Services

Tips för lärare för användning av artificiell intelligens i undervisningen

På denna sida har vi samlat tips om hur lärare kan använda artificiell intelligens (hädanefter AI) i sin undervisning. Tipsen grundar sig i Aalto-universitetets anvisningar för användning av artificiell intelligens i undervisning och lärande. Det viktigaste är att studieavsnittets lärare vid behov kan besluta om begränsningar för användningen av AI i sin undervisning. Även dataskydd, korrekt behandling av personuppgifter och likvärdigt bemötande av studerande ska beaktas.
Light bulb

Hur informerar jag studerande om eventuella begränsningar på kursen eller i en uppgift 

Informera de studerande i tid hur du vill begränsa användningen av AI och varför. Ta kursens lärandemål i beaktande när du motiverar begräsningarna. AI kan användas på många olika sätt. Det kan i vissa fall vara svårt för de studerande att avgöra om program som hen använt för att skapa ett svar automatiskt använder AI. Ett exempel på det här är program för översättning och språkgranskning. Om du begränsar användningen lönar det sig att fundera på om det är nödvändigt att be den studerande beskriva de olika verktyg hen använt för uppgifterna och hur hen har använt dem.  

 • Meddela om begränsningar i tid: Du kan beskriva eventuella begränsningar i studieavsnittets kursbeskrivning. Du hittar kursbeskrivningen och kan redigera den på ingångssidan för MyCourses. Det är också bra att i början av kursen repetera spelreglerna och påminna de studerande om att läsa kursbeskrivningen. 
 • Separata anvisningar för kursuppgifter: Om du vill begränsa eller precisera användningen av AI endast för en specifik kursuppgift lönar det sig att inkludera begränsningarna i uppgiftsformuleringen.  

Hur kan jag kontrollera om AI har använts för att producera texten? 

För tillfället finns det inget helt pålitligt sätt att kontrollera om en text har producerats med hjälp av AI. Aalto-universitetet använder sig av systemet Turnitin som inkluderar ett verktyg för att bedöma om AI har använts. Observera dock att det är fråga om endast en riktgivande bedömning som inte kan garantera om AI har använts. Läs mer: https://www.turnitin.com/products/features/ai-writing-detection/faq. Observera att det inte är tillåtet att mata in studerandes svar i system som Aalto-universitetet officiellt inte har godkänt och vars principer för informationssäkerhet inte har granskats.

Om du misstänker att AI har använts trots förbud mot det kan du bedöma några saker i texten:

 • Innehåller texten underliga källor? AI hittar på källor om man ber om det. Den kontrollerar inte huruvida källan existerar så det är fullt möjligt att den inte gör det.
 • Innehåller texten föråldrad information? Det kan hända att stora språkmodeller söker information ur en databas som endast sträcker sig till ett specifikt år och inte innehåller aktuell information eller litteratur. Som en följd av detta kan det hända att text som produceras av AI refererar föråldrad information.
 • Är texten felfri? Text producerad av AI innehåller vanligen inte skrivfel medan människoproducerad text ofta gör det.
 • Är texten logisk? AI baserad på stora språkmodeller kan producera meningar som inte betyder någonting eller upprepa samma sak genom att inkludera variationer av en mening på olika ställen i texten.  

Följ de relevanta riktlinjerna om du konstaterar att en studerande medvetet brutit mot reglerna, alltså fuskat.  

AI i uppgifter

Aalto-universitetet erbjuder för tillfället inte en AI-tjänst för stora språkmodeller som studerande kan använda med sina användarkonton vid Aalto. Även om många studerande kan ha personliga konton till externa AI-tjänster kan det inte krävas av dem för att genomföra uppgifter. Det lönar sig även att påminna de studerande om dataskydd, det är med andra ord inte tillåtet att mata in andra studerandes svar eller några som helst personuppgifter i externa system. 

 • Användning av AI: AI kan användas för att producera svar genom att aktivt finslipa innehållet som AI producerar som en naturlig del av det egna svaret. I uppgifter av denna typ lönar det sig att be de studerande beskriva hur de har använt AI för att producera svaret och tydligt markera de delar som AI producerat. Det lönar sig även att fundera på alternativa sätt att genomföra uppgiften för studerande som inte vill skapa användarkonton till externa system. 
 • Hänvisa till AI: Läraren kan be studerande hänvisa till källor och kontrollera att innehållet och källorna som AI producerar är korrekta. För att hänvisa till AI med APA-stil kan anvisningarna från American Psychological Association användas (How to cite ChatGPT). Så här kan en hänvisning till ChatGPT se ut:
  OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model].
 • Specificera ditt fokus: Läraren kan ge ett begränsat källmaterial eller exempel som de studerande ska använda för att producera svaret. Om materialet är förhållandevis färskt och uppgiften är formulerad så att de studerande ska motivera sina svar är nyttan av AI ofta rätt liten. 
 • Använd annat än textuella element: Be de studerande att t.ex. tolka en graf. Det är ofta märkbart svårare för AI att tolka en bild eller en graf än text. 
 • Anpassa dina egna uppgifter: Även lärare kan använda AI för att göra bättre uppgifter. Du kan använda AI för att komma på idéer för uppgifter eller testa dem. En bra tumregel är att se till att man aldrig kan få fulla poäng i en uppgift genom att enbart använda AI. Be AI ge dig exempelsvar och använd dem för att förbättra dina uppgifter och inkludera kriterier som AI har svårare att följa.
   

Tentamina och andra bedömningssätt 

Utvecklingen av stora språkmodeller (såsom ChatGPT) har fått oss att fundera närmare på hur vi säkerställer att god etisk praxis följs och hur vi främjar de studerandes lärande i uppgifter och tentamina. Listan nedan är ett sammandrag över olika tentamensalternativ. Även tipsen i föregående del kan tillämpas när tentamina planeras.

 • Distanstentamina på nätet: Distanstentamina som görs hemma gör det möjligt för studerande att använda alla tillgängliga verktyg. Det är utmanande att övervaka distanstentamina. Denna tentamenstyp passar för tillämpningsuppgifter och situationer där det inte föreligger särskilda behov att begränsa användningen av AI. Vi rekommenderar användningen av Turnitin för att ta emot de studerandes svar om det passar tentamenstypen.
 • Övervakad tentamen: Om tentamen förutsätter övervakning och att tilläggsmaterialet begränsas kan tentamen ordnas på campus eller så kan tjänsten Exam användas, som erbjuder kameraövervakade elektroniska tentamensrum. Användningen av externa system och resurser är begränsad i Exam-rummen.
 • Muntlig tentamen eller presentation: Bedömning som görs på plats, antingen enskilt eller i grupp, ger läraren möjligheten att bedöma lärandet i en kontrollerad miljö med utvalt tilläggsmaterial. Läraren kan säkerställa studerandes kunnande genom intervju eller preciserande frågor.  
 • Påvisande av kompetens på fältet/i laboratorier/i verkstäder: Prov i fysiska miljöer, såsom laboratorier, verkstäder och andra arbetsrelaterade miljöer ger de studerande möjlighet att påvisa sina kunskaper och färdigheter på ett unikt sätt. Vid behov kan användningen av AI begränsas beroende på omständigheterna.
 • Se även: Digitaalinen arviointi ja sähköiset tentit | Aalto University 
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat