Utbildningsutbud

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur
Aalto University, photo Unto Rautio

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Kunskaper

I studierna behandlas grunderna i rums- och möbeldesign utgående från ett konstnärligt och teoretiskt, produktionsmässigt och användarvänligt perspektiv. Under studiernas gång får studeranden insikt i den interaktiva relationen mellan människa, rum och möbler.  Hen känner till verksamhetsmiljön, verksamhetsfältet och lagbundenheterna för inredningsarkitekturen och kan identifiera möjligheterna att genom inredningsarkitekturen påverka närmiljön. Utbildningen stöder studerandens kreativa problemlösningsförmåga, visuella och tredimensionella uttryck, gestaltning av funktioner och strukturer samt förmåga att behärska rummet, ljuset, färgerna och materialen.

Färdigheter

Utexaminerade konstkandidater kan utforma ekologiskt och socialt hållbara interiörer, möbelkoncept och lösningar på en hög konstnärlig och funktionell nivå.  Studeranden känner till planeringsprocessen inom inredningsarkitekturen och behärskar de centrala metoderna, arbetsredskapen och presentationssätten. Hen behärskar dimensioneringen och principerna för konstruktioner. Studeranden kan leta fram information och tillämpa den i utformningen, gestalta olika slags lösningar på problem och bedöma lösningarna analytiskt. Hen identifierar sina egna starka sidor som designer och planerare och kan samarbeta med andra.

Akademiska färdigheter

Huvudämnet inredningsarkitektur uppmuntrar till att kombinera konstnärligt och teoretiskt tänkande.  Studeranden lär sig förstå inredningsarkitektur som ett aktuellt fenomen med historiska rötter. Hen känner till begreppen inom design- och byggbranschen och kan på ett mångsidigt sätt använda olika informationskällor.  Hen kan uttrycka sig visuellt, muntligt och skriftligt och behärskar grunderna i akademiskt skrivande.

Karriärmöjligheter

Konstkandidater med inredningsarkitektur som huvudämne har färdigheter att arbeta med planeringsuppdrag inom branschen som assistenter.  Kandidatexamen ger behörighet för fortsatta studier i magisterprogrammen inom utbildningsområdet för konst.

Utbildningens innehåll

Kandidatstudierna i inredningsarkitektur består av gemensamma studier, ett huvudämne, ett biämne och fritt valbara studier. Utbildningen grundar sig på vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet samt yrkespraxis inom branschen. Undervisningen lägger vikt vid konkreta övningsarbeten och eget arbete i teckningssalar och verkstäder.

De gemensamma studierna omfattar studier i konst, språk och kommunikation. Huvudämnet ge insikter i inredningsarkitekturens grunder. Det består av studier i utformningen av interiörer och möbler. I studierna ingår arkitekturens och inredningsarkitekturens historia samt visuell kommunikation och digitala verktyg. Genom biämnet och de valfria studierna kan studeranden inrikta sin profil enligt sina intressen. Under det tredje studieåret ska studeranden göra ett lärdomsprov inom det område som hen har fördjupat sig i. Studeranden ska på våren under sitt första studieår planera sina valbara kurser och utarbeta en individuell studieplan (ISP) tillsammans med den handledande läraren.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden 2020-2022.

Mer information om innehållet i utbildingen om magisterexamen hittar du i studieguiden 2020-2022.

Internationalisering

Huvudämnesstuderande uppmuntras att söka sig till internationella utbytesstudier, arbetspraktik utomlands samt till att delta i internationella utställningar och tävlingar.

Kriterier

Antagningen till studier som leder till kandidatexamen sker genom ett urvalsprov i två delar. Den begåvning och lämplighet för branschen som sökande visat i urvalsprovet är av avgörande betydelse i urvalsprocessen. Till huvudämnesstuderande antas de som har förmågan att gestalta rum, strukturer och olika funktioner som hör livet till på ett helhetsmässigt sätt.  Studeranden bör ha en personlig konstnärlig vision och färdighet för heltidsstudier på universitetsnivå.

Den som har antagits till huvudämnesstudier i inredningsarkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att direkt fortsätta sina studier i magisterprogrammet Interior Architecture.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelmassa opiskelusta

Posti lobby
News
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

News

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat