Koulutustarjonta

Mathematics and Operations Research, Master of Science (Technology)

Matematiikan ja tilastotieteen verraton ennakointi- ja ongelmanratkaisukyky mahdollistaa syvällisten ja kestävien ratkaisujen kehittämisen jopa kaikkein monimutkaisimpiin ongelmiin. Ohjelmassa koulutetaan matemaattisia ongelmanratkaisijoita, joilla on vahvat analyyttiset ja loogisen päättelyn taidot. Meiltä valmistuneet työllistyvät yleensä asiantuntija- ja johtotehtäviin kansainvälisiin yrityksiin ja järjestöihin. Osa jatkaa opintojaan ja suorittaa tohtorintutkinnon Aallossa tai jossain muussa huippuyliopistossa.
Aalto University / students doing teamwork / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Mathematics and Operations Research

Haluatko kuulla lisää maisteriohjelmasta Mathematics and Operations Research? Katso webinaariallenne, jossa ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Students doing group work

Koulutuksen kuvaus

On vaikea keksiä mitään alaa, jonka kyky ennakoida tulevaisuutta ja ratkaista ongelmia vetäisi vertoja matematiikalle. Ilmastotoimet, kestävään energiaan tapahtuvan siirtymän hallinta ja kyky selviytyä pandemioista ovat ajankohtaisia esimerkkejä sovelluskohteista, joita on mahdollista käsitellä ja ratkaista systemaattisen ongelman muotoilun ja matemaattisen mallintamisen kautta. Master’s Programme in Mathematics and Operations Research -maisteriohjelmassa koulutetaan matemaattisia ajattelijoita, joilla on vahvat analyyttisen ja loogisen päättelyn taidot. Monilla yhteiskuntamme alueilla on yhä enemmän kysyntää asiantuntijoille, joilla on erinomaiset matemaattiset taidot ja ongelmanratkaisutaidot. Meiltä valmistuneille onkin tarjolla laaja valikoima uramahdollisuuksia yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. 

Mathematics and Operations Research -maisteriohjelmasta valmistuneilla on: 

 • Vahvat ongelmanratkaisutaidot, joita tarvitaan yhteiskuntien monimutkaisimpien ja kiinnostavimpien haasteiden ratkaisuun. Ohjelmasta valmistuneilla on monipuoliset taidot, joiden ansiosta he pystyvät työskentelemään hyvin monenlaisten ongelmien parissa ja vastaamaan ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. 
 • Huomattavan laajat analyyttiset työkalut, joiden joukosta he osaavat valita kuhunkin tilanteeseen sopivimman. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät, miten erilaiset matemaattiset välineet ja tilastolliset menetelmät toimivat ja mikä on paras tapa soveltaa niitä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 • Kyky ajatella matemaattisesti. Valmistuneet osaavat kehittää matemaattisia ideoita, testata ja jalostaa konjektuureja sekä hahmottaa yhteyksiä abstraktien käsitteiden ja konkreettisten sovellusten välillä. 
 • Taito rakentaa odottamattomien tilanteiden edellyttämiä matemaattisia malleja ja luoda uusia työkaluja. Tutkinnon suorittaneet pystyvät sopeutumaan nopeasti muuttuvaan nykymaailmaan ja pysymään askelen edellä kehittämällä uusia työkaluja odottamattomiinkin tarpeisiin. 
 • Vankka tieteellisen ajattelun taito. Meiltä valmistuneet ymmärtävät teorioiden muodostamisen, hypoteesien testaamisen ja datan tulkinnan periaatteet. Heillä on uuden, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottamiseen tarvittavat taidot. Tutkinto tarjoaa erinomaisen perustan jatkaa matematiikan, tilastotieteen ja muiden matemaattisten tieteiden tohtoriopintoihin. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston maisteritutkintoon johtavien englanniksi opettavien koulutusohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta.

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Mathematics and Operations Research -maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • Pääaineopinnot (40–65 op) 
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op) 
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–35 op)
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in Mathematics and Operations Research

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnot ovat joustavia, ja opiskelija voi suorittaa niitä itselleen sopivaan aikaan. Peruskurssit tarjoavat opiskelijalle vahvan perustan, jonka pohjalta hän etenee opiskelemaan syvällisemmin haluamiaan aiheita. Valitsemalla itseään kiinnostavia opintokokonaisuuksia opiskelija hankkii kattavat taidot ja tarvittavaa luovuutta merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi. Maisteriohjelmassa on kolme pääainetta: Mathematics, Applied Mathematics sekä Systems and Operations Research. Opiskelija valitsee pääaineen aloittaessaan opinnot ohjelmassa. Pääaineen lisäksi opiskelija voi suorittaa sivuaineopinnot miltä tahansa itseään kiinnostavalta alalta. 

Mathematics

Pääaineessa paneudutaan syvällisesti matemaattiseen ajatteluun ja koulutetaan opiskelijoita ymmärtämään matemaattisten teorioiden muodostamista sekä matemaattisten ongelmien muotoilua ja ratkaisemista. Koulutus on tutkimussuuntautunutta. Kaikkien opintojaksojen opettajat ovat itsekin matemaatikkoja, jotka tekevät aktiivisesti opettamiinsa aiheisiin liittyvää tutkimusta. 

Pääaine soveltuu erinomaisesti opiskelijoille, jotka haluavat matematiikan tai siihen liittyvien alojen tutkijoiksi tai yliopisto-opettajiksi. Diplomi-insinöörin tutkinto matematiikasta tarjoaa opiskelijalle kattavat ongelmanratkaisun, loogisen päättelyn ja joustavan ajattelun taidot, joita kaikkia arvostetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla. Opiskeltavia aiheita ovat abstrakti ja kommutatiivinen algebra, algebrallinen geometria, kompleksianalyysi, differentiaaligeometria, verkkoteoria, matemaattinen fysiikka, osittaiset differentiaaliyhtälöt, todennäköisyysteoria ja reaalianalyysi. Suuri osa pääaineesta valmistuneista opiskelijoista jatkaa suorittamaan myös tohtorintutkinnon. 

Applied Mathematics

Pääaine on suunnattu opiskelijoille, joita kiinnostaa matemaattisten tieteiden soveltaminen muille aloille ja jotka haluavat oppia yhdistämään matemaattiset mallit ja teoriat todelliseen dataan pitkälle kehitettyjen tilastollisten menetelmien avulla. Pääaineopintojen matemaattinen ydin antaa opiskelijoille haastavien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen tarvittavat kattavat tiedot laskennallisista menetelmistä, tilastotieteestä ja optimoinnista. Pääaine sisältää myös vapaasti valittavia opintoja, joiden ansiosta opiskelijat pystyvät joustavasti panostamaan diplomityöhönsä, jonka jokainen laatii jostain itseään kiinnostavasta aiheesta. Suuri osa sovelletun matematiikan pääaineopiskelijoista suorittaa myös tohtorintutkinnon. 

Matemaattisten ja tilastollisten menetelmien merkitys tieteen ja tekniikan aloilla on kasvussa, sillä kehittyneitä matemaattisia malleja hyödyntäviä uusia aloja syntyy jatkuvasti. Kehityskulun taustalla on laskentaresurssien jatkuva kasvu. Niitä olisikin käytettävä viisaasti, ja ne tulisi hyödyntää täysimääräisesti. Sitä varten on koulutettava matemaatikkoja, jotka pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa ja tekemään yhteistyötä matematiikkaa soveltavien alojen asiantuntijoiden kanssa. Applied Mathematics -pääaine vastaa juuri tähän tarpeeseen. 

Systems and Operations Research

Pääaineessa koulutetaan systeemi- ja operaatiotutkimuksen asiantuntijoita, jotka hallitsevat kvantitatiiviset menetelmät ja pystyvät ratkaisemaan sellaisia päätöksentekoon liittyviä ongelmia, joita ilmenee kompleksisten järjestelmien suunnittelussa ja hallinnassa. Pääaineen ydinaiheita ovat optimointi, tilastot, ennusteet, dynaamiset järjestelmät, simulaatiot sekä päätös- ja riskianalyysi. Pääaineen opiskelijat toteuttavat käytännön laboratoriotöitä, harjoituksia ja ryhmätyönä tehtäviä projektitöitä, joissa ratkaistaan eri organisaatioiden esittämiä todellisen maailman ongelmia. 

Kaiken kaikkiaan ohjelma perustuu insinööritieteellisen ja taloustieteellisen lähestymistavan tasapainoiseen yhdistämiseen. Kulmakiviä ovat järjestelmällinen ongelmanratkaisu, systeemiajattelu ja matemaattinen mallintaminen. Tällaisen lähestymistavan omaksuneet operaatiotutkimuksen ammattilaiset pystyvät optimoimaan rajallisten resurssien käyttöä, parantamaan tuotannon ja palvelujen tehokkuutta sekä tukemaan sellaista päätöksentekoa, jossa huomioidaan riskit ja monet samanaikaiset tavoitteet. 

Esimerkkejä opiskeltavista aiheista: 

 • laskennallinen algebrallinen geometria (5 op) 
 • päätösanalyysi (5 op) 
 • Lien ryhmät ja Lien algebrat (5 op) 
 • numeerinen matriisilaskenta (5 op) 
 • satunnaisverkot ja verkostojen tilastotiede (5 op) 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Mathematics and Operations Research -maisteriohjelma on luonteeltaan kansainvälinen. Koulutuksen arvo tunnustetaan kaikkialla maailmassa, ja – koska matematiikka on universaali kieli – valmistuneet opiskelijat voivat hyödyntää osaamistaan kaikkialla maailmassa. Koulutusohjelmasta vastaa matematiikan ja systeemianalyysin laitos, joka tekee tiivistä yhteistyötä maailman johtavien korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alan yritysten kanssa. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla). 

Uramahdollisuudet

Matematiikka ja operaatiotutkimus ovat maailman nopeimmin kasvavien alojen joukossa, ja näiden alojen huippuosaajien kysyntä on kasvanut ja kasvaa nopeasti. Opiskelijat toteuttavat opintojensa kaikissa vaiheissa monenlaisia hankkeita yhteistyössä tutkimusryhmien, yritysten ja organisaatioiden kanssa, minkä ansiosta heille muodostuu hyvä käsitys omista vahvuuksistaan ja uratoiveistaan. 

Master’s Programme in Mathematics and Operations Research -maisteriohjelmalla on vahva maine ohjelmana, josta valmistuvilla huippuosaajilla on erinomaiset analyyttiset taidot ja kyky ajatella pitkälle eteenpäin. Sellaisille taidoille on runsaasti kysyntää esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Valmistuneet opiskelijat voivatkin hyödyntää osaamistaan monin eri tavoin. Meiltä valmistuneiden opiskelijoiden urapolkuja: 

 • akateeminen ura matematiikan, operaatiotutkimuksen, tilastotieteen, datatieteen, koneoppimisen tai kvantitatiivisen taloustieteen aloilla ja erilaisilla insinöörialoilla.
 • asiantuntija- ja johtotehtävät johtavissa kansainvälisissä yrityksissä. 
 • tutkijantehtävät jossain korkeakoulussa tai muilla toimialoilla, esimerkiksi julkisissa tutkimuslaitoksissa, ympäristöjärjestöissä, johonkin alaan erikoistuneessa tutkimuslaitoksessa tai yliopistossa. 

Monet meiltä viime aikoina valmistuneista opiskelijoista ovat edenneet suorittamaan tohtoriopintoja Aallossa ja muissa teknillisissä huippuyliopistoissa. 

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman tarjoamat opinnot ovat tutkimussuuntautuneita ja läheisesti kytköksissä matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella tehtävään tutkimukseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Me Aalto-yliopistossa arvostamme yhteistyötä, luovuutta ja tiedon jakamista, minkä vuoksi Master’s Programme in Mathematics and Operations Research -maisteriohjelmassa tehdään runsaasti laitosrajat ylittävää yhteistyötä. Ohjelman ensisijainen tavoite on opettaa tieteen universaalia kieltä. Opiskelijat oppivat soveltamaan matemaattisia malleja ja teorioita, pitkälle kehitettyjä tilastomenetelmiä ja laskennallista optimointia millä tahansa alalla, jossa sellaista tietoa tarvitaan. Jotkin uraauurtavista tutkimusaiheistamme liittyvät ilmastotoimiin, kestävään energiaan tapahtuvaan siirtymään, pandemioiden mallintamiseen, lääketieteellisen kuvantamisen suuren mittakaavan inversio-ongelmiin, tietosuojaa tukevaan pilvipalveluun, valvomattomaan tilastolliseen oppimiseen ja seuraavan sukupolven tekoälyratkaisut mahdollistavaan verkkoanalytiikkaan. 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Mathematics and Operations Research applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Matilde Costa at the learning centre

Monilla aloilla tarvitaan nyt matematiikan ja analyyttisen päättelyn osaajia – Matilde Costalle maailma on mahdollisuuksia pullollaan

Kiehtova kurssitarjonta, mahdollisuus palkalliseen kesäharjoitteluun ja korkeatasoinen opetus. Aalto-yliopiston Mathematics and Operations Research -ohjelma oli oikea valinta Matilde Costalle, jolle algebra ja lukuteoria ovat intohimoja.

Uutiset
MS

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, sovellettu matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Guild of Physics Aalto

Fyysikkokilta (ulkoinen linkki)

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 550 jäsentä.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: