Utbildningsutbud

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.
kuvis_ma

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur
Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I huvudämnet bildkonstpedagogik får den studerande fördjupa sig i konstnärligt tänkande i förhållande till förändringar i samhället och omgivningen samt hur man med bildkonstpedagogiska medel kan påverka dessa förändringar. I studierna närmar vi oss bildkonstens och den visuella kulturens fenomen med hänsyn till fostran, pedagogik och samhällspåverkan. Undervisningen baserar sig på aktuell forskningsinformation och främjarkonstpedagogikens möjligheter att skapa en hållbar framtid tillsammans med andra branscher. Huvudämnet är förbundet till att främja kulturell och social jämlikhet. Inom huvudämnet betonas social gemenskap och ett kreativt förhållande till digitala lärmiljöer och uttrycksmedel. Den studerande förutsätts vara nyfiken på de pedagogiska frågorna och mångfaldiga fenomenen inom bildkonsten och den visuella kulturen samt kunna tänka kritiskt och vara öppen för nya perspektiv.

Aalto-universitetet erbjuder två olika vägar till magisterstudier i bildkonstpedagogik. Dessa har gemensamma kompetensmål, men det finns små skillnader i studiernas innehåll och uppbyggnad.

1. Den som avlagt en kandidatexamen vid Aalto-universitetet med bildkonstpedagogik som huvudämne (3 år) kan fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik (2 år). Den sammanlagda studietiden är då fem år.

2. Det andra alternativet är till för personer som har avlagt lägre högskoleexamen inom konst eller pedagogik eller motsvarande studier vid en annan högskola eller inom ett annat huvudämne vid Aalto-universitetet.

Magisterexamen (120 sp) med bildkonstpedagogik som huvudämne ger den studerande en bred behörighet som ämneslärare i bildkonst och förutsättningar att arbeta med undervisnings-, handlednings- och expertuppgifter inom bildkonst både inom det konstnärliga området och inom andra samhällssektorer samt att delta i den internationella diskussionen på området. Studierna innehåller de bildkonststudier och pedagogiska studier för lärare som krävs för lärarbehörighet. Behörigheten gäller det finländska skolsystemet. Lärarbehörigheten är fastställd i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005), och utbildningen som leder till behörigheten är fastställd i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Mer information om examensstrukturen samt undervisningen och kursutbudet på magisternivå: https://into.aalto.fi/display/fiartma/Kuvataidekasvatus+2022-2024 (på finska)

Den som har avlagt magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne

1. verkar i nuet med sikte på framtiden. Hen förstår bildkonstpedagogikens omfattande historiska och samhälleliga kopplingar. Hen utnyttjar konstnärliga och pedagogiska möjligheter på ett modigt, kritiskt och gemenskapsfrämjande sätt i sitt arbete.

2. planerar, genomför och utvärderar konstpedagogisk verksamhet i förhållande till olika slags teoretiska och filosofiska perspektiv. Hen förstår vilken betydelse läroplanen och andra motsvarande strukturer har för bildkonstpedagogens arbete och deltar aktivt i att utveckla dem.

3. handleder elev- och studerandegrupper på ett ansvarsfullt och jämlikt sätt och verkar som expert inom konstpedagogik bland olika slags grupper och aktörer både lokalt och globalt. Hen beaktar tillgänglighet i professionella interaktionssituationer.

4. utvecklarkonstpedagogiska och konstöverskridande metoder i samarbete med andra och med hänsyn till en hållbar livsstil. Hen utnyttjar de möjligheter som den teknologiska utvecklingen och olika lärmiljöer erbjuder.

5. förstår dynamiken i konstnärligt tänkande och konstnärliga lärandeprocesser. Hen är medveten om de många olika sociala och kulturella faktorer som är kopplade till pedagogisk, konstnärlig och forskningsinriktad verksamhet och uppfattar de bakomliggande ekonomiska och politiska villkoren.

Undervisningsspråk

Huvudämnet bildkonstpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. En del av undervisningsmaterialet är på engelska och en del av undervisningen ordnas i samarbete med de internationella huvudämnena inom magisterprogrammet i konst och media.

Studiernas uppbyggnad

Magisterstudierna i bildkonstpedagogik består av fördjupade studier i huvudämnet och pedagogiska studier för lärare på magisternivå (35 sp). Studierna breddar den studerandes kännedom om konst och visuell kultur, fördjupar hens pedagogiska och akademiska interaktions- och kommunikationsfärdigheter och ger hen förutsättningar för vetenskapligt tänkande och forskning. I de fördjupade studierna ingår ett lärdomsprov som omfattar 30 studiepoäng. De pedagogiska studierna för lärare ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Konstuniversitetet.

En studerande som har sökt till huvudämnet bildkonstpedagogik i den separata ansökan till magisterutbildning kan beroende på hens utbildningsbakgrund förutsättas genomföra kompletterande studier i huvudämnet och i pedagogik i en omfattning av högst 60 studiepoäng vid sidan av magisterexamen på 120 studiepoäng. Dessa kompletterande studier fastställs i den individuella studieplanen (ISP) i början av studierna.

Observera att en del av de fördjupande studierna är på engelska, studierna fordrar alltså kunskaper i engelska.

Inriktningsalternativ

Huvudämnet innehåller inga särskilda inriktningsalternativ, men den studerande kan utgående från sin individuella studieplan (ISP) välja bland det breda studieutbudet vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet.

Internationell verksamhet

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik finns ett brett och aktivt internationellt samarbetsnätverk inom undervisning och forskning. Beroende på den individuella studieplanen (ISP) kan den studerande inkludera internationella samarbetsprojekt eller arbetspraktik som genomförs i utlandet i sin examen eller åka på utbyte i 3–6 månader vid något av huvudämnets utbytesuniversitet i utlandet, om ISP:n tillåter det.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt magisterexamen har den studerande rätt att söka till doktorandutbildningen vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur eller till en doktorandutbildning vid något annat finländskt eller utländskt universitet. En person som har disputerat vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har titeln konstdoktor.

Karriärmöjligheter

En konstmagisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne ger en bred lärarbehörighet och behörighet som ämneslärare i bildkonst i den grundläggande utbildningen och gymnasiet. De utexaminerade kan också rikta in sig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom det visuella området på andra utbildningsnivåer eller inom sociala och kulturella områden, till exempel vid en organisation, ett museum eller en konstinstitution. Studierna ger färdigheter för projekthantering, företagande inom konstområdet, produktion av tjänster och läromaterial inom utbildning och bildkonst samt övrig självständig verksamhet inom konstområdet. Utexaminerade magistrar har bland annat följande yrkestitlar i arbetslivet: bildkonstlärare, lektor i bildkonst, konstpedagog, planerande lärare, utbildare, museilektor, företagare och projektkoordinator.

Tyngdpunkter inom forskning

Grunden för forskningen och undervisningen inom huvudämnet bildkonstpedagogik utgörs av praxis och teori inom konstpedagogiken, samtidskonsten och den visuella kulturen.

Samarbete med andra aktörer

De studerande inom huvudämnet bildkonstpedagogik inkluderas via studierna i breda, mångfaldiga och mångvetenskapliga professionella och akademiska nätverk. Kurser, studieprojekt, praktikperioder och forskningsprojekt genomförs i samarbete med flera andra universitet, skolor och läroanstalter, museer, organisationer och andra aktörer i samhället. Lärdomsprovet för konstmagisterexamen kan göras i samarbete med en utomstående aktör inom konst, kultur, pedagogik eller undervisning.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de breda internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet bildkonstpedagogik.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Av sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla branschen.

Magisterprogrammet i konst och media - bildkonstpedagogik

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet 1

Vad bedöms?

Konstnärlig och konstpedagogisk verksamhet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Sökande till huvudämnet i bildkonstpedagogik förutsätts ha konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå och erfarenhet av att undervisa. De sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla området.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio.

Motivationsbrevet bedöms som en del av portfolion.

En presentation av den sökandes konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor). Den sökande ska motivera innehållet i sin portfolio och sitt tänkande.

I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför hen söker till huvudämnet för bildkonstpedagogik samt beskriva sina egna föremål för intresse i studierna i magisterprogrammet.

Maximal längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

Portfolion lämnas in som en pdf-fil för bedömning. Filen ska innehålla datum och den sökandes namn. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i pdf-portfolion.

 

Övrigt kunnande 1

Vad bedöms?

Den konstnärliga och konstpedagogiska inriktningen.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Verksamhet på områdena för konst, visuell kultur och konstpedagogik:

-Utställningar, priser, stipendier, publikationer, verksamheten på området för visuell kultur (t.ex. design, media), planerings- och utbildningsuppgifter, projektartat konstpedagogiskt arbete, kuratering, produktion o.s.v.

-Kompletterande utbildning inom konst, kultur och pedagogik, separata kurser och universitetsvitsord.

Hur påvisas kompetenserna?

Curriculum vitae.

 

Övrigt kunnande 2

Vad bedöms?

Undervisningserfarenhet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Undervisning inom området för konst och/eller

övrig undervisning, exempelvis som klasslärare, annan ämneslärare eller inom småbarnspedagogik.

Hur påvisas kompetenserna?

Arbetsintyg över undervisningsuppgifter, redogörelse av undervisningserfarenheter, cv.

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav/innehåll.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Examen i området för konst och/eller pedagogik.

Hur påvisas kompetenserna?

Examensbetyg från området för konst och/eller pedagogik. 

 

Steg II

Lämplighet 1

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter,

annat som på förhand bestäms av ansökningsalternativet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att analysera och verbalisera materialets betydelse ur ett konstpedagogiskt perspektiv, kritiskt och forskningsinriktat tänkande.

Hur påvisas kompetenserna?

En essä som skrivs på förhand och tas med till urvalsprovet.

 

Lämplighet 2

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter, och engagemang i studierna.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att bedöma, verbalisera och reflektera över sitt eget arbete under urvalsprovet.

Lämpligheten för studierna och utbildningsområdet, motivation.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju.

 

Lämplighet 3

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, kommunikationsförmåga, motivation, bedömning av andra skedets uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Färdigheter att fungera i grupp.

 

Hur påvisas kompetenserna?

Gruppuppgift.

 

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet 2

Vad bedöms?

Bevis på kunnande inom konst och/eller design samt uppgifter inom ämnet.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

Förmåga att förmedla tankar genom konstnärligt arbete.

 

Hur påvisas kompetenserna?

Visuell uppgift.

 

Antagningsförfarande

Antagningsförfarandet består av två steg för de sökande som fyller ansökningens allmänna behörighetskrav. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier i det första steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • övrigt kunnande
  • tidigare studier.

Endast de ansökningar som uppfyller kraven/får högst poäng i det första skedet kallas till det andra skedet.

En del av de sökande kallas baserat på ansökningen till ansökningsprocessens andra skede, det vill säga urvalsprovet som varar en dag. Den sökande förutsätts närvara personligen under urvalsprovet.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier i det andra steget:

  • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
  • lämplighet.

Urvalsprovet innehåller en förhandsessä som ska tas med till provtillfället. Under urvalsprovsdagen deltar den sökande i en intervju och i en situation där förmågan att fungera i grupp ställs på prov samt gör en eller flera visuella uppgifter.

Det slutgiltiga antagningsbesluten fattas på basis av bedömningen av det andra skedet.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Ansökningsalternativets ansökningsdokument listas nedan. Observera även att kraven på ansökningsdokument finns i Aalto-universitetets allmänna anvisningar för ansökan (https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/ansokan-till-magisterutbildning).

Sökande till huvudämnet i bildkonstpedagogik förutsätts ha konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå.

Portfolio

En presentation av den sökandes konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor).  Den sökande ska motivera innehållet i sin portfolio och sitt tänkande.

Portfolion lämnas in som en pdf-fil för bedömning. Filen ska innehålla datum och den sökandes namn. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i pdf-portfolion.

Filen får inte vara större än 1,0 GB. Filen ska namnges enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf.

CV

Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet med anknytning till branschen, utställningar och publikationer, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Den sökande ska ladda upp sitt CV som en pdf-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev

I motivationsbrevet ska den sökande motivera varför hen söker till huvudämnet för bildkonstpedagogik samt beskriva sina egna föremål för intresse i studierna i huvudämnet .

Maximal längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

Övrigt

Huvudämnet i bildkonstpedagogik är ämnat för sökande som redan har minst en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på kandidatnivå och undervisningserfarenhet. Bifoga intyg över din undervisningserfarenhet till ansökan.

Ansökningsdokumentens språk

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på antingen finska eller svenska.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design coh arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

Ansökningsperioden slutar 2.1.2023 15:00 (UTC+2)

Sök nu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat