Tutkimus ja taide

Euroopan unionin sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta

Sopimuksen visio on, että tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnissa tunnistetaan erilaiset tuotokset, käytännöt ja aktiviteetit, jotka maksimoivat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden.

Tämä edellyttää arvioinnin perustamista ensisijaisesti laadulliseen harkintaan, jossa vertaisarviointi on keskeisessä asemassa, ja jota tukee määrällisten indikaattorien vastuullinen käyttö. Tämä on olennaisen tärkeää muun muassa päätettäessä tutkijoiden rekrytoinnista, uralla etenemisestä ja palkitsemisesta, ja kun päätetään mitä hakemuksia rahoitetaan tai mitä tutkimusyksikköjä ja organisaatioita tuetaan.

Eurooppalainen sopimus tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta julkaistiin 27.7.2022.

CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment, on eurooppalainen yhteenliittymä tutkimuksen arvioinnin uudistamiseksi. Aalto-yliopisto on liittynyt CoARAn jäseneksi. Tutkimuksen arvioinnista Aalto-yliopistossa yleisesti voit lukea tältä sivulta.

Alla on lyhyt kooste sopimuksesta, mutta suosittelemme lukemaan sopimuksen kokonaisuudessaan.

Sopimuksessa tutkimuksen arviointi kattaa seuraavat asiat:

• Tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusyksikköjen arviointi, jota tekevät arviointia tekevät viranomaiset, tutkimusrahoittajat ja tutkimusorganisaatiot.

• Tutkimushankkeiden arviointi, jota tekevät arviointia tekevät viranomaiset, tutkimusrahoittajat ja tutkimusorganisaatiot.

• Yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien arviointi, jota tekevät tutkimusrahoittajat, tutkimusorganisaatiot ja palkintoja myöntävät organisaatiot.

Sopimuksessa keskitytään tutkijoiden, tutkimushankkeiden, tutkimusysikköjen ja tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen arvioinnin uudistamiseen liittyviin erityishaasteisiin.

Sopimuksen allekirjoittajat hyväksyvät seuraavat ehdot:

I. Toiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Yleiset periaatteet

• Noudata eettisiä ja integriteettiä koskevia sääntöjä ja käytäntöjä. Varmista että etiikka ja integriteetti ovat etusijalla, eivätkä ristiriitaiset kannustimet vaaranna niitä.

• Turvaa tieteellisen tutkimuksen vapaus.

• Kunnioita tutkimusorganisaatioiden autonomiaa.

• Varmista tutkimuksen arvioinnissa ja tutkimuksen vaikuttavuuden määrittelyssä tarvittavan datan, infrastruktuurin ja kriteerien riippumattomuus ja avoimuus.

Arviointikriteerien ja prosessien periaatteet

• Keskity tutkimuksen arviointikrieetereissä laatuun. Tutkimuksen avoimuus ja tulokset, jotka ovat todennettavissa ja tarvittaessa toistettavissa, edistävät laatua voimakkaasti. Avoimuus merkitsee varhaista tiedon ja datan jakamista, tilanteesta riippuen mukaan lukien myös avoin yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Arvioinnin tulisi perustua laadulliseen harkintaan, jossa vertaisarviointi on keskeisessä asemassa, ja jota tuetaan tarvittaessa vastuullisesti käytetyillä määrällisillä indikaattoreilla.

• Tunnista toiminta, joka edistää tietämystä ja tutkimustulosten (potentiaalista) vaikuttavuutta.

• Tunnista tutkimustoiminnan ja -käytäntöjen monimuotoisuus ja tutkimustuotosten diversiteetti, ja palkitse varhaista jakamista ja avointa yhteistyötä.

• Käytä arviointikriteerejä ja prosesseja, jotka kunnioittavat erilaisia tieteenaloja ja tutkimustyyppejä sekä tutkimusuran eri vaiheita, ja jotka tunnistavat moni- ja poikkitieteelliset sekä intersektionaaliset lähestymistavat tilanteen mukaan.

• Tunnista ja arvosta tutkimusroolien ja uran monimuotoisuutta, mukaan lukien tutkimusyhteisön ulkopuoliset roolit.

• Varmista sukupuolten välinen tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet ja osallisuus.

 II. Sitoumusten täytäntöönpano

Sitoumuksia on kahta päätyyppiä: keskeiset sitoumukset (1–4) ja tukisitoumukset (5–10).

Keskeisiä sitoutumuksia ovat sitoumukset, joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa tutkimuksen laadun maksimoivat erilaiset käytännöt ja toimet, ja joiden avulla voidaan siirtyä pois metriikan epäasianmukaisesta käytöstä.

Tukisitoumuksiin kuuluu sitoumuksia, joiden avulla voidaan siirtyä kohti uusia tutkimuksen arviointiperusteita, välineitä ja prosesseja, ja sitoumuksia, jotka liittyvät keskinäisen oppimisen helpottamiseen, edistymisestä viestimiseen ja sen varmistamiseen, että uudet lähestymistavat ovat perusteltuja.

Keskeiset sitoumukset

1. Tunnistetaan tutkimustyötä tekevien panosten ja uran moninaisuus tutkimuksen tarpeiden ja luonteen mukaisesti

Arviointikäytäntöjen muutosten olisi mahdollistettava laajan monimuotoisuuden tunnistaminen: arvokkaat panokset tieteelle ja yhteiskunnalle; käytännöt, jotka edistävät vankkaa, avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa tutkimusta; monimuotoiset aktiviteetit (esim. opetus, johtajuus, ohjaustyö jne.) ja moninaiset roolit (esim. data steward, software engineer jne.)

2. Perusta tutkimuksen arviointi ensisijaisesti laadulliseen arviointiin, jossa vertaisarviointi on keskeisessä asemassa, ja jota tukee määrällisten indikaattorien vastuullinen käyttö

Tutkimuksen arvioinnin tulisi perustua ensisijaisesti laadulliseen arviointiin, jossa vertaisarviointi on keskeisessä asemassa, ja jota tuetaan tarvittaessa vastuullisesti käytetyillä määrällisillä indikaattoreilla.

3. Luovu tutkimuksen arviointiin soveltumattomien lehti- ja julkaisupohjaisien indikaattorien käytöstä, erityisesti Journal Impact Factorin (JIF) ja h-indeksin epätarkoituksenmukaisista käyttötavoista

Lehti- ja julkaisupohjaisen metriikan epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tutkimuksen arvioinnissa tulisi luopua. Tämä tarkoittaa sitä, että luovutaan metriikan kuten Journal Impact Factorin (JIF), Article Influence Scoren (AIS) ja h-indeksin käytöstä laadun ja vaikuttavuuden mittareina.

4. Vältä yliopistovertailujen käyttöä tutkimuksen arvioinnissa

Koska tutkimusorganisaatioiden useimmiten mainitsemat kansainväliset sijoitukset eivät tällä hetkellä ole oikeudenmukaisia ja vastuullisia, näiden luokitusten käyttämiä kriteerejä ei tulisi soveltaa yksittäisten tutkijoiden, tutkimusryhmien tai tutkimusyksikköjen arvioinnissa. Tutkimusorganisaatioiden tulisi jälleen muotoilla arviointikäytännöt itsenäisesti sen sijaan, että noudatetaan ulkopuolisten kaupallisten yritysten asettamia kriteerejä ja menetelmiä.

Tukisitoumukset

 5. Sitouta resursseja tutkimuksen arvioinnin uudistamiseen organisaatiomuutosten saavuttamiseksi tarpeen mukaan.

6. Tarkastele ja kehitä tutkimuksen arviointiperusteita, työkaluja ja prosesseja.

7. Lisää tietoisuutta tutkimuksen arvioinnin uudistuksesta ja tarjoa läpinäkyvää viestintää, ohjausta ja koulutusta arviointikriteereistä ja -prosesseista sekä niiden käytöstä.

8. Vaihda käytäntöjä ja kokemuksia keskinäisen oppimisen mahdollistamiseksi koalitiossa ja sen ulkopuolella.

9. Tiedota edistymisestä periaatteiden noudattamisessa ja sitoutumusten täytäntöönpanossa.

10. Arvioi vankkaan näyttöön ja alan huippututkimukseen perustuvia käytäntöjä, kriteerejä ja työkaluja, ja aseta data avoimesti saataville näytön keräämistä ja tutkimusta varten.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu