Tutkimus ja taide

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi jatkuvasti tekemänsä tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimustyön laatua ja ansiokkuutta tarkastellaan vertaisarvioinnin avulla käyttäen kullekin tieteenalalle asianmukaisia kriteereitä.

Yliopiston tasolla vertaisarviointi toteutetaan säännöllisinä tutkimuksen arviointeina, joissa kansainvälinen paneeli arvioi tutkimuksen laatua korkeakoulun laitoksen tasolla ja yksilötasolla. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan kehitystä seuraavat tieteelliset (ja taiteelliset) tukiryhmät (Scientific (and Artistic) Advisory Board, S(A)AB), jotka koostuvat kansainvälisistä korkeakoulujen aloilla toimivista asiantuntijoista. Tukiryhmät kokoontuvat kahden vuoden välein arvioimaan tutkimustoiminnan tuloksia ja kehitystä ja tekevät kehittämissuosituksia toiminnan suuntaamiseksi. SA(A)B-arvioinnin vaihtoehtona on harvemmin toteutettava yliopistotasoinen tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi RAI (Research, Art and Impact Assessment).

Yksilötasolla määräaikaiset professorit saavat vuosittain palautetta korkeakoulunsa dekaanilta ja laitoksensa johtajalta. Määräaikaiset professorit käyvät läpi perusteellisen ulkopuolisen vertaisarvioinnin ennen vakinaistamista. Yksilöt ja tutkimusryhmät saavat vertaispalautetta myös rahoitushakemuksista, artikkeleista ja konferenssijulkaisuista. Tutkimustoiminnan eteneminen varmistetaan tutkimushenkilöstön vuosittaisilla tavoitekeskusteluilla.

Tutkijanarvioinnin nykyinen kehitys

Arviointien ja metriikan käyttöä koskevia suosituksia on annettu sekä kansainvälisesti (esim.  DORA, Leidenin manifesti) että kansallisesti (Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje ja FinnARMAn kansallinen julkaisumetriikkaopas). Aalto-yliopisto on allekirjoittanut DORA-julistuksen ja on sitoutunut julistuksen periaatteisiin.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus (avointiede.fi) antaa ohjeita tutkijanarviointiin ja sen soveltamiseen, eettiseen toimintatapaan ja läpinäkyvyyteen. Aalto-yliopisto on sitoutunut kansalliseen vastuullisen tutkijanarvioinnin suositukseen.

Aalto-yliopisto osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin uudistamisessa: Towards a reform of the research assessment system (European Commission). Suosituksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2022.

Tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnista on useita muitakin kansainvälisiä suosituksia, esimerkiksi seuraavat:

 • League of European Universities (LERU), 2022

A Pathway towards Multidimensional Academic Careers - A LERU Framework for the Assessment of Researchers

 • DORA, European University Association (EUA) & SPARC

Raportti: Reimagining academic assessment: stories of innovation and changeTapaustutkimusarkisto tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta (Suomi, Norja, Alankomaat)

  Declaration of Research Assessment, DORA

  On tarpeellista parantaa tapoja, joilla rahoittajat, akateemiset instituutiot ja muut toimijat arvioivat tieteellisiä tutkimustuotoksia. Declaration of Research Assessment, DORA, oli yksi ensimmäisistä aloitteista tutkijoiden ja tieteellisten tutkimustuotosten arviointitapojen kehittämiseksi.

  Dora

  Leidenin manifesti

  Leidenin manifesti tarjoaa parhaita käytäntöjä ja periaatteita metriikkaan perustuvaan tutkimuksen arviointiin.

  leiden manifest

  Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

  Tutkijanarviointi muokkaa ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Koko tiedeyhteisön tulisi ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus tarjoaa perustan toimivalle, monimuotoiselle ja menestyksekkäälle tutkimusyhteisölle.

  open science toimintakultuuri

  Aalto-yliopiston arviointiprosessi ja kriteerit

  Yksityiskohtainen kuvaus Aalto-yliopiston arviointiprosesseista ja kriteereistä on koottu Aalto Tenure Track Policies and Procedures -dokumenttiin. Samoja periaatteita sovelletaan taiteellisen toiminnan, yliopistonlehtorien ja muiden akateemisten vakanssien arviointiin.

  Hakijan on toimitettava seuraavat asiakirjat hakiessaan paikkaa:

  • curriculum vitae
  • tutkimusta ja/tai taiteellisen/ammatillista toimintaa kuvaava portfolio
  • opetusportfolio

  CV:n pohjana suositellaan käytettäväksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallia.

  Tutkimusta (tai taiteellista/ammatillista työtä) kuvaava portfolio

  Tutkimusta tai taiteellista/ammatillista työtä kuvaava portfolio on tiivis (4-10 sivua) itsereflektio hakijan meriiteistä, pitkän aikavälin visiosta ja tutkimukseen liittyvistä suunnitelmista.

  Portfolio on narratiiviinen teksti, jota tukee faktoihin perustuva näyttä, ja se sisältää

  1) Hakijan tärkeimmät viimeaikaiset saavutukset/tuotokset ja tutkimustyöhön (tai taiteelliseen/ammatilliseen työhön) liittyvä(t) tulevaisuuden strategia/tavoitteet sisältäen seuraavat asiat:

  • lyhyt kuvaus hakijan tutkimustulosten kontekstista, merkityksellisyydestä ja potentiaalista
  • kuinka työ edistää tutkimukseen (tai taiteelliseen/ammatilliseen toimintaan) liittyvää huippuosaamista ja vie alaa eteenpäin
  • vastuullisen tieteen edistäminen (sisältäen avoin tiede ja tutkimusetiikka)

  2) Hakijan viiden tärkeimmän julkaisun tai taiteelliseen/ammatilliseen työhön liittyvän tuotoksen merkitys, sisältäen tiedon hakijan panoksesta, jos kyseessä on yhdessä kirjoitettu/yhdessä tuotettu tuotos.

  3) Pohdintaa siitä, miten tutkimus (tai taiteellinen/ammatillinen työ) linkittyy Aalto-yliopiston strategiaan.

  4) Hakijan työn suunniteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus tiedeyhteisön ulkopuolella.

  Aalto-yliopiston tutkimuksen arvioinnit

  Tutkimuksen arviointi RAE2009

  Vuonna 2009 teetettiin Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi (research assessment exercise, RAE), jolla selvitettiin tutkimuksen tieteellinen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tunnistettiin tutkimusaloja, joilla oli maailmanluokan potentiaali.

  Accounting Impact

  RAI2018 - tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden arviointi

  Tutkimuksen, taiteen ja vaikuttavuuden RAI2018 -arvioinnissa ulkopuoliset asiantuntijat ylistivät muun muassa innostunutta ja yhteistyökykyistä työilmapiiriä, yliopiston infrastruktuuria, tenure track -urajärjestelmää ja opiskelijavetoista yritysekosysteemiä.

  Aalto BIZ Research
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu