Koulutustarjonta

Kuvataidekasvatus - Taide ja Media, taiteen maisteri

Opinnot kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tarjoavat sinulle hienon mahdollisuuden syventyä taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristönmuutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin. Opiskelijana sinulta edellytetään taiteellisten perusvalmiuksien lisäksi uteliaisuutta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä sekä pedagogisia kysymyksiä kohtaan, kriittistä ajattelua sekä avoimuutta uusille näkökulmille. Kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuden lisäksi opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen verkostoitumiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
kuvis_ma

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opinnoissa syvennytään taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin. Opinnoissa kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä lähestytään kasvatuksen, pedagogiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmista. Opetus perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja rakentaa taidekasvatuksen mahdollisuuksia luoda kestävää tulevaisuutta yhdessä muiden alojen kanssa. Pääaine on sitoutunut kulttuurisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämiseen. Pääaineen toimintakulttuurissa korostuu yhteisöllisyys sekä luova suhde digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ilmaisuvälineisiin. Opiskelijalta edellytetään uteliaisuutta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin moninaisia ilmiöitä ja pedagogisia kysymyksiä kohtaan, kriittistä ajattelua sekä avoimuutta uusille näkökulmille.

Aalto-yliopisto tarjoaa kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin kaksi erilaista väylää. Kahden väylän osaamistavoitteet ovat yhtenevät, mutta opintojen sisällöissä ja rakenteissa on pieniä eroja.

1. Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon (3 vuotta) suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin (2 vuotta), jolloin opinnot kestävät yhteensä viisi vuotta.

2. Toinen väylä on tarjolla henkilöille, jotka ovat suorittaneet taide- tai kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavat opinnot toisessa korkeakoulussa tai Aalto-yliopiston muussa pääaineessa.

Maisterin tutkinto (120 op) kuvataidekasvatuksen pääaineessa antaa opiskelijalle kuvataiteen aineenopettajan laaja-alaisen kelpoisuuden ja valmiudet toimia kuvataiteen opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä taiteen kentällä ja muilla yhteiskunnan sektoreilla sekä osallistua alansa kansainväliseen keskusteluun. Opinnot sisältävät opettajan kelpoisuuteen vaadittavat kuvataiteen opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus koskee suomalaista koulujärjestelmää. Opettajan kelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).

Kuvataidekasvatuksen pääaineesta maisteriksi valmistunut

1.  Toimii nykyisyydestä käsin tulevaisuuteen suuntautuen. Ymmärtää kuvataidekasvatuksen laajoja historiallisia ja yhteiskunnallisia suhteita. Hän hyödyntää toiminnassaan taiteellisia ja pedagogisia mahdollisuuksia rohkeasti, kriittisesti ja yhteisöllisesti.

2.  Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi taidepedagogista toimintaa suhteessa moninaisiin teoreettisiin ja filosofisiin näkökulmiin. Ymmärtää opetussuunnitelmien ja muiden tavoitteita ohjaavien rakenteiden merkityksiä kuvataidekasvattajan toiminnassa ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen.

3.  Toimii vastuullisesti ja yhdenvertaisesti oppilas- ja opiskelijaryhmien ohjaajana sekä taidekasvatuksen asiantuntijana moninaisissa ryhmissä ja toimijayhteisöissä sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Hän huomioi saavutettavuuden näkökulmat ammatillisessa vuorovaikutuksessaan.

4.  Kehittää yhdessä muiden kanssa taidepedagogisia ja taiteidenvälisiä menetelmiä kestävän elämäntavan ehdot tiedostaen. Hyödyntää kehittyvän teknologian ja erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia.

5.  Ymmärtää taiteellisen ajattelun ja taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaa. Hän tiedostaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti moninaisten tekijöiden yhteydet pedagogiseen, taiteelliseen ja tutkimukselliseen toimintaan ja hahmottaa niiden taustalla vaikuttavat taloudelliset ja poliittiset reunaehdot.

Opetuskieli

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Osa opetusmateriaaleista on englanninkielisiä ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Taiteen ja median maisteriohjelman kansainvälisten pääaineiden kanssa.

Opintojen rakenne

Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnot koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista ja maisterivaiheen opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Opinnot laajentavat taiteen ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta, syventävät pedagogisia ja akateemisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja antavat valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja tutkimuksen tekemiseen. Syventävät opinnot sisältävät 30 op:n laajuisen opinnäytetyön. Opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston kanssa.

Mikäli opiskelija on hakeutunut kuvataidekasvatuksen pääaineen maisteriopintoihin erillisen maisterihaun kautta, häneltä voidaan edellyttää pohjakoulutuksesta riippuen suoritettavaksi maisteritutkinnon 120 opintopisteen rinnalla enintään 60 opintopistettä pääaineen ja pedagogiikan täydentäviä opintoja, jotka määritellään opintojen alussa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).

Huomioithan, että osa syventävistä opinnoista opetetaan englanniksi, joten opiskelu vaatii englannin kielen taitoa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Pääaineessa ei ole erillisiä varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja, mutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) perusteella opiskelija voi valita opintoja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tai Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen laajasta tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Kuvataidekasvatuksen pääaineella on laaja ja aktiivinen kansainvälinen opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan (HOPS) riippuen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja tai ulkomailla suoritettuja harjoittelujaksoja tai hakeutua 3-6 kk:n mittaiseen ulkomaanvaihtoon pääaineen lukuisiin vaihtoyliopistoihin, mikäli HOPS sallii.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriksi valmistuttuaan opiskelija on oikeutettu hakemaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tai muun koti- tai ulkomaisen yliopiston tohtorikoulutukseen. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa väitelleen oppiarvo on Taiteen tohtori.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinto kuvataidekasvatuksen pääaineessa antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja kelpoisuuden, joka tarvitaan peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin. Maisteriksi valmistuneet voivat suuntautua visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin muille koulutusasteille tai sosiaali- ja kulttuurialoille esimerkiksi järjestöjen, museoiden ja muiden taidelaitosten palvelukseen. Opinnot antavat valmiuksia projektinhallintaan, taideyrittäjyyteen, koulutus- ja kuvataidealan palveluiden ja oppimateriaalien tuottamiseen sekä muuhun itsenäiseen toimijuuteen taidealalla. Maistereiksi valmistuneita toimii työelämässä mm. tehtävänimikkeillä kuvataideopettaja, kuvataiteen lehtori, taidepedagogi, suunnittelijaopettaja, kouluttaja, museolehtori, yrittäjä ja projektikoordinaattori.

Tutkimuksen painopisteet

Kuvataidekasvatuksen pääaineen tutkimuksen ja opetuksen yhteinen perusta muodostuu taidekasvatuksen ja -pedagogiikan, nykytaiteen sekä visuaalisen kulttuurin käytänteistä ja teorioista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataidekasvatuksen pääaineopiskelija tulee opintojen kautta mukaan laajoihin, moninaisiin ja monialaisiin ammatillisiin ja akateemisiin verkostoihin. Kursseja, opintoprojekteja, harjoittelujaksoja ja tutkimushankkeita toteutetaan yhteistyössä useiden muiden yliopistojen, koulujen ja oppilaitosten, museoiden, järjestöjen sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Taiteen maisterin opinnäyte on mahdollista toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen taide-, kulttuuri- tai kasvatus- tai opetusalan toimijan kanssa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä kuvataidekasvatuksen pääaineen laajoja kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Iida Jääskeläinen, kuvataiteen opettaja

”Koen tämänhetkisen työni todella merkityksellisenä – juuri nyt haluan käyttää aikani tähän.”

Tutustu Iidan tarinaan
My Story Iida Jääskeläinen

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Taiteen ja median maisteriohjelmaan - kuvataidekasvatuksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: