Utbildningsutbud

Information Networks, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Information Networks utbildar tvärvetenskapliga tänkare och innovatörer med tekniska, men samtidigt människocentrerade förmågor. De studerande får en omfattande förståelse för samspelet mellan människor och digital teknik på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
Aalto University / students doing teamwork / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vår tids stora utmaningar, från klimatkrisen till informationsmanipulation, har alla något gemensamt: de är komplexa samhällsfenomen och det är oklart hur de ska lösas. Dessa så kallade lömska problem kräver holistiska angreppssätt som beaktar de övergripande kopplingarna mellan saker. Magisterprogrammet Master's Programme in Information Networks utbildar tvärvetenskapliga tänkare och innovatörer med tekniska, men samtidigt människocentrerade förmågor. Programmet är skräddarsytt enligt informationssamhällets och den moderna ekonomins behov och ger de studerande en omfattande förståelse för samspelet mellan människor och digital teknik på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Information Networks har:

 • Socialt perspektiv på nätverksteknologier. Utexaminerade förstår de bredare effekterna av digitala nätverksteknologier och banar väg för hållbara, mänskliga och etiska visioner av teknik i samhället.
 • Förståelse för hur teknologi och informationssystem omformar företag. De utexaminerade har stor kunskap om hur teknik från stordata till molntjänster och från sakernas internet till AI gör det möjligt för nya affärsmodeller och organisationer att utvecklas.
 • Förmåga att tänka kritiskt. De utexaminerade har förmåga att aktivt bedöma information, teknologi och affärsmodeller ur ett etiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv.
 • Socialt medvetet tänkesätt som ingenjör. De utexaminerade har verktyg och kunskap om hur socialt hållbara och etiskt sunda tekniker, organisationer och företag skapas.
 • Stark interaktionsförmåga. De utexaminerade har stark kommunikativ förmåga och kan samarbeta med en rad olika personligheter och proffs. De utexaminerade förstår också sin egen roll, identitet och mål i sammanhanget av teknologisk, affärsmässig och samhällelig inverkan.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master’s Programme in Information Networks omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Långt eller kort huvudämne (40–65 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–35 studiepoäng)
 • Eventuellt biämne (20–25 studiepoäng)

Om den studerande väljer ett kort huvudämne är det obligatoriskt att välja ett biämne (20–25 studiepoäng).

Inriktningsalternativ

Programmet erbjuder fyra huvudämnen. Huvudämnet inkluderar obligatoriska Information Networks-kurser och studier i det valda huvudämnet. Därmed beror huvudämnets specifika innehåll på den studerandes egna intressen. De studerande kan bygga sin kompetensprofil i något av följande huvudämnen:

 • Software Engineering and Architectures fokuserar på hur mjukvara och data utformas och konstrueras i form av stora arkitekturer, särskilt i företagsmiljöer.
 • Business and Organisational Design behandlar hur organisationer och företag formas för att skapa det värde, den effekt och de resultat som eftersträvas.
 • Digital Ethics, Society and Policy fokuserar på att förstå teknologiers samhällseffekter på ett tvärvetenskapligt sätt.
 • User, Data and Design fokuserar på hur designprocesser och data används för att skapa digitala produkter och tjänster som är användbara, värdefulla och funktionella.

De gemensamma kurserna fokuserar på ämnen som teknologi och samhälle, filosofi, estetik och digital etik. Beroende på vilket huvudämne den studerande väljer omfattar temana organisationsutformning, tjänsteutformning, användarupplevelse, sociala medier, business design och programvaruutformning. För att ge konkreta exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över kurser som valts ut från den omfattande undervisningsplanen:

 • Societal Design Project (9 studiepoäng)
 • Aesthetics (3 studiepoäng)
 • Philosophy (3 studiepoäng)
 • Facilitating Change (3 studiepoäng)
 • Growth Hacking (5 studiepoäng)
 • Information manipulation (5 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, t.e.x som ett internationellt biämne. Andra möjligheter för att utveckla sin globala kompetens är att genomföra praktik eller gå en sommarkurs utomlands.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Socialt medvetna ingenjörer som kan se den större bilden efterfrågas i allt högre grad på arbetsmarknaden. Tvärvetenskaplig problemidentifiering, problemlösning, kontinuerligt lärande och innovation är egenskaper som öppnar dörrarna för ett exceptionellt brett spektrum av karriärer. Utexaminerade kan bäst definieras som aktiva medskapare, förmedlare och integratörer av människocentrerad innovation i den nätverksbaserade världen.

En enkät som utfördes våren 2020 undersökte karriärvägarna hos alumner från Information Networks. 99,1 % av respondenterna sade att de har anställning. Exempel på yrkesbenämningar bland våra utexaminerade:

 • Konsult
 • UX-designer
 • Tjänstedesigner
 • VD
 • Analytiker
 • Programutvecklare
 • Producent för sociala medier
 • Journalist

De vanligaste arbetsplatserna för nyutexaminerade var Aalto-universitetet, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus och Nitor.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.Societally conscious engineers, able to see the bigger picture, are increasingly sought after in the job market. Multidisciplinary problem identification, problem solving, continuous learning and innovation are qualities that open doors to an exceptionally wide range of careers. Graduates can best be defined as active co-creators, facilitators and integrators of human-centred innovation in the networked world.

A survey conducted in spring 2020 examined the career paths of Information Networks alumni. 99.1% of the respondents said that they are employed. Examples of job titles for recent graduates include:

 • Consultant
 • UX Designer
 • Service Designer
 • CEO
 • Analyst
 • Software Developer
 • Social Media Producer
 • Journalist

The most common work places for recent graduates were Aalto University, Futurice, Capgemini, Reaktor, Mandatum Life, Elisa, Nokia, Columbia Road, Gofore, Suunto, Kaiku Helsinki, Bain & Company, Sievo, Solita, Telia Company, Terveystalo, Veikkaus and Nitor.

Aalto University has well-established career services to support students’ employment in Finland and abroad. Thanks to the flexible curriculum, many Aalto students work already during their studies and guarantee themselves entry positions before graduation. There is also a very active entrepreneurship community at Aalto, working as a springboard for founding a company.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för teknikvetenskaper

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid konsortiets relevanta institutioner, inklusive institutionen för datateknik och institutionen för produktionsekonomi.

Samarbete med andra aktörer

Programmet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt som överbryggar klyftan mellan samhälle, teknologi, näringsliv och den mänskliga faktorn. Kurserna är inte bara skräddarsydda så att de studerande utvecklar en bred uppsättning färdigheter och kreativitet som behövs för att tackla centrala problem, programmet för även samman individer med olika bakgrund.

Studiemetoderna välkomnar aktivt kollegialt lärande och problembaserat lärande. Olika grupparbetsuppdrag förbättrar de studerandes kommunikations- och förhandlingsförmåga och förbereder dem för verkliga arbetsmiljöer där samarbete har avgörande roll. Information Networks har nära kopplingar till den praktiska världen – genom olika projektkurser får de studerande uppdrag från företag, organisationer och välgörenhetsorganisationer. De studerande lär sig att lösa problem på ett kreativt och etiskt sätt och diskutera slutresultaten i nära samarbete med professorer och intressenter. Undervisningsmetoderna efterliknar inte bara verkliga scenarier utan introducerar studerande i projekt med verkliga problem och genomförbara lösningar.

Programmet för samman ett relativt litet antal studerande som på olika sätt kan påverka undervisningen. Professorerna är mycket engagerade i sitt område och uppmuntrar till nära samarbete och öppen kommunikation mellan personalen och de studerande. Den starka gemenskapen är en av programmets styrkor – gillesföreningen Athene ordnar olika evenemang och företagssamarbeten.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

These programme-specific admission requirements apply to 2023 application round which ended in January. This page will be updated for the next application round by the end of August 2023.

Information Networks applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat