Koulutustarjonta

Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration)

Accounting-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa ja hyödyntää sitä yritysten johtamisessa ja hallinnassa. Laskentatoimi – oli kyse sitten johdon tai rahoittajien laskentatoimesta – on keskeinen tekijä jokaisen yrityksen toiminnassa ja elintärkeä osa yritysten suunnittelutyötä ja päätöksentekoa. Accounting-ohjelmasta valmistuneilla on korvaamattoman arvokasta ja erittäin yleismaailmallista osaamista, jonka avulla he menestyvät erilaisissa organisaatioissa kaikilla teollisuuden aloilla ympäri maailman.
Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Laskentatoimella on keskeinen rooli jokaisen yhtiön strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Sen tehtävänä on tuottaa ja hyödyntää taloudellista ja ei-taloudellista tietoa, joka mahdollistaa oikeiden valintojen ja strategisten muutosten tekemisen turbulentissa globaalissa yritysmaailmassa. Accounting-ohjelmasta valmistuvilla on:

 • Syvällistä taloudellista osaamista. He pystyvät tuottamaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja viestimään taloudellista tietoa organisaatioiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan hyödyksi.
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot. He tarkastelevat hallinnollisia haasteita lukuina ja osaavat etsiä niihin ratkaisuja.
 • Hyvät johtamistaidot. He pystyvät edistämään tehokkaasti johdon tietojärjestelmien kehittämistä.
 • Ratkaiseva asema organisaatioissa. He muokkaavat ja ohjaavat organisaatioiden strategista ja operatiivista päätöksentekoa.
 • Yleismaailmallista osaamista. Laskentatoimi ja taloudelliset taidot ovat yleismaailmallisia, ja niitä voi soveltaa erilaisissa organisaatioissa kaikilla aloilla ympäri maailman.

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laskentatoimeen kuuluvan taloudellisen osaamisen lisäksi huippuluokan taidot soveltaa kyseistä osaamista liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen, operatiivisen ja strategisen päätöksenteon johtamiseen ja yritysten toimintatapojen parantamiseen.

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Accounting-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op), sisältää pro gradu -tutkielman (30 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (36 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Laskentatoimen maisteriohjelma

The key takeaways from my years at Aalto include critical thinking, networking and problem-solving skills.

Cindy Svetkow, Consultant, EY

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelman opetusmenetelmät hyödyntävät case-pohjaista oppimista ja analyyttisia harjoituksia: tosielämän liiketoimintaongelmia ratkotaan oikeiden taloudellisten tietojen ja analyysityökalujen avulla. Teoreettisia luentoja tasapainotetaan itsenäisillä käytännön tehtävillä, case-opetuksella ja ryhmätyöskentelyllä. Laskentatoimen laitos ottaa mielellään vastaan opiskelijapalautetta ja hyödyntää sitä tarjotakseen opiskelijoille entistä paremman oppimiskokemuksen. Laskentatoimen alalla on kaksi painopistealuetta:

Johdon laskentatoimessa opiskelijat oppivat tuottamaan ja käyttämään taloudellista ja ei-taloudellista tietoa johtamisen ja päätöksenteon tarpeisiin.

Erikoistumisalue koostuu seuraavista keskeisistä aihealueista:

 • Management control and financial planning
 • Strategic management accounting
 • Capital investment decisions
 • Performance management
 • Accounting information system
 • Risk management

Financial Accounting

Rahoittajien laskentatoimessa opiskelijat oppivat tuottamaan ja käyttämään tilinpäätöstietoja ulkopuolisten sidosryhmien tarpeisiin, joihin kuuluvat erityisesti vieraan ja oman pääoman haltijoiden päätöksentekoprosessit.

Erikoistumisalue koostuu seuraavista keskeisistä aihealueista:

 • Financial statement analysis
 • International and national accounting standards
 • Issues in group accounting and consolidated financial statements
 • Auditing methods

Lisäksi opiskelijoille kertyy Accounting-ohjelman aikana tietoa muun muassa data-analytiikkaan, kestävyysteemoihin, yritysjuridiikkaan, yritysten hallintotapaan ja tutkimusmenetelmiin liittyvistä asioista.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Capital Budgeting
 • Strategic Management Accounting
 • International Accounting
 • Corporate Governance
 • Big Data Analysis in Accounting
 • Accounting for Sustainability
 • Risk management in Accounting

Kansainvälistyminen

Laskentatoimi on yleismaailmallinen ala, joka luo erityisen suotuisan pohjan kansainväliselle uralle. Kaikkia koulutusohjelmassa opittuja taitoja voi soveltaa maailmanlaajuisesti ja kaikilla teollisuuden aloilla. Kansainvälistymisen edistämiseksi laskentatoimen professoreilla on erilaiset taustat ja suurin osa kursseista käsittelee globaaleja aiheita.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Accounting-ohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on laajat uramahdollisuudet. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi talousjohtaja, business controller, talousanalyytikko, tilintarkastaja ja yrityskonsultti. Tavallinen reitti yliopistosta näihin tehtäviin kulkee usein yritysyhteistyön kautta. Opiskelijat voivat verkostoitua yritysten kanssa erityisesti opintojaksojen aikana (esim. Capstone-kurssi), Aalto Accountingin (laskentatoimen opiskelijoiden ainejärjestö) järjestämässä opiskelijatoiminnassa ja opinnäytetyön yhteydessä. Useimmilla laskentatoimen opiskelijoilla on työpaikka valmiina jo ennen ohjelmasta valmistumista.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Accounting-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Teemme Laskentatoimen laitoksella korkealuokkaista laskentatoimen tutkimusta, jota julkaistaan kansainvälisissä huippulehdissä. Tutkimuksen painopisteitä ovat tilinpäätösanalyysit, investointien suunnittelu ja päätöksenteko, tilintarkastus, suorituksen mittaus, johdon ohjausjärjestelmät, riskien johtaminen, kestävyysraportointi ja hyvä hallinnointitapa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laskentatoimen laitos vaikuttaa akateemisen panoksen lisäksi yhteiskuntaan laajemminkin. Laitoksen opettajat osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekevät läheistä yhteistyötä yritysten, muiden organisaatioiden ja Aalto-yliopiston yksiköiden kanssa. Monet osallistuvat yritysten ja muiden organisaatioiden johdon kouluttamiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Laskentatoimea tarvitaan kaikkien alojen yrityksissä ja sen soveltaminen ei rajoitu pelkästään kauppatieteelliseen alaan. Laskentatoimen pääaineopiskelijana sivuaineen ja vapaasti valittavat opinnot voi valita laajasta valikoimasta omien kiinnostusten ja tavoitteiden mukaan.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja lopulta startup-yrityksiä.

Mikä tekee Accounting-maisteriohjelmassa opiskelusta uniikkia?

  Jari Huikku, Associate professor

  Capstone in Accounting is a compulsory M.Sc. degree course that students typically take on the 5th academic year. During this flagship course of the programme students will execute real-life projects in small teams providing value added to case companies or other institutions.

  Jari Huikku, Professor of Accounting, Aalto University School of Business

  Photo of Emma-Riikka Myllymäki, alumna of the Master's programme in Accounting.

  ''Accounting for sustainability - Accounting expertise in reporting, measuring, controls, and assurance can enhance organizations' sustainability reporting, which is in the core for sustainable decision-making inside and outside the organizations, and further, for achieving the sustainability goals of the future.''

  Emma-Riikka Myllymäki, Assistant Professor of Accounting, Aalto University School of Business

  Anna Kuusela, alumna of the Master's programme in Accounting

  “Today I have the confidence in myself and my skills: I believe I can figure anything out. This is one of the key mindset shifts shaped by my studies at Aalto and I know this will set me up for success…for life."

  Anna Kuusela, International online confidence coach for women and Founder & CEO of SISU Collective

  Jussi Siitonen_alumnus of the Master's programme of Accounting

  “My expectations for studying Accounting at the Aalto University School of Business were to get a strong analytical skill set to understand business dynamics and keep all the options open for further career opportunities. Now, after 30 years in the business I can assure that Accounting provided me not only with the analytical toolbox but also the capability to understand the importance of financial information as well as how to use that in the business world.”

  Jussi Siitonen, Chief Financial Officer, Amer Sports

  Teemu Malmi_Alumnus of the Master's programme in Accounting

  "Accounting is the language of business and needs to be understood well by all aiming to achieve leading positions in contemporary organizations. Our master’s program is designed to equip you with solid financial skills to guarantee success in variety of jobs including general management, financial management, consultancy, entrepreneurship and many others."

  Teemu Malmi, Professor of Accounting, Aalto University

  Alumna of the master's programme in accounting: Kati Marttila

  "Master’s studies at Aalto provided me with a solid foundation in financial reporting, as well as great opportunities for connecting with professionals from a variety of companies – everything needed for starting my career in the field."

  Kati Marttila, Controller, Cargotec

  Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

  Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

  The applications to Master’s Programme in Accounting are evaluated based on the following criteria.

  Admission group 1

  Bachelor’s degree from a university in Finland

  Admission group 2

  Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

  Tutustu meihin

  Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

  Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

  Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

  Kauppakorkeakoulu
  Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

  Kauppakorkeakoulu

  Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

  Accounting group, Heidi Kouvo

  Laskentatoimen laitos

  Laskentatoimen laitos on yksi Pohjoismaiden johtavista tutkimuslaitoksista.

  4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

  Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

  Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

  Opiskelu Aallossa
  Students sitting and discussing in a lounge area with coffee and notebooks

  Uramahdollisuudet ja työllistyminen Aallon opiskelijoille

  Tutustu uramahdollisuuksiin, joita Aalto-yliopiston eri alojen opinnot avaavat ja lue lisää siitä, miten Aalto tukee opiskelijoita oman urapolun löytämisessä.

  Opiskelu Aallossa
  Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

  Opiskelu Aallon kampuksella

  Aallon Otaniemen kampus tarjoaa monipuoliset puitteet asumiseen, opiskeluun ja vapaa-ajanviettoon. Tutustu kampukseen!

  Opiskelu Aallossa

  Seuraa meitä somessa!

  Yhteystiedot

  Kauppakorkeakoulu

  [email protected], [email protected]

  https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/masters-programme-in-accounting

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: