittavat kaksi puheenjohtajan nimeämää jäsentä sekä lainopillinen nauvonantaja. Päätöksen tekee toimikunta. 

Milloin tutkimuksesi tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin?

Parhaan ymmärryksen saat, kun luet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen, se on selkeä ja nopealukuinen.

Jos vastaat yhteenkin seuraavista kohdista ”kyllä”, sinun tulee hakea eettistä ennakkoarviointia. Muista, että myös rahoittaja ja/tai julkaisija voi edellyttää arviointia. Arviointi tulee olla tehtynä ENNEN tutkimusdatan keräämisen aloittamista. Muista pyytää ennakkoarviointia hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua aloittamista.

 

Missä vaiheessa ennakkoarviointia tulisi hakea?

 1. Kun tutkimuseettinen ennakkoarviointi on tarpeen (ks. edellinen kohta), lausuntopyyntö tulee tehdä siinä vaiheessa, kun tutkimus on saanut rahoituksen tai sen toteutuksesta on päätetty, ja joka tapauksessa aina ennen aineistonkeruun aloittamista.
 2. Muista pyytää ennakkoarviointia hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua aloittamista.
 3. Ennakkoarviointia ei voida tehdä jälkikäteen!

Miten haen tutkimuseettistä ennakkoarviointia?

Seuraavassa ohjeita hakulomakkeen täyttöön. Katso myös ohjeet lomakkeelta ja kysy apua tarvittaessa toimikunnan sihteeriltä, yhteystiedot alla. Täältä löydät vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin (englanniksi, tulossa suomeksi) : Research ethics review - FAQ's | Aalto University

Aalto-yliopiston tutkimuseettinen toimikuntaa kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja lausuntopyyntöjen tulee olla järjestelmässä kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Tarkan aikataulun löydät sivun alaosasta.

Tutkimuseettinen toimikunta

Lomake löytyy täältä

Opinnäytetyö ja eettinen ennakkoarviointi – miten toimia?

Opinnäytetöiden ohjaajat, erityisesti tohtorin- ja maisterintutkinnoissa, vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin, mutta opinnäytetyön tekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä. Jos ennakkoarviointi on tarpeen, opiskelija hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa.

Opiskelijatunnuksilla ei pääse täyttämään lomaketta, pyydä toimikunnan sihteeriltä word-työversio, käy lomake läpi ohjaajasi kanssa ja pyydä neuvoa tarvittaessa toimikunnan sihteeriltä. Ohjaajasi tulee olla merkittynä lomakkeelle kohtaan (PI/supervisor) ja lomake laitetaan järjestelmään ohjaajasi toimesta.

Kanditöiden osalta suositellaan ensisijaisesti, että niissä ei käsiteltäisi teemoja, jotka vaativat eettistä ennakkoarviointia.

Katso myös:

Opinnäyteohjaus Aallossa

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia yliopistoille väitöskirjaprosessista (tenk.fi)

Olen tyytymätön saamaani lausuntoon? 

Jos ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy ihmistieteiden eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä. Perusteltu lausuntopyyntö liitteineen tulee jättää kahden kuukauden kuluessa eettisen toimikunnan päätöksestä.

Olen saanut tutkimuseettisen lausunnon, mutta tutkimusasetelmani tai muu asia tutkimuksessani on muuttunut – mitä tehdä?

Toimita sähköpostitse toimikunnan sihteerille

 1. Tieto mistä eettisestä lausunnosta on kyse ja milloin olet saanut lausunnon
 2. Mikä on muuttunut, ytimekkäästi ja täsmällisesti
 3. Aikaisempi lomake, minne olet merkinnyt muutokset selkeästi (pdf/ linkki lomakkeeseen järjestelmässä).

Toimikunnan puheenjohtaja arvioi vaatiiko muutos uuden arvion, uuden käsittelyn vai onko muutos niin pieni, että se voidaan hyväksyä puheenjohtajan päätöksellä.

Lisätietoja:

Täältä löydät lisää tietoa ja neuvoja

documents

Uusi suppea prosessi tutkimuseettiselle lausunnolle

Aalto-yliopistossa on nyt kaksi prosessia tutkimuseettisille lausuntopyynnöille: varsinainen tutkimuseettinen lausunto Aalto-yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta ja puheenjohtajan antama päätös ns. suppeassa prosessissa.

Uutiset
Personal data

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tunnista, käsitteletkö henkilötietoja tutkimuksessasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten videokuva tai ääninauhoite henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto tai tietoja, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa (esimerkiksi osoitetiedot ja työnimike).

Palvelut
Doctoral hats / Aalto University

Materials on research ethics at MyCourses (ulkoinen linkki)

The material supports introductory courses in doctoral studies to familiarize students with the topic of research integrity and ethics, focusing on the practicalities of being a responsible researcher using Aalto guidelines and practices. Login to MyCourses to access the materials.

People

Tutkimushankkeen eettinen itsearviointi – Aalto-yliopiston tuki ja ohjeet

Täällä tarjoamme tukea, linkkejä ja vinkkejä tutkimushankkeen tutkimuseettiseen itsearviointiin

Henkilöstölle – uutisia ja tukea työhösi
Kaksi henkilöä pöydän ääressä kirjojen ja kannettavien tietokoneiden kanssa.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) ja sen suhde tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin

Ohjeistus milloin ja miten DPIA liite tulee tehdä tutkimuseettiseen lausuntopyyntöön liiteeksi

Henkilöstölle – uutisia ja tukea työhösi
RDM & Open Science Training

Avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan koulutukset

Tarjoamme kaikille avoimia, ilmaisia koulutuksia tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä.

Palvelut
picture

Aalto-yliopiston tutkimuslupaprosessi

Kun haluat tehdä tutkimusta, jonka kohteena on Aalto-yliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa, tai kun tarvitset tutkimusdataksi Aalto-yliopiston dataa, sinun on haettava tutkimuslupaa.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: