Koulutustarjonta

Maisema-arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä, jolla edistät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia? Maisema-arkkitehtina suunnittelet tulevaisuuden elinympäristöjä, joissa on hyvä asua, toimia ja viihtyä. Monialaisista opinnoista saat hyvät valmiudet kehittää uusia ratkaisuja sekä luoda toimivia, kauniita ja kestäviä ympäristöjä
Kaksi opiskelijaa työskentelemässä maisemapienoismallin parissa.

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + maisema-arkkitehti

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kuvaus

Maisema-arkkitehdit suunnittelevat yhteisen ympäristömme tilan ja maan käyttöä tavoitteenaan ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. He ovat luovia ongelmanratkaisijoita, joita ohjaa halu edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.


Maisema-arkkitehtuurin opintoihin sisältyvät luonnontieteet, taideaineet, humanistiset ja tekniset aineet rakentavat kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäristöjen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Osallistuminen monialaisiin työryhmiin auttaa maisema-arkkitehteja tulkitsemaan ja viestimään erilaisista tilan ja maiseman käytön tarpeista.


Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä ja jatkaa maisteriopintoihin, joista valmistuessaan opiskelija saa maisema-arkkitehdin pätevyyden. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa.


Alan opinnot tarjoavat sinulle tilaisuuden kehittyä ammattilaiseksi työssä, jossa voit edistää konkreettisesti sekä esteettisiä että sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja!


Osaamistavoitteet

 
Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon suorittanut ymmärtää maisema-arkkitehtuuria kokonaisvaltaisesti monitieteisestä näkökulmasta. Hän osaa suunnitella arkkitehtonisia ja teknisesti toimivia ratkaisuja.

Tutkinnon suorittanut hahmottaa identiteettiään ja vahvuuksiaan suunnittelijana, osaa kehittää taiteellista ilmaisuaan ja uskaltaa etsiä luovasti uudenlaisia ratkaisuja taiteellisen ja monitieteisen osaamisensa mukaisesti.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatiksi valmistunut opiskelija osaa ilmaista ja perustella itseään visuaalisesti ja verbaalisesti, sekä ymmärtää maisema-arkkitehdin roolin osana eri alojen välistä yhteistyötä.
 

 Akateemiset taidot

Opiskelija osaa yhdistää taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun sekä hyödyntää niitä toiminnassaan. Hän kykenee ottamaan palautetta vastaan rakentavasti ja reflektoimaan omaa oppimistaan.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on suomi. Opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä ja opinnäytetyön myös ruotsiksi. Maisteritutkinnossa osa opinnoista on englanniksi.

Opintojen rakenne

Maisema-arkkitehtuurin kandidaattiopinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (23 op), pääaineesta (126 op), sivuaineesta (18–31 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (enintään 13 op).

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvat taide-, kieli- ja viestintäopinnot. Pääaineessa perehdytään maisema-arkkitehtuurin ja suunnittelun perusteisiin, maisemarakentamiseen ja alueiden käyttöön. Lisäksi opiskelijat tutustuvat  arkkitehtuurin historiaan, visuaaliseen viestintään ja digitaalisiin työvälineisiin.

Valmistuttuaan opiskelija ymmärtää maisema-arkkitehtuurin monialaista kokonaisuutta ja kestävän maankäytön merkityksen. Hän osaa sovittaa suunnittelunsa ihmisten toimintaan sekä muuttuvan ympäristön haasteisiin. Lisäksi hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta, etsiä ja soveltaa kriittisesti suunnittelutietoa sekä tuottaa ratkaisumalleista ja mahdollisuuksista valmiita suunnittelukonsepteja.

Opetuksessa painottuvat ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys, intensiivisyys ja käytännöllisyys, mikä antaa hyvät valmiudet työelämään. Opetusmenetelminä hyödynnetään yksin ja ryhmässä tehtäviä harjoitustöitä, palautetilaisuuksia ja maastoluentoja. Todellisiin kohteisiin tehtävät harjoitustyöt vahvistavat opiskelijoiden luovaa ongelmanratkaisua. 

Opiskelijoilla on käytössään yhteisiä piirustussaleja. Vuorovaikutuksellinen oppiminen kehittää tiimityöskentelyn taitoja, jotka kuuluvat monialaisissa ryhmissä toimivien maisema-arkkitehtien ydinosaamiseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat suunnata ja vahvistaa monialaista osaamistaan sivuaineilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla, jotka voi valita toisista Aallon kouluista tai suomalaisista yliopistoista.

Pääaineen tyypillisiä vapaasti valittavia opintoja ovat luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä taiteen opinnot. Aiemmat opinnot voidaan hyväksilukea sivuaineena.

Kansainvälistyminen

Koulutus on kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAn akkreditoima. Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinto antaa valmiuden hakea akkreditoituihin ulkomaisiin maisteriohjelmiin.

Maisema-arkkitehtien opiskelijayhdistys Vista ry tekee tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja Viron opiskelijajärjestöjen kanssa. Kansainvälisessä Aalto-yliopistossa opiskelija pääsee osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä myös opintojensa sekä kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan (120 op, 2 vuotta), joka antaa maisema-arkkitehdin pätevyyden. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatkaa tohtoriohjelmaan.

Uramahdollisuudet

Kandidaattitutkinnon opiskelija voi kerryttää kokemustaan avustavissa tehtävissä esimerkiksi suunnitteluavustajina, suunnitteluassistentteina tai harjoittelijoina. Maisema-arkkitehdin ammattipätevyyden opiskelija saa suoritettuaan maisterintutkinnon.

Kasvavan alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdiksi valmistuneet voivat edetä urallaan tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen aloilla.  

Maisema-arkkitehtien tyypillisiä työpaikkoja ovat

  • maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
  • kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
  • ympäristöhallinto (ELY-keskukset, maakuntaliitot)
  • itse perustettu suunnittelutoimisto.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Lisäksi Aallon aktiivinen yrittäjyysyhteisö auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on soveltavaa ja poikkitieteellistä toimintaa, jonka tavoitteena on luoda ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Maisema-arkkitehtuurin tutkimuksesta voit lukea lisää täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Maisema-arkkitehtuurin opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, kuntien, yritysten, järjestöjen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Opinnot ovat tiivisti yhteydessä työelämään. Alan ammattilaiset toimivat tuntiopettajina ja ohjaavat opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöitä, minkä lisäksi luennoilla kuullaan eri alojen vierailevia asiantuntijoita. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on kansainvälisesti verkostoitunutta ja koulutus eurooppalaisen maisema-arkkitehtiliiton tunnustamaa.

Haku kandidaattikoulutuksiin

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Jussi Virta

Diplomityössään Virta selvittää, miten leikkipaikkoja uudistamalla voidaan paremmin tukea lasten kehitystä.

Uutiset
Festival attendees on green grass

Maisema-arkkitehtien kädenjälki näkyy kaikkialla

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma juhlistaa koulutuksen tasavuosia lokakuussa 7.-11.10.2019.

Uutiset

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: