Utbildningsutbud

Bildkonstpedagogik - Konst och Media, konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.
kuvis_ma

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I huvudämnet bildkonstpedagogik får den studerande fördjupa sig i konstnärligt tänkande i förhållande till förändringar i samhället och omgivningen samt hur man med bildkonstpedagogiska medel kan påverka dessa förändringar. I studierna närmar vi oss bildkonstens och den visuella kulturens fenomen med hänsyn till fostran, pedagogik och samhällspåverkan. Undervisningen baserar sig på aktuell forskningsinformation och främjarkonstpedagogikens möjligheter att skapa en hållbar framtid tillsammans med andra branscher. Huvudämnet är förbundet till att främja kulturell och social jämlikhet. Inom huvudämnet betonas social gemenskap och ett kreativt förhållande till digitala lärmiljöer och uttrycksmedel. Den studerande förutsätts vara nyfiken på de pedagogiska frågorna och mångfaldiga fenomenen inom bildkonsten och den visuella kulturen samt kunna tänka kritiskt och vara öppen för nya perspektiv.

Aalto-universitetet erbjuder två olika vägar till magisterstudier i bildkonstpedagogik. Dessa har gemensamma kompetensmål, men det finns små skillnader i studiernas innehåll och uppbyggnad.

1. Den som avlagt en kandidatexamen vid Aalto-universitetet med bildkonstpedagogik som huvudämne (3 år) kan fortsätta direkt till magisterstudier i bildkonstpedagogik (2 år). Den sammanlagda studietiden är då fem år.

2. Det andra alternativet är till för personer som har avlagt lägre högskoleexamen inom konst eller pedagogik eller motsvarande studier vid en annan högskola eller inom ett annat huvudämne vid Aalto-universitetet.

Magisterexamen (120 sp) med bildkonstpedagogik som huvudämne ger den studerande en bred behörighet som ämneslärare i bildkonst och förutsättningar att arbeta med undervisnings-, handlednings- och expertuppgifter inom bildkonst både inom det konstnärliga området och inom andra samhällssektorer samt att delta i den internationella diskussionen på området. Studierna innehåller de bildkonststudier och pedagogiska studier för lärare som krävs för lärarbehörighet. Behörigheten gäller det finländska skolsystemet. Lärarbehörigheten är fastställd i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005), och utbildningen som leder till behörigheten är fastställd i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Den som har avlagt magisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne

1. verkar i nuet med sikte på framtiden. Hen förstår bildkonstpedagogikens omfattande historiska och samhälleliga kopplingar. Hen utnyttjar konstnärliga och pedagogiska möjligheter på ett modigt, kritiskt och gemenskapsfrämjande sätt i sitt arbete.

2. planerar, genomför och utvärderar konstpedagogisk verksamhet i förhållande till olika slags teoretiska och filosofiska perspektiv. Hen förstår vilken betydelse läroplanen och andra motsvarande strukturer har för bildkonstpedagogens arbete och deltar aktivt i att utveckla dem.

3. handleder elev- och studerandegrupper på ett ansvarsfullt och jämlikt sätt och verkar som expert inom konstpedagogik bland olika slags grupper och aktörer både lokalt och globalt. Hen beaktar tillgänglighet i professionella interaktionssituationer.

4. utvecklarkonstpedagogiska och konstöverskridande metoder i samarbete med andra och med hänsyn till en hållbar livsstil. Hen utnyttjar de möjligheter som den teknologiska utvecklingen och olika lärmiljöer erbjuder.

5. förstår dynamiken i konstnärligt tänkande och konstnärliga lärandeprocesser. Hen är medveten om de många olika sociala och kulturella faktorer som är kopplade till pedagogisk, konstnärlig och forskningsinriktad verksamhet och uppfattar de bakomliggande ekonomiska och politiska villkoren.

Undervisningsspråk

Huvudämnet bildkonstpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. En del av undervisningsmaterialet är på engelska och en del av undervisningen ordnas i samarbete med de internationella huvudämnena inom magisterprogrammet i konst och media.

Studiernas uppbyggnad

Magisterstudierna i bildkonstpedagogik består av fördjupade studier i huvudämnet och pedagogiska studier för lärare på magisternivå (35 sp). Studierna breddar den studerandes kännedom om konst och visuell kultur, fördjupar hens pedagogiska och akademiska interaktions- och kommunikationsfärdigheter och ger hen förutsättningar för vetenskapligt tänkande och forskning. I de fördjupade studierna ingår ett lärdomsprov som omfattar 30 studiepoäng. De pedagogiska studierna för lärare ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

En studerande som har sökt till huvudämnet bildkonstpedagogik i den separata ansökan till magisterutbildning kan beroende på hens utbildningsbakgrund förutsättas genomföra kompletterande studier i huvudämnet och i pedagogik i en omfattning av högst 60 studiepoäng vid sidan av magisterexamen på 120 studiepoäng. Dessa kompletterande studier fastställs i den individuella studieplanen (ISP) i början av studierna.

Observera att en del av de fördjupande studierna är på engelska, studierna fordrar alltså kunskaper i engelska.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden (på finska).

Inriktningsalternativ

Huvudämnet innehåller inga särskilda inriktningsalternativ, men den studerande kan utgående från sin individuella studieplan (ISP) välja bland det breda studieutbudet vid Högskolan för konst, design och arkitektur och vid andra högskolor vid Aalto-universitetet.

Internationell verksamhet

Inom huvudämnet bildkonstpedagogik finns ett brett och aktivt internationellt samarbetsnätverk inom undervisning och forskning. Beroende på den individuella studieplanen (ISP) kan den studerande inkludera internationella samarbetsprojekt eller arbetspraktik som genomförs i utlandet i sin examen eller åka på utbyte i 3–6 månader vid något av huvudämnets utbytesuniversitet i utlandet, om ISP:n tillåter det.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha avlagt magisterexamen har den studerande rätt att söka till doktorandutbildningen vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur eller till en doktorandutbildning vid något annat finländskt eller utländskt universitet. En person som har disputerat vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har titeln konstdoktor.

Karriärmöjligheter

En konstmagisterexamen med bildkonstpedagogik som huvudämne ger en bred lärarbehörighet och behörighet som ämneslärare i bildkonst i den grundläggande utbildningen och gymnasiet. De utexaminerade kan också rikta in sig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom det visuella området på andra utbildningsnivåer eller inom sociala och kulturella områden, till exempel vid en organisation, ett museum eller en konstinstitution. Studierna ger färdigheter för projekthantering, företagande inom konstområdet, produktion av tjänster och läromaterial inom utbildning och bildkonst samt övrig självständig verksamhet inom konstområdet. Utexaminerade magistrar har bland annat följande yrkestitlar i arbetslivet: bildkonstlärare, lektor i bildkonst, konstpedagog, planerande lärare, utbildare, museilektor, företagare och projektkoordinator.

Tyngdpunkter inom forskning

Grunden för forskningen och undervisningen inom huvudämnet bildkonstpedagogik utgörs av praxis och teori inom konstpedagogiken, samtidskonsten och den visuella kulturen.

Samarbete med andra aktörer

De studerande inom huvudämnet bildkonstpedagogik inkluderas via studierna i breda, mångfaldiga och mångvetenskapliga professionella och akademiska nätverk. Kurser, studieprojekt, praktikperioder och forskningsprojekt genomförs i samarbete med flera andra universitet, skolor och läroanstalter, museer, organisationer och andra aktörer i samhället. Lärdomsprovet för konstmagisterexamen kan göras i samarbete med en utomstående aktör inom konst, kultur, pedagogik eller undervisning.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de breda internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet bildkonstpedagogik.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder 2024

Av sökande till magisterprogrammet i bildkonstpedagogik förutsätts en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på minst kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Sökande förväntas ha ett brett intresse av bildkonstpedagogik och av att utveckla branschen.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design coh arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: