Building 2030

Building 2030 -teemoihin liittyviä tutkimusraportteja

Tutustu Building 2030 -konsortion teemoihin liittyvien tutkimusten loppuraportteihin. Hankkeet on rahoittanut Building 2030, jos toisin ei mainita.
The Väre construction site. Photographer: Kalle Kataila.

Esivalmistuksen vaikutusten arviointi

Building 2030 -hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että rakennuttajilla ja pääurakoitsijoilla ei ole riittävästi referenssejä esivalmistuksen hyödyistä. Lisäksi puuttuu menetelmä, jolla mahdollisten esivalmisteiden vaikutuksia voitaisiin arvioida hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tässä Esivalmistuksen pilotointi -osahankkeen loppuraportissa esitellään menetelmä esivalmisteiden vaikutusten arvioimiseksi rakennushankkeessa.

Pre - fabrication impact assessment

A survey in the Building 2030 project showed that developers and general contractors do not have sufficient references to the benefits of prefabrication. In addition, there is no method to assess the impact of possible preforms at the design stage of the project. This final report of the Prefabrication Pilot subproject presents a method for assessing the impact of preforms on a construction project.

iCONS

ICONS-tutkimushankkeessa selvitettiin sisätilapaikannuksen mahdollisuuksia rakennustyömaiden digitalisoinnissa. Sisätiloissa sijoittamisen avulla työmaalla on mahdollista seurata eri työkalujen sijaintia reaaliajassa, mikä vähentää niiden etsintään käytettyä aikaa. Projektissa tehtyä työtä jatketaan Rakennus 2030 -hankkeessa.

Artikkeli: Ihminen on tärkein osa rakennusalan digitalisaatiota

iCONS

The iCONS research project investigated the possibilities of indoor positioning in the digitization of construction sites. With the help of indoor positioning on the construction site, it is possible to monitor the location of different tools in real time, which reduces the time spent searching for them. The work done in the project will continue within the Building 2030 project.

Article: Man is the most important part of the digitalisation of the construction industry

Lean suunnittelunohjaus

Projektissa tarkasteltiin suunnittelun johtamisen kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja suunnittelun johtamisen nykytilaa Suomessa. Keskusteltavia aiheita ovat mm. aikataulut, jätteen vähentäminen, vaadittavat tiedot ja suunnitteluaikatauluennuste.

Artikkeli: Miten lisätä luottamusta rakennushankkeessa lean-suunnittelunohjauksen avulla

Lean design control

The project examined current international best practices in design management and the current state of design management in Finland. The themes to be discussed are e.g. schedules, waste reduction, information required and planning schedule forecasting.

Article: How to increase confidence in a construction project using lean design guidance

LUOTTAMUKSEN KEHITTÄMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN RAKENTAMISESSA

Kuinka luottamus ymmärretään rakentamisessa? Kuinka luottamusta hallitaan ja hallitaan yhteistyön elinkaaren aikana? Mitä vaikutuksia luottamuksella on hankkeisiin ja toimijoiden verkostoihin? Projektissa tutkittiin luottamuksen merkitystä ja hallintaa rakennusalalla.

Artikkeli: Miten lisätä luottamusta rakennushankkeessa lean-suunnittelunohjauksen avulla

Developing and utilizing trust in construction

How is trust understood in construction? How is trust managed and managed over the lifecycle of the collaboration? What effects does trust have on projects and networks of actors? The project examined the importance and management of trust in the construction industry.

Article: How to increase confidence in a construction project using lean design guidance

Rakentamisen logistiikkaratkaisut

Materiaalilogistiikan merkitys rakentamisen ERP: ssä ja rakennusprojektin onnistuminen korostuvat jatkuvasti. Monista kehitysvaiheista huolimatta materiaalilogistiikan rooli sivuston tuottavuuden ja tuotantovirran parantamisessa on kiinnitetty vähemmän huomiota. Uudet toiminnanohjausmenetelmät, kuten synkroninen tuotanto, ja tuotantomenetelmät, kuten esivalmistus, edellyttävät tarkempaa ja tarkempaa tuote- ja materiaalivirtojen hallintaa. Raportin tarkoituksena on levittää tietoa uudempien logistiikkaratkaisujen sovelluksista ja vaikutuksista laajemmin koko rakennusliiketoiminta-alueelle.

Construction logistics solutions

The role of materials logistics in construction ERP and the success of a construction project is constantly emphasized. Despite many development steps, the role of materials logistics in improving site productivity and production flow has received less attention. New ERP methods, such as synchronous production, and production methods, such as prefabrication, require more precise and precise management of product and material flows. The purpose of the report is to disseminate information about the applications and effects of newer logistics solutions more widely to the entire construction business field.

Building 2030: Tahti suunnittelussa ja tuotannossa

Jo ensikertalaiset saavat rakennushankkeiden tahtituotannolla hyviä tuloksia. Tahtituotanto ei ole vain tapa tiivistää aikataulua. Se parantaa koko toimitusketjun tulosta ja lopputuotteen laatua. Onnistuakseen se edellyttää kuitenkin ajattelutapojen muutosta.

Artikkeli: Kun rakentamisen pulssi on vakaa, tulokset yllättävät

Building 2030: Takt in design and production

There are several examples from around the world where the construction time was halved by utilizing synchronous production and good results have been achieved in experiments carried out in Finland as well. The aim of the research project was to increase the understanding of the pace and its application possibilities in design and production. In addition, an understanding was sought of how the paces of design and production could be combined into a functional whole.

Article: When the pace of construction is stable, the results are surprising

Talotekniikan esivalmistus: esteet, mahdollistajat ja prosessi

Esivalmistusta on tutkittu rakennushankkeiden tuottavuuden lisäämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tekijät, jotka edistävät ja estävät esivalmistetun talotekniikan (TATE) käyttöönottoa Suomessa. Lisäksi selvitettiin, kuinka rakennusprojektin eri toimijat hyötyvät esivalmistusten kasvusta ja kuinka toimijoiden on muutettava toimintaansa voidakseen hyötyä esivalmistuksesta.

Artikkeli: Talotekniikan esivalmistuksen hyödyt ja vaatimukset puntarissa

Prefabrication of building services

Prefabrication has been studied to increase the productivity of construction projects. The aim of this study was to find out the factors that promote and prevent the introduction of prefabricated building technology (TATE) in Finland. In addition, it was investigated how the different actors in the construction project will benefit from the increase in prefabrication and how the actors will have to change their activities in order to benefit from prefabrication.

Article: Benefits and requirements of prefabrication of building technology in pounds

Building 2030 - Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa loppuraportti

Building 2030 –konsortion rahoittaman tutkimushankkeen “Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa” tavoitteena oli kehittää menetelmiä hukan mittaamiseen tuotannossa ja suunnittelussa. Lähtökohtana hankkeelle oli aiemmassa iCONS –hankkeessa kehitetty sisäpaikannusmenetelmä ja rakennushankkeista sisäpaikannuksella havaittu jatkuva liike työmaalla ja Building 2030 tahtihankkeissa havaitut haasteet.

Artikkeli: Hukan mittaaminen paljastaa rakentamisen tuottavuuskehityksen pullonkaulat

Building 2030 - Measuring Loss in Design and Production Final Report

The research project “Measuring waste in design and production” funded by the Building 2030 consortium aimed to develop methods for measuring waste in production and design. The starting point for the project was the indoor positioning method developed in the previous iCONS project and the continuous movement on the construction site observed in the construction projects and the challenges identified in the Building 2030 pace projects.

Article: Measuring waste reveals bottlenecks in construction productivity development

Tuotetiedon hallinta ja hyödyntäminen rakennushankkeessa

Tässä Building 2030 –konsortion osahankkeen raportissa kootaan yhteen tuloksia ja tutkimuksia liittyen tuo- tetiedon hallintaan ja hyödyntämiseen rakennushankkeessa. Useat megatrendit vaikuttavat samanaikaisesti siten, että rakennuksissa käytettyjen tuotteiden tieto tulee saada yhä paremmin hallintaan. Nykyisellään ra- kennuksen tuotetietoa koostetaan tilaajan ja käyttäjän tarpeisiin pääosin manuaalisilla käytännöillä hankkei- den loppuvaiheissa.
Tuotetiedon kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyen on meneillään useita kehityshankkeita ja ohjelmia. Tässä projektissa pyrittiin selvittämään miten tuotetiedon virtausta ja hallintaa voidaan parantaa rakennus- hankkeen aikana. Ensimmäisenä tavoitteena oli tunnistaa käyttötapauksia tuotetiedon määräytymiseen, virtaukseen, rikastamiseen ja hyödyntämiseen suunnittelun ja rakentamisen prosesseissa. Toisena tavoit- teena oli tunnistaa menetelmiä tuotetiedon tehokkaaseen hallintaan ja hyödyntämiseen edellä mainittu- jen tarpeiden täyttämiseksi.

Building 2030 hajautettu työnsuunnittelu

Building 2030 –konsortion rahoittamassa hajautetun työnsuunnittelun hankkeessa tavoitteena oli ottaa paremmin huomioon asentajien ja nokkamiesten näkökulma teknisessä suunnittelussa ja työnsuunnittelussa. Aiemmassa tutkimuksessa oli havaittu, että toteutuksessa oli runsaasti hukkaa ja improvisointia, josta iso osa liittyi suunnitelmiin. Hankkeen tavoitteena olikin mahdollistaa mahdollisimman sujuva työ ja hyödyntää paremmin asentajien osaamista.

Toteutussuunnitelmien osalta tutkittiin erityisenä case-esimerkkinä paikallavalurakenteiden rakennettavuutta. Hankkeessa kehitettiin työpajatyöskentelynä suosituksia työmaan tarpeiden huomioon ottamiseksi suunnitteluvaiheessa. Yksilöllisten ratkaisujen minimointi, toistuvuuden maksimointi ja vaikeiden paikkojen yksityiskohtainen mallintaminen johtavat parempaan rakennettavuuteen. Lisäksi pitäisi panostaa suunnitelmien visuaalisuuteen esimerkiksi käyttämällä standardoitua värikoodausta suunnitelmissa ja esittämällä asennusjärjestykset vaikeista paikoista räjäytyskuvien avulla.

Suunnitteluprosessin osalta pohdittiin tilannekuvan saavuttamista suunnitteluprosessissa, mikä voisi mahdollistaa pienemmät eräkoot ja sitä kautta paremman rakennettavuuden, kun työmaalle tuotetaan oikean tasoisia suunnitelmia pienissä paloissa. Aiemmissa hankkeissa on jo esitetty suunnittelunohjauksen menetelmiä, joilla tähän voi päästä. Hankkeessa käytiin läpi erityisesti Scrum–menetelmän käyttökelpoisuutta eräkoon pienentämisessä ja tilannekuvan hallinnassa. Suositeltuja menetelmiä testataan jatkotutkimuksessa.

Pääpaino hankkeessa oli hajautetun tahtituotannon tutkimuksessa. Hankkeessa testattiin mallia, jossa asentajille ja nokkamiehille annetaan enemmän valtaa tahdin sisällä. Vaikka koronavirusepidemia häiritsi asentajien osallistamista kahdessa kolmesta case-hankkeesta, yhdessä hankkeessa asentajat saatiin hyvin mukaan. Asentajilla ja nokkamiehillä oli huomattavasti parempi näkemys esimerkiksi työmenekeistä kuin heidän esimiehillään, jotka perustavat arvionsa jälkilaskentatietoihin, jotka sisältävät paljon hukkaa. Muut kaksi hanketta olivat lähempänä perinteisiä tahtihankkeita mutta niistäkin saatiin hyvää oppia muun muassa tahtituotannon sopivuudesta vaativaan korjausrakentamiseen.

Hukka LVI- ja sähkötöissä

Asennustyön lisäksi LVI- ja sähköasentajat käyttävät aikaa erilaisiin tukeviin toimintoihin, kuten materiaalien haalaukseen tai työstämiseen työmaalla. Erityisen kiinnostuksen kohteena tuottavuuden parantamisessa on kuitenkin aika, joka menee prosessin kannalta tarpeettomiin asioihin, esimerkiksi uudelleen tekemiseen tai odotteluun. Tutkimuksen tavoitteena oli keskittyä LVI- ja sähkötöihin ja selvittää hukatun ajan määrää sekä sen juurisyitä ja tehdä tuloksiin pohjautuvia suosituksia tuottavuuden parantamiseksi.

Tutkimusta rahoittivat STUL ry, LVI-TU ry ja STTA ry.

Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen prosessissa

Talotekniikan prosessin yhteensovittaminen rakennushankkeen kokonaisuuteen on haastavaa. Tutkimuksen päätavoite oli tunnistaa menetelmiä, joilla voidaan parantaa taloteknisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta osana rakennusinvestointia.

Tutkimuksen toteutukseen ovat osallistuneet seuraavien rahoittajien edustajat: STUL ry, LVI-TU ry ja STEK ry.

Dataan pohjautuva organisaatioiden oppiminen

Building 2030 - osahanke tutki ja kehitti menetelmiä, joilla rakennushankkeiden toteutusvaiheesta ja käyttöönotosta kertyvää dataa voidaan hyödyntää rakennusalan organisaatioiden oppimisessa sekä yritys- että toimialatasolla.

Uusien toimintamallien jalkauttaminen rakentamisessa

Building 2030 - osahanke tunnisti ja kehitti menetelmiä, joilla uusia toimintamalleja saadaan parhaiten vietyä käytäntöön rakennusalan yrityksissä.

Rakennushankkeeseen sisältyy lukemattomia päätöksiä. Hankkeen johdolla on kuitenkin harvoin käytössään ajantasaista tietoa päätöstensä tueksi. Työmaalla työskentelevillä asentajilla ei niin ikään ole aina kirkasta kuvaa siitä, mitä pitäisi tehdä ja milloin. Ratkaisuja näihin haasteisiin tarjoaa Building 2030 -tutkimus, jonka loppuraportti on juuri julkaistu.

Building 2030 korkea rakentaminen

Korkea rakentaminen on lisääntymässä Suomessa. Monella Building 2030 -konsortion jäsenyrityksellä oli hanketta aloitettaessa jo jonkun verran kokemusta korkeiden asuin- ja liikerakennusten suunnittelun ja rakentamisen erityispiirteistä. Hanketyyppiä pidettiin haastavana.Kansainväliset vieraat suomalaisilla korkean rakentamisen työmailla olivat kiinnittäneet huomiota mm. nosturien alhaiseen käyttöasteeseen ja rakennesuunnitelmien massiivisiin rakenteisiin. Näitä asioita oli jo verrokkimaissa ratkaistu vuosikymmeniä sitten.Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä konsortion jäsenten ymmärrystä kansainvälisistä parhaistakäytännöistä korkeassa rakentamisessa. Erityisesti hankkeessa tavoiteltiin ratkaisuja rungonasennusnopeuteen ja korkean rakentamisen pystylogistiikkaan. Koska hankkeen budjetti olipieni, ajatuksena oli kutsua korkean rakentamisen osaajia Suomeen ja käsitellä heidän esittelemiään parhaita käytäntöjä työryhmän kokouksissa.

Building 2030: Esivalmistusta tukeva suunnitteluautomaatio

Tutkimus selvittää, voisiko suunnitteluautomaatiolla ratkaista sekä toteutuskelpoisen talotekniikkasuunnittelun että esivalmistuskelpoisen talotekniikkasuunnittelun haasteet lisäämättä olennaisesti suunnittelutunteja.

The study investigates whether design automation could solve the challenges of both constructible building services design and prefabricated building services design without substantially increasing planning hours.

Building 2030: Teollinen ja digitalisoitu korjausrakentaminen

Projektissa tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla korjausrakentamisesta saadaan projektien johtamisen ja lopputuloksen kannalta laadukkaampaa, tuottavampaa, ennakoidumpaa ja hallittavampaa. Tutkimuksen toteutus jakautui kolmeen korjausrakentamisen teemaan: riskien ja epävarmuuksien hallinta, teollisen rakentamisen mahdollisuudet ja digitaaliset tiedonhallinnan menetelmät.

Building 2030: Tuotantoprosessin digitaalinen kaksonen -loppuraportti  esittää vaatimukset rakentamisen ja suunnittelun digitaalisille kaksosille ja arvioi niiden vaikutusta rakentamisen prosessiin.

Toimitusketjujen hallinta – Building 2030 -osahankkeen loppuraportti

Building 2030 -tutkimusraportti Toimitusketjujen hallinta esittää tapoja parantaa rakentamisen toimitusketjujen johtamista ja tilannekuvaa. Se ehdottaa alan käyttöön yhtenäisiä vakioituja tietorakenteita ja käytäntöjä. Raportti tarkastelee erityisesti kuutta erilaista tuotetta, niiden toimitusketjua ja tiedonhallintaa.

Talotekniikan esivalmistussuunnittelu - Building 2030 -tutkimuksen loppuraportti

Tutkimushanke perehtyi esivalmistusta palvelevan taloteknisen suunnittelun haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksen havainnot perustuvat käytännön kohteisiin, joissa esivalmisteita käytettiin tai niiden käyttöä suunniteltiin. Testeissä pyrittiin hyödyntämään edellisenä vuonna kehitettyjä esivalmistetun talotekniikan suunnitteluvaatimuksia. Lisäksi hankkeessa arvioitiin talotekniikan detaljoinnin lisäkustannuksia ja siitä saatavia hyötyjä.

Riskienhallinta 2.0 rakennusalalla

Tämä tutkimus keskittyi suomalaisen rakennusalan riskienhallinnan nykytilan ja tulevaisuu-den näkymien kartoittamiseen, sekä siihen, miten alalla toteutuvaa riskienhallintaa voidaan parantaa. Tutkimusmetodologiana hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia mene-telmiä, mukaan lukien haastattelut, kyselyt ja tapaustutkimukset.

Building 2030 -tutkimuksen loppuraportti

Building 2030 -tutkimuksen loppuraportti Digitaalisesti tuettu tahtituotanto tarkastee kahdeksan case-hankkeen valossa digitalisaation nykytilaa. Lisäksi se antaa suosituksia tahtituotannon ja toimitusketjujen hallinnan digitalisointiin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: