Koulutustarjonta

Maisema-arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Haluatko olla mukana tekemässä yhteisestä ympäristöstä parempaa paikkaa asua ja olla? Onko sinulle tärkeää opiskella alaa, joka vaalii luonnon ja maapallon hyvinvointia? Maisema-arkkitehteja yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Monipuoliset opinnot valmistavat opiskelijat ammattiin, jolle on merkittävä yhteiskunnallinen tarve – alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.
perf landscapes_perspective 1

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + maisema-arkkitehti

Hakuaika:

15.3.2023 – 30.3.2023

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Haluatko olla mukana tekemässä yhteisestä ympäristöstä parempaa paikkaa asua ja olla? Onko sinulle tärkeää opiskella alaa, joka vaalii luonnon ja maapallon hyvinvointia? Maisema-arkkitehteja yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Monipuoliset opinnot valmistavat opiskelijat ammattiin, jolle on merkittävä yhteiskunnallinen tarve – alan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.

Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä ja jatkaa maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmaan. Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

Laaja-alainen ymmärrys maisema-arkkitehtuurista. Luonnontieteitä, taideaineita, humanistisia aineita sekä teknisiä aineita yhdistävät opinnot antavat tutkinnon suorittaneille kokonaisvaltaisen ymmärryksen maisema-arkkitehtuuriin vaikuttavista tekijöistä.

Tuntemus maiseman luontotekijöistä sekä kyky analysoida niitä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät luontotekijöiden merkityksen maisemasuunnittelun perustana.

Perustiedot maiseman sosiokulttuurisista tekijöistä sekä kyky analysoida niitä. Tutkinnon suorittaneet osaavat tulkita maiseman kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta ja ymmärtävät maiseman käyttäjien ja maiseman historian tärkeyden osana maisema-arkkitehtuuria.

Perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella arkkitehtonisia ja teknisesti toimivia ratkaisuja.

Kokonaisvaltainen ymmärrys ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät maisema-arkkitehdin ekologisen ja sosiaalisen vastuun ja osaavat huomioida kestävyyden näkökulman läpi suunnitteluprosessin.

Kykyä sekä itseohjautuvaan työhön että ryhmätyöhön. Tutkinnon suorittaneet kykenevät itsenäisesti ratkaisemaan suunnittelutehtäviä ja ymmärtävät maisema-arkkitehdin ammatin osana alojen välistä yhteistyötä.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Oppiminen

Opiskelussa korostuu ratkaisukeskeinen oppimistyyli. Erilaiset harjoitustyöt maisemasuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvien haasteiden parissa kehittävät oppilaan ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta. Opiskelija osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta, etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti sekä hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia valmiiksi suunnittelukonsepteiksi.

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatin opinnoissa korostuvat intensiiviset ja yhteisölliset oppimismenetelmät. Opiskelijoilla on käytössään yhteiset piirustussalit, joissa he työstävät harjoitustöitään. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt toteutetaan yleensä todellisiin kohteisiin, yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Koulutus on lisäksi kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAN akkreditoima.

Kandidaattiopinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät opiskelijan oppaasta

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan kiinnostuksensa mukaan.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille sekä toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

  • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla (maisteriopinnoissa)
  • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
  • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja maisema-arkkitehdiksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op, 3 vuotta) maisema-arkkitehtuurissa, opiskelija saa oikeuden suorittaa maisema-arkkitehdin (120 op, 2 vuotta) tutkinnon. Maisema-arkkitehtuuri 2022-2024 - Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto maisema-arkkitehtuurissa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Lukuvuoden ulkopuolella tai esimerkiksi kesällä opintojen ollessa tauolla on mahdollista toimia avustavissa tehtävissä esimerkiksi maisema-arkkitehtitoimistossa tai vastaavissa tehtävissä kaupungin suunnitteluorganisaatioissa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia. Kandidaatin opinnot suoritettuaan opiskelija valmistuu tekniikan kandidaatiksi. Useasti käytössä on nimike maisema-arkkitehtiylioppilas maisema-arkkitehdin tutkintoon saakka. Ennen maisteritutkinnon suorittamista alalla käytettyjä tehtävänimikkeitä ovat suunnitteluavustaja tai suunnitteluassistentti.

Maisema-arkkitehtuuri on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Työllisyystilanne alalla on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdeiksi valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

  • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
  • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
  • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset, maakuntaliitot)
  • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, kuntien, yritysten, järjestöjen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Maisema-arkkitehtuuri on luonteeltaan monialaista, sillä se sijoittuu taiteen, tekniikan, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden kentälle. Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, kuntien, yritysten, järjestöjen ja muiden oppilaitosten kanssa. Kursseilla jalkaudumme usein todellisten suunnittelutehtävien äärelle maastoon. Työelämässä toimivat ammattilaiset ohjaavat opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöitä. Luennoilla kuullaan eri alojen vierailevia asiantuntijoita. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on kansainvälisesti verkostoitunutta ja koulutus eurooppalaisen maisema-arkkitehtiliiton tunnustamaa.

Haku kandidaattikoulutuksiin

Lue lisää maisema-arkkitehtuurin opiskelusta

Riskejä on otettava -diplomityön kuvitusta: vanha mustavalkoinen kuva, jossa lapset leikkivät verkkokeinussa ja aikuiset keskustelevat sen lähistöllä

Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Jussi Virta

Diplomityössään Virta selvittää, miten leikkipaikkoja uudistamalla voidaan paremmin tukea lasten kehitystä.

Uutiset
Festival attendees on green grass

Maisema-arkkitehtien kädenjälki näkyy kaikkialla

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma juhlistaa koulutuksen tasavuosia lokakuussa 7.-11.10.2019.

Uutiset

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu